Błaszczak: Agencja Uzbrojenia w nowej formule [WYWIAD]

16 lipca 2021, 08:11
Blaszczak_Wesola
Fot. Robert Suchy/Defence24.pl.
Reklama

Postanowiliśmy wprowadzić reformę systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego opierając się na zmianach wewnętrznych przepisów i skupić się przede wszystkim na usprawnieniu, skróceniu i uproszczeniu procedur oraz konsolidacji zadań – mówi w rozmowie z Defence24.pl Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej.

Jakub Palowski: W czasie ubiegłorocznej konferencji Defence24 DAY we wrześniu 2020 roku usłyszeliśmy wstępne założenia projektu utworzenia Agencji Uzbrojenia, instytucji mającej koordynować proces pozyskiwania sprzętu wojskowego. Od tamtego czasu nowa instytucja nie powstała, trwały konsultacje wewnątrzresortowe.  

Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej: Pierwotna koncepcja zakładała utworzenie Agencji Uzbrojenia jako instytucji posiadającej osobowość prawną, która oprócz przejęcia zadań kilku jednostek i komórek organizacyjnych MON, sprawowałaby także nadzór właścicielski nad Polską Grupą Zbrojeniową. Takie rozwiązanie bez wątpienia ma swoje zalety, ale wprowadzenie tych zmian jest kosztowne i bardzo czasochłonne. Podczas konsultacji wewnątrzresortowych nad projektem ustawy o Agencji Uzbrojenia, doszliśmy do konkluzji, że bardziej efektywnym rozwiązaniem będzie skupienie się na zmianie procedur, a nie tylko powoływaniu nowej instytucji z zarządem i radą nadzorczą, która wygeneruje dodatkowe koszty.

Jaki jest aktualny scenariusz zmian?

Nowe, niezbędne jednostki można przecież powołać na podstawie aktów prawa wewnętrznego, a obecnie największym problemem w procesie zakupów uzbrojenia są właśnie przeciągające się procedury, rozmycie odpowiedzialności i generowanie zbyt wygórowanych wymagań sprzętowych, które nie mogą być spełnione zarówno przez polskie, jak i zagraniczne podmioty zbrojeniowe. Samo powołanie Agencji Uzbrojenia nie rozwiąże tego problemu. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić reformę systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego opierając się na zmianach wewnętrznych przepisów i skupić się przede wszystkim na usprawnieniu, skróceniu i uproszczeniu procedur oraz konsolidacji zadań. 

Nowy system będzie opierał się na dwóch kluczowych podmiotach – Radzie Modernizacji Technicznej oraz Agencji Uzbrojenia - jako jednostce budżetowej, czyli bez zarządu i rady nadzorczej. Agencja oprócz zadań obecnego Inspektoratu Uzbrojenia przejmie kompetencje kilku innych komórek resortu obrony narodowej, ale nie będzie sprawowała nadzoru właścicielskiego nad Polską Grupą Zbrojeniową. Mamy już gotowe projekty decyzji, które zostały opracowane przez oficerów zajmujących się problematyką modernizacji od lat. Już w przyszłym tygodniu wyślemy je na szersze konsultacje wewnątrzresortowe.

Jakie konkretnie przepisy zostaną zmienione? I które jednostki organizacyjne wejdą w skład nowej instytucji?

Zidentyfikowaliśmy kilka zasadniczych decyzji, które będą wymagały nowelizacji. Potrzebna będzie też zmiana regulaminu organizacyjnego MON. Agencja będzie jednostką zaangażowaną w cały proces pozyskiwania sprzętu wojskowego, identyfikację produktów dostępnych na rynku, organizację postępowań o zamówienie i ich prowadzenie. Chcemy także, aby zyskała uprawnienia do nadzoru nad jakością pozyskiwanego sprzętu wojskowego i inicjowania badań naukowych. 

W skład Agencji Uzbrojenia wejdzie oprócz Inspektoratu Uzbrojenia, Biuro do spraw Umów Offsetowych, Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w części, która sprawuje nadzór nad jakością pozyskiwanego sprzętu wojskowego, a także Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych.

Czy proces tworzenia Agencji Uzbrojenia zostanie podzielony na etapy, tak jak było to planowane w pierwotnej koncepcji? I kiedy powinniśmy spodziewać się powstania tej instytucji?

Reforma jest niezbędnym krokiem, aby wreszcie usprawnić i urealnić zasady pozyskiwania sprzętu wojskowego. Będziemy także przyglądać się efektom tych zmian i niewykluczone, że zostaną wprowadzone kolejne etapy, zwiększające kompetencje Agencji Uzbrojenia i Rady Modernizacji Technicznej. Muszę zadbać o płynne przejście do pracy na nowych zasadach, tak aby nie zakłócić m.in. rozpoczętych postępowań.

Oczekuję, że zasadniczy etap reformy – czyli powołanie Agencji Uzbrojenia oraz Rady i wprowadzenie nowych procedur zakończymy w tym roku. Wprowadzanie drugiego i może w przyszłości kolejnych etapów musi być poprzedzone analizą osiągniętych rezultatów oraz identyfikacją możliwych, ale obecnie nieznanych niedoskonałości systemu po jego pierwszej zmianie.

Jaka będzie rola Rady Modernizacji Technicznej? 

To jeden z najważniejszych elementów reformy. Obecnie system pozyskiwania sprzętu składa się z trzech kluczowych faz. Pierwszą jest faza identyfikacyjna, podczas której ustalane są potrzeby dla zdolności operacyjnych. Za jej realizację powinien być odpowiedzialny Sztab Generalny, a de facto odpowiedzialność rozmywana jest na ponad 80 gestorów sprzętu wojskowego i organizatorów systemu funkcjonalnego. Dodatkowo nie są ustalone żadne obligatoryjne terminy, co powoduje wielomiesięczne opóźnienia.

Kolejna jest faza analityczno-koncepcyjna, podczas której definiowane są założenia charakteryzujące pozyskiwany sprzęt wojskowy oraz oceniana jest możliwość realizacji zamówienia. Tutaj również terminy nie są określane „na sztywno”, a każda zmiana w wymaganiach musi być uzgodniona z gestorami i organizatorem systemu funkcjonalnego. Uzyskanie wszystkich zgód i urealnienie wymagań niejednokrotnie jest praktycznie niemożliwe, zazwyczaj przez veto składane przez któregoś z uczestników procesu. Dopiero potem rozpoczyna się faza realizacyjna.

Co zmieni się zatem po powołaniu Rady Modernizacji Technicznej?

Rada Modernizacji Technicznej będzie narzędziem, które skruszy ten beton bezwładności. Jej przewodniczącym będzie Minister Obrony Narodowej, organem wykonawczym będzie Departament Polityki Zbrojeniowej, a zastępcami przewodniczących przedstawiciele Sztabu Generalnego i Agencji Uzbrojenia. Głównym zadaniem Rady będzie zatwierdzanie wymagań sprzętowych oraz ustalanie priorytetów modernizacyjnych. Definiowanie wymagań sprzętowych zastąpi obecnie przenikające się fazy identyfikacyjną i analityczno-koncepcyjną.

Gestorzy będą uczestniczyli w tym procesie jako głos doradczy, co ukróci sztuczne zawyżanie wymagań. Ostateczną decyzję co do wymagań sprzętowych będzie podejmował Minister Obrony Narodowej na podstawie rekomendacji żołnierzy. Określimy też sztywne ramy czasowe – maksymalnie 6 miesięcy na zdefiniowanie wymagań sprzętowych.

Proszę zauważyć jak często jestem krytykowany, gdy postępowania ciągną się zbyt długo. Natomiast dopiero reforma pozyskiwania sprzętu sprawi, że Minister Obrony Narodowej zyska realne uprawnienia decyzyjne i zespół oficerów, który wypracuje możliwe do realizacji rekomendacje.   

Rola gestorów i Organizatorów Systemu Funkcjonalnego, przedstawicieli Sztabu Generalnego w procesie pozyskiwania zostanie mocno ograniczona. To instytucje, które dzisiaj skupiają kluczowe kompetencje w zakresie tworzenia programów modernizacyjnych.

Poszczególni gestorzy i organizatorzy systemu funkcjonalnego będą zapraszani na posiedzenie Rady, a ich głos będzie doradczy. Musimy przeciąć sytuację, w której gestor zajmujący się określonym elementem tworzonego systemu uzbrojenia, bez żadnego uzasadnienia wnioskuje o taką konfigurację sprzętu, która znacznie winduje cenę, a wśród pozostałych uczestników systemu zakupowego nie ma osoby, która mogłaby tę decyzję zmienić.

Oczywiście głos głównego użytkownika sprzętu będzie w dalszym ciągu kluczowy, jeśli chodzi o wybór finalnej konfiguracji, ale ostateczna decyzja będzie należała do stałych członków Rady Modernizacji Technicznej. Dotychczasowe zadania organizatorów systemów funkcjonalnych będą realizowali szefowie komórek Sztabu Generalnego. Jednak ich rola będzie ukierunkowana na doradztwo.

Na ile w nowym systemie pozyskiwania sprzętu będzie położony nacisk na takie kształtowanie wymagań, by można było wybierać spośród istniejących rozwiązań w sposób konkurencyjny, by nie występowała sytuacja, w której postawione wymagania będą tak trudne do spełnienia, że pozyskanie sprzętu nie będzie miało miejsca?

Kluczowa rola będzie należała do Rady Modernizacji Technicznej, a konkretniej do przedstawiciela Agencji Uzbrojenia, który będzie w niej zasiadał. Rola Agencji już na etapie określania wymagań sprzętowych będzie miała na celu przede wszystkim urealnienie wymagań i dostosowanie ich do realiów rynku.

Czy MON zakłada, że w nowych przepisach będą sztywne terminy na realizację kolejnych etapów procesu pozyskania?

Brak terminów w obecnym systemie zakupowym to jedna z największych bolączek. Przeciągające się latami fazy identyfikacyjne lub analityczno-koncepcyjne sprawiają, że żołnierze na niektóry sprzęt czekają latami. Dlatego czas na realizację etapu określania wymagań sprzętowych ustalony zostanie na 6 miesięcy.

W jaki sposób będzie prowadzone zabezpieczenie cyklu życia – na ile będzie powiązane z fazą pozyskania, także pod względem odpowiedzialnej za to instytucji?

W pierwszym etapie pozyskiwania nastąpi określenie uwarunkowań wynikających z cyklu życia produktu. Te koszty zostaną uwzględnione w specyfikacji do pozyskania sprzętu wojskowego. Dlatego w pracach Agencji Uzbrojenia będą uczestniczyć przedstawiciele komórek i jednostek resortu obrony narodowej posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie pozyskiwanego sprzętu wojskowego i jego eksploatacji. Wymogi zostaną ujęte w umowie z wykonawcą, nad wykonaniem której będzie czuwać Agencja Uzbrojenia. 

Jaki będzie docelowy kształt nowego systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego i uzbrojenia?

Jak już wcześniej wspomniałem, zreformowany system będzie opierał się na dwóch kluczowych podmiotach – Radzie Modernizacji Technicznej oraz Agencji Uzbrojenia i to właśnie ten tandem zapewni nową, oczekiwaną jakość systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego. Chcielibyśmy dążyć do dalszej konsolidacji zadań dotyczących pozyskiwania sprzętu wojskowego, lecz kolejne kroki będziemy robić dopiero po dokładnej analizie pierwszego etapu.

W jaki sposób będą realizowane prace rozwojowe, odpowiadające na zdefiniowane potrzeby Planu Modernizacji Technicznej? Kto będzie podejmował decyzję o tym, czy pozyskać istniejący sprzęt, czy budować nowy na zasadzie pracy rozwojowej? 

Podstawą będą szczegółowe analizy prowadzone podczas definiowania wymagań sprzętowych w Agencji Uzbrojenia, które skutkować będą wypracowaniem rekomendacji co do trybu pozyskania. Rekomendacje będą stanowić element wymagań sprzętowych zatwierdzanych przez Radę Modernizacji Technicznej.

Które instytucje Agencji Uzbrojenia będą odpowiedzialne za współpracę z przemysłem i jaki będzie zakres tej współpracy?  

Za współpracę z przemysłem odpowiedzialny będzie Departament Polityki Zbrojeniowej MON, tak jak ma to miejsce dotychczas. Oczywiście Agencja Uzbrojenia – chociażby dlatego, że będzie instytucją odpowiadającą za prowadzenie postępowań – również będzie ściśle współpracować z sektorem zbrojeniowym.

Czy wraz z tworzeniem Agencji Uzbrojenia, zakładają Państwo szersze zastosowanie współpracy w ramach projektów europejskich, takich jak Europejski Fundusz Obronny (EDF), stała współpraca strukturalna (PESCO)?

Wielokrotnie powtarzałem, że współpraca w zakresie obronności w ramach Unii Europejskiej, musi być uzupełnieniem, a nie konkurencją dla NATO. I tej zasady będziemy się trzymać. Jednak wszelkie mechanizmy finansowania, wliczając w to EDF i PESCO, już teraz znajdują się w centrum uwagi MON. Myślę, że nie tylko Agencja Uzbrojenia, ale cały resort z przychylnością będzie doceniał możliwie szersze zaangażowanie w inicjatywach PESCO i EDF. 

Dziękuję za rozmowę.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 131
Reklama
człowiek z branży
środa, 4 sierpnia 2021, 08:46

jak ktoś myśli, że tzw. polski przemysł zbrojeniowy jest w stanie coś nowoczesnego sam zbudować to jest mega optymistą. Podejrzewam (w zasadzie mam pewność), że większość zakładów mentalnie tkwi w początku lat 90, pewnie większość przepływu dokumentów odbywa się papierowo (wiadomo łatwiej coś zmienić w razie kontroli), systemy CRM są tylko po to żeby udawać informatyzację bo i tak większość dokumentów jest w formie papierowej (wiadomo jak coś nie pasuje to przyjdzie Janusz z Grażynką i wymażą coś gumką i wpiszą co potrzeba) Najgorsze jest to że wszyscy to widzą i nikt nic nie robi żeby to zmienić, patologie z przerostem zatrudnienia na wszystkich szczeblach, stare zdezelowane maszyny (bo nowych często nie umieją obsługiwać, albo nie chcą bo są bardziej wydajne i okazałoby się że kilku związkowców trzeba zwolnić, a to już świętokradztwo. I tak będziemy tkwić w zaścianku Europy, firmy dalej nic nie będą produkować, projekty dalej będą leżeć , kasa będzie bezsensownie wydawana, kupować sprzęt będziemy od wuja Sama, a narzekać będziemy że w Polsce to nic się nie da.... ale Związek Zawodowy będzie dlaej dumnie bronił polskiego przemysłu żeby czasem się za bardzo nie unowocześnił i nie daj panie coś w końcu wyprodukował. Jak ktoś oglądał film KLER to tam była taka scenka z księdzem który remontował kościół i powiedział do zdziwionej gosposi/kochanki: nie chodzi o to żeby kościół wyremontować tylko o to żeby go remontować... tak jest z polskim przemysłem zbrojeniowym, nie chodzi o to żeby coś wyprodukować tylko żeby produkcja szła :)

Lob
wtorek, 20 lipca 2021, 09:12

Krok w słusznym kierunku, ale czy główne efekty nie będą takie jak zwykle, tj. rozrost instytucji i liczby etatów? Maksymalistyczne zapędy gestorów trzeba ograniczać, ale kto właściwie będzie teraz podejmował merytorycznie finalne decyzje o wymaganiach taktyczno-technicznych?

Qaz
niedziela, 18 lipca 2021, 14:42

Nie rozumiem po co tworzyć jakąś agencję uzbrojenia historia pokazuje że na konferencji ogłasza się co się chce kupic od kogo i za ile, no chyba że to mają być ciepłe posadki.

Bren
poniedziałek, 19 lipca 2021, 12:10

AMEN!

zdziwiony
niedziela, 18 lipca 2021, 09:45

Jak czytam te wszystkie przepisy to aż uderza jak wszyscy naraz mają przepis ma sukces w zakresie modernizacji SZ RP. WY SIĘ MARNUJECIE W TYCH CYWILACH. Jak to możliwe, że takie "autorytety" nie mają nic do powiedzenia nigdzie poza forum internetowym? Prawdziwe marnotrawstwo potencjału intelektualnego.

Major
niedziela, 18 lipca 2021, 09:14

W oparciu o tych samych specjalistów za 3200 pln netto, z bogatym doświadczeniem jak przez kilka-kilkanaście lat wozić się z prostym projektem by ostatecznie go zamknąć. Powodzenia! Już niedługo przykład IU/AU znajdzie się w podręcznikach jak NIE zarządzać projektami.

jkghytf
sobota, 17 lipca 2021, 21:34

6 lat minęło gdzie te efekty ?

BLASZANY BEMBENEK
sobota, 17 lipca 2021, 21:23

gdy kota nie ma w domu ......... rośnie pozycja myszy

Bever
sobota, 17 lipca 2021, 21:11

Ta twarz myśląca Błaszczaka... wyjątkowo mądre spojrzenie i doskonale decyzje. Zaczynamy co prawda od kwiatka, bo ani korzeni, ani łodygi nie widać na ten czas, ale wszystko będzie dobrze, wszystko trafi na swoje miejsce. Mamy wszak potężne tuzy państwowe zaangażowane w reklamę ile partia robi dobrego dla narodu. Jak można im nie wierzyć? Dzięki nim, mamy po swojej stronie największe mocarstwo obecnie na świecie, faktycznie za wielka woda, ale artykuł V jest żelazny.

I tak sami umacniamy polską biedę i zacofanie
sobota, 17 lipca 2021, 17:15

USA nagrywają wszystko, co mogą: cały internet, komórki, emaile, telefony itd. Do dziś "nie wiadomo", kto nagrywał premiera Tuska, w jego strzeżonej, rządowej wilii. Teraz jakieś nagrania PiSowców publikowane są w Rosji, ale kto je naprawdę zrobił? Pewnie pojawiły się przez sprawę z TVN-em następne, ale już po cichu i o poważnych sprawach: korupcja i gorzej. Moim zdaniem PiS kłamie państwowymi mediami, ale jako właścixciele tych mediów możemy to zmienić. Jeżeli jwednak ostateczny właścixciel mediów jest poza Polską, a nawet poza UE, to jesteśmy wobec kłamstw zupełnie bezradni i dlatego trzeba dla zasasady zakazać TVN lub go kupić. Obawiam się, że to TVN tłumaczy skandal z Abramsem.

Grom
sobota, 17 lipca 2021, 23:30

Po pierwsze panie kraczkowski to pan sam jest po za polską . Po drugie jest pan znany ze swoich dezinformacji na temat USA i wręcz szaleńczym lobbowaniu za Niemcami i Rosja . Po trzecie niema czegoś takiego jak skandal z abramsami. Kupujemy na szybko czołg który zwiększy nasze możliwości obronne .

I tak sami umacniamy polską biedę i zacofanie
niedziela, 18 lipca 2021, 18:26

Grom: "Po pierwsze panie kraczkowski to pan sam jest po za polską ." - wg pana pojedyńczy obywatel polski jest gorszym obywatelem, gdy nie jest zdany na PiSowskie brednie w państwowej TV. Natomiast obywatele państw spoza UE, to co innego, oni są dla pana wiarygodni i mogą mieć w Polsce swój kanał telewizyjnych propagandowych kłamstw. Panu się wydaje, że nie podpisywałbym się imieniem i nazwiskiem jak kiedyś w forum defence24. To nieprawda, jeżeli forum będzie publikować to ja będę się podpisywał nazwiskiem. Może pan dopisywać moje nazwisko do każdego mojego wpisu.To pan się ukrywa. "jest pan znany ze swoich dezinformacji na temat USA i wręcz szaleńczym lobbowaniu za Niemcami i Rosja" nie znajdzie pan ani jednej mojej dezinformacji na "temat USA". Tymbardziej, że wystarczy podawać fakty o USA, nie trzeba kłamać. Podawanie faktów o RFN i Rosji można oceniać jako "lobbowanie" tylko wierząc morzu kłamstw o tych państwach. Przykład pierwszy z brzegu: rzekomo Niemcy nie zapłacili pełnego odszkodowania za 2 w. św. - wymieniane ostatnio w Polsce sumy (pomijając ich wysokość) mają jednak charakter jednorazowy - gdybyśmy taką sumę dostali, to byłoby wszystko. Zataja się przed głupcami, że 3 duże porty, 500 km wybrzeża, tereny o cieplejszym klimacie, niż te, które mieliśmy na wschodzie itp. itd. generują olbrzymie bogactwo jako process w nieskończoność. O ile oczywiście potrafi się takie process zorganizować, czego niektórzy faktycznie nie umieją... "kupujemy na szybko czołg" - mieliśmy już dawno kupić Leopardy i tak jak Szwecja produkować je częściowo samemu. Jeżeli Grecy potrafią, to i my możemy. Zaskakuje, jak nisko ocenia pan nasze, polskie zdolności intelektualne.

Grom
niedziela, 18 lipca 2021, 22:13

Daruj sobie te brednie o telewizjach czy PiSie . To mnie nie interesuje . Nie interesują mnie brednie o tym że Niemcy niby nie splacili swoich nalezbosci za wojnę . Nie interesuje mnie twój słowotok mający na celu postawienie zasłony dymnej . To co piszesz to zwykle dezinformacje. A co do produkcji leo2 u nas . Nasz przemysł nie radzi sobie z modernizacją ograniczoną leo2 i z kosmetycznym pudrowaniem teciakow. Budowa czolgu u nas nawet na licencji wymaga dekady inwestycji . Możemy kupić czołg z półki . Leo2 Abrams k2 to ta sama najlepsza półka. Twoje komentarze nie przechodzą tu nie dlatego że to akurat ty piszesz tylko dlatego jakie brednie piszesz.

Nico
czwartek, 29 lipca 2021, 16:51

To że Obrum i Bumar Łabędy nie radzą sobie z modernizacja czołgów to prawda ..Jest jeszcze HCP I to ta firma powinna produkować czołgi na licencji koreańskiej , japońskiej lub niemieckiej

Pytajnik
piątek, 23 lipca 2021, 21:04

"brednie o tym że Niemcy niby nie splacili swoich nalezbosci za wojnę ." A spłacili? W jakiej formie? kiedy?

I tak sami umacniamy polską biedę i zacofanie
poniedziałek, 19 lipca 2021, 22:13

Grom: "pan sam jest po za polską", "dezinformacja", "szaleńcze lobbowanie" - najpierw pan sam to porusza, a potem udaje, że o niczym nie wie. "To co piszesz to zwykle dezinformacje." - to gołosłowie i nieprawda. Ja napiszę, że to co pan pisze, to "zwykle dezinformacje" i co z tego wynika? Nic. Proszę podać konkretne cytaty moich wypowiedzi. "Nasz przemysł nie radzi sobie z modernizacją ograniczoną leo2" -- nasz przemysł stworzył i eksportował czołg Twardy, a więc może pod kierownictwem niemieckiego producenta wytwarzać Leopardy i to w krótkim czasie. "Budowa czolgu u nas nawet na licencji wymaga dekady inwestycji." -- zmyśla pan. "brednie piszesz" - kłamie pan ogólnikowo

AXM
niedziela, 18 lipca 2021, 10:54

I co z tych czołgów skoro Polska niema obrony przeciwlotniczej panie ekspert :) Bez OPL leżymy i zakup dwóch baterii Patriot do pokazania na defiladzie nic nie zmieni :) Będziesz procą osłaniał wojska

Grom
niedziela, 18 lipca 2021, 13:46

Owszem. Ale tak byśmy nie mieli u czołgów i opl. Druga sprawa to to że powoli idziemy w stronę nowoczesnej opl. Patriot mse z ibcs to nie to samo co poprzednie generację tego sprzętu.

Jassm158
sobota, 17 lipca 2021, 12:37

Czy wreszcie ktoś z dysydentów MON wpadnie na pomysł rzeczywistego wzmacniania sił zbrojnych przez i wzrastanie wartości bojowej a nie przez jej obniżanie,od dupy strony wszystko najpierw F-35 teraz Abrams ktoś myśli na temat zaczęcia budowy warstwowej Obrony Przeciwlotniczej o posiadaniu 3 fregat rakietowych i przynajmniej 2 okrętach podwodnych Gdzie jest rozpoznanie, brygady do walki w cyberprzestrzenii co nam po czołgach jak nawet śmigłowców szturmowych Brak kompletne dno wszystko zamawiają pod paradę na defiladę a przyjdzie co do czego to zostaną z chorągiewkami ale białymi:(

olo75
sobota, 17 lipca 2021, 12:35

No to weźcie i przetestujcie wreszcie Moskita! :)

Dropik
poniedziałek, 19 lipca 2021, 08:20

piorun i moskit idzie w piach. stawiamy na taniego (260tys +vat) Javelina. Bravo girl tj my :P

Nico
czwartek, 29 lipca 2021, 16:56

Produkujemy w Męsko spike więc po grzyba javelin ...moskit to powinien być spike nlos I spike Mr produkowany na licencji

Ciekawy
wtorek, 20 lipca 2021, 07:26

Stawiamy, bo se WOT go kupił?

Dropik
czwartek, 22 lipca 2021, 07:48

wot sobie nie poradzi z piorunem. Mon nie zamawiała ani jednego , ani drugiego

Jan
sobota, 17 lipca 2021, 11:30

Wy zacznijcie realnie testować oferty sprzętu a nie oglądać foldery i słuchać lobbystów na targach.nawet Węgry testują sprzęt oferentów a u nas faza analityczno kocepcyjna z długopisem i pustym portfelem trwa 5 lat...na zasadzie co by kupić gdybym miał pieniądze.nie wiem ile można testować np.granatnik jednorazowy.zamawiam wypożyczam po 20 sztuk na testy...ustawiam płyty stalowe różnej grubości i kącie pochylenia w tej samej odległości i testuje zachowanie na pancerzu pod kątem prostopadle i przebijalność.Sprawdzam donośność max zachowanie przy opadach deszczu i -25c np.dymienie. przy odrobinie pracy wsadzony zmodernizowany pocisk z ppk komar do rury mieł by lepszą penetracja od m72 nowego...do niszczenia lekkich bwp małych umocnień ciężarówek małych schronów ,mrapów itd. Potem dwie trzy oferty zapytanie o koszt 1000,10000,100000 sztuk i w ramach offsetu produkcja u nas 80% elementów i serwis

rozbawiony
sobota, 17 lipca 2021, 10:52

Po co nam Agencja Uzbrojenia skoro mamy wicepremiera który zna się na wszystkim . Co do zakupu Abramsów całe szczęście , że Sona i Narew będzie gotowa / wyprodukowana na 2022 więc nie będzie problemów z ochroną OPL tych czołgów .

ursus
sobota, 17 lipca 2021, 10:50

"Kolesiostwo" doprowadzi do rozpadu SZ RP, bo niestety rola Sztabu Generalnego jest w zaproponowanej formie bardzo marginalizowana. Namiastką wydaje się być zakup Abramsów, których sporo osób (w tym na kluczowych stanowiskach) po prostu nie chce - dramat. Zakup za wielkie pieniądze, więc braki personalne na zdjęciach to nie jest normalna sytuacja. AU nie może funkcjonować na zasadzie przeciągania liny między stronnictwem MON (do której wygląda na to dołączył sam "naczelnik"), a prezydenta. Moim zdaniem w zaistniałej sytuacji SG powinien wykazać większą reaktywność w temacie, bo to robi się coraz bardziej niebezpieczne.

Dw
sobota, 17 lipca 2021, 09:45

Żadna pseudo reforma nic nie zmieni dopóki w zarządach firm zbrojeniowych będą zatrudniani ludzie z zerowymi kompetencjami. Jak może się rozwijać PGZ jak w ciągu ostatnich lat mamy już chyba siódmego prezesa który nie ma o tym pojęcia ale jest ślepo oddany dla partii ? Prowadząc własną firmę nigdy nie dopuścił bym do zarządu ludzi którzy mają zerową wiedzę i działają na niekorzyść firmy.

Q
wtorek, 20 lipca 2021, 09:15

Mylisz się, ma pojęcie.

KPPL
sobota, 17 lipca 2021, 07:39

A czy MON planuje wysłać teraz do Niemiec transportery PTSM by wesprzeć sojusznika w czasie powodzi? Teraz jest dobry moment, który może nas uratować w przypadku późniejszego nagłego zapotrzebowania na sprzęt?

Lew
sobota, 17 lipca 2021, 18:50

Pamiętam kiedy w 2018 roku były pożary w Szwecji, Polska wysłała ok 40 wozów strażackich i tak się powinno budować wzajemne relacje i tkw. soft power. Na pewno rząd Niemiec nie pogardziłby pomocy w postaci amfibii, zwłaszcza, że mogę one wziąć na pokład mnóstwo ludzi na raz.

Ok bajdur.
sobota, 17 lipca 2021, 07:31

Ok. No to w takim razie mówię "sprawdzam". Czy do końca roku będzie wybrany model granatnika dla piechoty i podpisany i kontrakt?

JacekK
piątek, 16 lipca 2021, 22:32

"Już każdy powiedział to co wiedział Trzy razy wysłuchał dobrze mnie Wszyscy zgadzają się ze sobą A będzie nadal tak jak jest" - Co ty tutaj robisz - utwór Elektrycznych Gitar powinien być hymnem Polski

Ciekawski
piątek, 16 lipca 2021, 22:22

Kupowanie sprzetu dla wojska nie Rozni sie niczym od projektow It np takiego systems CRM czy duzej sieci. Budzet catalog uslug konsultacje z firma wdozenie Z rownoczesnym szkoleniem plus jakis czas support. W dawa lata da sie postawic ogromny system.

Szok
piątek, 16 lipca 2021, 21:32

Ho, ho, i takie wnioski już po 6 latach nieustannych reform?

andys
piątek, 16 lipca 2021, 19:49

Wiecej pytan niz odpowiedzi. 1. Najwazniejsza instytucją pionu uzbrojenia będzie Rada Modernizacji Technicznej , a nie Agencja Uzbrojenia (szef RMT - minister, jego zastepcami przedstawiciele m.in AU). a wiec te dyskusje wokól IU sa teraz mało istotne (wykrzyczeli się niektórzy, oczekiwania byly ogromne). 2. Minister to osoba polityczna, kadencyjna, cywilna , a nie wojskowa , a wiec ignorant w sprawach wojskowych. Załóżmy jednak , że jest to dobry minister , znający potrzeby wojska. Jednocześnie jest to przecież polityk, który uczestniczy w grach politycznych, może ulegać naciskom swoich zwierzchników - premiera , prezydenta, swojej partii. Skutki decyzji zbrojeniowych trwają dziesiątki lat i często nie można ich odwrócić. Dlatego powinien być nad ministrem jakiś wyższy autorytet (myślałem o Bogu, ale to okazało się nierealne). Takim autorytetem może być Doktryna Obronna RP. Tam należy szukać wskazówek przy rozwiązywaniu wielu problemów. Jeśli bowiem, znajduje się tam punkt mówiący o potrzebie zabezpieczania potrzeb sprzętu pancernego przez polski przemysł obronny , to rozmowy o zakupie Abramsów są bezprzedmiotowe.

Varan
niedziela, 25 lipca 2021, 02:33

Najpierw trzeba mieć sensowną doktrynę, opartą też w jakimś stopniu na WŁASNYM wywiadzie, prowadzonym TAKŻE u ew. sojuszników. Po prostu trzeba wiedzieć co w trawie piszczy. Potem trzeba mieć cały sztab analityków, aby dokonali analiz i prognoz. Zakupy uzbrojenia muszą wynikać z jasno określonych potrzeb, a te z planowanych działań w zależności od zakładanych wariantów sytuacji. Na to wszystko nakłada się rezerwy na "nieprzewidywalne". A na końcu można stworzyć doktrynę, uwzgledniającą choćby jako puder, nasze tzw sojusze. Na jej gruncie, można zacząć działać w organizowaniu i wyposażaniu armii. U nas, od przypadku do przypadku, za późno, za mało, niekompletnie, bez pomysłu. Nie piszę o osłonie kontrwywiadowczej tych procesów, bo o tym pisać się nie powinno. Ale... Wygląda że tam nadal nie ma jakiejś spójnej, kocherentnej i logicznej myśli, koncepcji. To wszystko idzie takim trybem, jakby mieli na to co najmniej pięćdziesiąt lat. Nie, nie krytykuję tu jedynie PiS, ale taka sytuacja jest "od zawsze". Zwolennicy PO nawet jeszcze bardziej powinni podkulić tu ogony. Ale będziemy szcześliwi jeśli mamy pięć lat. Politycy bawią się w działania pozorowane, albo naprawdę dla nich liczy sie jedynie dotrwanie do końca kadencji. Polska, jako państwo, które tworzą żywi ludzie, nie ma kadencji. Albo, jeśli przyjąć powszchną (zakładam) wśród Polaków wolę trwania państa, musi ona zakladać "kadencję" przynajmniej tysiącletnią. Inaczej wszystko nie ma sensu. Politycy w swojej krótkowzroczności nie są w żaden sposób pod dostatecznym dozorem. Nie istnieją żadne inne mechanizmy, poza kadencyjnymi, które dostatecznie ochronią nas przed ludźmi pozorującymi działania, lub dzialającymi w złej wierze. I tu kłania się zapis konstytucyjny mówiący o ewentualnym sprawowaniu władzy przez SUWERENA "w sposób bezpośredni". Poza tym zapisem nie ma żadnych uregulowań pozwalających praktycznie wprowadzić ten zapis konstytucji w życie. Odbiegłem od tematu, ale chyba jednak ma to znaczenie dla przebiegu wielu procesów decyzyjnych i ich konsekwencji, które de facto, pozostają poza wszelką, a zwłaszcza efektywną kontrolą ze strony społeczeństwa. Wybiegając dalej, widać, że rola prezydenta, który ma niejasne kompetencje, nie koniecznie zapewnia odpowiedni nadzór. Być może prezydent w ogóle nie powinien mieszać się sprawy funcjonowania armii? Może rola MON powinna być silniejsza? Może Sztab Generalny powinien mieć większy wpływ na organizowanie środków obrony? Może należy postawić inne jeszcze pytania? Pytania można mnożyć, ale żadna odpowiedź nie zadowoli, jeśli nie będziemy mieli dobrego planu działania poszczególnych elementów funcjonowania sił militarnych w godzienie W. No i jeszcze jedna kwestia, a właściwie pytanie: Czym są nasze dzisiejsze plany, doktryna i sojusze, jeśli najlepszą obroną jest atak?

inżynier zbrojmistrz
piątek, 16 lipca 2021, 18:58

Pamietam, bo brałem w tym swój udział, kiedy vice MON Janusz Zemke przy istniejących strukturach potrafił w ciągu 3 lat doprowadzić do wyboru i wystartowania produkcji trzech ważnych produktów:Rosomaka, wieży Hitfist i Spike'a.Odbyły się normalne przetargi,był offset i realizacja.Obok tego wybrano w przetargu (z wielkim przekrętem) także samolot F-16. Czyli można jeśli się postępuje normalnie, zgodnie z istniejącymi procedurami. Dzisiejsza ekipa nie potrafi podjąć decyzji jak i co wybrać (vide Abrams). Ta tzw. reorganizacja z AU nic nie da, bo ci sami ludzie będą błądzić we mgle, nie mając kompetencji.

Meska
sobota, 17 lipca 2021, 08:00

Przecież wybrali, Abramsa. Jak widać wiedzą co chcą a czego nie.

On
sobota, 17 lipca 2021, 14:20

Wybrali bo jest amerykański a nie dla tego że nam najbardziej pasuje. Gdyby planowali ten zakup to by chyba nie modyfikowali trupów T72.

komandor prix
sobota, 17 lipca 2021, 07:30

drogi zbrojmistrzu, przy takiej opozycji zakup czegokolwiek to polityczne pole minowe. O dziwo postkomuniści mają większe poczucie państwowości niż bezpostaciowa masa drobnych cwaniaczków z PO.

Pytajnik
piątek, 16 lipca 2021, 23:05

".Obok tego wybrano w przetargu (z wielkim przekrętem) także samolot F-16. Czyli można jeśli się postępuje normalnie, zgodnie z istniejącymi procedurami." No to jak, normalnie czy z przekrętami?

inżynier zbrojmistrz
sobota, 17 lipca 2021, 10:28

Przekręt polegał na tym,że w oficjalnym przetargu wygrał SAAB, ale politycy (premier i prezydent) zdecydowali o innym wyborze.Oto tajemnica wiary.

Bkzcb
piątek, 16 lipca 2021, 22:04

Czyli mamy rozumieć, że czujesz się współodpowiedzialny za brak integracji Hitfist-30 z ppk Spike?

inżynier zbrojmistrz
sobota, 17 lipca 2021, 10:26

O integrację Hitfista z Rosomakiem ze Spike'ami walczyliśmy ponad 10 lat.MON zablokował to rozwiązanie mimo,że OTO MELARA pokazała im swoją integrację. Tak więc to pytanie proszę kierować do MON, nazwisk nie podaję.

x
sobota, 17 lipca 2021, 08:37

Zapewne minister się czuje i chwała mu za to. Ponoć Włosi chcieli straszną kasę za zgodę no i przecież ZSSW30 już gotowe więc zintegrują z nową wieżą. Nie każdy rosomak musi mieć Spiki.

MArio
piątek, 16 lipca 2021, 18:57

A czy sprzęt nie powinno się kupować pod koncepcję obrony kraju? Mamy już takową? Może czas na uzbrojenie polaków, bo jak na razie to kończymy stawkę w EU w ilości broni na głowę mieszkańca. W czyim to jest interesie?

Sebastian
sobota, 17 lipca 2021, 07:35

Broń palna nie ma wpływu na obronności państwa. To nie XIX wiek.

były porucznik zmechu
piątek, 16 lipca 2021, 18:41

Żadnych rad, zarządów, rozmywania odpowiedzialności i wyimaginowanych funduszy. Czy nie można tego zrobić na zasadzie obciążenia obowiązkami i jednocześnie odpowiedzialnością /realną, a nie wyimaginowaną/ wiceministra obrony? Może zacząć od płacenia za realne wyniki, zamiast z ton papierów, lat wdrożeń i stopnia komplikacji procedur? To co się teraz dzieje wygląda na teoretyczne tworzenie papierów i urzędniczych dupokrytek. Do tego dochodzi często anulowane finansowanie. Powinno chyba być prościej: - masz wyniki, dobrze wdrażasz produkcję, lub zakupy gdy nie da się czegoś zrobić i odpowiednio ścigasz podwładnych - dostajesz sensowną pensję i kolejny kontrakt. Nie - to "lecisz na pysk". Gdyby na radach i komitetach /często partyjnych/ opierała się działalność firm i koncernów, to dalej byśmy byli w epoce łupania kamieni.

obywatel
sobota, 17 lipca 2021, 09:57

"ścigasz podwładnych". Ze zmecha zawsze wyjdzie zmech.

wiarus
sobota, 17 lipca 2021, 22:37

Bez ścigania robi się plemienne koryto, jak za rządów nieudacznika Radzia

Gts
piątek, 16 lipca 2021, 17:56

Przetłumacze na polskie. Biorą od amerykańców, albo od tego kogo amerykańce im wybiorą. Procedury omijają, bo wg uczciwych warunków jeszcze sie okaże, że towar maja jakcyś Szwedzi, Francuzi albo nie daj Boże Niemcy na lepszych oczywiście warunkach. Niby ma to skrócić niekończace się fazy analiczno- koncepcyjne i dialogi techniczne, ale w efekcie skraca je do listy lub telefonu z Waszyngtonu względnie ambasady. Kupują sprzęt z którym aktualnie producent ma problem w zapłnieniu linii produkcujnej. Oczywiście jako Ten sojusznik, płaca dwa razy więcej od innych, by spłacać sprzęt np Ukrainy oraz zniżki dla US ARMY, US AIR FORCE etc. Jednocześnje każdy taki zakup od Amerykanów pogrąża już na amen polska zbrojeniówke. W TVP wiwatują bo Kaczyński kupił sprzęt, pieniądze wyczrował... dociekliwi tylko zapyttaja skąd i wyjdzie im, że z nowych podatków, kredytów u nowojorskich eksimsów oraz zaciągniętego długu społecznego (obligacje), na walkę z covid i jeden Rydzyk wie jeszcze skąd. Żal tylko tych co będą splacać, ci co im pis właśnie zaorał marzenia na rozwój zakładów i miejsca pracy, nie żal nieuków i nierobów - pisowskiego patolelektoratu, którym PiS i tak socjal u Glapińskiego dodrukuje.

komandor prix
sobota, 17 lipca 2021, 07:33

pełno pogardy w tym wpisie, admin przepuścił? Tak do meritum, z Niemcami jak się współpracuje to właśnie widać w przypadku modernizacji Leo i warunkach, na których kupiono je. Niemcy może niech się ustawią w kolejce i pokażą, że im zależy.

wojtek
piątek, 16 lipca 2021, 17:39

Minister ON przejmuje na siebie odpowiedzialnosc za definicje wymagan sprzetowych, zas AU nie bedzie pralnia pieniedzy - czegoz wiecej mozna chciec?

xiomm
piątek, 16 lipca 2021, 17:15

Znów będzie rozmywanie odpowiedzialności - Agencja będzie przerzucała odpowiedzialność na Radę, a Rada - na Agencję. Słabo to widzę.

Damian Wwa
piątek, 16 lipca 2021, 17:02

Priorytety MON powinny wyglądać tak : 1: Program NAREW ! Pełny transfer technologi licencja na produkcje rakiet! Ilość sprzętu ogromna ! XXX tyle amunicji do tego!!! Iron Drome na dziś jest najlepszy… 2. Kolejna faza WISŁY 2 baterie to są dobre na obronę Stolicy … to offset odpada albo inaczej już przepadł 3. Nowa Eskadra F16 w najnowszej wersji plus podniesienie posiadanych już f16 do najwyższego standardu dokupienie JASSM er etc. 4. Kolejne Kraby! X3 ilość jaką teraz posiadamy (HSW robi robotę i w nich trzeba inwestować kolejne hale montażowe lub przerobienie Bumar bo oni to czołgów nie wyklepia) 5. Borsuk w wielkich ilościach i tu jak wyżej nowe linie produkcyjne lub przerobienie Labędy żeby wolumen roczny był wysoki w produkcji 6. Wojska Rakietowe. Mam namyśli zarówno nadbrzeżne jednostki i artylerię rakietowa 7. Program Wilk (zakup abramsa go nie eliminuje jest z poza budżetu mon) k3PL nie k2 a 3!! Z działem 130mm i budowa w Poznaniu! Lub labedy 8Drony i jak da Bóg Satelitę wojskowego to wszystko musi mieć Oczy a nie strzelanie na ślepo lub jak przeciwnik będzie już za blisko NAKŁADY OLBRZYMIE ALE NA OBRONOSC NIE MOŻNA OSZCZĘDZAĆ LEPIEJ PODNIEŚĆ WAT O 1-2% ale cała ta kwota idzie na Armię

ACAN
sobota, 17 lipca 2021, 12:34

Napiszę jeszcze raz bo ostatnio często mnie cenzura wycina. Damian moim zdaniem jeśli dokonamy zakupów według twojej listy priorytetów to efekt będzie podobny do zakupu proc łuków i latawcy. Całe to uzbrojenie bez odpowiedniego nasycenia tym czego nam na dziś najbardziej brakuje jest tylko wyzwalaniem kasy w błoto. Czyli potrzeba nam środków rozpoznania 1 na lądzie pojazdy załogowe i bezzałogowe ( optyka termowizja radary pola walki walka radioelektroniczna) 2 na morzu bezzałogowe platformy latające oraz na i podwodne 3 w powietrzu drony różnych klas ( analogicznie jak na lądzie) do tego samoloty typu Awacs 4 w kosmosie konstelacja satelitarna z pełnym spektrum możliwości obserwacji ziemi i pod całkowicie naszą kontrolą 5 środki walki radioelektronicznej (czyli coś czego nie mamy prawie wcale) które są kluczowe do tego aby pozbawić przeciwnika świadomości sytuacyjnej 6 systemy zarządzania polem walki Moim zdaniem to jest priorytetowa lista zakupów .Jeśli coś pominąłem to proszę o uzupełnienie. Ale co ja tam wiem przecież cywil jestem

Brian NY
piątek, 16 lipca 2021, 19:19

Według mnie powinny wyglądać tak, zakup od USA 4 B-2 i 32 F-22 i 17 B-52 oraz 32 A-10C do tego 32 F-15X, dla marynarki zakup jednego Forda z eskortą 8 Burków i 4 Virginie oraz 3 Ohio do odstraszania, dla wojsk lądowych niezbędny zakup 64 Apachy 100 BH 1500 Abramsów 5000 Bradleyów 200 MRLS 500 HIMARS do tego 50 wycofanych Pershingów i 100 000 min M-16 oraz 12 000 000 karabinów M-16 dla pospolitego ruszenia i 24 000 000 granatów M-65 aby każdy zdolny walczyć miał w domu M-16 i 2 granaty !!

jam onufry
piątek, 16 lipca 2021, 18:22

No! To mamy nowego ministra ;)

Infernoav
piątek, 16 lipca 2021, 18:22

Jak Ciebie czytam to widzę jak wiele osób podnieca się zabawkami. Co do Narwi to się zgodzę. Jest niezbędna. Koszt przewidziany to około 50 miliardów złotych. A potem to już bredisz. Potrzebujemy WRE (systemy walki elektromagnetycznej), bez tego nasze wojsko zostanie sparaliżowane w pierwszych godzinach wojny. Nie będzie łączności, radarów, dronow ect. Systemy dowodzenia i łączności. Od namierzenia celu do oddania strzału z artylerii powinno być nie więcej niż 1-5 minut. W zależności czy artyleria się przemieszcza czy jest stacjonarna w danym momencie. Drony i satelity (rozpoznanie) bez tego cała nasza artyleria leży i kwiczy. Borsuk będzie wprowadzany w prędkości pozwalającej przezbroić brygadę. Wolno, ale jednak. Na ogromną ilość Krabów nas nie stać, trzeba opracować dużo tańszego Kryla i nim nasycić wojska. Artyleria rakietowa, ale nie kupowana z pułki. Po tym program Wilk na bazie współpracy z Koreą.

o matko
niedziela, 18 lipca 2021, 09:42

Nie ma czegoś takiego jak "system walki elektromagnetycznej" Jak chcesz występowa to się doucz. I to, że my będziemy mieli środki WRE wcale nie oznacza, że druga strona naraz ich mieć nie będzie albo nie będą działać, nawet w ograniczonej formie.

Oszołom
piątek, 16 lipca 2021, 16:55

Do wielbicieli K2/K3 musi dotrzec, ze po mimo teoretycznych zalet pojazdu kraj nasz nie ma czasu kolejnych 10 a realnie 15 lat na pierwsze egzemplarze tego pojazdu, ktory nie jest niczym nadzwyczajnym. Zakup licencji i postawienie fabryki bez eksportu produkcji da ten sam efekt jak zakup z półki. W Polsce sa zagraniczne montownie aut cywilnych, ale jakos nie nabywamy kompetencji do produkcji własnych pojzadów. Dla tego mimo, ze produkcja odbywalaby sie w kraju, co brzmi pociagająco, to wartosc dodana byla by nikla. W czasach PRL tez klepalismy na licencji sprzet radziecki, ale ostatecznie konstrukcji wlasnych bylo niewiele. Watpic nalezy, aby produkowane w kraju pojazdy mozna by eksportowac z przyczyn licencyjnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby krajowy przemysl i nauka uczestniczyly w modernizacji i serwisie sprzetu. Wybudowanie tej mitycznej fabryki od podstaw w czasie dzialan wojennych daje pewnosc, ze bedzie ona na liscie celow priorytetowych dla przeciwnika. Ty m samym liczenie na ciaglosc dostaw nie ma realnych podstaw. Zarowno USA jak i Francja/RFN planuja rozpoczecie zastapowania starych pojazdow okolo 2035 r. Do tego czasu a i dluzej pojazdy Leopard i Abrams beda modernizowane. Obecnie tylko USA moga zapewnic krótki czas dostarczenia nowych pojazow w znacznych ilościach w najnowszych konfiguracjach. Byc moze za 15 lat w kraju beda tylko dwa typy pojAzdow z USA i UE, ktore beda sie uzupełniać. Z lini Zniknie stary radziecki sprzęt. A kto stanie sie ewentualnym jedynym dostawca broni pancernej dowiemy za 20-30 lat. Bedzie mialo wplyw nato polityka, ekonomia, lub faktyczne atuty danego rozwiązania. Byc moze powiinismy w najblizszym czasie ograniczyc sie do tego co jestesmy w stanie wyprodukowac , starac sie wejsc w kooperacje i lancuchy dostaw.

Box123
wtorek, 20 lipca 2021, 00:19

Jeśli nie widzisz różnicy pomiędzy tym że Niemcy budują u nas fabryki samochodów bo jesteśmy tania siła roboczą, a uzyskaniem licencji i pełnej pololonizacji to co tu dodawać? Po drugie skoro już kupiliśmy abramsy to argument o tym że na K2 będzie trzeba długo czekać jest nieaktualny, bo działania te możemy teraz prowadzić na spokojnie. Po trzecie: ile będą warte abramsy jeśli za 10 lat usa uzna nas za reżim totalitarny bo nie będziemy chcieli się zgodzić na uznanie małżeństw homoseksualnych, adopcji dzieci przez takie pary albo na uczenie czterolatkow czerpania przyjemności z masturbacji w przedszkolach zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, co już próbowała zrealizować w Warszawie nasza wspaniala opozycja w osobie Rafała T. Ok nie mamy czasu więc kupujemy szybko, ale równolegle trzeba myśleć co będzie dalej za 10 - 15 lat

Piotr
piątek, 16 lipca 2021, 16:22

Nie po słowach ich poznacie, a po czynach.

Kazik :)
piątek, 16 lipca 2021, 21:12

Dobre.

Alek
piątek, 16 lipca 2021, 17:51

Ten sam cukierek tylko w innym opakowaniu.

Kamil
piątek, 16 lipca 2021, 16:13

Błaszczak do natychmiastowej dymisji i razem z Kaczyńskim pod trybunał stanu za zakup Abramsów. Czemu polskie wojsko tak pokarało takim MON jak Błaszczak i jego przybocznym generałem Miką?

Słoń Trąbalski
piątek, 16 lipca 2021, 18:31

Generał Mika rozgromił Polskie wojsko na ćwiczeniach w 5 dni i to tylko dla tego w 5 a nie w 2 bo czołgi musiał zatankować a WP miało rozkaz nie oddawać nawet guzika.

ZZZZ
piątek, 16 lipca 2021, 21:45

Dodajmy, że wojsko polskie używało w tej wojnie F35, Patriotów oraz Himarsów. Ciekaw jestem ile trwała by ta walka z użyciem sprzętu, który faktycznie wojsko polskie posiada.

Słoń Trąbalski
niedziela, 25 lipca 2021, 10:54

Poprzednie takie ćwiczenia to 3 dni.

Box123
wtorek, 20 lipca 2021, 00:24

Czy wiadomo jakiej liczby samolotów używało? Bo jeśli 32 to efekt był jasny do przewidzenia. Podobnie jeśli 20 czy 50 wyrzutni himars, albo kilkunastu baterii narwii. Minimum to 80 samolotów o właściwościach f35, 160 homarow i 30 baterii narwii i to camm-er, a nie żaden Nasams

zeneq
piątek, 16 lipca 2021, 18:11

Kompletny odlot ruskiej agentury. No przespaliście ten zakup. Czas się z tym pogodzić.

Gts
piątek, 16 lipca 2021, 18:08

Jednocześnie całkowicie zaorali nasz przemysł, który mógł w spokoju budować nowy czołg z Koreą. Tylko zapewne jak wszyscy mówili, źe T-72 i pochodne są na złom juz 6 lat temu, to Macierewicz twierdził, że sa lepsze od oferowanych Leopardów A5 i A6, oraz nowych A7. To Macierewicz twierdził, że Polski przemysł trzeba wspierać (choć to było tylko zagranie pod publiczkę). W 2007/2018r Niemcy miały do zaoferowania 400 Leopardów. Sam Maciereiwcz w 2007e odmówił zakupu drugiej wtedy transzy Leopardów. To samo powtórzył 10 lat pózniej. Dziś mając te dodatkowe 250 Leopardów mielibysmy uproszczoną logistykę, pełne zdolności serwisowo-remontowe, a także modernizacyjne. Wystarczyła sensowna umowa z Rheinmetallem a nie bieda modernizacja... za to po wydaniu 23 mld, które będą z pewnością pożyczką nasz przmysł nie dostanie wiadra do wyklepania. I o ile technicznie Abrams M1A2C jest najlepszym czołgiem, to pod względem gospodarczym jest to zbrodnia na polskim przemyśle. PIS wył jak do ksieżyca, że PO niby załatwia zbyt mały offset za Caracala, tymczasem to była fabryka gdzie składanoby śmigłowce, fabryka orzekładni, kierunek na Politechnice Łódzkiej oraz gros kooperantów z regionu. A co pis zalatwia? Głownie drogie w zakupie i utrzymaniu "zabawki". My na tę chwilę nie potrzebujemy, żadnych czołgów tylko rozpoznania satelitarnego, samolotów dozoru morskiego, okretów które nam zardzawiały do ostatniej sztuki i przedewszystkim warstwowej obrony przeciwlotniczej!!!

jak rozmawiać ze ślepcem o kolorach?
sobota, 17 lipca 2021, 14:05

Licz na Niemców, a zostanie ci tylko nawóz po szparagach. Osobiście byłem świadkiem jak Niemcy, Holendrzy i Francuzi zaorali kilka polskich firm, za pozwoleniem i poparciem powalonych ryżych i ich ekipy. Dokładnie to widać po stanie Leosi i tempie ich remontów. Nie będę rzucał tu nazwami i nazwiskami, ale zrobili w ciągu ostatnich trzydziestu lat większe bagno, niż ruscy w 21 wieku. O Caracalu nawet nie wspominaj, bo wystarczy argument, że nawet Francuzi uważają je za nieloty.

Jasiu
piątek, 16 lipca 2021, 18:06

To podaj lepsze rozwiązanie odnośnie sprzętu, terminu jego pozyskania, kosztów, możliwości zakupu lub produkcji w realnej sytuacji międzynarodowej. Krytykować to potrafi byle głupek (nie odnoszę się tutaj do konkretnej osoby) ale zaproponować lepsze rozwiązanie to już nie ma chętnych. I to ma być teraz a nie za 20 lat.

Carell
piątek, 16 lipca 2021, 16:40

To akurat tylko anrod moze zrobic!!!!

Sidematic
piątek, 16 lipca 2021, 15:41

Czy naprawdę do nikogo nie dociera że Polska od chwili wyboru Bidena na Prezydenta przeszła z obozu amerykańskiego do niemieckiego? A według Niemców leżymy w ich strefie wpływów i Rosja NIGDY nie zaatakuje Polski. Rosja potrzebuje niemieckich produktów tak samo jak Niemcy rosyjskich zasobów i rynku zbytu. To jest symbioza. Europę mają podzieloną według mniej więcej linii Curzona i nikt nie pozwoli na żadne zmiany. Ani Moskwa ani Berlin. To nie jest 39 rok tylko XXI wiek, teraz się handluje i zarabia kasę a nie podbija kontynenty.

Funklub Daviena i GB
sobota, 17 lipca 2021, 11:17

O zmiana retoryki? Nie podbija się kontynentów, tylko zarabia kasę? Wiec co Rosjanie robicie na Krymie i Ukrainie?

ZZZZ
piątek, 16 lipca 2021, 21:37

A najśmieszniejsze jest to, że rząd PiS atakuje amerykańską telewizję TVN, łamiąc w ten sposób polsko-amerykańską umowę o ochronie inwestycji, i jednocześnie wielu Polaków wierzy w to, że w takich okolicznościach demokrata Biden, dla którego wolność słowa to nadrzędna wartość, odpuści Kaczyńskiemu TVN bo ten ogłosił, że jest zainteresowany amerykańskim szrotem. Polska to ojczyzna fantastów.

MArio
piątek, 16 lipca 2021, 18:52

Putin handluje? Sam mówi, że chce scalić (wg niego) ziemie ruskie. Dawny KDL ma być strefą buforową. Nie wierzmy w bajki o ucywilizowaniu Rosji czy Niemiec. Ci ostatni nadal potrzebują przestrzeni życiowej i białych murzynów w Mitteleuropa.

Falcon
piątek, 16 lipca 2021, 18:24

Proponuję przeczytać najnowszy wywiad z Putinem gdzie między innymi mówi o rewizji granic oraz o Polsce jako głównym wrogu, który doprowadził do ucisku braci Rosjan żyjących w sztucznym tworzę jakim jest Ukraina

Amerigo Diego Piaccere Columbo
piątek, 16 lipca 2021, 17:33

Handluje i zarabia kasę? To dlaczego nie pozwala się handlować Chińczykom i robi ograniczenia w USA.

locco
piątek, 16 lipca 2021, 17:13

Ja to wiem, ale jak czytam te komentarze o natarciu na Moskwę to nie wiem czy mam się śmiać czy płakać.

MG
piątek, 16 lipca 2021, 16:54

A nie pomyślałeś, że Rosja może zasiać niepewność przy granicy Polski z pod przykrywką Białorusi, wtedy zagraniczny kapitał przestanie inwestować w Polsce ? Bezrobocie wzrośnie, a my zamiast się rozwijać będziemy słabnąć… Patrz co się dzieje na Ukrainie… Niekończący się konflikt. Niemcy również skorzystaliby, ponieważ nasz krok w tył zmusiłby ludzi do większej emigracji zarobkowej niż obecnie. Taniej i dobrej siły roboczej nigdy mało… Jakby człowiek dłużej pomyślał to znalazłby więcej zalet takiego obrotu spraw dla Niemiec i Rosji.

Autor
piątek, 16 lipca 2021, 21:33

Mniej więcej się zgadza.

andys
piątek, 16 lipca 2021, 18:05

Z ekonomicznego punktu widzenia nieszczescie Ukrainy nie jest zweiazane z Donbasem. To przede wszystkim korupcja, nieprzemyślane decyzje władz i ich głupota oraz bezrefleksyjne słuchanie zachodnich pomagierów.

Name
piątek, 16 lipca 2021, 15:33

To rozwiąże jedną z dwóch największych bolączek WP - pozyskiwanie sprzętu i zajmie się drugą, w postaci brakó w sprzęcie. W dalszej perspektywie, Agencja Uzbrojenia, może się okazać ważniejsza od F35, czy Abramsów.

andys
piątek, 16 lipca 2021, 14:29

"Podczas konsultacji wewnątrzresortowych nad projektem ustawy o Agencji Uzbrojenia, doszliśmy do konkluzji, że bardziej efektywnym rozwiązaniem będzie skupienie się na zmianie procedur, a nie tylko powoływaniu nowej instytucji z zarządem i radą nadzorczą, która wygeneruje dodatkowe koszty." A jakby tak dokładniej przeanalizować sytuacje to okaze sie , że zmiany sa niepotrzebne.

say69mat
piątek, 16 lipca 2021, 13:59

@defence24.pl: Błaszczak: Agencja Uzbrojenia w nowej formule ... hmmm ... jak brać nic nie dając??? W sumie sakramentalne ... nihil novi ;)))

Jan
niedziela, 18 lipca 2021, 18:56

I gen. Andrzejczak nie ma nic do powiedzenia, zaiste nihil novi...

bc
piątek, 16 lipca 2021, 13:09

W końcu ktoś posprząta tą stajnie Augiasza.

Gts
piątek, 16 lipca 2021, 18:12

Bzdura, nowy twór z tysiącem synekur dla synków prokuratora, corek leśnika, żon, ojców matek, teściow, kochanek... nawet dla kota miejsce sie znajdzie. Kolejna wydmuszka pisowska, która ma za zadanie wydoić z budżetu pańatwa ile się da. Zejdź na ziemie, albo przestań ogladać TVP to ci się oczy same otworzą. To będzie czyste zlodziejstwo pod przykrywką.

Nad Niemenem
piątek, 16 lipca 2021, 17:33

Może warto zacząć jednak od Augiasza? I Kajfasza...

Stary Wiarus z Reggio
piątek, 16 lipca 2021, 14:58

Nareszcie chaos i anaria w WP , Ktora go Nieustannie paralizuje ... Sie skonczy !!! ... Popieram ...

jam onufry
piątek, 16 lipca 2021, 18:37

PO kupiło Leopardy bo lizali d... dla niemca, PiS kupuje od USA a po zmianie rządów przyszłościowo następni pochylą sie francuzom lub co gorsza Moskalom. Politycy nie powinni uczestniczyć w doborze sprzętu wojskowego chociaz by dlatego ze to nie ich dziedzina. Szef MONu powinien co najwyzej kontrolować wydatki na uzbrojenie...

Gts
piątek, 16 lipca 2021, 18:12

Ty jesteś stary ale nie wiarus tylko Janusz z kanapy oglądajacy w kólko TVP.

Robicz
piątek, 16 lipca 2021, 12:21

Niestety - najpewniej multiplikacja niemożności i niewydolności z nowym szyldem...

zeneq
piątek, 16 lipca 2021, 18:12

Czas pokaże.

Franz
piątek, 16 lipca 2021, 13:13

posadzanie a priori upraszczanie procesu zakupow jako multiplikacja niemoznosci ?

Franz
piątek, 16 lipca 2021, 13:11

posadzenie a priori uproszczania procedur zakupow jako multiplikacje nimoznosci? to najlepiej zostawic tak jak bylo?

Logik
piątek, 16 lipca 2021, 13:45

Siadanie jest zawsze a posteriori

soldier
piątek, 16 lipca 2021, 12:04

Czyli jednak formuła taka sama jak przy powoływaniu IU - struktura wewnątrz resortowa ze swoimi ograniczeniami. Rada Modernizacji Technicznej przypomina twór, który też już istniał, a mianowicie radę Uzbrojenia (chyba do 2012 r.). "Skrócenie" okresu do zawarcia umowy, głównie w zakresie definiowania wymagań, sztucznie skrócone do 6 miesięcy, przy czym w tych 6 miesiącach ma być wykonane to co do tej pory było realizowane w fazie identyfikacji potrzeb i fazie analityczno-koncepcyjnej. Powodzenia dla zaangażowanych....

Gts
piątek, 16 lipca 2021, 18:15

Zaangażowani świetnie sobie poradzą. Żony, córki, synowie, matki, ojcowie pisowskich dzialaczy, po pół roku brania gigantycznych pieniędzy przejdą do innych pisowskich tworów. A gdyby ktoś oskarżył ich o niegospodarność to już Ziobro oskarżającym sie zajmie.

piątek, 16 lipca 2021, 23:34

Tobą powinien się zająć...

On
sobota, 17 lipca 2021, 14:36

Już się zajmuje tymi którzy patrzą władzy na ręce i głośno mówią o rozkradaniu państwa przez rodziny i znajomych działaczy partyjnych.

fefe
piątek, 16 lipca 2021, 11:23

Husaria..... czym była? Legendarną najlepszą ciężką jazdą kawalerią , jak powstała?? Przez połączenie i dopracowanie osiągnięć INNYCH państw.......Czy zawsze koło trzeba wynajdywać na nowo???? Czy nie można poprostu wprowadzić rozwiązań na wzór innych które się dobrze sprawują ??

SAS
sobota, 17 lipca 2021, 11:37

Husarz był nowoczesnym rycerzem. Paradoksalnie systemowe zacofanie wojskowości RP, okazało się potężną bronią. Ewolucyjnie wymieniono konie, broń, pancerz, ale sztuka wojny pozostała niezmienna.

Olo
piątek, 16 lipca 2021, 20:44

Oj tam , oj tam. Car nakazał utworzenie husarii w Moskwie, chciał wykorzystać doświadczenia innych ! I co ? I nic , nikt nigdy nie słyszał o zwycięstwach carskiej husarii, trzeba było do Tego wolnych ludzi, Polaków a nie carskich rabów !

Pablito
piątek, 16 lipca 2021, 11:05

Skrócona faza analityczno-koncepcyjna - no w końcu, tylko co będą robić te niezastąpione leśne dziadki?

D.M.
piątek, 16 lipca 2021, 13:20

Pewnie większość pójdzie zbierać szczaw i mirabelki.

SAS
piątek, 16 lipca 2021, 10:31

Po co agencja uzbrojenia? Abrams, F35, Patriot, Himars wszystko kupione po prostu decyzją opartą na faktach dokonanych. I wcale nie twierdze, że to źle. Wiec po co agencja uzbrojenia?

booboooo
piątek, 16 lipca 2021, 13:20

Może być tak,że w obecnych uwarunkowaniach prawnych jak to określił minister, to jedyny sposób na przecięcie impasu w zamówieniach inaczej i za sto lat nic by nie było przy obecnym inspektoracie do dojenia kasy bez wyników czyli decyzji. Nie znaczy to, ze popieram obecny rząd ale bądźmy sprawiedliwi - cos trzeba zrobić i jeśli będzie jak opowiedział Błaszczak to dobry ruch aby wygonić spaślaków sztabowych i nie tylko.

Jagoda
piątek, 16 lipca 2021, 13:56

~~booboooo~~~popierać to sobie możesz tylko przed i w trakcie wyborów. Po wyborach to Ty masz obowiązek popierać rząd bo on jest polski i nieważne z jakiego nadania politycznego, a zwłaszcza jak jesteś polskim żołnierzem !!! Bo to w Polsce Polacy ci płacą żołd.

Cdm
piątek, 16 lipca 2021, 18:10

Żołnierz ma obowiązek wykonywać rozkazy, do pewnych granic (niektórych rozkazów wykonywać nie powinien). Obywatel zaś ma obowiązek przestrzegać prawa. Ani jeden ani drugi nie ma obowiązku popierania rządu. Ba, żołnierz to wręcz powinien być apolityczny. No chyba że to Korea Płn. Czy inny zamordyzm... Hmm... Czyżbyś coś sugerował?

booboooo
piątek, 16 lipca 2021, 16:53

Rząd jest od tego aby sprawnie administrować zarówno w moim jak i Twoim imieniu Za to płacimy pensje i to nie małe zawarte w podatkach. Temu rządowi pomyliło się administrowanie z partyjnymi pomysłami jednego Pana . To wolno ale z uszanowaniem praw WSZYSTKICH -obywateli -również tych innego wyznania czy o innych poglądach politycznych etc. czego tu nie ma. I dlatego mogę słuchać pod przemocą ale nie znaczy , że popieram. I to ja podatkami mam udział w utrzymaniu tego rządu a nie rząd utrzymuje mnie.

RJCHK
piątek, 16 lipca 2021, 20:09

Zapomniałeś dodać, że demokracja to rządy większości nawet jednym głosem... Więc nie mów mi o uszanowaniu praw wszystkich.( LGBT też ?).Tego się nie da zrobić... I dobrze.

boobooo1234
piątek, 16 lipca 2021, 22:40

Prawo jest takie samo dla wszystkich w tym LGBT. Rozumiem, że pozwalasz aby tobie odebrać wszelkie prawa, jeśli demokracji tak się spodoba _ dałeś na to pozwolenie a więc życzę Ci tego. EOT.

Piotr
piątek, 16 lipca 2021, 18:22

Dokładnie, ma zarządzać i koordynować, takie słowa padły na filmiku , na YT"Szwajcaria jak skansen", pierwsze uczucie nie było przyjemne, ale odtworzyłem ten filmik i przekonałem się, że to taka przekora, nic obraźliwego, długi, ale ciekawy, polecam.

yar
piątek, 16 lipca 2021, 12:40

Przeczytaj artykuł to się dowiesz!

Box123
piątek, 16 lipca 2021, 10:29

Kiedy umowa z koreanczykami na K2/K3 PL tak żebyśmy za 10 lat znowu nie obudzili się z ręką w nocniku, że mamy za mało czasu i musimy kupować kolejne abramsy z półki? Dwa: czy to prawda że również Polska narew została uwalona i bierzemy Nasams bez pełnej poloniazji i 2x razy mniejszym zasięgiem niż camm-er, przekreślając szansę na nowoczesny polski system i być może też własną wisle w przyszłości (a także własne rakiety o zasięgu 12km) oraz że fregaty też już będą z USA czyli idziemy na pełne uzależnienie? Bo jeśli tak to jest to katastrofa. Przez tyle lat nic nie zrobiono, a teraz na szybko zostaną wyrzucone gigantyczne pieniądze w pozbawiony sensu sposób i zupełnie uzelazniajacy nas od coraz mniej przewidywalnych Stanów

ACAN
piątek, 16 lipca 2021, 14:58

Jakie K2PL teraz już będzie standaryzacja do Abramsa stare t72 zejdą potem Leo i dokupią Abramsów Amen

jam onufry
piątek, 16 lipca 2021, 18:53

Nie K2PL a K3PL

A
piątek, 16 lipca 2021, 14:27

PL to raczej indeks budżetowości produktu. Tak jakoś nam to wychodzi. Czy za 10-15 lat K2PL i K3PL o ile wyjdą poza internetową hamletyzację bo nikt nie wie czym to ma być poza powiększoną skorupą czegoś funkcjonującego na potrzeby azjatyckie od dekady i czy będą coś warte bo może będzie wielkie nic... które będzie wymagać następcy już na dzień dobry.

Darek
piątek, 16 lipca 2021, 12:53

Skąd to info o Nasams i fregat bo ciekaw jestem?

Dr House
piątek, 16 lipca 2021, 13:33

Wystarczy logicznie pomyśleć. Skoro Wilka uwalono to czy Narew przeżyje ?

45
piątek, 16 lipca 2021, 13:49

A ty masz wiedzę, że uwalono? Czy to spekulacja? Czy trekking, z którego jesteś znany.

AUTOR
piątek, 16 lipca 2021, 15:15

Wezmą k2 i wprowadzą 7 rodzaj czołgu pomyśl logicznie . Teraz marzenia o wilku są tak realne jak Polska misja załogowa na Księżyc. Docelowo zostanie tylko Abrams ewentualnie jego następca. Ale co ja tam wiem przecież cywil jeste.

Dr House
piątek, 16 lipca 2021, 15:03

Przeanalizuj wszystkie poważniejsze zakupy uzbrojenia ostatnich 6 lat. Gdzie były robione i czy polski przemysł na tym zyskał. Odpowiedz brzmi...zakupy były robione za oceanem a polski przemysł dzięki temu stoi rozkaraczony. Wystarczy odrobinę pomyśleć i użyć minimum inteligencji aby zrozumieć kolego 45

Falcon
piątek, 16 lipca 2021, 18:36

Mogliśmy przystąpić do programu f35, PO nie chciała bo po co, przeciez nikt nas nie zatakuje a tak w ogóle to dookoła sami kumple. Na Himars czekalibyśmy chyba następne 10 lat bo tyle się u nas czeka jak coś się przeprowadza przez procedury a nie kupuje od razu. Miejmy nadzieję że teraz to się zmieni.

Ach
sobota, 17 lipca 2021, 15:10

PiS też nie przystąpił a mógł w 2005 ;)

Tweets Defence24