Zmiany w kierowaniu MON. Ważna decyzja ws. offsetu

25 marca 2020, 09:55
AW101 Błaszczak
Podpisanie umowy na dostawę śmigłowców AW101. Fot. MON/Twitter.

W dzienniku urzędowym MON ukazała się Decyzja Nr 42 Ministra Obrony Narodowej w sprawie kierowania resortem obrony narodowej. Jakie zmiany wprowadzono? Komu podporządkowano poszczególne departamenty i instytucje?

Decyzja podpisana 18 marca przez Ministra Mariusza Błaszczaka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym MON tj. 20 marca.

Jednocześnie traci moc decyzja Nr 9/MON z 20 lutego 2018 roku, która do tej pory regulowała podział obowiązków w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 10, 24 i 183 oraz z 2019 r. poz. 140 i 186).

Według zapisów decyzji w bezpośredniej podległości Ministra Obrony Narodowej pozostaje Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

 • Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej;
 • Departament Budżetowy;
 • Departament Kadr;
 • Departament Kontroli;
 • Departament Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Departament Strategii i Planowania Obronnego;
 • Biuro Ministra Obrony Narodowej.

Sekretarzowi Stanu Tomaszowi Zdzikotowi podporządkowano następujące komórki organizacyjne resortu:

 • Departament Infrastruktury,
 • Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,
 • Departament Prawny.

Sekretarzowi Stanu Wojciechowi Skurkiewiczowi na mocy nowej decyzji podlegają:

 • Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa,
 • Departament Spraw Socjalnych,
 • Departament Wojskowej Służby Zdrowia.

Sekretarzowi Stanu Sebastianowi Chwałkowi podporządkowany został niezwykle istotny w procesie modernizacji i zaopatrywania sił zbrojnych Departament Polityki Zbrojeniowej.

Natomiast Sekretarzowi Stanu Marcinowi Ociepie podporządkowano Biuro do Spraw Umów Offsetowych kierowane przez czasowo pełniącego obowiązki płk Jacka Najsa. Biuro odpowiada m. in. za koordynacje offsetu kluczowych programów zbrojeniowych. To ważna zmiana, gdyż uprzednio na podstawie decyzji Nr 9/MON z 20 lutego 2018 roku Biuro podlegało pod wiceministra Chwałka.

Podsekretarzowi Stanu Pawłowi Woźnemu na mocy decyzji powierzono Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego oraz Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych.

Decyzja nie wprowadza zmian w zakresie instytucji podporządkowanych Szefowi Sztabu Generalnego. Generałowi Rajmundowi Andrzejczakowi niezmiennie podlegają komórki organizacyjne tworzące Sztab Generalny Wojska Polskiego:

 • Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1;
 • Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2;
 • Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7;
 • Zarząd Logistyki - P4;
 • Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5;
 • Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6;
 • Zarząd Planowania Rzeczowego - P8.

Natomiast Andrzej Jarema, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej podstawie decyzji odpowiada za pracę Departamentu Administracyjnego oraz Biura Dyrektora Generalnego.

Jednocześnie minister Błaszczak wskazał, że wiceminister Tomasz Zdzikot uczestniczy w posiedzeniach Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Komitetu Rady Ministrów ds. cyfryzacji. Ponadto Tomasz Zdzikot jest upoważniony do podpisywania dokumentów na posiedzenia Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz związanych z procesem uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych w ramach procedury legislacyjnej. Dodatkowo, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej sprawuje też nadzór nad Agencją Mienia Wojskowego.

Równolegle szef MON określił, że wiceminister Wojciech Skurkiewicz koordynuje w resorcie całość spraw związanych z działalnością parlamentarną i proobronną oraz udziela z upoważnienia ministra ON odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie.

Natomiast wiceminister Sebastian Chwałek na mocy decyzji szefa resortu koordynuje prace związane z Programem Mobilizacji Gospodarki.

Z kolei wiceminister Marcin Ociepa uczestniczy jako przedstawiciel resortu w posiedzeniach Komitetu do Spraw Umów Offsetowych, Komitetu Offsetowego, a także koordynuje całość spraw związanych z implementacją innowacyjnych technologii obronnych. Dodatkowo reprezentuje Ministra Obrony Narodowej w sprawach projektów dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa.

Natomiast wiceminister Paweł Woźny koordynuje całość spraw dotyczących współpracy z Unią Europejską, w tym uczestniczy reprezentuje resort w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich, z wyłączeniem transpozycji prawa wtórnego Unii Europejskiej. Ponadto podpisuje z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej pisma związane z uzgadnianiem i negocjowaniem projektów umów międzynarodowych opracowanych z inicjatywy resortu obrony narodowej, a także z zawieraniem tych umów i ich ogłaszaniem.

Reklama
Tweets Defence24