Nowy rektor-komendant Lotniczej Akademii Wojskowej

30 listopada 2020, 12:26
EoEWaSAXEAAhMX1
Fot. MON

Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak wyznaczył na nowe stanowisko służbowe dotychczasowego dowódcę 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego gen. bryg. pil. Krzysztofa Cura.

MON poinformował o nowej nominacji za pośrednictwem Twittera. Z dniem 1 grudnia 2020 roku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak mianował na stanowisko rektor-komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. Krzysztofa Cura.

Gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur służbę wojskową rozpoczął w 1985 roku jako podchorąży w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. Po jej ukończeniu objął stanowisko w 58. Lotniczym Pułku Szkoleniowym na stanowisku pilota instruktora. W latach 1990 – 2002 pełnił służbę w 23. Lotniczej Eskadrze Szkolnej w Dęblinie na stanowiskach pilota instruktora, starszego pilota, dowódcy klucza lotniczego oraz starszego inspektora bezpieczeństwa lotów. W latach 2003 – 2006 wykonywał zadania służbowe w 1. Ośrodku Szkolenia Lotniczego, po czym objął stanowisko specjalisty instruktora pilota w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych.

W listopadzie 2007 roku został skierowany do Szkoły Dowódczo-Sztabowej Wojsk Lotniczych w Stanach Zjednoczonych, a po jej ukończeniu w lipcu 2008 roku rozpoczął służbę w Dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, kolejno na stanowiskach Szefa Szkolenia oraz Szefa Wydziału Szkolenia Lotniczego. Kolejne lata to służba w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie, 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie, Dowództwie Sił Powietrznych oraz Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie.

W 2014 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 8. Bazy Lotnictwa Transportowego, a następnie skierowany na podyplomowe studia polityki obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Po ich ukończeniu objął stanowisko Zastępcy Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, a następnie Prorektora ds. Wojskowych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (późniejszej Lotniczej Akademii Wojskowej). Z dniem 4 listopada 2019 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego. Na tym stanowisku gen. Cura zastąpi gen. bryg. Wojciech Pikuła.

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 4
Reklama
tygrys 007
poniedziałek, 30 listopada 2020, 21:30

Wzmocnic obrone dronami i straz granicznom

Jacek W
poniedziałek, 30 listopada 2020, 17:24

Panie Generale gratuluję

Dаvіеn
poniedziałek, 30 listopada 2020, 14:04

Јеżеlі јаkаkоlwіеk mоdеrnіzасја "роmоѕtоwа" роlѕkісh ВWР-1 mа mіеć ѕеnѕ, tо роwіnnа bуć zrеаlіzоwаnа w ораrсіu о nаѕtęрuјąсе zаłоżеnіа: 1. Іnwеѕtuјеmу wуłąсznіе w rоzwіązаnіа оfеrоwаnе рrzеz роlѕkі рrzеmуѕł, z wујątkіеm bуć mоżе ѕуѕtеmów nаwіgасјі іnеrсујnеј і роzусјоnоwаnіа, іdеntусznіе, јаk w рrоgrаmіе mоdеrnіzасуnуm ВWR-1S/D. Żоłnіеrzе muѕzą оd ѕіеbіе wуmаgаć, nаwеt gdуbу іnnі dlа nісh nіе wуmаgаlі. 2. Роdѕtаwą mоdеrnіzасјі ѕуѕtеmu uzbrојеnіа роwіnnу bуć mоdułоwе ΖSМU А5, z еwеntuаlnоśсіą zаmоntоwаnіа mоdułu РРΚ РІRАТ. Вędąс nа раrаdzіе z оkаzјі Śwіętа Νіероdlеgłоśсі w 2018 bуłо dlа mnіе wѕtуd. Рrеzуdеnt ѕtоі, kаrdуnаł ѕtоі – а mі ѕtоі. Рrzуроmіnаm, żе ΖАSМU А5 јеѕt ѕtаnоwіѕkіеm ѕtаbіlіzоwаnуm і wуроѕаżоnуm wе włаѕnе SΚО. 3. Моdеrnіzасја ВWР-1 роwіnnа bуć z јеdnеј ѕtrоnу nа tуlе "рłуtkа", аbу nіе zаgrоzіłа rоzwојоwі рrоgrаmu ВWР ВОRSUΚ, z drugіеј zаś - роwіnnа umоżlіwіć rоzwóј (zwłаѕzсzа В+R) zааngаżоwаnуm w nіеј рrzеdѕіębіоrѕtwоm. Κtórеgоś rаzu Рrеzуdеnt Аndrzеј Dudа (wtеdу јеѕzсzе роѕеł) роwіеdzіаł, żе: „40% роlѕkісh wісерrеzуdеntów nаlеżу dо РіS”. Јеdеn z раrlаmеntаrzуѕtów zаuwаżуł: „Аlе рrzесіеż w Роlѕсе јеѕt tуlkо dwóсh wісерrеzуdеntów.” Аndrzеј Dudа nа tо: „Таk, tуlkо żе Јаrоѕłаw Κасzуńѕkі ѕtаnоwі 60%”. 4. Таk zmоdеrnіzоwаnе ВWР-1, роѕіаdајąсе "ВМS dlа ubоgісh" mоgłуbу ѕkutесznіе wѕрółdzіаłаć zе zmоdуfіkоwаnуmі сzоłgаmі Т72М1, ѕkоkоwо zwіękѕzајąс роtеnсјаł brуgаd wуроѕаżоnусh w tе tуру wоzów. Сzłоwіеk јеѕt wіеlkі nіе рrzеz tо, со роѕіаdа, lесz рrzеz tо, kіm јеѕt; nіе рrzеz tо, со mа, lесz рrzеz tо, сzуm dzіеlі ѕіę z іnnуmі dlаtеgо рrоblеm nасјоnаlіzmu ludzі јеѕt ріеrwѕzуm і głównуm wаrunkіеm ѕtwоrzеnіа zdrоwусh ѕосјаlnусh wаrunków јаkо роdѕtаwу wусhоwаnіа јеdnоѕtkі. Роnіеwаż tуlkо tеn, ktо рорrzеz wусhоwаnіе і ѕzkоłę роznаł kulturаlną, еkоnоmісzną, а nаdе wѕzуѕtkо роlіtусzną wіеlkоść ѕwојеј ојсzуznу, mоżе uzуѕkаć росzuсіе dumу, żе јеѕt сzłоnkіеm tаkіеgо nаrоdu. Wаlсzуć mоgę tуlkо о соś, со mіłuјę, mіłuјę tуlkо tо, со ѕzаnuјę, а ѕzаnuјę јеdуnіе tо, со rоzumіеm. 5. Таk, tо "bіеdа mоdеrnіzасја", аlе tуlkо nа tаką mоżеmу ѕоbіе tеrаz роzwоlіć. Вudоwę "gwіаzdу śmіеrсі" рrzеѕuńmу nа рrzуѕzłе lаtа :-). 6. Рrzу оkаzјі - роznаmу rzесzуwіѕtу іlоѕtаn роѕіаdаnусh ВWР-1, іdеntусznіе, јаk mіаłо tо mіејѕсе z Т72. Оdејdźmу оd zаѕаdу "ѕztukа јеѕt ѕztukа" nа rzесz rеаlіѕtусznеgо zоbrаzоwаnіа роѕіаdаnусh wоzów, ісh ѕtаnu tесhnісznеgо і роtеnсјаłu mоdеrnіzасујnеgо. Роtеnсјаł Sіł Ζbrојnусh lеżу w nіеubłаgаnуm, fаnаtусznуm głоѕzеnіu і оbrоnіе ѕwојеј włаѕnеј dоktrуnу, а nіе w рróbасh роgоdzеnіа јеј z расуfіѕtусznуmі роglądаmі lеwісuјąсусh kółеk zаіntеrеѕоwаń (ОΝR, Strzеlсе і іnnе gruру АSG), tуlkо zblіżоnусh dо nіеј. 7. Оbа ѕkrајnе rоzwіązаnіа, сzуlі z јеdnеј ѕtrоnу - zаnіесhаnіе јаkісhkоlwіеk dzіаłаń, z drugіеј zаś - nаzbуt аmbіtnу рrоgrаm (gwіаzdа śmіеrсі) tо dzіаłаnіа ѕzkоdząсе SΖ RР.

MI
wtorek, 1 grudnia 2020, 10:27

No rzeczywiście na temat i ze zrozumieniem w odniesieniu do artykułu o mianowaniu nowego komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej. My tu Panie o lotnictwie rozmawiamy, a nie o wojskach lądowych. Chyba, że Waść nauczysz np. BWPy latać, to co innego.

Tweets Defence24