Usługi celno-spedycyjne dla wojska

27 maja 2020, 13:06
q70zjm_zdjeciedefender12bzZOOM03
Fot. kpt. Błażej Łukaszewski, szer. Piotr Pytel / 12BZ

Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony narodowej prowadzi postępowanie mające na celu wybór wykonawcy świadczącego usługi celno-spedycyjne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą (w tym w USA).

Przedmiotem tych operacji celno-spedycyjnych będzie sprzęt wojskowy, a realizowane one będą na rzecz Inspektoratu Uzbrojenia i dziewięciu jednostek wojskowych (z możliwością rozszerzenia ilości jednostek obsługiwanych o nie więcej niż pięć). Obsługa będzie dotyczyć zarówno przesyłek krajowych oraz międzynarodowych jawnych i nie jawnych (z nadaną klauzulą tajności) zawierających uzbrojenie.

W związku z powyższym wykonawca musi spełniać określone warunki, w tym dotyczące działalności prowadzonej na terenie USA, jak:
- być zarejestrowanym w Directorate of Defense Trade Controls Departamentu Obrony USA;
- posiadać zdolności do obsługi przesyłek oznaczonych w USA jako niejawne (Classified) lub COMSEC, w tym musi posiadać ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (Facility Security Clearance) o klauzuli do „Secret” włącznie, wydane przez krajową władzę bezpieczeństwa USA (Defense Security Service);
- posiadać magazyn celny na przesyłki niejawne, mający zabezpieczenia właściwe do klauzuli „Secret” włącznie, zgodne z przepisami USA dotyczącymi międzynarodowych przewozów przesyłek niejawnych.

Wykonawca, w zakresie obsługi celno-spedycyjnej przesyłek jawnych na terenie RP, musi również posiadać wewnętrzny system kontroli i zarządzania obrotem towarami o znaczeniu strategicznym (WSK), potwierdzony certyfikatem zgodności.

W celu udowodnienia posiadania przez wykonawcę niezbędnej zdolności technicznej musi on wykazać się należytym wykonaniem co najmniej dwóch usług celno-spedycyjnych, na rzecz sił zbrojnych krajów-członków NATO lub Unii Europejskiej, bądź producentów lub dostawców mających siedzibę na terytorium krajów-członków NATO lub Unii Europejskiej, działających na rzecz wspomnianych wyżej sił zbrojnych – w zakresie dostaw uzbrojenia o jednorazowej wartości przewożonego towaru powyżej 1 mln USD netto lub o wartości równoważnej w innej walucie – w okresie ostatnich pięciu lat.

Procedura wyboru wykonawcy usług będzie prowadzona w trybie ograniczonym, a przewidywana liczba podmiotów, które zostaną zaproszone do składania ofert to pięciu.

Najkorzystniejsza ekonomicznie oferta zostanie wybrana na podstawie następujących kryteriów:

  1. stawki przewozowe: waga 55
  2. stawki za usługi Wykonawcy i ilość dni wolnych od opłat: waga 25
  3. ubezpieczenie: waga 10
  4. marża i opłaty za wykłady finansowe wykonawcy: waga 10
Reklama
Tweets Defence24