Rosja odpowiada na sankcje. Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego [ANALIZA]

6 lipca 2021, 12:45
SrAwcqAjcI5BFvqs8aSibU0zkX3spWTK
Fot. kremlin.ru
Reklama

Najnowsza „Strategia bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej” jest dowodem, że rządzący Rosją nie zamierzają zmieniać prowadzonej przez siebie polityki wewnętrznej i zagranicznej. Co więcej, w odpowiedzi na wszystkie nieprzyjazne, zewnętrzne działania (w tym sankcje) Rosja daje sobie prawo do podejmowania działań symetrycznych i asymetrycznych.

Dekretem Prezydenta Rosji Władimira Putina 2 czerwca 2021 roku wprowadzono opracowywaną od roku nową „Strategię bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej” (SBFR). Przed publikacją została ona omówiona 28 maja 2021 roku podczas spotkania prezydenta Rosji ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Automatycznie przestała być ważna „Strategia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej” wprowadzona 31 grudnia 2015 r.

Większość rosyjskich agencji opisując wprowadzony dokument uwypukliło zawartą tam ocenę, że „wdrożenie tej strategii przyczyni się do ratowania narodu rosyjskiego, rozwoju potencjału ludzkiego, poprawy jakości życia i dobrobytu obywateli, wzmocnienia zdolności obronnych kraju, jedności i spójności społeczeństwa rosyjskiego, osiągnięcia narodowych celów rozwojowych, zwiększenie konkurencyjności i prestiżu międzynarodowego Federacji Rosyjskiej”.

W ten sposób nowa SBFR została pokazana jako coś, co stworzono przede wszystkim dla dobra rosyjskiego społeczeństwa i właśnie tym dobrem, starano się wytłumaczyć wszelkie działania władz ma Kremlu. Zagrożeniem ma być w tym przypadku przede wszystkim „ukierunkowana polityka powstrzymywania Rosji z zewnątrz”. To właśnie dlatego, jako żywotne cele nowej Strategii uznano przede wszystkim:

 • wzmocnienie suwerenności, niepodległości, integralności państwowej i terytorialnej oraz bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej;
 • ochronę tradycyjnych duchowych i moralnych fundamentów rosyjskiego społeczeństwa;
 • oraz zapobiegania ingerencji w sprawy wewnętrzne Federacji Rosyjskiej.

Ta ochrona tradycyjnych wartości i suwerenności kulturowej jest konieczna, ponieważ według autorów Strategii doszło do swoistej „westernizacji” rosyjskiej kultury oraz sabotażu informacyjnego i psychologicznego. Obserwowane są również „próby fałszowania historii Rosji i świata, zniekształcania prawdy historycznej i niszczenia pamięci historycznej, podżegania do konfliktów etnicznych i międzywyznaniowych… Problemy wynikające ze stosunków międzyetnicznych i międzywyznaniowych stają się przedmiotem geopolitycznych gier i spekulacji, które generują wrogość i nienawiść”.

Dodatkowo według Rosjan we współczesnym świecie podważanie fundamentów stabilności politycznej i państwowości odbywa się poprzez:

 • rewizję podstawowych norm moralnych;
 • manipulację psychologiczną;
 • absolutyzowanie wolności jednostki;
 • prowadzenie aktywnej propagandy permisywizmu [Red. bezgraniczna tolerancja wobec zachowań innych osób], niemoralności i egoizmu;
 • zaszczepianie kultu przemocy, konsumpcji i przyjemności;
 • narzucanie obcych ideałów i wartości;
 • wprowadzanie reform w edukacji, nauce, kulturze, religii, języku i działalności informacyjnej bez uwzględniania tradycji historycznych i doświadczeń poprzednich pokoleń.

Oceniając sytuację wskazano w SBFR, że „Nieprzyjazne kraje próbują wykorzystać problemy społeczno-gospodarcze istniejące w Federacji Rosyjskiej do zniszczenia jej wewnętrznej jedności, do inspirowania i radykalizacji ruchu protestu, do wspierania grup marginalnych i do dzielenia rosyjskiego społeczeństwa. Coraz częściej stosuje się metody pośrednie do prowokowania długotrwałej niestabilności w Federacji Rosyjskiej”. By się temu przeciwstawić zaproponowano swoiste połączenie siły i dobrobytu jako środka na powstanie sprawiedliwego i dobrze funkcjonującego społeczeństwa.

image
Fot.mil.ru

Siłę planuje się uzyskać poprzez:

 • wzmocnienie zdolności obronnych;
 • skuteczne stawianie oporu przed próbami wywierania nacisku z zewnętrz;
 • prowadzenie niezależnej polityki zagranicznej i wewnętrznej;
 • zwiększenie wewnętrznej jedności i stabilności politycznej;
 • modernizację gospodarki i rozwój przemysłu.

Poprawę warunków funkcjonowania społeczeństwa ma zapewnić m.in. walka z korupcją, nepotyzmem i nadużywaniem środków budżetowych. „Na tle utrzymujących się problemów społeczno-gospodarczych w Federacji Rosyjskiej, rosnącą potrzebą społeczeństwa jest: poprawa efektywności administracji publicznej, zapewnienie sprawiedliwości społecznej, wzmocnienie walki z korupcją, nadużywaniem środków budżetowych i własności państwowej oraz odpowiednia polityka kadrowa w organach, na którą nie mają wpływu interesy grupowe i pokrewne, władze publiczne oraz organizacje z udziałem państwa”.

Zagrożenie militarne dla Rosji

Nowa Strategia została tak napisana, by się miało wrażenie, że Rosja jest pod silnym naciskiem i zagrożeniem militarnym. Dowodem na to mają być próby wywierania presji na Federację Rosyjską, jej sojuszników i partnerów poprzez sankcje oraz „budowanie infrastruktury wojskowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w pobliżu granic Rosji, intensyfikacja działań wywiadowczych, praktykowanie użycia dużych formacji wojskowych i broni jądrowej przeciwko Federacji Rosyjskiej”. To zagrożenie ma pogłębiać również proces powstawania nowych, globalnych i regionalnych centrów władzy i coraz silniejsze walki pomiędzy nimi o strefy wpływów.

Według SBFR „wzrasta niebezpieczeństwo eskalacji konfliktów zbrojnych w wojny lokalne i regionalne, w tym z udziałem mocarstw nuklearnych”. Ma temu sprzyjać „osłabienie ogólnie uznanych norm i zasad prawa międzynarodowego, osłabienie i zniszczenie istniejących międzynarodowych instytucji prawnych, postępujący demontaż systemu traktatów i porozumień w dziedzinie kontroli zbrojeń - prowadzących do wzrostu napięcia i zaostrzenia sytuacji wojskowo-politycznej, w tym w pobliżu granicy państwowej Federacji Rosyjskiej”. „Eskalacja napięcia w strefach konfliktu w przestrzeni postsowieckiej, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Afganistanu i Półwyspu Koreańskiego trwa. Osłabienie globalnych i regionalnych systemów bezpieczeństwa stwarza warunki do rozprzestrzeniania się międzynarodowego terroryzmu i ekstremizmu” - czytamy w dokumencie.

W Strategii szczególnie podkreślono wycofywanie się Stanów Zjednoczonych z traktatów rozbrojeniowych. „Na tle rozwoju potencjału globalnego systemu obrony przeciwrakietowej, Stany Zjednoczone konsekwentnie zmierzają do wyrzeczenia się międzynarodowych zobowiązań w zakresie kontroli zbrojeń”. Zagrożeniem dla stabilności strategicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego ma być m.in. planowane przez Amerykanów rozmieszczenie systemów rakietowych średniego i krótkiego zasięgu w Europie oraz w regionie Azji i Pacyfiku.

Za nowe sfery prowadzenia operacji wojskowych uznano przestrzeń kosmiczną i przestrzeń informacyjną. Według SBFR siły zbrojne obcych państw cały czas „ćwiczą działania na rzecz wyłączania krytycznej infrastruktury informacyjnej Federacji Rosyjskiej” oraz wzrasta liczba ataków komputerowych na rosyjskie zasoby informacyjne. Próby przeciwdziałania takim atakom napotykają jednak na opór krajów zachodnich. „Inicjatywy Federacji Rosyjskiej w zakresie zapewnienia międzynarodowego bezpieczeństwa informacyjnego spotykają się ze sprzeciwem obcych państw dążących do dominacji w globalnej przestrzeni informacyjnej”.

image
Fot. mil.ru

Odbywa się to m.in. poprzez dążenie korporacji międzynarodowych do utrwalenia monopolistycznej pozycji w Internecie, czemu towarzyszy wprowadzenie cenzury i bezpodstawowe blokowanie platform alternatywnych. By temu zapobiec oraz wzmocnić suwerenność Rosji w przestrzeni informacyjnej zakłada się:

 • stworzenie bezpiecznego środowiska do obiegu wiarygodnych informacji,
 • zwiększenie bezpieczeństwa rosyjskiego segmentu Internetu;
 • ograniczenie liczby wycieków danych osobowych do możliwie najniższego poziomu;
 • zapewnienie priorytetowego wykorzystania rosyjskich technologii i sprzętu w infrastrukturze informacyjnej.

W odpowiedzi na wszystkie nieprzyjazne, zewnętrzne działania Rosja daje sobie prawo do podejmowania działań symetrycznych i asymetrycznych. „W przypadku popełnienia przez obce państwa działań nieprzyjaznych, zagrażających suwerenności i integralności terytorialnej Federacji Rosyjskiej, w tym związanych ze: stosowaniem środków ograniczających (sankcji) o charakterze politycznym lub gospodarczym oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, Federacja Rosyjska uważa za zasadne podejmowanie symetrycznych i asymetrycznych środków niezbędnych do tłumienia takich nieprzyjaznych działań, a także zapobiegania ich powtórzeniu w przyszłości”.

Te środki mają polegać na:

 • utrzymywaniu potencjału odstraszania nuklearnego na odpowiednim poziomie;
 • opracowaniu i stosowaniu wzajemnie powiązanych środków politycznych, wojskowych, dyplomatycznych, gospodarczych, informacyjnych i innych - mających na celu zapobieganie użycia siły militarnej przeciwko Federacji Rosyjskiej, chroniąc jej suwerenność i integralność terytorialną;
 • terminowej identyfikacji istniejących i przyszłych niebezpieczeństw i zagrożeń militarnych;
 • doskonaleniu systemu planowania wojskowego;
 • ochronie interesów narodowych i obywateli Federacji Rosyjskiej poza granicami kraju;
 • budowaniu potencjału obronnego;
 • wyposażaniu sił zbrojnych, innych oddziałów, formacji i organów w nowoczesną broń i sprzęt;
 • poprawieniu planowania działań zapewniających mobilizację i przygotowanie do niej;
 • odpowiednio wczesnym uwzględnianiu tendencji zmiany charakteru współczesnych wojen i konfliktów zbrojnych;
 • stworzeniu warunków do zwiększania zdolności bojowych wojsk;
 • opracowaniu wymagań dla formacji przyszłości oraz nowych systemów uzbrojenia.

Zwrócono również uwagę na zabezpieczenie „zaplecza” dla działań wojennych. Jako cel postawiono sobie zapewnienie kompleksowi wojskowo-przemysłowemu Federacji Rosyjskiej: niezależności technologicznej, innowacyjnego rozwoju, utrzymanie pozycji lidera w rozwoju oraz produkcji broni, sprzętu wojskowego i specjalnego. „Aby zapewnić zrównoważony wzrost i zwiększyć konkurencyjność rosyjskiej gospodarki, konieczne jest państwowe stymulowanie działalności naukowej, naukowej, technicznej i innowacyjnej, zwiększenie prywatnych inwestycji w rozwój tej działalności oraz przyspieszone wprowadzanie jej wyników do produkcji” - podkreślono.

Planuje się jednak nie tylko przygotowanie gospodarki do zapewnienia ochrony państwa przed atakiem zbrojnym, ale również do zaspokojenia potrzeb i wymagań ludności w czasie wojny. Realizowane mają być m.in. działania zapewniające ochronę ludności, wartości materialnych i kulturowych na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Za ważne zadania uznano także:

 • kształcenie wojskowo-patriotyczne i przygotowanie do służby wojskowej obywateli;
 • utrzymanie wysokiego poziomu praworządności i dyscypliny wojskowej w jednostkach oraz stanu moralnego, politycznego i psychologicznego wśród personelu;
 • podniesienie poziomu ochrony socjalnej żołnierzy, członków ich rodzin, obywateli zwolnionych ze służby wojskowej;
 • poprawę warunków służby wojskowej.

Niezależna polityka zagraniczna i wewnętrzna

Z nowej SBFR ma wynikać, że Rosja musi się przeciwstawić zmianom politycznym na świecie, które w rosyjskiej ocenie są zmianami na gorsze. Wśród tych złych tendencji wymienia się:

 • „dążenie państw zachodnich do zachowania hegemonii;
 • kryzys nowoczesnych modeli i instrumentów rozwoju gospodarczego;
 • wzrost nierównowagi w rozwoju państw;
 • wzrost poziomu nierówności społecznych;
 • chęć tworzenia korporacji transnarodowych w celu ograniczenia roli państw sojuszników;
 • zaostrzenie wewnętrznych problemów politycznych;
 • wzrost sprzeczności międzypaństwowych;
 • osłabienie wpływu instytucji międzynarodowych;
 • i spadek skuteczności systemu bezpieczeństwa globalnego”.

Wszystkie te czynniki oraz chęć izolowania Rosji i praktykowanie podwójnych standardów „hamują wzrost efektywności wielostronnej współpracy” i zwiększają niestabilność na świecie, co może doprowadzić „do prób rozwiązania narastających sprzeczności międzypaństwowych poprzez poszukiwanie wrogów wewnętrznych i zewnętrznych, zniszczenie gospodarki, tradycyjnych wartości oraz łamanie podstawowych praw i wolności człowieka”.

Dlatego: „w kontekście narastającego napięcia geopolitycznego, polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej powinna przyczyniać się do zwiększenia stabilności systemu współpracy międzynarodowej, opartej na: prawie międzynarodowym, zasadach powszechnego, równego i niepodzielnego bezpieczeństwa, pogłębianiu wielostronnych interakcji bez podziałów i działań w mniejszych blokach, w celu wspólnego rozwiązywania globalnych i regionalnych problemów z centralną, koordynacyjną rolą Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Rady Bezpieczeństwa”.

image
Fot. mil.ru

Rosja będzie też prowadziła własną politykę zagraniczną: „konsekwentną, niezależną, wielowektorową, otwartą i pragmatyczną”. Jej celem ma być zapewnienie stabilności systemu stosunków międzynarodowych, jak również „stworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego, wzmocnienie pozycji Federacji Rosyjskiej jako jednego z wpływowych ośrodków współczesnego świata.”

W tym celu Rosja zamierza:

 • doskonalić mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa zbiorowego i nieproliferacji broni masowego rażenia;
 • pogłębiać współpracę z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw, Chinami i Indiami;
 • pomagać w eliminowaniu i zapobieganiu powstawania ognisk napięć i konfliktów na terytoriach państw sąsiadujących z Federacją Rosyjską;
 • zagwarantować sojusznikom i partnerom wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Ta pomoc udzielana sojusznikom jest konieczna, ponieważ w ocenie autorów Strategii SBFR, działania niektórych krajów mają na celu wywołanie procesów dezintegracyjnych we Wspólnocie Niepodległych Państw w celu zerwania więzi z Rosją, którą określa się niesłusznie jako: „zagrożenie, a nawet przeciwnika wojskowego”.

Reklama
Reklama

Rozwój gospodarczy Federacji Rosyjskiej

Jednym z celów nowej SBFR było podkreślenie, że Rosja poradziła sobie z zewnętrznymi naciskami i sankcjami. „Federacja Rosyjska zademonstrowała stabilność gospodarczą całemu światu i udowodniła, że jest w stanie wytrzymać presję sankcji zewnętrznych. Trwają prace nad zmniejszeniem zależności od importu w kluczowych sektorach gospodarki. Wzrósł poziom bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego” - zaznaczono.

Jednak dla poprawienia sytuacji mającej nie tylko przyczynić się do dalszego rozwoju gospodarczego, ale również poprawienia jakość życia obywateli, zadeklarowano m.in.: podjęcie działań w celu:

 • poprawienia sytuacji demograficznej oraz opieki zdrowotnej,
 • zmniejszania ubóstwa;
 • rozwoju potencjału naukowego;
 • poprawy jakości i dostępności edukacji;
 • zwiększenia ochrony środowiska.

W przypadku nauki zauważono, że koniecznej jest „zwiększenie efektywności wykorzystania dotychczasowych osiągnięć i przewag konkurencyjnych Federacji Rosyjskiej, z uwzględnieniem długoterminowych, światowych trendów”.

Z kolei w przypadku ochrony środowiska zauważono, że „wzmożona uwaga społeczności światowej na problemy zmian klimatycznych i ochronę środowiska jest wykorzystywana jako pretekst do ograniczenia dostępu rosyjskich firm do rynków eksportowych, zahamowania rozwoju rosyjskiego przemysłu, ustanowienia kontroli nad szlakami transportowymi i utrudnianie Rosji „oswajaniu” Arktyki”.

Tymczasem zgodnie z nową SBFR jednym z najważniejszych celów w działaniach Federacji Rosyjskiej ma być zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Efektem tego ma być:

 • osiągnięcie jakości środowiska niezbędnej dla korzystnego życia człowieka;
 • zachowanie i przywracanie przyrody;
 • łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatu.
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 89
Reklama
Realista66
wtorek, 13 lipca 2021, 23:48

Drodzy forumowicze. Mam takie pytanie, czy każdy zauważył że każdy nowy manifest Rosji ma zapis o użyciu broni nuklearnej... Mnie już zaczyna męczyć osobiście to ich strasznie. Moje pytanie jest takie co oni zrobią jeśli więcej krajów będzie miało tego typu broń... Czy dalej będą straszyć czy ten ich system upadnie wtedy...

niezależnyPL
poniedziałek, 12 lipca 2021, 11:03

Jak się czyta nt. cyt „„Strategię bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej” (SBFR).” koniec cytatu, chciałoby się „powiedzieć” – ciekawe punkty tej strategii, nic dodać, nic ująć i przepisać do wniosków na przyszłość dla narodowego planu strategicznego dla niezależnego rządu RP. Ba – tylko kto to wprowadzi w życie, przy braku niezależności polityczno – gospodarczej - UE na to „NIET”.

Roman
czwartek, 8 lipca 2021, 20:59

Dosadną i wprost miażdżącą ocenę owej "strategii" można znaleźć w artykule Walentina Kasatonowa pod wiele mówiącym tytułem "Kto przygotował Putinowi jego Strategię bezpieczeństwa? 43 stronice paplaniny i dogadzania sobie". Kto zna jęz. rosyjski może to przeczytać w oryginale na rosyjskojęzycznym portalu svpressa.ru/politic/article/303574/

usti
niedziela, 11 lipca 2021, 09:14

Porażka w Afganistanie nie dotknie tylko USA. Jest oczywistym, że dotknie też NATO, którego członkowie w tym uczestniczyli, odpowiadając na wezwanie USA. Ta będzie egzystencjalne lub, co najmniej, bardzo poważne zagrożenie dla wiarygodności, spójności i żywotności NATO. Generał Brent Scowcroft, były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego aż dwóch prezydentów USA, stawiał sprawę jasno: „Jeśli sojusz poniesie fiasko w Afganistanie, będzie to oznaczało koniec NATO”. Jest oczywistym, że gdyby nie było takiej sytuacji w Afganistanie, prezydent Emmanuel Macron nie mówiłby o „śmierci mózgowej” NATO i nie podważałby wiarygodności sojuszniczej USA. Polska tez w tym uczestniczyła za 6 milirdów zł i 43 poległych nie mówiąc juz o rannych. Po co mi czytac jakiegos kasatonowa, kiedy tu wypowiada się osoba kompetentna, a sprawa dotyczy takze bezpieczenstwa Polski. Czytaj dalej kasatonowa.

Dropik
czwartek, 8 lipca 2021, 15:23

odjechali jeszcze bardziej niż nasi :P

Wkurzony
czwartek, 8 lipca 2021, 10:00

Anno... Bartosiak: "ZSRR wojnę wygrał ale przegrał pokój... Sowieci zostali zniszczeni przez wojnę; biologicznie, strukturalnie, materialnie (dlatego Polsce należy się Obwód Kaliningradzki bo Polska wojnę przegrała). Ponieśli ogromny wysiłek w wielkiej wojnie 1941-1945. Wojnę wygrali Amerykanie, wszyscy inni wojnę przegrali. Po wojnie tylko USA stały na nogach. Wszystkie inne państwa leżały. Na wojnie tylko USA zarobiły. Wszyscy inni stracili. Tak się prowadzi wojny".

Alexy
czwartek, 8 lipca 2021, 09:05

Ani nie należy przeceniać, ani nie należy lekceważyć Rosji, tylko stwierdzić fakt, że jest to kraj, groźny, w stanie obłędu mentalnego, ukształtowanego wielowiekową propagandą i swoją mocarstwową tradycją historyczną, w której wojna, podbój, jest podstawowym narzędziem polityki!!

Alleo
środa, 7 lipca 2021, 20:30

Wg. Banku Światowego gospodarka Rosji rozwija się najgorzej spośród wszystkich krajów, wchodzących wcześniej w skład ZSRR.

środa, 7 lipca 2021, 20:42

No tak.Ukraina kwitnie.

czwartek, 8 lipca 2021, 08:36

Wzrost gospodarczy 2019r: Ukraina 3,2%, Rosja 1,9%. W 2020 obu gospodarkom spadło po ok. 4%. W 2020 przez Covida wszystkim spadło. Jak widać nawet Ukraina lepiej się rozwija.

Autor
czwartek, 8 lipca 2021, 21:03

Rosja PKB per capita 11 163 USD, Ukraina PKB per capita 3880 USD.

piątek, 9 lipca 2021, 21:23

ale im rośnie, a Rosja jest w recesji.

red
środa, 7 lipca 2021, 09:16

Co więcej, w odpowiedzi na wszystkie nieprzyjazne, zewnętrzne działania (w tym sankcje) Rosja daje sobie prawo do podejmowania działań symetrycznych i asymetrycznych.......... szczyt bezczelności ! Bez zgody USA.

TrzcinQ
środa, 7 lipca 2021, 20:33

Nie mogą tak bez zgody Waszyngtonu. Co teraz będzie ojejku

Danisz
środa, 7 lipca 2021, 21:30

no to pewnie łysy car siedzący miesiącami w swych bunkrach wpadnie na pomysł, by w odpowiedzi na sankcje napaść na jakiś kraj - oczywiście by podnieść poparcie dla siebie, bo zwykłych ludzi boi się najbardziej

obs
środa, 7 lipca 2021, 07:33

Gdyby nie to, że Rosja zagarnęła Krym, Donbas i de facto część Gruzji, to mogłaby ubierać się w piórka anioła pokoju. Nie ma na świecie drugiego państwa, które byłoby takim zagrożeniem dla pokoju ogólnoświatowego, jak jest nim Rosja

środa, 7 lipca 2021, 20:10

Jużci podaje drugie państwo USA

sża
środa, 7 lipca 2021, 15:46

Znajdą się co najmniej dwa. Zgadnij które?

Davien
piątek, 9 lipca 2021, 22:48

Chiny i KRLD ot taka wielka trójca z Rosja na czele:)

gonić pastuchów
czwartek, 8 lipca 2021, 08:49

Raczej jeden-USA i długo długo nic.

Meanwhile in RUSSIA! YT
środa, 7 lipca 2021, 19:34

Mozambik i Somalia ?

ruski stek bzdur...
środa, 7 lipca 2021, 19:34

Korea Północna i Chiny ? :)

Chyżwar dawniej Marek
środa, 7 lipca 2021, 15:06

Niemniej pojawiło się pewne novum w postaci: "Na tle utrzymujących się problemów społeczno-gospodarczych w Federacji Rosyjskiej". Chłopaki oficjalnie przyznali, że w ich raju takie problemy są.

środa, 7 lipca 2021, 20:27

Czyli jest bardzo źle.

Chyżwar dawniej Marek
czwartek, 8 lipca 2021, 09:53

A było tam kiedykolwiek dobrze?

BG
środa, 7 lipca 2021, 02:33

A gdzie ten HMS Defender ? Bo miał wracać znowu przez wody terytorialne Krymu. No chyba sie nie przestraszyli słów Putina, który powiedział że Rosja na Krymie jest u siebie i nawet gdybyśmy Anglika zatopili, to III wojna światowa by nie wybuchła.

Davien
środa, 7 lipca 2021, 15:37

Taak,tak samo nie byłoby IIIWS po ostatnim wswiecie zanurzeniu rosyjkeij floty i wybombieniu ich z krymu:))

BG
środa, 7 lipca 2021, 17:47

Ależ nie. Atak na Krym to atak na Rosję, czyli wojna.

Davien
piątek, 9 lipca 2021, 22:50

Doprawdy?? No popatrz i co zrobicie? Zacznicie wojne z NATO które moze Rosje zagonic za Ural? czy wyparujecie jak będziecie tak głupi by zaczynać wojne jądrową?

.
niedziela, 11 lipca 2021, 14:38

W 1989 roku baliśmy się zestrzelić lecący samolot bez pilota. Wielkie i potężne NATO skupione tylko wokół pieniędzy

Niuniu
środa, 7 lipca 2021, 01:05

Danisz - 20 lat temu USA zaatakowało 19 terorystów - porywaczy 4-ch samolotów, wśród nich większość to mieszkańcy Arabii Saudyjskiej plus obywatele USA lub posiadaczy zielonej karty. Wśród nich nie zidentyfikowano ani jednego Taliba i afgańczyka. Niemniej USA zaatakowało i zniszczyło a następnie przez 20 lat zbrojnie okupowało Afganistan a nie Arabię Saudyjską. Podobno dla tego, że Bin Laden mieszkał jakiś czas w Afganistanie, Choć mieszkał też w USA i Arabii Saudyjskiej. A jak go w końcu amerykanie dopadli to nie w Afganistanie ale w sprzymierzonym z USA Pakistanie. W willi w wojskowym osiedlu pod ochroną służb specjalnych Pakistanu. Mieszkał tam sobie spokojnie kilka lat. Mimo to USA napadło na Afganistan a nie na Arabię Saudyjską lub Pakistan. Paradoks?

gosc
niedziela, 1 sierpnia 2021, 15:18

bin laden nawet zdjecie reaganem ma.

xxx
środa, 7 lipca 2021, 14:43

nie paradoks. brak wiedzy i wyobraźni.

bender
środa, 7 lipca 2021, 14:40

Tradycyjną dla rosyjskiej propagandy przypadłością jest wybiórcza pamięć i mijanie się z prawdą. Talibowie udzielali schronienia Al-Kaidzie i odmówili jej wyrzucenia z kraju. Więc doczekali się łomotu i utracili władzę. 20 lat interwencji USA i NATO to okres stabilizacji i rozwoju, w porównaniu do wcześniejszych rządów Talibów i zapewne w porównaniu do ich przyszłych rządów. Za zniszczenia i straty cywilne też odpowiada przede wszystkim Taliban. Zapewne usiłujesz wybielić okres sowieckiej interwencji stawiając tezę, że NATO nie było lepsze. Jednak dane na temat strat (zwłaszcza cywilnych) oraz kwot pomocy dostarczanej Afganistanowi udowadniają, że były to zupełnie inne konflikty, których iloczynem był tylko teren Afganistanu.

sża
środa, 7 lipca 2021, 15:47

Sotnie w natarciu...

Davien
piątek, 9 lipca 2021, 22:50

To juz ruski w Olgino w soniach sie organizuja?:)) Ech te kompleksy wobec Ukrainy:)

środa, 7 lipca 2021, 22:39

A po polsku ?

andy
wtorek, 6 lipca 2021, 21:41

Moga sobie pisac co chca , nas i tak nie zwycięża . Podobno kupujemy 250 Abramsów. Razem z F-15 to tyle , aby dotrzeć do Moskwy w 2 dni.

litwin
środa, 7 lipca 2021, 10:00

za 1 dien

Jagoda
wtorek, 6 lipca 2021, 20:54

Kacapy zawsze ”dbali” o swoich. Pałowanie, wywozy, strzelanie w plecy. Im dalej od Paryża tym gorsze jedzenie, brudniejsze toalety i głębsze kieliszki. Rosja to Cywilizacja Turańska czyli cywilizacja obozu wojennego (kosza). Przejęli to od Mongołów, którym bili czołem przez kilkaset lat i od których zależało ich istnienie. My należymy do Cywilizacji Łacińskiej. Nie skupiamy się na wojnie i bohaterach wojennych a bardziej na bohaterach czasu pokoju. Z powodu swej mocarstwowości „gospodarczej” Rosja została określona przez niemieckiego polityka Helmuta Schmidta w latach '80 jako Górna Wolta z rakietami. Jest to określenie do dziś obowiązujące a jedyne, co się w nim zdezaktualizowało to fakt, że nie istnieje już takie państwo jak Górna Wolta. Obecnie bowiem znane jest ono jako Burkina Faso.

Raf
środa, 7 lipca 2021, 18:52

Cywilizacja Turanska to też Ukraina - nie tylko Rosja. Poza tym Rosja nie ma nic wspólnego z Mongolami.

Alexy
środa, 7 lipca 2021, 20:16

Jak to nie ma?!!! Wnuk Czyngis-Chana, Batu-Chan założył ułus Dżoczi, kolebkę państwowości Moskowii a następnie tzw. Rosji.

środa, 7 lipca 2021, 20:50

:).

andys
wtorek, 6 lipca 2021, 21:49

"My należymy do Cywilizacji Łacińskiej. Nie skupiamy się na wojnie i bohaterach wojennych a bardziej na bohaterach czasu pokoju." Powiedz to tym z IPN.

Jagoda
środa, 7 lipca 2021, 07:40

Zapoznaj się z celami do jakich został powołany IPN i zalecam mniej TVN oraz GW.

zajad y
środa, 7 lipca 2021, 16:35

:).

Jacek
wtorek, 6 lipca 2021, 20:52

"przyczyni się do ratowania narodu rosyjskiego"? Hmmm... coś wam grozi drodzy towarzysze? (po za przepiciem)

Gamob
wtorek, 6 lipca 2021, 22:14

Średnia życia 64 z różnych przyczyn.

Danisz
wtorek, 6 lipca 2021, 20:46

Fantastyczny groch z kapustą ta ich strategia i nic tam się nie trzyma kupy. Wszystkie jej szumne cele albo są niezagrożone (jak np. "ratowanie narodu rosyjskiego") albo jedynym dlań zagrozeniem jest kremlowska oligarchia (jak np. "rozwój potencjału ludzkiego, poprawa jakości życia i dobrobyt obywateli"). Nawet takie rzeczy jak "wzmocnienie zdolności obronnych kraju" gollum z bunkra realizuje poprzez agresję- ataki na inne kraje (nie tylko Gruzja, Ukraina, Syria czy Libia, ale nawet przyjazne im Czechy) że o cyberterroryźmie, trucicielstwie i dezinformacji nie wspomnę. "Jedności i spójności społeczeństwa rosyjskiego" to również mit, bo 1/3 osób żyjących w tym kraju to nie są Rosjanie! Jedność skorumpowana władza próbuje osiągnąć poprzez mordowanie i wsadzanie do więzienia każdego, kto próbuje samodzielnie myśleć. Jedyne co hamuje "osiągnięcia narodowych celów rozwojowych" to budowanie kosmodromów i mostów na okupowany Krym gdy zwykli Rosjanie nie mają dostępu do kanalizacji czy służby zdrowia i jeżdżą po drogach nie remontowanych od czasów Chruszczowa. "Zwiększenie konkurencyjności i prestiżu międzynarodowego Federacji Rosyjskiej" osiąga się pompując pieniądze z ropy i gazu na Zachód: jak nie do niemieckich koncernów to np. do federacji piłkarskich - zwykły Rosjanin nie ma z tego nic, oprócz dumy jeśli wierzy telewizorowi, a nie lodówce. To jest raczej strategia podtrzymania nieograniczonej władzy truciciela i jego kumpli w myśl zasady "a po nas choćby Potop"

tyu
wtorek, 6 lipca 2021, 21:19

Dokładnie. Wszakże pierwszym celem każdej władzy autorytarnej, a dalej długo nic, jest utrzymanie się u władzy i zabezpieczenie własnego majątku. Wszystko inne można poświęcić dla celu numer 1.

Wewo
wtorek, 6 lipca 2021, 21:31

Dlatego nie potrzeba im reform gospodarczych. To co wykopią z ziemi wystarczy na zbrojenia, dla oligarchów i władzy. Reszta niech klepie biedę.

Wkurzony
wtorek, 6 lipca 2021, 20:02

USA istnieją 242 lata z czego tylko przez 17 lat nie prowadziły wojen i interwencji wojskowych... Po 2 wojnie światowej w ciągu 57 lat Imperium ZŁA (USA) interweniowało zbrojnie w 33 krajach..

ktos
środa, 7 lipca 2021, 09:14

Przypomne tylko ze dzialanie w ramach mandatu ONZ nie jest prowadzeniem wojny. Wojna jest tylko wtedy gdy kraj X wypowiada wojne krajowi Y.

Yh
wtorek, 6 lipca 2021, 22:15

Wzbiłeś się na wyżyny swojego intelektu wyżej już nic nie ma...

Realista
wtorek, 6 lipca 2021, 21:04

Zachodni wiatr spienione goni fale - to zdanie ma tyle samo do treści artykułu, co Twoja wypowiedź.

myślenie nie boli...
wtorek, 6 lipca 2021, 20:50

A z kim niby prowadzili wojnę miedzy 1816 a 1845? Bo już to jest znacznie więcej niż te bzdurne 17 lat...

spoko
wtorek, 6 lipca 2021, 20:49

Jest jedno imperium zla a jakie to posluchaj co o Sowieckiej Rosji powiedzial Regan Nawet jakiegos orginalnego sloganu nie potraficie wymyslec tylko kradniecie wszystko i kopjujecie

olo
środa, 7 lipca 2021, 10:11

sowiecka Rosja już nie istnieje, przenieś się do kącika historycznego

bender
środa, 7 lipca 2021, 14:44

Ale Stalin wiecznie żywy, a za Putina trafił nawet do państwowej cerkwi.

Chyżwar dawniej Marek
środa, 7 lipca 2021, 15:09

Jak miał nie trafić do cerkwi, skoro nauki pobierał w seminarium?

Kiks
środa, 7 lipca 2021, 12:29

Zmieniła się tylko nazwa. Standardy nadal te same.

Danisz
wtorek, 6 lipca 2021, 20:46

20 lat temu talibowie z Afganistanu zaatakowali USA wywołując interwencję całego NATO w tym kraju - ale tradycyjnie dla ruskiego trolla ważne jest (jak w starym kawale) nie to kto ukradł, ani kogo okradli, ale że ktoś był "zamieszany w kradzież"... Dla porównania: oficjalnie Moskwa z nikim nie prowadzi wojny od czasu klęski w Afganistanie właśnie, a to że w międzyczasie wymordowali Czeczenów i Inguszów, napadli na Litwę, Gruzję, Ukrainę oraz że pomagają w ludobójstwach w Syrii i Libii to dla takiego trolla nie ma znaczenia, bo wy tylko niesiecie MIR!

Wania
wtorek, 6 lipca 2021, 20:45

To zobacz na Rosję. Ciągle kogoś mordowała i morduje. I nie w imię demokracji tylko bandytyzmu i grabieży.

123
wtorek, 6 lipca 2021, 16:35

Koncert zyczen.

nhs
wtorek, 6 lipca 2021, 15:40

Rosja to militarny i gospodarczy trup.

Herr Wolf
wtorek, 6 lipca 2021, 18:04

To jakim cudem stać ich na nowoczesne technologie komputerowe by sterować wyborami w USA i innych krajach?!

Kiks
środa, 7 lipca 2021, 12:30

Stać ich? Te narzędzia można kupić za grosze. To najtańsza teraz forma "wojny".

wtorek, 6 lipca 2021, 21:28

Kupja przez podstawionych ludzi na Zachodzie całe komputery. ot skąd:)

Gruszwik
wtorek, 6 lipca 2021, 20:52

To Rosja się nie rozwija prężnie dzięki sankcjom? A tyle tu było mądrości jak Rosja się usamodzielni i naród będzie bogaty. A okazuje się, że władza sobie sfinansuje nowe uzbrojenie a naród ma siedzieć cicho i biedować. No zazdrościmy takiej władzy. Czy obok lenina jest miejsce na drugiego nieboszczyka? Naród już powinien się zrzucać na wodza. Nie tylko na pałace w Rosji i dostatnie życie dla rodziny w Europie ale i balsamowanie.

Hahaha
wtorek, 6 lipca 2021, 22:19

Tak się rozwija i tak się uniezależniła dzięki sankcjom ze zapisali użycie atomu na przyszłość..

Danisz
wtorek, 6 lipca 2021, 20:29

a jakim cudem Koreę Północną stać na ICBM? ano dyktatorzy własne luksusy i technologie militarne kupują za krew i nedzę obywateli swoich państw

Herr Wolf
wtorek, 6 lipca 2021, 21:19

To ile bombek A ma Polska???

Antek
wtorek, 6 lipca 2021, 21:33

Boże, u was to wszystko przelicza się na bomby....

Jj
środa, 7 lipca 2021, 17:16

Dobre i prawdziwe :D

tyu
wtorek, 6 lipca 2021, 21:17

Dokładnie. Na tej samej zasadzie Łukaszenka się trzyma. Każdy kto pracuja w bezpiece ma wypłatę równą 5-10 razy średniej krajowej. Wszyscy inni - wiadomo adekwatnie mniej bo wykonują "mniej istotne" zawody. Nie wiem czy bardziej to żałosne czy śmieszne ale tak o to właśnie stare dziady władze mają i nie oddają. Historia go oceni, albo raczej wyśmieje.

Viki
wtorek, 6 lipca 2021, 17:28

nhs. Stopa bezrobocia w USA zaczyna spadać, ale PKB wciąż ostro pikuje. Demokraci i Republikanie spierają się o kolejny pakiet stymulacyjny W USA kryzys gospodarczy narasta, PKB mocno spada. Jeśli spadek będzie ostro postępował to jaki procent osiągnie na koniec roku i jaki to odniesie skutek dla gospodarki. Tak to wygląda trup, ale amerykański. A tak to wygląda to w III RP pod względem gospodarczym i militarnym, gdzie nie ma wojska w tym marynarki wojennej. Jaka była skala deindustrializacji w Polsce po 1989 roku? W 1988 roku, czyli w ostatnim pełnym roku istnienia PRL, istniało w sumie ok. 6250 dużych i średnich zakładów przemysłowych, przy czym znaczna ich liczba zatrudniała po kilka tysięcy pracowników, a nawet więcej. W trakcie transformacji ustrojowej po 1989 roku, w naszej ocenie (Raport Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski”) co najmniej 1/3 wszystkich dużych i średnich zakładów przemysłowych w Polsce, czyli takich, które zatrudniały więcej niż 100 osób, zarówno nowych zakładów wybudowanych w PRL, jak i podobnej wielkości zakładów starszych, wybudowanych jeszcze przed II wojną światową, przestało istnieć. Ich łączny potencjał produkcyjny dochodził nawet do 40 proc. Jednocześnie oznaczało to utratę prawie 2 mln miejsc pracy! O Ukrainie nie ma co pisać, jest biedniejsza od Albanii.

bender
środa, 7 lipca 2021, 14:59

Byłem tam i pamiętam co widziałem. Te zakłady zatrudniające po tysiące osób nie mogły konkurować nawet z małymi firemkami z Zachodu zatrudniającymi do 50 osób. Obowiązkowy w komunie przerost zatrudnienia (praca dla każdego a nawet obowiązek pracy) plus kompletne zacofanie technologiczne razem ze zużyciem moralnym i technicznym. Dzięki Bogu wiele zakładów udało się sprzedać gwarantując zatrudnienie części pracowników. Dziś łatwo bredzić o "deindustrializacji" będąc w relatywnie bogatym kraju z niskim bezrobociem. Wtedy tak nie było. Dzisiejsza struktura PKB gdzie przemysł to 40 procent, rolnictwo 2,5 procent a reszta to usługi (57,5%) wydaje się bardzo zdrowa. W takiej Rosji przemysł odpowiada za 32 procent PKB, a rolnictwo za niemal 5 procent (usługi to 62,5%).

Kiks
środa, 7 lipca 2021, 12:31

Byłeś ty kiedyś w Albanii? Wątpię.

olo
środa, 7 lipca 2021, 10:14

chyba stopa bezrobocia rośnie!!

Anno
wtorek, 6 lipca 2021, 20:22

W 2020r. prawie wszystkim spadło PKB. W USA o 2,4%, a w Rosji o 3,7%. Kto jest więc bardziej trupem? Rosja to jedno z niewielu państw na świecie, w którym obywatelom systematycznie pogarsza się z roku na rok, a ich dochody realnie spadają od 10 lat. Tak samo rosyjska gospodarka nie rozwija się od 10 lat.

olo
środa, 7 lipca 2021, 10:15

zależy z jakiego poziomu spada, dlatego 2,4 może być większe od 3,7

czwartek, 8 lipca 2021, 20:38

No fakt, bo 2,4 procent amerykańskiej gospodarki, to coś ponad 30 procent rosyjskiej. Żeby USA spadły do poziomu Rosji to ich PKB musiałoby spaść o ok. 93%.

Wkurzony
wtorek, 6 lipca 2021, 20:36

Bartosiak: "ZSRR wojnę wygrał ale przegrał pokój... Sowieci zostali zniszczeni przez wojnę; biologicznie, strukturalnie, materialnie (dlatego Polsce należy się Obwód Kaliningradzki bo Polska wojnę przegrała). Ponieśli ogromny wysiłek w wielkiej wojnie 1941-1945. Wojnę wygrali Amerykanie, wszyscy inni wojnę przegrali. Po wojnie tylko USA stały na nogach. Wszystkie inne państwa leżały. Na wojnie tylko USA zarobiły. Wszyscy inni stracili. Tak się prowadzi wojny".

Chyżwar dawniej Marek
środa, 7 lipca 2021, 15:14

Mało wiesz. Weź choćby taką Kanadę. Przed wojną nie robili nic. Podczas wojny wpychano jej technologię za darmo i proszono, żeby robiła jak najwięcej.

tyu
wtorek, 6 lipca 2021, 21:15

Trochę kontrowersyjna teza jak się to zestawi z tym że apogeum (szczyt) potęgi ZSRR, jak i w całej historii Rosji jako takiej, przypada właśnie na lata 50 za rządów Stalina. Poza tym Bartosiak to nie do końca najlepszy analityk jakiego widział świat. Ma tendencje do pomijania wielu rzeczy np. kwestii społecznych czy kulturowych a z drugiej strony nadmiernie skupia się na "globalnych przepływach" i geostrategii. Nie jest głupim facetem ale przynajmniej w moim odczuciu - a więc laika - trochę na tle innych analityków odstaje poprzez swoją nadmierną generalizacje.

yy
wtorek, 6 lipca 2021, 18:03

To ze PKB USA spada to co?co to znaczy?Raz rośnie raz spada,a nawet jak przez 100 lat będzie spadać toi tak ameryka bedzie bogatsza od Rosji.

Bartholem
wtorek, 6 lipca 2021, 16:47

To jak nazwieszPolskę?

Polak
wtorek, 6 lipca 2021, 18:26

Dobrze rozwijający się kraj w centralnej Europie, który się wyrwał okupacji rosyjskiej.

lent
wtorek, 6 lipca 2021, 14:59

Brawo, tylko trzeba tego przestrzegac i realizowac, do działania.

trzcinq
wtorek, 6 lipca 2021, 16:11

Cały czas to robią choć historie i oni próbują pisać na nowo

olo
środa, 7 lipca 2021, 10:29

Absolutnie ich nie usprawiedliwiam ale każdy relatywizuje historię pod bieżące zapotrzebowanie polityczne. Plus ogólnie zakłamana nasza historia np. XXw.

Tweets Defence24