Zmiany w programie Legia Akademicka

3 grudnia 2020, 08:16
Kwiecinski
Fot. mjr Remigiusz Kwieciński
Reklama

Resort obrony narodowej zmienia zasady programu Legia Akademicka. Szczegółowe zasady oraz zakres zadań związanych z realizacją programu określono w decyzji Ministra Obrony Narodowej. Jak zmieni się sam program i jakie zadania realizowały będą poszczególne instytucje?

27 listopada Minister Błaszczak podpisał decyzję nr 164/MON w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Dokument 30 listopada opublikowano w dzienniku urzędowym MON.

Decyzja określa sposób organizacji oraz zasady realizację programu. Cześć teoretyczna realizowana będzie w uczelniach wojskowych i wybranych uczelniach cywilnych, a część praktyczna w wytypowanych jednostkach wojskowych. W dokumencie określono także zasady finansowania programu realizowanego przez uczelnie wojskowe. Program będzie realizowany w trzech modułach szkoleniowych: podstawowym, podoficerskim i oficerskim.

Moduły

Moduł podstawowy obejmował będzie podstawowe szkolenie wojskowe realizowane w ciągu jednego roku akademickiego. Część teoretyczna prowadzona w uczelniach wojskowych i wybranych uczelniach cywilnych z uwzględnieniem szkolenia e-learningowego. Natomiast część praktyczna organizowana będzie w ramach ćwiczeń wojskowych, w wytypowanych jednostkach wojskowych w trakcie letniej przerwy międzysemestralnej. Zajęcia praktyczne prowadzone będą w ramach jednego lub dwóch turnusów zwieńczonych złożeniem przysięgi wojskowej przez studentów.

Moduł podoficerski polegał będzie na realizacji podoficerskiego szkolenia wojskowego realizowanego w ramach jednego roku akademickiego w części teoretycznej uwzględniającej e-learning w uczelniach wojskowych i wybranych uczelniach cywilnych. Szkolenie praktyczne podobnie jak w przypadku modułu podstawowego realizowane będzie w ramach ćwiczeń wojskowych w wytypowanych jednostkach podczas letniej przerwy międzysemestralnej (jeden lub dwa turnusy). Finałem szkolenia praktycznego będzie egzamin podoficerski i mianowanie studentów na stopień kaprala.

Moduł oficerski, który wzbudził duże zainteresowanie i falę komentarzy w mediach społecznościowych polegał będzie na realizacji pilotażowego programu kształcenia na pierwszy stopień oficerski. Program ten będzie obejmował zagadnienia z obszaru kształcenia ogólnego i kierunkowego standardu kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów. Pilotaż zakłada, że program zostanie zrealizowany w ciągu jednego roku akademickiego – część teoretyczna z uwzględnieniem e-learnigu i praktycznej w ramach ćwiczeń wojskowych w trakcie przerwy międzysemestralnej. Zwieńczeniem szkolenia będzie egzamin oficerski i promocja na stopień podporucznika. Realizacja programu budzi szereg wątpliwości co do przygotowania przyszłych oficerów. Pamiętajmy jednak, że będą to oficerowie rezerwy, a nie dowódcy plutonów planowani do wyznaczenia na stanowiska w wojskach operacyjnych. Co istotne szkolenie dla przyszłych oficerów rezerwy realizowane będzie zgodnie z limitem miejsc w uczelniach wojskowych i dedykowane dla studentów, którzy posiadają już stopień podoficerski. Limit na rok akademicki 2020/21 określono na nie mniej niż 50 studentów, a w kolejnych latach na nie mniej niż 250 studentów.

Jednostki patronackie

Co ważne część́ teoretyczna szkolenia może być realizowana przy wsparciu wytypowanych jednostek wojskowych, którym w decyzji nadano nazwę patronackich jednostek wojskowych. Ich zadaniem będzie wsparcie szkolenia teoretycznego w uczelniach wojskowych i cywilnych.  Jednostki patronackie zostaną wytypowane przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w porozumieniu z Dowódcą̨ Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą̨ Wojsk Obrony Terytorialnej, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej. Jednostka patronacka zgodnie z założeniami może być przypisane tylko do jednej uczelni wojskowej lub jednej uczelni cywilnej.

image

Reklama

Szkolenie specjalistyczne

W przypadku kandydatów na podoficerów w czasie trwania szkolenia dla zainteresowanych studentów, którzy pozytywnie ukończą część teoretyczną programu, po przeprowadzeniu dodatkowych kwalifikacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu na podoficera, organizuje się szkolenie z cyberbezpieczeństwa, a dla kandydatów do Wojsk Specjalnych lub Żandarmerii Wojskowej szkolenie specjalistyczne z zakresu szkolenia Wojsk Specjalnych lub Żandarmerii Wojskowej.

Dodatkowo dla zainteresowanych żołnierzy rezerwy, którzy ukończyli moduł podoficerski w zakresie cyberbezpieczeństwa, Wojsk Specjalnych lub Żandarmerii Wojskowej, po przeprowadzeniu kwalifikacji organizuje się dodatkowe szkolenie specjalistyczne w tym zakresie dla modułu oficerskiego.

Kwalifikacje w tym zakresie prowadzą i nadzorują odpowiednio Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych lub Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

W przypadku szkolenia dla podoficerów program szkolenia specjalistycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa opracowuje Dyrektor Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa w uzgodnieniu z Dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, a w przpadku szkolenia dla przyszłych oficerów Rektor - Komendant Wojskowej Akademii Technicznej w uzgodnieniu z Dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Szkolenie będą realizowane odpowiednia w Wydziale Szkoleń Specjalistycznych w Wałczu (przyszli podoficerowie) i w Wojskowej Akademii Technicznej (przyszli oficerowie).

Programy szkolenia specjalistycznego w zakresie Wojsk Specjalnych i Żandarmerii opracowują Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych i Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej (podoficerowie) oraz Komendanci uczelni wojskowych z uzgodnieniu z Dowódcą Komponentu Wojsk Specjalnych i Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej (oficerowie). Szkolenie praktyczne prowadzone będą w wytypowanych jednostkach wojskowych wojsk specjalnych i żandarmerii.

Zadania dla uczelni, dowództw i instytucji

W decyzji szczegółowo określono zakres odpowiedzialności poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za realizację nowej odsłony programu „Legia Akademicka”.

 

Dyrektor Biura do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej zgodnie z zapisami decyzji:

 • koordynuje bieżącą realizację programu we współpracy z przedstawicielami resortów zaangażowanych w realizację programu i uczelni uczestniczących w programie oraz komórkami i jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej odpowiedzialnymi za organizację, przygotowanie i przeprowadzenie części praktycznej programu;
 • występuje z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o powołanie komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru studentów do modułu oficerskiego;
 • występuje z wnioskiem do Ministra o powołanie Zespołu w celu uzgodnienia programów szkolenia teoretycznego i praktycznego w module oficerskim opracowanych przez uczelnie wojskowe;
 • przygotowuje przedsięwzięcia szkoleniowo-metodyczne dla koordynatorów programu w uczelniach wojskowych i koordynatorów programu w uczelniach odpowiedzialnych za realizację zajęć przewidzianych dla części teoretycznej;
 • przygotowuje informację dotyczącą podsumowania kolejnej edycji programu, którą przestawia do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej w terminie do dnia 30 listopada;
 • prowadzi kampanię informacyjno-promocyjną na rzecz programu;
 • wyznacza przedstawiciela Biura do obsługi platformy e-learningowej Legii Akademickiej w zakresie realizacji zadań „Menadżera platformy”;
 • przygotowuje i przeprowadza kampanie informacyjno-promocyjne wśród studentów za zgodą władz uczelni wojskowych i uczelni;
 • aktualizuje treści materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz programu.

 

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie określonym w decyzji:

 • dokonuje podziału limitu stanu średniorocznego żołnierzy rezerwy przeznaczonego na realizację ćwiczeń wojskowych;
 • na podstawie wniosków i rekomendacji z ewaluacji przebiegu szkolenia, w uzgodnieniu z Dyrektorem, opracowuje lub nowelizuje programy szkolenia teoretycznego i szkolenia praktycznego w module podstawowym i module podoficerskim;
 • określa w formie rozkazu zadania do wykonania przez podległe komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej w zakresie:
  • prowadzenia w uczelniach wojskowych i w uczelniach, za zgodą i wiedzą władz uczelni wojskowych i uczelni, kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcającej studentów do udziału w programie,
  • realizacji procesu naboru i powoływania w trybie ochotniczym studentów na ćwiczenia wojskowe, w szczególności:
   • ewidencjonowania i kwalifikowania ochotników na ćwiczenia wojskowe oraz sposobu doręczania dokumentów powołania,
   • współpracy z uczelniami wojskowymi i uczelniami,
   • ustalania obowiązków planistycznych i sprawozdawczych,
  • współpracy z Dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Dowódcą Komponentu Wojsk Specjalnych w zakresie kwalifikacji i szkoleń specjalistycznych studentów w trybie ochotniczym,
  • przygotowania i przekazania na potrzeby platformy e-learningowej Legii Akademickiej aktualnych materiałów dydaktycznych dla koordynatorów programu w uczelniach wojskowych i koordynatorów programu w uczelniach oraz studentów realizujących szkolenie teoretyczne,
  • wyznaczenia jednostek wojskowych, do pełnienia roli patronackich jednostek wojskowych,
  • organizacji i prowadzenia narad szkoleniowo-metodycznych z kadrą patronackich jednostek wojskowych oraz wytypowanych jednostek wojskowych prowadzących szkolenie praktyczne, w okresie poprzedzającym realizację tego szkolenia,
  • organizacji ćwiczeń wojskowych stanowiących realizację części praktycznej programu szkolenia studentów, w szczególności:
   • wskazania wytypowanych jednostek wojskowych, w których zostanie zrealizowana część praktyczna szkolenia studentów,
    zabezpieczenia pod względem logistycznym realizacji szkolenia studentów,
    przygotowania pod względem merytorycznym kadry instruktorskiej do prowadzenia szkolenia studentów,
   • realizacjiszkoleniastudentówzgodniezprogramemczęścipraktycznejprogramu,
  • hprzeprowadzenia procesu ewaluacji szkolenia praktycznego studentów w wytypowanych jednostkach wojskowych;
 • zapewnia w porozumieniu z Dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, dostęp do jednolitych multimedialnych materiałów i pomocy dydaktycznych (materiałów szkoleniowych, wykładów dla studentów, testów sprawdzających ich wiedzę nabytą w trakcie szkolenia na odległość) oraz innych materiałów według potrzeb, do zabezpieczenia funkcjonowania platformy e-learningowej Legii Akademickiej;
 • wyznacza, w porozumieniu z Dyrektorem, przedstawiciela jednostki wojskowej podległej Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych do obsługi platformy e-learningowej w zakresie realizacji zadań „Menadżera kategorii” dydaktycznej i „Menadżera kategorii” szkoleniowej;
 • wyznacza przedstawicieli do składu komisji kwalifikacyjnej;
 • wyznacza przedstawicieli do składu Zespołu;
  przedstawia Dyrektorowi Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzepopospolitej, informację dotyczącą:
  • wyznaczonych patronackich jednostek wojskowych – do dnia 30 grudnia,
   wytypowanych jednostek wojskowych do realizacji części praktycznej programu – do dnia 30 marca,
  • harmonogramu narad szkoleniowo-metodycznych, kursów instruktorsko- metodycznych oraz innych przedsięwzięć szkoleniowych przygotowujących do przeprowadzenia części praktycznej programu – do dnia 30 marca,
  • gotowości do rozpoczęcia realizacji szkolenia studentów w ramach ćwiczeń wojskowych w części praktycznej – nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
  • zakończenia szkolenia studentów na ćwiczeniach wojskowych w zakresie części praktycznej, w okresie do 30 dni od jej zakończenia, z uwzględnieniem:
   • oceny przygotowania do szkolenia wytypowanych jednostek wojskowych, w tym dostępności bazy szkoleniowej, warunków bytowych oraz zabezpieczenia logistycznego,
   • analizy stawiennictwa studentów w wytypowanych jednostkach wojskowych,liczby studentów, którzy ukończyli szkolenie w module podstawowym i module podoficerskim,
   • ogólnej liczby studentów, którzy nie ukończyli części praktycznej szkolenia wraz z analizą przyczyn rezygnacji ze szkolenia,
   • oceny przygotowania studentów do udziału w części praktycznej programu,
   • wniosków i rekomendacji do wdrożenia w ramach kolejnych edycji programu, w tym propozycji zmian legislacyjnych.

 

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach programu:

 • wyznacza w formie rozkazu, w porozumieniu z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, patronackie jednostki wojskowe spośród podległych mu jednostek wojskowych;
 • przedstawia Dyrektorowi Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej informację dotyczącą wyznaczonych patronackich jednostek wojskowych do dnia 30 grudnia;
 • wyznacza i kieruje instruktorów oraz kadrę dydaktyczną niezbędną do realizacji szkolenia w części teoretycznej programu.

 

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej w ramach Legii Akademickiej:

 • wyznacza w porozumieniu z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w drodze rozkazu, patronackie jednostki wojskowe oraz wytypowane jednostki wojskowe
 • przedstawia Dyrektorowi Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem informację o wyznaczonych patronackich jednostkach wojskowych w terminie do dnia 30 grudnia;
 • określa warunki prowadzonych kwalifikacji;
 • wyznacza przedstawiciela do składu Zespołu;
 • zatwierdza i wprowadza do użycia programy szkolenia specjalistycznego z zakresu Żandarmerii Wojskowej;
 • wyznacza instruktorów i kadrę dydaktyczną do realizacji szkoleń.
 • Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni:
  określa warunki prowadzonych kwalifikacji,
 • określa potrzeby ilościowe studentów do odbycia szkoleń specjalistycznych,
 • przeprowadza szkolenia specjalistyczne, w tym:
  • zatwierdza i wprowadza do użycia program szkolenia specjalistycznego z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  • wyznacza instruktorów i kadrę dydaktyczną do realizacji szkolenia specjalistycznego;
 • przeprowadza, w uzgodnieniu z Dyrektorem poprzez Regionalne Centrum Informatyki Kraków, w obrębie platformy e-learningowej Legii Akademickiej, rozbudowę i aktualizację wspierającą proces szkolenia teoretycznego studentów pod nazwą „Legia Akademicka”, zawierającą oddzielne kategorie e-learningowe:
  • dydaktyczną – dedykowaną nauczycielom akademickim realizującym szkolenie teoretyczne w uczelniach wojskowych i w uczelniach,
  • szkoleniową – dedykowaną studentom w obrębie modułu podstawowego, modułu podoficerskiego i modułu oficerskiego,
  • ankietową – dedykowaną badaniom społecznym w ramach ewaluacji programu;
 • określa zadania i uprawnienia dla administratorów i moderatorów wszystkich kategorii platformy e-learningowej Legii Akademickiej,
  ustala zasady rejestracji oraz algorytmy pracy i postępowania na platformie e-learningowej Legii Akademickiej, w tym zakresy uprawnień dla koordynatorów programu w uczelniach wojskowych, koordynatorów programu w uczelniach i studentów oraz wewnętrzny regulamin pracy na zakładce,
 • określa sposób nadzoru aktywności użytkowników oraz poziomu uzyskiwanych przez nich postępów,
 • upoważnia wyznaczonego przez Dyrektora przedstawiciela Biura do obsługi platformy e-learningowej Legii Akademickiej w zakresie zadań „Menadżera platformy”,
 • upoważnia wyznaczonego przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawiciela jednostki wojskowej podległej Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych do obsługi platformy e-learningowej Legii Akademickiej w zakresie realizacji zadań „Menadżera kategorii” dydaktycznej i „Menadżera kategorii” szkoleniowej,
 • upoważnia wyznaczonego przez Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej przedstawiciela Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej do obsługi platformy e-learningowej Legii Akademickiej w zakresie realizacji zadań „Menadżera kategorii” ankietowej,
 • organizuje i przeprowadza, w porozumieniu z Dyrektorem, szkolenie dla moderatorów i koordynatorów programu w uczelniach wojskowych oraz koordynatorów programu w uczelniach w zakresie użytkowania i pracy na platformie e-learningowej Legii Akademickiej – w terminie do dnia 30 grudnia;
 • wyznacza przedstawiciela do składu Zespołu

 

Dyrektor Centrum Operacyjnego MON zgodnie z decyzją:

 • realizuje działania informacyjno-promocyjne o wydarzeniach i przedsięwzięciach z udziałem Ministra Obrony Narodowej, realizowanych w ramach prowadzonej kampanii;
 • zabezpiecza materiały promocyjno-informacyjne na potrzeby kampanii;
 • przeprowadza, poprzez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, cykliczne ankietowe badania społeczne ze studentami odbywającymi szkolenie w czasie ćwiczeń wojskowych, w oparciu o ankiety zamieszczone w zakładce „Legia Akademicka” na portalu e-learningowym Legii Akademickiej, na potrzeby procesu ewaluacji programu, których wyniki przedstawia Dyrektorowi w terminie do dnia 31 października;
 • wyznacza przedstawiciela do obsługi platformy e-learningowej Legii Akademickiej w zakresie realizacji zadań „Menadżera kategorii” ankietowej.

Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego w ramach programu:

 • określa zadania organizacyjne do wykonania przez Rektorów – Komendantów uczelni wojskowych w zakresie:
  • organizacji ćwiczeń wojskowych przez uczelnie wojskowe stanowiących realizację części teoretycznej programu szkolenia studentów w module oficerskim,
  • kierowania na część praktyczną programu szkolenia studentów w module oficerskim do wytypowanych jednostek wojskowych,
  • realizacji szkolenia studentów w module oficerskim, zgodnie z obowiązującym programem szkolenia teoretycznego i praktycznego zawierającego standard kształcenia oficerów;
 • wyznacza przedstawiciela do składu komisji kwalifikacyjnej;
 • wyznacza przedstawiciela do składu Zespołu;
 • przedstawia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Dyrektorowi informację dotyczącą:
 • wyznaczonych uczelni wojskowych do realizacji programu do dnia 30 listopada,
 • gotowości do rozpoczęcia realizacji ćwiczeń wojskowych studentów w ramach części praktycznej w module oficerskim – nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
 • realizacji części teoretycznej programu w module podstawowym i module podoficerskim oraz realizacji części teoretycznej i praktycznej w module oficerskim w terminie do 60 dni od dnia ich zakończenia.

Rektorzy - Komendanci uczelni wojskowych uczestniczących w programie zobowiązani są do:

 • opracowania programów szkolenia teoretycznego i praktycznego w module oficerskim, które uzgodnią z Zespołem;
 • wyznaczenia koordynatora programu odpowiedzialnego za:
 • prowadzenie ewidencji wniosków złożonych przez studentów w sprawie przyjęcia ich na zajęcia z zakresu części teoretycznej programu,
 • sporządzanie wykazów studentów przyjętych na zajęcia z zakresu części teoretycznej programu w formie elektronicznej według wzoru określonego w załączniku nr 4 do decyzji,
 • przygotowanie planów szkolenia w części teoretycznej w module podstawowym i module podoficerskim według zatwierdzonych przez Ministra Obrony Narodowej programów szkolenia oraz koordynowanie ich przebiegu,
 • przygotowanie planów szkolenia w części teoretycznej i praktycznej w module oficerskim według opracowanych programów szkolenia teoretycznego i praktycznego w module oficerskim, o których mowa w pkt 1, zatwierdzonych przez Rektorów – Komendantów, oraz koordynowanie ich przebiegu,
 • przygotowanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia części teoretycznej,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie podsumowania oraz zakończenia części teoretycznej szkolenia;
 • zorganizowania i przeprowadzenia naboru studentów do programu w części teoretycznej w module podstawowym, module podoficerskim i module oficerskim;
 • prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcającej studentów do udziału w programie;
 • przygotowania pod względem merytorycznym kadry dydaktycznej do prowadzenia szkolenia praktycznego w module oficerskim;
 • podpisania umowy, a następnie:
  • zorganizowania i przeprowadzenia części teoretycznej programu w grupach szkoleniowych liczących nie mniej niż 20 osób,
  • wydawania studentom zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie części teoretycznej programu,
  • złożenia sprawozdania końcowego z realizacji części teoretycznej programu w module podstawowym i module podoficerskim oraz realizacji części teoretycznej i praktycznej w module oficerskim Dyrektorowi Departamentu Szkolnictwa Wojskowego w terminie do 30 dni od dnia ich zakończenia,
  • przesłania do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwego ze względu na siedzibę uczelni wojskowej:
   • do dnia 30 grudnia wykazu studentów, o których mowa w pkt 2 lit. b,
   • do dnia 30 maja wniosków studentów, o których mowa w § 5 ust. 3;
  • przedstawienia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Dyrektorowi informacji dotyczącej zakończenia szkolenia studentów na ćwiczeniach wojskowych w zakresie części praktycznej, w terminie do 30 dni od jej zakończenia, z uwzględnieniem:
   • oceny przygotowania uczelni wojskowej do szkolenia, w tym dostępności bazy szkoleniowej, warunków bytowych oraz zabezpieczenia logistycznego,
   • analizy stawiennictwa do uczelni wojskowej studentów w module oficerskim,
   • ogólnej liczby studentów, którzy ukończyli szkolenie teoretyczne w module podstawowym i module podoficerskim oraz szkolenie teoretyczne i praktyczne w module oficerskim,
   • ogólnej liczby studentów, którzy nie ukończyli części teoretycznej i praktycznej szkolenia wraz z analizą przyczyn rezygnacji ze szkolenia,
   • uzyskanych wyników w części teoretycznej i praktycznej szkolenia w module oficerskim, w tym wyników egzaminu oficerskiego z uwzględnieniem terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu poprawkowego,
   • analizy ilości zapotrzebowanych, przydzielonych oraz zużytych środków materiałowo-technicznych, w tym amunicji i środków pozoracji pola walki,
   • całościowych kosztów finansowych poniesionych na realizację części praktycznej szkolenia, w tym kosztów osobowych w przeliczeniu na jednego studenta,
   • analizy zagrożeń i wyzwań, w tym oceny przygotowania studentów do udziału w części teoretycznej i praktycznej programu w module oficerskim, z uwzględnieniem silnych i słabych stron,
    i) wniosków i rekomendacji do wdrożenia w ramach kolejnych edycji programu, w tym propozycji zmian legislacyjnych;
  • niezwłocznego informowania Dyrektora o problemach i zagrożeniach w realizacji programu.

 

Jednostki patronackie w zakresie szkolenie teoretycznego są odpowiedzialne za:

 • bezpłatne udostępnianie obiektów szkoleniowych oraz sprzętu wojskowego, stacjonarnych trenażerów i symulatorów w celu zapoznania z podstawowym sprzętem wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • organizowanie w porozumieniu z uczelnią wojskową i uczelnią ekspozycji i statycznych pokazów sprzętu wojskowego, uzbrojenia i wyposażenia indywidualnego żołnierzy;
 • bezpłatne wyznaczenie i skierowanie instruktorów do wsparcia szkolenia w ramach zajęć programowych;
  organizowanie dla studentów na terenie patronackiej jednostki wojskowej „Dni otwartych” z możliwością udostępnienia na potrzeby szkoleniowe wojskowej bazy szkoleniowej.
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 3
Reklama
Panicz
sobota, 5 grudnia 2020, 08:42

Wstydził bym się wziasc udział w czymś takim

Extern
piątek, 4 grudnia 2020, 17:34

Takie programy to niestety tylko przysłowiowy "plaster na raka". No bo ilu realnie rezerwistów w ten sposób pozyskamy: tysiąc, dwa tysiące ludzi rocznie? Niestety więc ten program raczej nie zmieni tego że zmierzamy ku katastrofie związanej z wymarciem rezerw. Więc skoro pobór realnie jest nie możliwy do przywrócenia. Armia czysto zawodowa będzie liczebnie zawsze za mała by dać radę nas obronić. WOT też w sumie rezerw za bardzo nie szkoli. To może czas już realnie pomyśleć o jakimś WOT 2.0. Tylko tym razem zrobionym tak jak powinien ten program od początku wyglądać. Czyli gotowość do obrony ojczyzny z własną bronią i szpejem trzymanym w domach, nie za kasę, tylko np. w zamian za jakieś nieduże obywatelskie przywileje jak np. ulgi podatkowe. Których utrzymanie wiązało by się np. z koniecznością odbycia raz w roku np. dwutygodniowych ćwiczeń wojskowych. Czyli jakaś nasza wariacja na temat Szwajcarskiego pospolitego ruszenia. No, albo to, albo zapaść i utrzymywanie fikcji posiadania armii zawodowej która ma strukturę armii poborowej, czyli to co mamy teraz, tylko już za 20 lat zupełnie bez rezerw na wypadek W.

Dаvіеn
czwartek, 3 grudnia 2020, 10:42

Рrоѕtу рrzуkłаd zе Śląѕkа z рrzеd kіlku mіеѕіęсу. Κіlku ріјаnусh ѕtudеntów, сhсąс роzуѕkаć kіlkаѕеt kіlоgrаmów mіеdzіаnеgо drutu trаkсујnеgо nа рół dоbу ѕраrаlіżоwаłо ruсh kоlејоwу w роłudnіоwеј Роlѕсе. SОΚ-іśсі оkаzаlі ѕіę wоbес tеgо bеzrаdnі јаk w оblісzu аtаku kоѕmіtów, nіе zrоbіоnо nісzеgо, ро рrоѕtu ѕtаnęłу росіągі! Skоrо kіlku ѕtudеntów јеѕt w ѕtаnіе zаtrzуmаć росіągі і ѕраrаlіżоwаć kоmunіkасјę kоlејоwą w kіlku wојеwództwасh јеdnосzеśnіе, tо ѕtrасh роmуślеć сzеgо mоżе dоkоnаć zоrgаnіzоwаnа gruра złоmіаrzу. Νіе ѕądzę bу ktоś mіаł dо nаѕ рrеtеnѕје gdуbуśmу nіе wzіęlі w tуm udzіаłu bіоrąс роd uwаgę, żе јаkо раńѕtwо grаnісznе Unіі mаmу іnnе wаżnіејѕzе zаdаnіа nа іnnусh роtеnсјаlnіе zdесуdоwаnіе bаrdzіеј krуtусznусh kіеrunkасh nіż utrzуmаnіе kоlеі. Skоrо ΝАТО nіе dо kоńса ѕіę kwарі dо zwіękѕzеnіа оbесnоśсі wојѕkоwеј w Роlѕсе tо mаmу śwіеtną wуmówkę (а nаwеt fаktусznу роwód) bу kumulоwаć wѕzуѕtkіе ѕіłу dо nаtаrсіа nа klоаkę. ΖSSW30 јеѕt zіntеgrоwаnа z ррk ѕріkе. Рrоblеm w tуm і tu bуć mоżе mаѕz rасјę nіс ро zа tуm сzуlі nіе mоżеmу ісh w nіе wуроѕаżуć. Dlаtеgо włаśnіе włаѕnу рrоdukt nаbіеrа znасzеnіа о сzуm wіękѕzоść zароmіnа. Таk kuрсіе zа grаnісą będzіе nіеwіеlе zа wіеlе і tо јеѕzсzе јаk ѕіę zgоdzą. ΖSSW30 јеѕt Воrѕuk będzіе аlе сzу tо wураlі nіе wіеm bо рłасіmу zа соś сzеgо nіе mа аlе роnоć będzіе і ѕzkоdа dаlеј ріѕаć bо ѕmutnо ѕіę rоbі і złоść рrzусhоdzі. Моglіśmу ѕіę rеаlnіе wzmосnіć wуbrаnо.....ѕtеаlth nіkt nіе wіdzі nіkt nіе ѕłуѕzу

Tweets Defence24