Reklama

Wojsko kupi sprzęt do analizy skażeń

15 kwietnia 2016, 13:33
5 pułk chemiczny
Fot. 5pchem (MON)

2. Regionalna Baza Logistyczna z Warszawy ogłosiła przetarg na zakup 13 aparatowni obliczeniowo-analitycznych skażeń na podwoziu samochodu ciężarowego dużej ładowności. Termin składania ofert wyznaczono na 17 maja br.

W opublikowanym ogłoszeniu przedstawione zostały bardzo ogólne wymagania, jakie powinny spełniać zamawiane aparatownie obliczeniowo-analityczne skażeń, przy czym zaznaczono, że szczegółowe dane zamówienia zostaną przedstawione wyłącznie wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

Wojsko zamawia 13 sztuk aparatowni obliczeniowo-analitycznych skażeń na podwoziu samochodu ciężarowego dużej ładowności i podwyższonej mobilności z kabiną sześcioosobową oraz systemem hakowym dostosowanym do załadunku i transportu kontenerów 15 i 20–stopowego. Pod pojęciem „podwyższonej mobilności” należy rozumieć samochód przystosowany konstrukcyjnie do jazdy w terenie.

Czytaj także: Polski system rozpoznania radiowego dla Sił Zbrojnych.

Składane przez Inspektorat Uzbrojenia zamówienie zawiera również wymóg przeprowadzenia przez wykonawcę kompleksowego szkolenia specjalistycznego wytypowanego personelu Sił Zbrojnych RP (załogi aparatowni) w zakresie budowy i eksploatacji przedmiotu zamówienia, a także zasad BHP obwiązujących przy eksploatacji aparatowni. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszelkich autorskich praw majątkowych powstałych w wyniku realizacji zmian konstrukcyjnych na rzecz Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Przetarg ma być realizowany zgodnie z zasadami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Oznacza to, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać nie tylko polskie podmioty, ale też firmy mające siedzibę albo miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w państwie, z którym UE i Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Ponadto wykonawca musi posiadać koncesję na wytwarzanie lub obrót materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Czytaj także: Laboratoria Rozpoznania Metrologicznego dla wojska.

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Reklama
j-23
piątek, 15 kwietnia 2016, 16:43

To w końcu 2 RBLog. czy IU?

Reklama
Tweets Defence24
 
Reklama
Reklama