MON z projektem budżetu na 2022. Tarcza, Harpia i artyleria „na podium” [RAPORT]

20 października 2021, 08:57
2015-11-26-RM-langusta-022
Fot. st. chor. szt. Rafał Mniedło/11 LDKPanc.
Reklama

Jesień 2021 roku w Polsce jest pełna sygnałów dotyczących zwiększania wydatków obronnych w kolejnych latach. Dotyczy to i nowelizacji budżetu państwa na 2021 roku i projektu budżetu na 2022 rok. Jakie środki zostaną przeznaczone w przyszłym roku na poszczególne zadania, w tym związane z modernizacją armii?

Rząd zaproponował, aby w ramach nowelizacji budżetu na rok 2021 zwiększyć wydatki w Części 29 – Obrona narodowa o ponad 6,96 mld zł. Z tej kwoty wydatki majątkowe to 6,3 mld zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP. Pieniądze te nie zostaną wydane w 2021 roku. O ile budżet państwa należy wydatkować do końca roku kalendarzowego lub na mocy rozporządzenia Rady Ministrów o wydatkach niegasnących w pierwszych miesiącach następnego roku, to pieniądze na Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych RP mogą czekać na wydatkowanie.

Oczywiście musi to być zgodne z planem finansowym funduszu, ale jest on uchwalany razem z kolejnymi budżetami państwa. Pozostałe 663,740 mln, o które zwiększono budżet MON na 2021 rok przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny. W trakcie procedowania zmiany ustawy budżetowej Senat próbował przeznaczyć wspomniane 6,3 mld zł na ochronę zdrowia, ale Sejm odrzucił tę poprawkę, a Prezydent podpisał już ustawę.

Ogółem budżet państwa w części 29 – Obrona narodowa na rok 2021 (po nowelizacji) wynosi 58,146 mld zł. Projekt na 2022 rok w analogicznej części budżetu przewiduje wydatki w wysokości 57,052 mld zł. Podział tych kwot na poszczególne działy i rozdziały pokazuje tabela nr 1 (dostępna zarówno w formie graficznej, jak i PDF do ściągnięcia - red). W tabeli tej obok kolumny nr 4 dotyczącej pierwotnej ustawy na 2021 rok, znajduje się kolumna nr 5 zawierająca kwoty już po nowelizacji ustawy na 2021 rok. W kolumnie nr 6 umieszczono kwoty proponowane przez Rząd na 2022 rok. Na obecnym etapie jeszcze nie wiadomo czy Sejm i Senat wprowadzą do projektu jakieś istotne zmiany. Historia ostatnich kilku lat pokazuje, iż raczej nie należy się tego spodziewać.

image
Opracowanie: Jarosław Ciślak

Dlatego można założyć, iż budżet MON na 2022 rok zostanie uchwalony w zaproponowanej (lub zbliżonej) wysokości. Zaproponowane w nim kwoty przeznaczone na poszczególne działy i rozdziały budżetu w ramach Części 29 – Obrona narodowa można porównać z rokiem 2021. Procentowe porównanie projektu 2022 z pierwotną ustawą 2021 zawiera kolumna nr 7, a ze znowelizowaną ustawą 2021 zawiera kolumna nr 8. Dla porównania w kolumnie nr 2 zawarte jest wykonanie budżetu MON w 2019 roku (łącznie 43,443 mld zł), a w kolumnie nr 3 wykonanie w 2020 roku (łącznie 51,549 mld zł). 

Budowa budżetu MON na 2022 rok tradycyjnie została oparta o postanowienia zawarte w następujących dokumentach: Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020, Głównych kierunkach rozwoju Sił Zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2021-2035, Szczegółowych kierunkach przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2021-2035, Programie rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2021-2035 oraz planach pochodnych i uzupełniających, Programie Mobilizacji Gospodarki na lata 2021-2035 i Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2021-2035.

Głównym celem MON na 2022 rok, również tradycyjnie, ma być wzrost potencjału obronnego RP poprzez wzmocnienie zdolności operacyjnych jednostek operacyjnych dyslokowanych na wschodzie kraju, modernizację techniczną, zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP, tworzenie warunków dla zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce, formowanie struktur oraz budowę zdolności operacyjnych jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej, formowanie struktur i budowę zdolności operacyjnych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, realizację procesu szkolenia Sił Zbrojnych RP (w szczególności w ramach krajowych i międzynarodowych ćwiczeń i treningów) i zwiększenie zdolności wojskowej służby zdrowia do przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń epidemicznych.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki na uposażenie dla 115.500 żołnierzy zawodowych, w tym:

 • 114.327 w jednostkach budżetowych;
 • 1.165 w szkolnictwie wojskowym;
 • 2 w instytucjach kultury;
 • 6 w instytucji gospodarki budżetowej.

Dodatkowo zaplanowano środki dla 1.874 funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i 947 funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (łącznie 2.821) oraz 8.000 kandydatów na żołnierzy zawodowych, 1.000 żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych oraz 35.000 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. Planowana na 2022 rok liczba zwolnień żołnierzy zawodowych wyniesie 5.300. Oprócz żołnierzy i funkcjonariuszy w MON jest zatrudnionych liczne grono pracowników wojska. Na 2022 rok zaplanowano fundusz wynagrodzeń dla 53.130 pracowników, w tym:

 • 48.430 w jednostkach budżetowych;
 • 4.217 w szkolnictwie wojskowym;
 • 368 w instytucjach kultury;
 • 115 w instytucji gospodarki budżetowej.

Pośród pracowników wojska sześciu będzie zajmować kierownicze stanowiska państwowe, a 2.875 będzie pracownikami i urzędnikami korpusu służby cywilnej. Jak widać systematycznie rośnie liczba żołnierzy WP, ale na razie nie tak szybko jakby wynikało to z publicznych wypowiedzi przedstawicieli Rządu. Co prawda w wytycznych Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego na 2022 rok limit żołnierzy zawodowych założony został na 114,5 tys., a w propozycji budżetu jest większy, ale tylko o 1000 żołnierzy.

Ogółem na wynagrodzenia i uposażenia z pochodnymi zaplanowano w budżecie MON kwotę 13,45 mld zł. Natomiast na wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych i dodatków do tych świadczeń przewidziano kwotę 8,24 mld zł. Przewiduje się, iż w 2022 roku średnioroczna liczba świadczeniobiorców uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego będzie wynosiła 157.900 osób. Jak widać z tych liczb Polska ma więcej emerytów i rencistów wojskowych, niż żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy (pracownicy wojska nie nabierają wojskowych praw emerytalnych). Średniomiesięczna wysokość świadczeń z wojskowego systemu emerytalno-rentowego w przyszłym roku na kształtować się na poziomie 4.413 zł przy emeryturze, 3.705 zł przy rencie inwalidzkiej i 3.473 zł przy rencie rodzinnej. Natomiast średniomiesięczne uposażenie prokuratorów wojskowych w stanie spoczynku ma wynosić 13.623 zł, a sędziów wojskowych w stanie spoczynku 13.007 zł.

Planowany poziom wydatków w obszarze centralnych planów rzeczowych został zaplanowany na 21,078 mld zł. Z tego wydatki majątkowe pochłoną 17,87 mld zł w tym:

 • 10,562 mld zł na modernizację techniczną SZ RP w ramach programów operacyjnych;
 • 4,377 mld zł na modernizację techniczną SZ RP poza programami operacyjnymi;
 • 2,125 mld zł na inwestycje budowalne;
 • 805,8 mln zł na inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NSIP).

Wydatki bieżące w ramach CPR pochłoną 3,207 mld zł w tym:

 • 1,132 mld zł na modernizację techniczną SZ RP w postaci remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
 • 144,4 mln zł na modernizację techniczną SZ RP w postaci zakupów sprzętu wojskowego;
 • 1,93 mld zł na zakupy środków materiałowych.
Wyrzutnia z pociskami PAC-3 MSE. Fot. Gina Baltrusch/US DoD
Wyrzutnia z pociskami PAC-3 MSE. Fot. Gina Baltrusch/US DoD

Największe oczekiwania dotyczące zwiększenia potencjału bojowego Sił Zbrojnych RP związane są z realizacją programów operacyjnych. Na ich realizację przeznaczono m. in.:

 • 2,988 mld zł na system obrony powietrznej (dostawy zestawów rakietowych średniego zasięgu Wisła, systemów rakietowo-artyleryjskich Pilica, rakiet przeciwlotniczych Piorun, modernizacja stacji radiolokacyjnych NUR-21);
 • 1,992 mld zł na samolot wielozadaniowy (kontynuacja finansowania pozyskania samolotów bojowych F-35 Harpia);
 • 1,479 mld zł na modernizację Wojsk Rakietowych i Artylerii (kontynuacja pozyskiwania 155 mm dywizjonowych modułów ogniowych Regina, kompanijnych modułów ogniowych 120 mm moździerzy Rak, artyleryjskich przyrządów rozpoznawczych APDR, 122 mm pocisków rakietowych do wyrzutni WR-40 Langusta, RM-70 i BM-21 Grad, kontynuacja pozyskiwania modułów ogniowych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Homar, modernizacja wyrzutni BM-21 do standardu WR-40 Langusta);
 • 1,237 mld zł na śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP (dostawy śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych, wyposażonych w sprzęt do bojowego poszukiwania i ratownictwa);
 • 597 mln zł na modernizację wojsk pancernych i zmechanizowanych (modernizacja czołgów Leopard 2A4 do wersji Leopard 2PL);
 • 485,211 mln zł na samolot szkolno-treningowy (kontynuacja finansowania zintegrowanego systemu szkolenia zaawansowanego AJT);
 • 466,3 mln zł na rozpoznanie obrazowe i satelitarne (kontynuacja pozyskiwania bezzałogowych statków powietrznych klasy mini, klasy taktycznej oraz MALE, wyposażenia dla Ośrodka Rozpoznania Obrazowego);
 • 458 mln zł na zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki (dostawy aparatowni łączności troposferycznej, modułów dowodzenia operacjami powietrznymi, węzłów teleinformatycznych, wozów dowodzenia, wozów kablowych, aparatowni radiostacji stacjonarnych, terminali satelitarnych, urządzeń rozpoznawczych „swój-obcy”, polowych kancelarii kryptograficznych, radiostacji wąskopasmowych wielozakresowych, urządzeń ochrony kryptograficznej);
 • 390,5 mln zł na zwalczanie zagrożeń na morzu (kontynuacja pozyskiwania niszczycieli min Kormoran II, fregaty Miecznik w ramach pracy rozwojowej oraz rozpoczęcie pozyskiwania okrętu hydrograficznego Hydrograf, pływającej stacji demagnetyzacyjnej Magneto, okrętu rozpoznania radioelektronicznego Delfin, okrętu ratowniczego Ratownik);
 • 234,3 mln zł na wojska cyberbezpieczeństwa (pozyskanie sprzętu i oprogramowania do prowadzenia badań w zakresie kryptografii oraz prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni, finansowanie pracy rozwojowej na Brzegowy Komponent Bezpieczeństwa);
 • 115,39 mln zł na rozpoznanie patrolowe (pozyskanie lekkich opancerzonych transporterów rozpoznawczych Kleszcz, pojazdów dalekiego rozpoznania Żmija, zautomatyzowanych systemów Pająk, systemu zbierania, analizy i dystrybucji informacji Sowa);
 • 70,9 mln zł na symulatory i trenażery (pozyskanie symulatorów szkolenia obsług radarów NUR-15M, NUR-12ME, NUR-12M, symulatorów taktycznych pola walki dla wojsk pancernych i zmechanizowanych, mobilnych strzelnic ćwiczebnych w kontenerach, symulatora obsługi stacji rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych Gunica);
 • 43,4 mln zł na kołowe transportery opancerzone Rosomak (finansowanie pracy rozwojowej kołowych transporterów opancerzonych ze zdalnie sterowanym systemem wieżowych w wersjach wóz dowódczo-rozpoznawczy R-1 i wóz rozpoznawczy R-2 oraz kołowego transportera opancerzonego w wersji rozpoznania skażeń RSK, finansowanie pozyskania zdalnie sterowanego systemu wieżowego z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike do integracji z Rosomakiem oraz symulatora strzelań dla załogi Rosomaka w wersji plutonowej);
 • 4,75 mln zł na indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza (kontynuacja finansowania pracy rozwojowej na dostosowanie i integrację elementów wyposażenia).
Fot. 14 Pułk Przeciwpancerny
Budżet na 2022 rok przewiduje środki na zakup transporterów Rosomak-S. Fot. 14 Pułk Przeciwpancerny

Stosunkowo duże środki w 2022 roku zostaną przeznaczone na modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP poza programami operacyjnymi. Przeznaczone one będą głównie na realizację zadań mających kluczowe znaczenia dla funkcjonowania poszczególnych systemów i zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania wojska. W ramach tych zakupów planuje się pozyskać m. in.:

 • kierowane pociski rakietowe AIM-120C
 • kierowane pociski rakietowe klasy powietrze-ziemia dalekiego zasięgu dla samolotów F-16;
 • bezzałogowy system rozpoznawczo-uderzeniowy średniego zasięgu Bayraktar TB2;
 • kołowe transportery opancerzone Rosomak-S do przewozu obsług przenośnych zestawów przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike;
 • wielozadaniowe pojazdy dla Wojsk Specjalnych Pegaz;
 • pojazdy wojsk aeromobilnych przeznaczonych do desantowania techniką spadochronową;
 • sprzęt inżynieryjny;
 • wielozakresowe pokrycia maskujące Berberys;
 • kontenerowe zestawy do odkażania ludzi;
 • uzbrojenie indywidualne;
 • kamizelki taktyczne;
 • quady i samochody;
 • zestawy do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego
 • cysterny dystrybutorów paliwowych i cysterny do wody;
 • samochody sanitarne wielonoszowe;
 • samochody ratowniczo-gaśnicze;
 • radary rozpoznania pola walki
 • brzegowe radary obserwacji nawodnej i celów niskolecących;
 • trójwspółrzędne radary Odra w wersji zmodernizowanej;
 • stacje zakłóceń radioelektronicznych;
 • sprzęt informatyki i oprogramowanie.

Równie ważne są wydatki na modernizację sprzętu wojskowego obecnie eksploatowanego w Siłach Zbrojnych RP. W 2022 roku finansowane mają być prace przy modernizacji śmigłowców W-3, ciągników pancernych BPz-2, modyfikacji bojowych wozów rozpoznawczych BWR-1 oraz małych okrętów rakietowych projektu 660M (typu Orkan). Kontynuowany będzie proces dalszego wyposażania Wojsk Obrony Terytorialnej w nowy sprzęt wojskowy czyli wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych, lekkie moździerze kalibru 60 mm, karabinki MSBS, sprzęt rozpoznania skażeń.

Fot. Spc. Brandon Best/US Army
Przewidywane są też remonty czołgów PT-91 Twardy. Fot. Spc. Brandon Best/US Army

Dużą pozycją wydatków MON w 2022 roku będzie niezbędny remont sprzętu wojskowego. Planuje się wydać 1,132 mld zł na remonty m. in.: czołgów Leopard 2 wraz ze sprzętem towarzyszącym, czołgów T-72 z modyfikacją, czołgów PT-91, wozów bojowych piechoty BWP-1, kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, śmigłowców, okrętów i pomocniczych jednostek pływających, silników oraz agregatów do samolotów i śmigłowców, sprzętu uzbrojenia, rakietowego i artyleryjskiego, sprzętu łączności, radiolokacyjnego, rozpoznania i walki radioelektronicznej, samochodów, sprzętu logistycznego, inżynieryjnego oraz obrony przed bronią masowego rażenia.

Jak co roku w 2022 planuje się duże inwestycje budowlane w obszarze infrastruktury wojskowej. Łącznie wydatki narodowe i te realizowane w ramach uczestnictwa w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NSIP) wyniosą 2,931 mld zł. Głównie wydatki narodowe skoncentrowane będą m. in. na:

 • 516,57 mln zł na infrastrukturę szkoleniową, koszarową i sztabową;
 • 385 mln zł na infrastrukturę techniczną dla potrzeb sprzętu wojskowego jak magazyny, warsztaty, garaże, hale remontowa;
 • 148,896 mln zł na inwestycje w Muzeum WP;
 • 131,862 mln zł na inwestycje budowalne w uczelniach wojskowych;
 • 121,84 mln zł na inwestycje na rzecz wojsk sojuszniczych realizowane przez Agencję Mienia Wojskowego;
 • 112,28 mln zł na inwestycje budowalne w jednostkach wojskowej służby zdrowia;
 • 100,2 mln zł na inwestycje w Wojskowym Instytucie Medycznym;
 • 87,943 mln zł na systemy zabezpieczenia i kontroli dostępu do obiektów wojskowych;
 • 51,595 mln zł na sieci teleinformatyczne, telekomunikacyjne i obiekty łączności;
 • 44,5 mln zł na inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Agencję Mienia Wojskowego;
 • 17,807 mln zł na modernizację baz, składnic i stacji paliwowych;
 • 8,4 mln zł na inwestycje w Wojskowym Instytucie techniki Pancernej i Samochodowej.
 • 6,504 mln zł na infrastrukturę eksploatacji samolotów szkolnych i transportowych.

W ramach programu NISP na terenie Polski realizowanych jest szereg pakietów inwestycyjnych (CP). Są one finansowane z polskiego budżetu MON (w 2022 roku 754,181 mln zł) oraz ze środków przekazywanych w ramach tego projektu przez NATO (w 2022 roku 405,192 mln zł). Najważniejszymi pakietami realizowanymi w przyszłym roku będą:

 • CP 2A0022 Zabezpieczenie urządzeń i obiektów dla sił wzmocnienia w nowo przyjętych państwach;
 • CP 5A0035 Stanowisko Dowodzenia Obroną Powietrzną w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej NATO;
 • CP 9B0401 Zapewnienie zdolności treningowych, eksperymentalnych oraz analitycznych;
 • CP 9B3012 / 5A0006 Zapewnienie siłom morskim NATO naziemnych systemów łączności dowodzenia;
 • CP 0A0149A04 Zapewnienie siedziby dla 3.Batalionu Łączności NATO;
 • CP 9A1304 Przygotowanie infrastruktury do przyjęcia rozpoznawczych statków powietrznych (AGSR);
 • CP 9A0996 Przygotowanie infrastruktury do przyjęcia, pobytu i dalszego przemieszczenia Sił Wzmocnienia (RSOM) oraz Przygotowanie infrastruktury dla 18. Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach;
 • CP 9A0997 Przygotowanie infrastruktury dla sprzętu wojskowego oraz środków materiałowych do rozmieszczenia Sił Wzmocnienia;
 • CP 9A0401 Przygotowanie infrastruktury szkoleniowej i poligonowej do integracji Sił Wzmocnienia (FIET);
 • CP 9A1385 Infrastruktura dla samolotów taktycznych i transportowych;
 • CP 9A1301 Infrastruktura dla samolotów do tankowania w powietrzu (AAR);
 • CP 9B0401 oraz CP 9B0401-ADD1 Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training Centre) w Bydgoszczy;
 • CP 5A0109 Budowa możliwości operacyjnych Systemu Dowodzenia i Kontroli Obroną Powietrzną.

Bieżąca eksploatacja sprzętu wojskowego oraz odtwarzanie zapasów nienaruszalnych skutkuje dużymi zakupami środków materiałowych. W 2022 roku potrzeba na to, aż 1,93 mld zł z czego planuje się wydać m. in.:

 • 1,012 mld zł na zakup amunicji i materiałów wybuchowych;
 • 460,083 mln zł na zakup przedmiotów umundurowania i wyekwipowania;
 • 297,7 mln zł na zakup materiałów pędnych i smarów;
 • 110,2 mln zł na zakup produktów żywnościowych;
 • 50,025 mln zł na zakup środków i materiałów medycznych.

Jak co roku zapewne i w 2022 wiele zainteresowania będzie budzić realizacja prac badawczo-rozwojowych. W części 29 - Obrona narodowa przeznaczone jest na nią 1139,6 mln zł z czego:

 • 1,078 mld zł na wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie prac rozwojowych;
 • 61,63 mln zł na realizację przedsięwzięć objętych Planem badan naukowych w resorcie obrony narodowej w 2022 roku.

Dodatkowo w części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka ujęto wydatki na realizację projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności w wysokości 250 mln zł, a w części 20 – Gospodarka wydatki w wysokości 55 mln zł (przeznaczone na sfinansowanie polskiej składki członkowskiej w Europejskiej Agencji Kosmicznej). Łącznie daje to 1,445 mld zł co stanowi realizację zapisów Ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, wymagających zaplanowanie nie mniej niż 2,5 proc. wydatków obronnych na zadania w zakresie badan naukowych i prac rozwojowych.

Jak co rok pozostanie tylko do oceny sposób rozdysponowania i wydatkowania tych środków, a przede wszystkim efektów jakie przyniosą. W ostatnich latach wiele programów badawczo-rozwojowych nie przyniosło spodziewanych efektów w postaci opracowania nowych wzorów sprzętu wojskowego i skierowania ich do produkcji seryjnej. Duża część planowanych corocznie środków na badania i rozwój ostatecznie nie jest wydawana na ten cel.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami budżet MON w 2022 roku obejmie wiele dotacji. Największe z nich to:

 • 500 mln zł wpłaty na państwowy fundusz celowy Rządowy fundusz rozwoju dróg;
 • 414,15 mln zł dotacji podmiotowych dla uczelni wojskowych jako jednostek wojskowych;
 • 40 mln zł dotacji celowych na realizację inwestycji własnych powiatu związanych z budowa, remontami, utrzymywaniem i rozwojem infrastruktury strzeleckiej;
 • 37,603 mln zł dotacji podmiotowych dla muzeów wojskowych;
 • 8,73 mln zł dotacji podmiotowej dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego;
 • 5 mln zł dotacji celowych na realizację inwestycji własnych powiatu związanych z budowa i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego.

Poza częścią 29 budżetu państwa w dziale 752 Obrona narodowa przewidziano kwotę 512,78 mln zł, z tego:

 • 250 mln zł na wspomniane wcześniej projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności, ujęte w części 28 Szkolnictwo wyższe i nauka;
 • 86,67 mln zł na wydatki związane z realizacją Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP w latach 2021-2035, ujęte w poszczególnych częściach budżetu państwa i w budżetach poszczególnych województw;
 • 70 mln zł na działalność jednostek organizacyjnych prokuratury powszechnej właściwych w sprawach wojskowych, ujęte w części 88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury;
 • 55 mln zł na wspomnianą wcześniej opłatę składki członkowskiej w Europejskiej Agencji Kosmicznej, ujęte w części 20 Gospodarka;
 • 51,1 mln zł na wydatki zabezpieczające realizację przedsięwzięć wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2021-2035, ujęte w częściach 20 Gospodarka i 21 Gospodarka morska.

W związku z obecną nowelizacją budżetu MON jeszcze na 2021 rok i zawartą w niej dopłatą 6,3 mld zł na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP warto przyjrzeć się planowi finansowemu tego funduszu celowego na kolejny rok. Plan ten jest załącznikiem do Ustawy budżetowej. Założono w nim, iż po jego zasileniu wspomnianą kwotą 6,3 mld zł, stan funduszu na początku 2022 roku będzie wynosił nieco ponad 10 mld zł. W ciągu roku jego planowane przychody mają wynosić 161,717 mln zł. Głównie będą to wpływy za wsparcie udzielone wojskom obcym oraz z tytułu udostępniania im poligonów oraz odszkodowania i kary umowne.

Obecnie planuje się w 2022 roku wydać z funduszu „tylko” 191,717 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup:

 • 94,393 mln zł na przeciwlotniczy zestaw rakietowy średniego zasięgu Wisła;
 • 45,839 mln zł na sprzęt optyczny i noktowizyjny, inżynieryjny i zestawy oświetleniowe dla wojsk lądowych;
 • 33 mln zł na cystern do przewozu wody i modernizacje samochodów Star 266;
 • 18,485 mln zł na pistoletów 9 mm dla wojsk obrony terytorialnej.

Na koniec 2022 roku w funduszu ma pozostawać 9,97 mld zł. Jak wynika z analizy tych liczb, według obecnego projektu budżetu, wspomniana tegoroczna dopłata 6,3 mld zł ma „przeczekać” przyszły rok na koncie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych RP. Aby pieniądze te przeznaczyć na prawdopodobny zakup amerykańskich czołgów Abrams i wozów im towarzyszącym będzie potrzebna nowelizacja planu finansowego funduszu. Co prawda w programie wieloletnim „Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w czołgi” ustanowionym uchwałą Rady Ministrów nr 89/2021 z dnia 09.07.2021 roku na rok 2022 przewiduje się wydać na jego realizację 4,8 mld zł (z łącznej kwoty 23,3 mld zł). W związku z tym, iż Polska jeszcze nie zawarła umowy z USA na zakup tych czołgów, nie możliwe było zaplanowanie konkretnych wysokości wydatków na ten cel w 2022 roku.

Cieszy, iż Polska na obronę narodową jest w stanie wydać coraz większe kwoty. W 2019 roku było to 43,4 mld zł, w 2020 było to 51,5 mld zł, w 2021 będzie to około 58,1 mld zł, a na 2022 rok planuje się 57,1 mld zł. Jest to już jeden z większych w Europie budżetów obronnych. Pozostaje tylko pytanie czy te duże sumy przekładają się na wzrost potencjału bojowego Sił Zbrojnych RP i czy zwiększają krajowe zdolności odstraszania ewentualnych agresorów.

Reklama
Reklama
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 247
Reklama
jan
poniedziałek, 25 października 2021, 13:29

Zdjęcie główne nie przypadkowe. Wygląda ,że nowością w budżecie jest rozpoczęcie modernizacji Gradów (ciekawe 2 czy 4 dywizjonów). Nie ma pieniędzy na umowy na nowe śmigła , okręty i pojazdy np. Bóbr ale jest ponownie Pegaz. Brak środków na modernizacje BWP1 ,Sokołów czy MI 24. Zapis o BSP może świadczyć o planie zakupu sprzętu klasy mini. Brak większych zamówień dla SA Rosomak. Nie dziwi mnie za to brak wzmianki o wieży ZSSW bo to najdroższy zakup wart ok. 4 mld. i ma być ujęty w osobnym budżecie (poza MON) podobnie jak inne amerykańskie zakupy.

Micho
niedziela, 24 października 2021, 21:23

18 mln n pistolety dla WOT? Została cała masa doskonałych pistoletów TT i P-64 dla nich starczy no i już na obronność mamy małe 18 milionów dla prawdziwych żołnierzy

tagore
niedziela, 14 listopada 2021, 16:41

TT i P64 doskonałe pistolety?

rododendron
poniedziałek, 25 października 2021, 07:43

Może jeszcze Colty po wojnie secesyjnej im podarujmy?

Namiestnik Nowosilcow
piątek, 22 października 2021, 15:52

Obrona Cywilna to nieznana rzecz w krainie pieroga i zalewajki...

Dropik
piątek, 22 października 2021, 11:38

Budżet obronny Izraela ma wzrosnąć 66mld zł + dotacja z USA, a na służbie zdrowia nie oszczędzają, i na nauczycielach też. Zlikwidujmy te 500+ i podzielmy ok 30 mld na zdrowie, oświatę i naukę, elektrownie atomowe,i na wojsko z 7mld z tego.... Przecież Polacy teraz tak dużo zarabiają (TVP) , że te 500 coraz mniej wartych złotych polskich nic już nie znaczą.. . oddadzą je ojczyźnie na nowe tanki, aeroplany i helikoptery z Mielca potrzebne na już, bo ruskie ktos zamówił i zara bedom ;)

dim
poniedziałek, 25 października 2021, 05:34

Akurat 500+, w rękach tej uboższej większości rodzin, jest napędem krajowej gospodarki. Pieniądze wypuszczane ponownie w jej obieg po niewielu dniach i rzadko zwiększające import. W Grecji sprawdzono to wielokrotnie, że np. każda "oszczędność" 1 mld Euro, na świadczeniach dla rodzin (tam takim świadczeniem były faktycznie emerytury dziadków), wywołuje spadek o 2 mld Euro wpływów podatkowych i aż o 4 mld Euro spadek PKB.

mat
niedziela, 24 października 2021, 21:19

A może zamiast twoich propozycji zabierzmy wszystkie przywileje wojsku i zmniejszmy wynagrodzenie do 3000 brutto + premia uznaniowa co kwartał. A może zmniejszymy liczby etatów generalskich , oficerów starszych i młodszych. Można dodać coś jeszcze . Co Ty na to Dropik. Chcesz zabrać tym co mają małe dochody i dołożyć sobie. To jest skandal.

lidl
piątek, 22 października 2021, 10:49

20 mld zł co roku idzie na dofinansowanie KRUS dla biednego polskiego rolnika

Wojmi1
poniedziałek, 8 listopada 2021, 15:52

a ile idzie na ZUS ?

Yaro
środa, 24 listopada 2021, 10:06

A wiesz chłopcze jaka jest różnica między ZUS, a KRUS? Ani taka, że w ZUS płacisz realne składki, a KRUS to ściema i atrapa. Rolnik płaci groszowe składki, a reszta społeczeństwa finansuje potem ich emerytury!

Levi
czwartek, 21 października 2021, 23:25

Chyba trzeba przewidzieć dodatkowe warianty budzetu... Zima idzie...

Dropik
piątek, 22 października 2021, 12:43

wiadomo , ruskie zimą robią ofensywę styczniowa to pewnie bedzie sie działo ? czyż nie ? xD

KPPL
czwartek, 21 października 2021, 22:24

No i z głowy. Będzie transfer gotówki do USA zamiast wydać np . Na zdalnie sterowane moduły z Tarnowa dla tych łysych Rosomaków. Kupują po to by na defilady było.

Edda
niedziela, 24 października 2021, 11:48

Te zdalne moduly to zlom. Chcesz kupowac zlom?????

Edda
niedziela, 24 października 2021, 11:48

Te zdalne moduly to zlom. Chcesz kupowac zlom?????

Polak z Polski
czwartek, 21 października 2021, 16:05

Mają w tym roku nadwyżkę w budżecie 70 mld, powinni całość przeznaczyć na modernizację wojska.

kibicmk
piątek, 22 października 2021, 10:48

nie ma żadnej nadwyżki!!!!!! jest za to kreatywna księgowość(przeniesienie wydatków do funduszy poza system budżetu państwa) i około 400mld pln strat po pandemii

Lol
niedziela, 24 października 2021, 16:02

Jak w innych krajach w Europie.

Zxxc
czwartek, 21 października 2021, 10:00

ładnie, według tabeli 26,7 mln złotych idzie w 2022 r. na duszpasterstwo wojskowe. Projekt ma być zrealizowany w 105 %. A ty się temu nie Dziwisz jaka u kapelanów jest Głódź...

Box123
piątek, 22 października 2021, 00:54

Budżet 2015 - 38mld. Budżet 2022 - 57mld. Wszystkie dodatkowe środki jakie skierowano do wojska w tym czasie były własną inicjatywą obecnego rządu (PiS) - dotyczy to zarówno zwiększenia finansowania do 2,2%PKB (planowane dalej do 2,5% PKB), zmiany sposobu naliczania tego procenta (co w praktyce oznacza dodatkowe 0,1% PKB rocznie), wyżej wymienionych 6mld (za które rząd jest teraz atakowany przez opozycję, która do końca próbowała pozbawić ich wojska) oraz planowanego skierowania dodatkowych środków na zakup uzbrojenia w najbliższej przyszłości (co ma być przedstawione do końca roku). Dla porównania za poprzednikow wprowadzono tylko zwiększenie finansowania wojska z 1,95 do 2%pkb i zrobiono to z zresztą z inicjatywy ówczesnej opozycji czyli właśnie PiSu w 2015 roku czyli kiedy poprzednicy już wiedzieli że i tak stracą władze, więc to nie oni będą musieli się martwić o pieniądze. Wcześniej w ciągu 8 lat nie kupiono dla wojska praktycznie nic, a z pieniędzy na modernizację zabrano dodatkowo 10mld złotych czyli uwaga! równowartość 1,5 rocznego budżetu modernizacyjnego ( to tak jakby PiS zabrał dziś wojsku nagle 22 mld złotych ) na łatanie rozkradanego na lewo i prawo budżetu centralnego, a na napisany na kolanie ówczesny pmt zabezpieczono 1/3 potrzebnych środków co oznacza, że była to zwykła sciema dla naiwnych, żeby się pokazać po ataku Rosji na Ukrainę, że jest coś robione ale nikt z ówczesnych rządzących tak naprawdę nie traktował go poważnie. Co więcej według planów rządu PO-PSL w przyszłym roku na wydatki majątkowe miało trafić 12,7 mld zł - dzięki obecnemu rządowi jest to 18,5mld czyli o 50% więcej niż miało być (https://www.defence24.pl/perspektywy-finansowania-modernizacji-sił-zbrojnych-RP). I to są realne fakty i działania dla wojska ale antyklerykalni fanatycy w kółko o kościele, bo przeszkadza im duszpasterstwo wojskowe. Czyli fakty są takie, że mamy rząd który zwiększył Finansowanie wojska o 20mld (i to jeśli przyjmiemy optymistyczny dla opozycji wariant 38mld budżetu MON za rok 2015, bo w rzeczywistości 5,5 mld z tej kwoty zostało wydane na zalegle raty za f16, których platforma z pslem wcześniej przez kilka lat nie spłacaly odkladajac to na ostatnią chwilę, a zaoszczędzone pieniądze zabierali wojsku, do budżetu ogólnego gdzie potem były rozkradane - według danych KE tylko na luce vat i tylko w 2015 roku Polska straciła ponad 40mld złotych - bo inaczej musielibysmy przyjąć że realny budżet mon na 2015 rok to ok 32,5mld złotych, co oznaczało by że obecnie do wojska trafia 25mld więcej czyli prawie 2x tyle) ale rząd jest zły bo 20mln trafia duszpasterstwo wojskowe, gwięc lepiej żeby wrócili ci za których nie było na nic pieniędzy bo rozkradano dziesiątki miliardów złotych rocznie i którzy traktowali wojsko jak kule u nogi i najchętniej by je ograniczyli do funkcji reprezentacyjnych - chociaż teraz to też nie wiadomo, bo mogło by jeszcze przypominać o Polsce, a to sądząc po wypowiedziach z ostatniego zjazdu opozycji na Campus Polska chyba nie jest już według nich w dobrym guście, no chyba że ubrali by ich jakoś na tęczowo to może jeszcze. Szkoda słów

Taki
piątek, 5 listopada 2021, 22:25

To teraz sobie policz ile z tego "wzrostu" już zjadła inflacja i ile zje w najbliższym czasie. I takie pytanie - dzie so śmigłowce - przecież już miały być?

KNP
środa, 27 października 2021, 08:53

Im nie wytłumaczysz bo żyją nienawiścią - to ich napędza.

nowy
poniedziałek, 25 października 2021, 16:15

mało tego w 2011 została zlikwidowana jedyna dywizja w wschód od wisły, mimo że to juz było po ataku rosji na gruzje (2008) - to była planowa likwidacja Polski.

Texas
czwartek, 21 października 2021, 14:46

Poważnie przeszkadza ci to

Krzys
piątek, 22 października 2021, 07:43

Poważnie, przeszkadza mi to!

wert
sobota, 23 października 2021, 13:45

a mi nie, przeciwnie, choćby ze względu na takiego ks. Skorupkę

Krzys
poniedziałek, 25 października 2021, 10:46

Co ma/miał Skorupka do wiatraka? Żyjemu i mamy problemy XXI wieczne.

patriota
czwartek, 21 października 2021, 09:14

390,5 mln złotych na 6 programów okrętowych. W tym rozpoczęcie budowy dużej fregaty wielozadaniowej. Ta kwota powinna być trzy razy większa, aby można mówić o jakichkolwiek szansach ukończenia budowy tych okrętów. TRZY RAZY, w każdym roku budżetowym. Tak ponownie szykuje się piękna katastrofa. Znów błąd braku analizy kosztów i odpowiedniego planowania. Koszmar...

Oll
niedziela, 24 października 2021, 17:44

Tyle kasy wystarcza na takie wlasnie fotki ze stoczni. Na nic wiecej.

Dropik
czwartek, 21 października 2021, 09:03

Może by pora zacząć zwracać z tego budzetu ... w 6 lat ci geniusze zadłużyli Polskę na jakieś 700 mld zł (skromnie licząc), przy czym nie rozwiązali żadnego problemu: energetyka nadal na węglu stoi i basta, służba zdrowia kolejny raz leży na łopatkach (brak minimum 50-70 mld rocznie), a NFZ ma takie stawki, że szpitale i przychodnie zadłużają się na potęgę; w średnie pensje budżetówce zbliżone do pensji minimalnej (czyli ukryty dług ok ok 50 mld zł).

realista
poniedziałek, 25 października 2021, 16:17

wara od polskiej armii, budżet mon musi być zwiększony do 4%

123
niedziela, 24 października 2021, 16:03

Bzdury. PO sprzedało przemysł za grosze, na nic pieniędzy nie było, zwijali armię i zadłużyli kraj na 500 miliardów.

czwartek, 21 października 2021, 23:27

Podniesione wydatki na szpitale, wojsko, a ty chcesz powrotu do starych czasow? Wariat czy rusek?

123
czwartek, 21 października 2021, 17:53

Ci sami geniusze z poprzedniej zmiany zwracali spore kwoty do budżetu i tez żadnego problemu nie rozwiązali i tez wszystko leżało i kwiczało :) No i coraz mniej polski było w Polsce bo wszystko było sprzedawane za grosze za granice.

Dropik
piątek, 22 października 2021, 08:27

oj tam, oj tam, zwrócili mniej niz ci geniusz zmarnowali w 2-3 lata, a to nie jest ich ostatnie slowo. A tak powazniej to . Przekształcili armie na zawodową , co wymagalo czasu, przystąpili to opracowania jej potrzeb (stad PMT) i postawili na B+R stąd raki , kraby poprawy , pioruny. Budzet jeszcze był maly . Nasz przemysl nie miał nic do zaoferowania poza amunicją, a produkty zachodnie były za drogie. O kryzysie nie wspomnę więcej bo i tak tego nie ogarniasz , to są rzeczy dla ciebie obce , jakieś wymysły, którymi nikt sie nie powinien przejmować

wert
sobota, 23 października 2021, 13:50

no właśnie. Taki "mały", zawsze problem. Jak tylko "zacznom żondzić" zaraz kryzys, Zielona Wyspa niemożności i braków. Odchodzą i pstryk: rozwój, budżet puchnie, ludzie zaczynają lepiej zarabiać, wojsko kupuje sprzęt. Biedni wieczni pechowcy, ciągle źle trafiają

LMed
piątek, 22 października 2021, 06:39

Śześć lat dobrej zmiany (sorry żarcik) to podsumował kolega powyżej. Przeczytaj, przemyśł. Nie powtarzaj bezmyślnie frazesów propagandowych o "tamtych", bo pewnie nie jesteś robotem.

Polak
czwartek, 21 października 2021, 23:17

Tak jak drzewo z lasów państwowych teraz oraz nieprzetworzony złom, powodujące wzrost inflacji a co za tym idzie cen, w każdej branży

rezerwa 77r.
czwartek, 21 października 2021, 21:44

mało że zwracali to zajumali OFE 153mld z czego 19 mld. wyparowało , do tego ratowanie strefy EURO pieniądze w DB , ratowanie GRECJI pieniądze w DB // A GAWRON CZEKAŁ NA ZAKOŃCZENIE BUDOWY //

dim
poniedziałek, 25 października 2021, 05:59

Dodaj, że "ratowanie Grecji" prowadzone było wbrew wynikom tamtejszego referendum. Że w jego wyniku (narzucane warunki) długi tego kraju wzrosły jeszcze o połowę, w ciągu kilku lat, zaś PKB spadło o 45%, licząc w cenach stałych. Ktoś powie "w cenach stałych to się tak nie liczy", ale właśnie w tym okresie w Grecji praktycznie nie było inflacji. Panował zupełny brak pieniądza, wyjmujący wtyczkę gospodarce, za to 95% "ratowania Grecji" poszło prosto do banków D i FR. Przy tym nie były to polskie "pożyczki dla Grecji", a polskie zasilenie MFW, który z Grecji zżynał jedne z najwyższych odsetki i narzucał jedne z najcięższych warunki gospodarcze. I na koniec, że te właśnie długi (w MFW), jako najbardziej kosztowne w obsłudze, Grecy spłacili już 2 lata temu, jeszcze przed wirusem.

Dropik
piątek, 22 października 2021, 14:12

w 6 lat ostatnich zadluzenie poszlo jakies 700 mld , czaisz bazę ? Przy czym nikt nie wie czy nie wiecej... Z gawronem nie wylatuj bo to byl od początku poroniony pomysl . Jak marynarka mogła zbudowac 5 sztuk jak dostawała nie 500mln rocznie i nadal nie dostaje wiecej, to się nie spinało od początku :P 150 mld z Ofe trafiło do zus wiec teoretycznie kazdy kto miał to cos dostanie w przyszłosci ;) . Teraz za to rząd zabiera dla siebie 20 % z tego co pozostało nawet do zusu tego nie da.

wert
sobota, 23 października 2021, 13:51

ludzie czają bazę. Dlatego wybierają kogo trzeba a Ty brejzolisz jak zwykle

K.
sobota, 23 października 2021, 14:15

Napisał całą prawdę , to OFICJALNE dane .

POLAK
czwartek, 21 października 2021, 20:30

He he, dokładnie

radek
piątek, 22 października 2021, 11:23

Po co nam armia polska, skoro obok jest rosyjska. filozofia by: R.Trzaskowski

Jan
czwartek, 21 października 2021, 01:38

Powinny się znaleźć pieniądze na dronizację armii.

sorbi
środa, 20 października 2021, 23:08

"W 2022 roku finansowane mają być prace przy modernizacji śmigłowców W-3" Rozumiem, że chodzi o prace przy modernizacji czterech śmigłowców W-3WA Sokół do standardu ratowniczego W-3WA SAR, gdzie terminy dostaw zmodernizowanych śmigłowców zostały określone na lata 2021–2022.

sorbi
środa, 20 października 2021, 23:01

"modernizacja wyrzutni BM-21 do standardu WR-40 Langusta"

Box123
piątek, 22 października 2021, 00:56

Dobrze by było. A jeszcze lepiej modernizacja wszystkich do Langusty 2 (łącznie z czeskimi wersjami)

mewa
środa, 20 października 2021, 21:14

Niewykorzystane środki z B+R (przez polskie firmy, instytuty) powinny być wykorzystane na zakup technologii, patentów za granicą, a nie rozpływać się po innych działach.

Luke
środa, 20 października 2021, 20:42

A gdzie okrenty podwodne orka, gdzie samolot MRTT, gdzie wiecej mysliwcuw?

222
czwartek, 21 października 2021, 17:56

32 F35 w drodze a Tankowce powietrzne są nam potrzebne do działania nad polska ?? serio ??

LOL
sobota, 23 października 2021, 11:27

Tak, są nam potrzebne, gamoniu. MRTT to multiplikacja zdolności- zwielokrotnienie czasu gdy samoloty są w powietrzu i wykonują misję, co jest szczególnie ważne gdy mamy ich tak mało- za mało jak na nasze potrzeby.

Rozp
środa, 20 października 2021, 19:45

Przydały by się wozy dla rozpoznania artyleryjskiego, bez dobrego oka artyleria w ciemno strzela

czwartek, 21 października 2021, 23:28

Wlasnie pierwsze sie pojawiaja...

Viki
środa, 20 października 2021, 19:12

Buahahaha... W 2022 to podobno ma nas Rosja zaatakować.

Dropik
czwartek, 21 października 2021, 09:06

Już nie mogę się doczekać i bo czekam już od 7 lat i ciągle nic....

Tomasz34
środa, 20 października 2021, 23:05

Już mieli w 2014 roku atakować. W tym roku, w czasie ćwiczeń Zapad, miało być to samo. Od tego jest propaganda, żeby straszyć.

środa, 20 października 2021, 18:24

Końcówka to trafne podsumowanie...może być i 100 mld na meble ...i co z tego jak dach dziurawy a i okien brak

Aaaa
czwartek, 21 października 2021, 06:54

Bardzo trafny komentarz .wojsko jest niewidome i bez opl.

Zbyszek
środa, 20 października 2021, 17:54

Super, bardzo dobre kierunki. 250 Abramsów zwiększy bardzo nasz potencjał obronny a i w rankingach pójdziemy mocno w górę myślę że o 3 pozycje, bo 250 szt czołgów T 72 nie pójdzie do magazynów tylko zasili inne jednostki. Kto wie być może powstanie dodatkowa brygada pancerna na kierunku wschodnim. W końcu cały czas zwiększamy liczebnie naszą armię, a nie da rady dla np 120 tys wojsk operacyjnych kupić cały nowy sprzęt , bo nas nie stać na to

Xzibit
czwartek, 21 października 2021, 07:35

Te 250 Abramsów to będzie tylko drogimi zabawkami do zniszczenia gdy praktycznie nie mamy OPL :) No będą dwie defiladowe baterie Patriot na całą Polskę :)

nowy
poniedziałek, 25 października 2021, 16:23

rusza narew, możemy liczyć na wsparcie lotnictwa nato

Texas
czwartek, 21 października 2021, 14:48

Czytałeś budżet Tam jest opl No i masz jeszcze opl i lotnictwo NATO

123
czwartek, 21 października 2021, 18:01

Nie tacy ludzie czytają to co chcą i widza to co chcą a raczej to co im pasuje do ich koncepcji :) te 2 defiladowe baterie patriotów będą dysponowały potencjałem bojowy większym niż cala nasza OPL od rozpadu układu warszawskiego razem wzięta :)) A 2 baterie to 4 dywizjony każdy z radarem i 4 wyrzutniami :P

Szymon
czwartek, 21 października 2021, 22:17

Od kiedy bateria sklada się z dywizjonów ?

Polak
środa, 20 października 2021, 17:42

Brawo,produkować wraz z ambicją.Szybko.Nie oglądać się na EU część NATO.Zostawią i zdradzą NAS jak w 1939 roku.Zegar tika....

Defujo
środa, 20 października 2021, 17:04

Przecież to w większości są wirtualne pieniądze budżet podobny do Greckiego a porównajcie ich zakupy a nasze . Wygląda jakbyśmy kupowali wszystko parę razy droższe i bez namysłu.

Kałboj
czwartek, 21 października 2021, 07:06

Grecy dużo "kupują" za friko od USA... i Turcy doskonale weryfikują tę ich potęgę.

Box123
środa, 20 października 2021, 23:14

Słyszę to od 6 lat, a rzeczywistość jest taka, że gdyby nie covid mielibysmy już w zeszłym roku, mimo przeznaczenia bezprecedensowych środków na programy społeczne, ochronę środowiska, służbę zdrowia, inwestycje czy armię pierwszy raz w historii budżet bez deficytu. A obecnie według eurostatu Polska jest jednym z nielicznych krajów które odrobiły straty po pandemii. Ale w świecie tvn targowica być może tak jest

Monkey
środa, 20 października 2021, 16:56

Pomimo walki z pandemią budżet jest niemały. Do tego nareszcie trochę inwestycji w PMW, zakup pocisków powietrze - powietrze dalekiego zasiegu dla F-16, niemałe w sumie jak na nasze warunki nakłady na badania, remont PT-91 (trochę zapomnianych w kontekście programów T-72M1R czy Leopard-2A4PL w doskonalonych wersjach). Trochę jestem ciekaw, co programy badawczo - rozwojowe obejmują, ponieważ to nie zostało uszczegółowione. Ale to się zapewne okaże w praniu. Oby tylko te środki zostały wydane porządnie, bo np. nawet taka modernizacja Star-266 pokazuje, że jednak nie stać nas jeszcze na skokowe zastapienie starszych pojazdów. Dobrze wygląda to w zakresie BSL (niestety jednak zapewne PGZ-19 Orlik dalej w grze), lekkich pojazdach terenowych też. Szkoda, że pomimo modernizacji WAiR nie ma nic o kolejnych radarach Liwiec. Ale zawsze da sie znaleźć dziurę w całym, czyż nie?

Dropik
czwartek, 21 października 2021, 08:32

gdzie widzisz te kwoty na PMW ? Przeciez ma być mniej niż w tym roku. A dodatkowe 400 mln to "na zwalczanie zagrożeń na morzu" upewnia, że na podpisanie końcowej umowy na miecznika nie ma szans. To są kwoty tradycyjnie mniejsze niż dostaje WOT .

Razparuk
środa, 20 października 2021, 16:44

Z B+R to wyglada jakoś słabo...

Dropik
czwartek, 21 października 2021, 08:33

nie no w planach nie jest zle (jak na nas) , gorzej że wykonanie tradycyjnie zapewne ok 20%.

Tomek
środa, 20 października 2021, 16:28

Gdzie zssw30????

Dropik
czwartek, 21 października 2021, 08:34

to nie będą duże kwoty. Góra 15-30 sztuk w przyszlym roku.

Pewny
środa, 20 października 2021, 16:03

Brawo !!!!

;))
środa, 20 października 2021, 20:50

bravo 1.6 SX w gazie

Herr Wolf
środa, 20 października 2021, 19:36

A coś więcej?

Dr Fred
środa, 20 października 2021, 15:50

od sześciu lat dużo gadania i mało konkretów

Vesper
czwartek, 21 października 2021, 07:39

Przed 6cioma latami było gadanie i zero konkretów

Kordian
środa, 20 października 2021, 21:38

Tęsknisz za Helmutem Tuskiem? Za niego to dopiero była silna armia. Gute Nacht .

linia
środa, 20 października 2021, 18:04

polej sobie jeszcze

Darek
środa, 20 października 2021, 16:49

No takich ,,konkretów" jak za poprzednich 8 lat to nigdzie za to nie było.

rozbawiony
środa, 20 października 2021, 14:38

Mimo szumnych akcji typu ,, Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej '' ilość nowych żołnierzy zawodowych nie powala a szybkość modernizacji w kluczowych dla obronności kraju elementach jest bardzo powolna . Dlatego zasadnym byłoby wymienienie kierownictwa MON i PGZ na bardziej kompetentne i energiczne w działaniu na co jednak przy obecnej reorganizacji rządu się nie zanosi .

czwartek, 21 października 2021, 01:37

Znajomy chce do jednostki na wschodzie i m problem by się tam dostać proponują mu Poznań także pewnie zależy w którym rejonie kraju brakuje tych chętnych

Box123
środa, 20 października 2021, 18:46

Z jednej strony nie powala. Z drugiej o ile za poprzednikow z roku na rok ilość żołnierzy spadała, to obecnie w ciągu 6 lat nastąpił wzrost o ponad 20% (nie licząc 30 tys wot). Pytanie raczej brzmi czy jest możliwe bardziej znaczące zwiększenie liczebności wojska bez przywrócenia poboru (tak jak np zrobiła to już Litwa). Obawiam się, że ciężko sobie wyobrazić że wojska zawodowe będą w stanie osiągnąć więcej niż 150tys zarówno jeśli chodzi o ilość chętnych do służby jak i kosztów ich utrzymania (w obecnym tempie gdzieś koło 2030). Dlatego powinni być wykorzystani głównie do tworzenia bardziej profesjonalnych jednostek (wojska specjalne, MW, lotnictwo) czy obsługi zaawansowanego sprzętu (Wisła, narew, Homar, czołgi, załogi borsukow, rosomakow, systemy radarowe itp), natomiast piechota, wartownicy, awaryjny desant dla bwp i trasnporterow powinien pochodzić ze służby poborowej. Jeśli przyjmiemy, że wot (działania dywereyjne, zabezpieczanie szlaków komunikacyjnych, obiektów) może osiągnąć do 2030 ok 70 tys to aby liczba wojska wynosiła stale 250 tysięcy to do uzupełnienia potrzeba 30 tys miejsc z poboru (czyli w zależności na jaki model szkolenia by się zdecydowano od około 90 do 120 tysięcy poborowych rocznie - 4 lub 3 miesięczne intensywne szkolenie). W przypadku poboru wydaje się, że raczej trzeba by zrezygnować z pełnienia służby polegającej na byciu w gotowości w koszarach i ograniczyć ją tylko do intensywnego trwającego właśnie 3-4 miesiące szkolenia. Ewentualnie mogło by to być 3 miesięczne szkolenie i np: miesięczna służba utrwalająca nabyte umiejętności. Dzięki takiemu rozwiązaniu nadal nie mielibysmy zbyt długiego przetrzymywania ludzi w koszarach ale jednocześnie osiągnęlibyśmy sytuację gdzie bez liczenia najkrócej przebywającej w koszarach grupy (poniżej miesiąca), której umiejętności były by niewielkie, stale było by dostępnych pod ręką 30 tys osób w tym w 10 tysięcy poborowych w pełni wyszkolonych ( pobór musiał by wynosić 120 tys rocznie i być równomiernie rozłożony czyli co miesiąc trzeba by powoływac do służby po 10 tys osób ). Pozwoliło by to też na odbudowę około miliona rezerw w ciągu 10 lat. Dwa. Patrząc na budżety MON można odnieść wrażenie że pomimo zwiększania środków, pieniądze na samą modernizacje niezbyt się powiększają, a przecież to jest głównym celem ich zwiększania. Dlatego należy podnieść wymagany próg środków przeznaczanych na modernizację i wpisać go do ustawy, żeby unikać sytuacji gdzie do wojska trafiają dodatkowe miliardy z których na samą modernizację trafia tylko niewielka część. Z dodatkowych środków przynajmniej połowa powinna trafiać bezpośrednio na modernizację. Dlatego obecnie przy 2,2% PKB, udział wydatków na modernizację w budżecie mon powinien być gwarantowany na poziomie 30% i być zwiększany o 1% na każde +0,1 PKB do poziomu 36% przy 2,8%PKB ( do jakiego poziomu powinno się dążyć - 2,5% powinno być w 2025). 0prócz tego należy utworzyć fundusz modernizacyjny ze stałym finansowaniem 10mld rocznie przez 10 lat (po tym czasie przy poziomie finansowania 2,8% PKB, w miarę normalnym poziomie wzrostu PKB, procencie 36% na modernizację oraz po realizacji końcowej fazy modernizacji, standardowe środki budżetowe powinny bbyć wystarczające na bieżącą modernizację - około 90mld budżet MON i 32mld na modernizację w 2032) na sfinansowanie szybszego nadrobienia wieloletnich zaniedbań. Funusz modernizacyjny w przeciwieństwie do budżetu MON mógłby mieć np 2-3 letni czas wydatkowania naplywajacych do niego środków. Czekam co wymyślą z tym "superfinansowaniem". Jednak wzrost budżetu do 2,8% PKB oraz zagwarantowanie udziałów środków na modernizację (docelowo 36%) powinny być zrealizowane niezależnie od przyjętych form dodatkowego finansowania

Dropik
czwartek, 21 października 2021, 09:48

W skrócie twoja recepta na armię to milion żołnierzy z grotami na sznurku . Gratuluję i powodzenia :P

Lawinowo
czwartek, 21 października 2021, 00:44

Co roku 18 lat kończy jakoeś minimum 150 tysięcy chłopa - najlepszego materiału do koszar. Nawet jeśli tylko 5% z nich weźmiemy w kamasze na pół roku, to mamy co roku 14 tysięcy wyszkolonych rezerw i dywizję cały czas w koszarach.

Pewny
środa, 20 października 2021, 16:09

z 95 tys na 115 tys nie powala... ?

Herr Wolf
środa, 20 października 2021, 19:38

A ilu prawdziwych wyszkolonych i potrafiących bez reanimacji przebiec 1km?!

Ernst Stavro Blofeld
środa, 20 października 2021, 19:27

nie

rezerwista
środa, 20 października 2021, 19:18

Nie bo WOT to nie armia z prawdziwego zdarzenia.

555
czwartek, 21 października 2021, 18:04

Masz racje tak samo jak Gwardia Narodowa USA to tez nie jest prawdziwa armia tylko weekendowa :)

Czytelnik
środa, 20 października 2021, 17:53

On woli pewnie jak było za PO. Ze 110 tys na 95tys...

LOL
sobota, 23 października 2021, 11:30

W latach 2007-2012 absolutnie nie było sensu utrzymywać ich więcej.

jeszcze pewniejszy
środa, 20 października 2021, 16:57

W ciagu 6 lat to jest marne 3,3 tys. rocznie czyli zdecydownie nie powala szczegolnie, ze ilosc chetnych sie zmniejsza bo ci co chcieli juz sie zaciagneli. Plus 115 tys. w stosunku do zamierzanych 150 tys. to, jak to anglicy mowia, epic fail...

Pablito
środa, 20 października 2021, 16:47

Nie - nie powala - w naszej sytuacji geostrategicznej powinno być co najmniej 150 tyś. i to minimum. Tylko nie mów, że kasy za mało - 500 + (i inny socjal )jest bez problemu

Lol
czwartek, 21 października 2021, 00:22

Albo albo. Rozumiem ze likwidujemy socjal, zabieramy 500+ i robimy sobie armię 150tys zawodowych? Jestem za. Ale obawiam się ze populiści na to nie pójdą, bo to byłby koniec ich rządów.

wert
środa, 20 października 2021, 21:50

dalej byś chciał Polaków na szparagi wypędzać. Niedoczekane

K.
piątek, 22 października 2021, 12:00

Trzeba się spytać ludziom wyjeżdzającym na przysłowiowe szparagi czy w zamian wstąpią do WOT za 500 zł .

Krzys
środa, 20 października 2021, 14:15

Fajnie, że nie zapomniano o śmigłowcach dla VIP. Ciekawa jest też "sława i chwała" oręża polskiego.

HAHAHA
sobota, 23 października 2021, 11:32

Widzisz- Polacy, którzy przez ostatnie 200 lat przegrali wszystkie wojny jakie toczyli, poza jedną (z bolszewikami w 1920), uważają się za kraj z pięknymi wojskowymi tradycjami- jak to powiedział pewien generał- "Polacy wojskowość mają we krwi" xD

Krzys
poniedziałek, 25 października 2021, 10:52

Piękne wojskowe tradycje - miłośnikom polecam wizytę za parawanem tj. śmierć, kalectwa, straty materialne itp.

Pewny
środa, 20 października 2021, 16:10

kategoria zawiera różne helikoptery w tym VIP ale nie przewidują VIP czytać należy ze zrozumieniem

Krzys
czwartek, 21 października 2021, 07:30

Dziękuję za zwrócenie uwagi. A czy nie przewidzą to się okaże. Władza rozrastając się będzie oczekiwała zabawek. Tak więc zobaczymy i wrócimy do dialogu. OK?

Ech
środa, 20 października 2021, 14:12

Problem to nie pienadze, tylko ze z histrorii nie wyciagamy wnioskow a takze ludzie i plany. Nie mamy niezalznosci, Fora sa pelne pro -amerykanskich troli. To samo we wladzach. RZad zanim kupi cos to oglasza na lotnusku ze "jedzmey do USa kupimy za wszelka cene:" No i nie uczymy sie z Histrii. Lubimy miec przjaciela za oceanem. A ten prznajciel nas oszukuje, podsuchuje. Tu tez wiele osob komentyjaych jak USa jest wspaniale mysla ze pomagaja Polskce, w ten spsob, ostecznie jest to jednak zdrada i na dlugo mete szkodzi nam. Zbawca za granica. Sojusz mozna meic ale "nie jako zasteponik siebie samego"

Buczacza
środa, 20 października 2021, 15:51

Przecież ty nawet po polsku nie potrafisz pisać...

Ech
czwartek, 21 października 2021, 01:22

Wiesz ze NSA (z USA) podluchuje w Polsce 3-4 milionow rozmow telefonicznych KAZDEGO DNIA?

ABC
środa, 20 października 2021, 19:15

Buczacza - ale myśleć za to po polsku umie jak najbardziej, bardziej niż ci piszący idealną polszczyzną, masz się przynajmniej od kogo uczyć. Najważniejsze, że nie da się oszukać, pięknymi słówkami i okrągłymi zdaniami, bo myśli samodzielnie. Gdyby była większość takich Polaków to nie mielibyście czego szukać w tym kraju.

123
środa, 20 października 2021, 15:19

A kiedy byliśmy niezależni w kwestiach militarnych ?? przed 1939 mieliśmy przemysł lotniczy to fakt ale nie mieliśmy silników o odpowiedniej mocy które kupowano za granica tak samo z większości sprzętu albo kupowany za granica albo produkowany na licencji Francja Szwecja Czechosłowacja. Powinniśmy się skupić w tym w czym mamy możliwości produkcyjne a nie życzenia ze nam się wydaje ze możemy bo to jest strata czasu i pieniędzy na bezsensowne badania i projekty od zera. Rybic to co robiono przed 39 kupowanie najlepszych rozwiązań za granica i na ich bazie opracowywanie swoich korzystanie z doświadczeń innych którzy już kasę na badania wydali przykład Vickers E a na jego bazie opracowano 7TP a tam gdzie szliśmy swoja droga fakt mieliśmy sprzęt dobry dobry na polskie warunki a zacofany w stosunku do sprzętu przeciwnika i plany ze lepsze będzie ale kiedyś.

Ech
czwartek, 21 października 2021, 01:23

Niezalezni z Sukcesem to Jagiello i sojusz z Litwa. RZeczpospolita Oboja Narodow (choc tak naprawde wiecej) i swego rodzju Lacznik Wschodu z Zachdem a nie piesek na posylki.

ABC
środa, 20 października 2021, 20:00

123 -Teraz jesteśmy niezależni militarnie. Kto nas zmusza do czegokolwiek. Możemy się tylko domyślać ... dlaczego sami się rolujemy ... Amerykanie tylko łaskawie biorą... jak nas opuszczą będzie jak w Afganistanie, jeden chaos i ruscy w granicach. Jasne, że badania kosztują a efektów "ni ma", ale przynajmniej wiemy, że nie tędy droga, to lepsze niż kupować z półki. Za dużo wątków. W 39 r 10 Brygada Kawalerii (zmotoryzowana) pod jeszcze płk. Maczkiem nieźle dała się Niemcom we znaki. Szkoda, że na II Wojnę światową szliśmy uzbrojeni jak na I. Teraz jest identycznie uzbrojeni jak na II wojnę światową pójdziemy na III. Amerykanie mają Chińczyków na głowie pójdą chłopcy malowani... . Na Europę strzelamy focha... zostaniemy z honorem bronić Ojczyzny - dać się zabić za głupotę rządzących, obrażalskich.

Kałboj
czwartek, 21 października 2021, 07:19

To dawaj przykłady z historii jak to nam ta Europa pomogła. Przecież nie ma co się obrażać na EU jak nam chce suwerenność odebrać i zniszczyć nasz kraj. Bo sojusz z USA jest "tylko" na papierze, który oni jednak podpisali, i jednak umów to oni dotrzymują, póki co. I tak dalej, i tak dalej... Moglibyśmy te pieniądze wydać w Europie, i co, lepiej byłyby wydane?

piątek, 22 października 2021, 19:05

Podaj kiedy rozwijaliśmy się szybciej niż po wejściu do UE. Jeżeli dla ciebie przywracanie sądownictwa to utrata suwerenności to ja tego nie zrozumiem ... pogadaj z KNP. Pisze Targowica a na pewno nie wie o co chodzi, wyznajecie te same wartości. Wydawać pieniądze to na technologię a Amerykanie nic nam nie sprzedają tylko gołą półkę. Czołgi to K2 PL szansa dla wojska i przemysłu, Leopard 2A7V coś już produkujemy, jeździmy i obsługujemy. Abramsy to turbiny o których nikt nie ma pojęcia, pocisków z uranem nie dostaniemy, yardy będziemy przeliczać na metry w dalmierzach, mile/h na kilometry/h. Jedyny "plus" Abramsów to latają skoro muszą mieć paliwo lotnicze. Każdą śrubkę Amerykanie nam przywiozą z "hameryki" na pstryknięcie palców. Załogi będą po Oxfordzie, a jeździć będą po pustyni Błędowskiej a nie po Pojezierzu Mazurskim bo utoną w błocie, a zapomniałem, że latają. Węgrzy i Czesi kupili Leopardy. Żadnej umowy USA z nami nie podpisało, zgodzili się na rotowanie wojsk. Z Wietnamu i Afganistanu wycofali wojska a później ewakuowali się dachów ambasad. W Warszawie niech sobie przyszykują kanały bo im Ruscy nie pozwolą. Zresztą sami Amerykanie przyznają, że jest różowo z siłami zbrojnymi. Tylko nasz rząd nie chce nic widzieć prawdy bo nie mamy przyjaciół, ani Litwa potężna, ani potrzebującą Ukraina, ani Czechy drą koty o Turów, ani Francja bo nie jedzą widelcami, ani Niemcy bo z wszystkimi tylko nie z Niemcami.

KNP
czwartek, 21 października 2021, 16:32

Targowiczanin nie zrozumie

Polak
środa, 20 października 2021, 14:06

Spokojnie, nie ma się co emocjonować i cieszyć. Jeśli PO przy wsparciu zza granicy, jak kiedyś targowica, dorwie się do władzy w Polsce to i tak ten budżet zmniejszą. Jednostki rozformują, a kasę przeznaczą na więcej tęczowych parad. Duch postępu i rewolucji musi być pielęgnowany, zgodnie z dyrektywami z Berlina.

Dropik
czwartek, 21 października 2021, 09:10

że przypomnę to Targowica to obrońcy tradycyjnych narodowych i katolickich wartości, wspierani przez kościół i Rosję , ktorzy wystapili przeciw nowoczesnej i postępowej konstytucji także zważ kapkę o czym piszesz

wert
niedziela, 24 października 2021, 13:22

historia lubi się POwtarzać. Często w POstaci karykatury

Warszawiak
środa, 20 października 2021, 19:20

Służba zdrowia leży i kwiczy, Polki boja się zachodzić w ciążę bo kolejka do ginekologa to obecnie ponad 10 miesięcy, a ciąża trwa niestety tylko 9 miesięcy i na opiekę ginekologa z NFZ nie ma co liczyć. W takich tragicznych warunkach kupujemy zabawki do zabijania, zamiast do rozwoju i ochrony życia. Jak moja zona była w ciąży za rządów PO to ginekologa miała z NFZ i wszystkie badanie finansował NFZ, jak teraz rządzi PIS to za każdą prywatną wizytę ciężarnej żony u ginekologa płacę ja, za wszystkie badanie również płacę ja, dlatego jestem zdecydowanie przeciwny marnowaniu kasy publicznej na zbrojenia. Jak nie ma ochrony zdrowia to i ochrona wojska jest zbędna.

Tomasz34
środa, 20 października 2021, 23:09

Służba zdrowia to ma co roku 6% PKB, w przyszłym roku będzie 7%. I wystarczy posłuchać co mówią o polskiej służbie zdrowia lekarze z Ukrainy, Białorusi itd. Mówią, że jest w Polsce znacznie lepiej niż u nich. Cały kraj się rozwija, służba zdrowia też. A bez armii nie będzie szpitali, szkół itd.

Warszawiak
czwartek, 21 października 2021, 13:05

Tak widzę ten niesamowity rozwój ochrony zdrowia i życia Polaków. Moja mama urodziła i wspólnie z tatą wychowali czwórkę dzieci głównie w czasach PRL-u i nigdy, powtarzam nigdy nie mieli takiej sytuacji, że jak dziecko miało podwyższoną temperaturą ciała to pediatra odmówił natychmiastowego zbadania dziecka. Natomiast teraz jest to standard. Przykładowo dziecko ma temperaturę ciała 38,5 stopni Celsjusza, dzwonię do przychodni w poniedziałek i najbliższą darmową wizytę proponują mi w czwartek. Gdy za wizytę zapłacę 200 pln, mam ją od razu, czyli w tym samym dniu. Prywatna opieka medyczna ma się znakomicie wszędzie, na Ukrainie, Białorusi nie byłem, ale w Tunezji, czy Egipcie prywatne gabinety lekarskie są znakomicie wyposażone i wspaniale działają (test CRP z palca przed podaniem antybiotyku). W Polsce prywatna służba zdrowia również działa wspaniale, ale po co w takim razie płacę 9% dochodu na NFZ, jak i tak nic z tego nie mam? Gdzie kasa z NFZ ginie? Dlaczego standardy opieki medycznej NFZ są gorsze niż w czasach PRL-u (w PRL-u miałem dentystę w szkole, teraz wszystkie wizyty to prywatny gabinet). Po co mi ochrona wojska, jak nie mam ochrony zdrowia.

123
czwartek, 21 października 2021, 18:14

No ale walczyliśmy o demokracje no nie ?? to teraz mamy to czego sami chcieliśmy i o co tak zaciekle walczyliśmy.

były porucznik zmechu
środa, 20 października 2021, 18:55

@Polak. gdybyś mieszkał w Polsce, to byś wiedział: POzamiatali po sobie szczuciem na Polskę i to na co najmniej dwie kadencje. Tu się kolaboracji nie wybacza i długo pamięta. Prędzej wybacza się wrogowi, niż zdrajcy.

K.
czwartek, 21 października 2021, 19:04

Dla kolegi ciągle żywe hasło partia to naród :) PiS jakie ma poparcie ? Ok.33 % . Obrażasz większość społeczeństwa .

wert
niedziela, 24 października 2021, 13:23

a ta reszta to Front Jedności Narodu rzecz jasna

K.
niedziela, 24 października 2021, 21:53

Mylisz strony , w szeregach opozycji nie ma nagradzanych prokuratorów stanu wojennego . Znajdziesz ludzi represjonowanych , nie znajdziesz ludzi którzy przespali ten okres .

KNP
czwartek, 21 października 2021, 16:34

100/100

Tak!
środa, 20 października 2021, 14:50

Niestety, ale dużo prawdy w Twych słowach. Historia poprzednich 8 lat rządów PO to pokazała. Niestety...

Tomasz34
środa, 20 października 2021, 23:23

Gdyby tak było, to PO-PSL nie rządziło by 8 lat. Ludzie zagłosowali na nich ponownie. I dla normalnego obywatela Polski nie ma znaczenia, jaka partia rządzi, tylko jak.

Zatroskany
środa, 20 października 2021, 21:49

Po prawie 7 latach rządów PIS siły zbrojne RP nie mają kluczowych zdolności i nie ma szybkich perspektyw żeby takie zdolności miała. Są zupełnie bezbronne przed atakami z powietrza ( jak dobrze pójdzie pierwsza bateria Narwii pojawi się po 13 latach od chwili rozpoczęcia programu co jest skandalem). Nasza armia nie systemów rozpoznania na szczeblu operacyjnym i strategicznym (powyżej szczebla batalionu), zdolności do walki elektronicznej i cybernetycznej, automatycznych systemów rozpoznania, śledzenia i zwalczania celów). W tym czasie armia rosyjska systemowo buduje swoje zdolności do szybkiej generacji sił i wygrania konfliktu lokalnego na obszarze Polski i Państw Bałtyckich.

213
czwartek, 21 października 2021, 18:22

Za czasów rządów PO-PSL były jakieś perspektywy ?? Likwidowano jednostki co roku zwracano gigantyczne sumy z budżetu MON bo budżetu państwa. Obrona przeciwlotnicza nie została ruszona zlikwidowano produkcje czołgów baaa pozbawiono nas zamknięto zakład kluczowy dla produkcji zbrojeniowej czyli producenta napędów dla czołgów i innych pojazdów bojowych a dlaczego ?? bo nie miał zamówień a dlaczego bo MON nie prowadził żadnych prac modernizacyjnych sprzętu pancernego i zmechanizowanego to była polityka poprzedniej dobrej zmiany doprowadzanie do upadku z ciężkim sercem zamykanie a potem kupowanie za granica czytaj z Niemiec.

Adam
czwartek, 21 października 2021, 10:24

"szybkich perspektyw"?? Perspektywa nie może być szybka albo wolna, panie analityku.

Anty-Che
środa, 20 października 2021, 14:34

A pis wyda to na oltarze polowe i patriotyczne ławeczki, byleby nie kupić nic co dla ich moskiewskich patronów mogłoby być niebezpieczne

braki totalne
czwartek, 21 października 2021, 00:11

"byleby nie kupić nic co dla ich moskiewskich patronów mogłoby być niebezpieczne" Poniekąd masz rację. Nowoczesnych RPG brak, śmigłowców uderzeniowych brak, Okrętów podwodnych brak, BSMów w pojazdach brak, pociski o zasięg ponad 40km zakupione w śladowych ilościach i nieprędko będą, amunicja krążąca w śladowych ilościach, dronów rozpoznawczych we właściwych ilościach dla artylerii brak, pociski p/panc w Rosomakach zamiast na Rosomakach i podobnych pojazdach, BWP-1 staruszki bez modernizacji, Borsuk wejdzie dopiero za kilka lat, czołgi tylko zmodyfikowane (szkoda, że nie zmodernizowane) itp, itd... Nie lepiej ma się sprzęt obronny czyli Wisła, Narew, Noteć...

Box123
środa, 20 października 2021, 19:12

Budżet 2015 - 38mld. Budżet 2022 - 57mld. Ktoś zmuszał PiS do tego? Chyba nie. A kto ma moskiewskich patronów to pokazały raczej ostatnie tygodnie i sytuacja na granicy z białorusią, gdzie targowicka opozycja i jej media wpisywały się w wojnę hybrydową bialorusi i Rosji przeciwko UE i Polsce i ramię w ramię z łukaszenką i Putinem atakowaly polskie służby broniące granicy + glosowania w sejmie w tym ostatnie żeby zabrać 6 mld z pieniędzy na modernizację wojska. Nie wiem co trzeba mieć w glowie żeby takie bzdury powtarzać

Dropik
czwartek, 21 października 2021, 09:15

bzdety : budzet MON 2001 :15mld, 2011 : 28 mld : 2021: 52 mld - jak widać ledwo się utrzymali 10 letnim w trendzie. Tylko nie pisz otych zwrotach bo wykorzystanie budzetu sięgało przeważnie od 90 do 99%. A wydawanie co roku 2-4 mld na wot , drogi i inne bzdety to zwykłe marnotrawstwo.

Tomasz34
środa, 20 października 2021, 23:26

Opozycja w Polsce robi to co każda opozycja na świecie, krytykuje rząd. Nic w tym niezwykłego. Nie mieszałbym ich z Rosją w żaden sposób.

1234
czwartek, 21 października 2021, 18:26

Ale opozycja jest od tego tylko jeśli zaczyna działać na szkodę państwa to cóż. W każdym innym państwie które jest atakowane opozycja wsparła by rzad w naszym jeszcze wspiera agresora i rozkłada przed nim biały dywan. No ale mieliśmy już takich polityków i na 100 lat polska zniknęła z mapy europy.

K.
piątek, 22 października 2021, 11:57

Co to za opozycja która pomagała by rządowi wprowadzać niezgodne z prawem reformy ? Co to za władza która nie szanuje Konstytucji ? O zaborach to kolega musi sobie poczytać , obecnie rządzący chętnie wspominają Targowicę . Niech sobie doczytają kto za nią stał .

tak tak
piątek, 22 października 2021, 15:04

Sam doczytaj. Reformy, które zwalczała targowica też były "niezgodne z prawem". Za targowicą stała Rosja. Dzisiaj za targowicą stoją Niemcy. Cała różnica.

K.
piątek, 22 października 2021, 20:05

Za Targowicą stała szlachta i Kościół . Obie grupy bały się utraty przywilejów . Stanęli PRZECIWKO prawu , wadziła im Konstytucja 3 maja . Cos Ci to przypomina ?

Darek
środa, 20 października 2021, 16:51

Widzę, że jesteś funkiem ,,naszego człowieka w Warszawie", choć jeszcze jedna nogą on w Brukseli.

Tomcat
środa, 20 października 2021, 15:08

Anty-Che - Nie ma to jak wspierać narrację Łukaszenki i Putina co do wschodniej granicy i oskarżać innych o prorosyjskie sympatie :) niezła schiza :D

KNP
czwartek, 21 października 2021, 16:37

W punkt.

Herr Wolf
środa, 20 października 2021, 19:44

Oj jakie to przejmujące straszyć Putinem..

Zenek
środa, 20 października 2021, 14:19

leć oglądać TVP, nie trać czasu.

Alek
środa, 20 października 2021, 15:38

Polak ma rację. Polskę podporządkują Niemcom, wpuszczą obcych kulturowo, biało czerwona flaga zostanie zamieniona na tęczową. Szaleństw lewicowych nie zabraknie.

Szaraczek
środa, 20 października 2021, 18:31

A co ty tak boisz się tych "tęczowych" ???

asd
środa, 20 października 2021, 15:02

A co to ma wspólnego z TVP? Przecież fakty o działalności tęczowych towarzyszy z PO w latach 2007/8-2015 są powszechnie znane. Totalny demontaż WP włącznie z likwidacją jednostek, łańcucha dostaw i zdolności produkcji choćby silników. To zdrada i za to w normalnym kraju jest konopny powróz przewidziany.

Dropik
czwartek, 21 października 2021, 09:28

silników do t-34 ;) jak pogrzebiesz to sie okaże zę to kto inny zdecydował i likwidacji Woli ;)

LOL
czwartek, 21 października 2021, 00:31

I po co bredzisz? Jednostek i tak za mało zlikwidowano- powinnismy mieć ok 9 brygad w wysokiej gotowości, a nie tak jak teraz- 15 „na niby”. Silniki są produkowane w Poznaniu, a większość nowoczesnego uzbrojenia dostarczanego dzisiaj do jednostek (Kraby, Raki, Pioruny, Liwce) to efekt decyzji podejmowanych i pieniędzy wydawanych właśnie w latach 2007-2015. Przypomnę tylko ze PiS gdy rządził w 2005-2006 roku uwalił drugą partie Leopardów, i prawie udało mu się uwalić Rosomaki (Radek Sikorski broniąc kontraktu starł się wtedy z Macierewiczem, i w efekcie odszedł z PiSu)

tak tak
piątek, 22 października 2021, 15:06

Jak PIS w 2005 mógł uwalić drugą partię Leo skoro nie było wtedy jeszcze nawet pierwszej? Dobrze się czujesz?

K.
piątek, 22 października 2021, 20:18

Kolega dobrze się czuje . Leopardy 2A4 zostały dostarczone do Polski w latach 2002-2003 . Kolejne czołgi zostały nawet wybrane , po naszej rezygnacji zostały zakupione przez Chile .

yy
środa, 20 października 2021, 14:50

Ma rację, co ma do tego TVP?Chyba ze amnezja Cie dopadła i zapomniałeś czasy PO-PSL.

ultraubawiony
środa, 20 października 2021, 14:42

Typowy wyborca PO. Zero merytoryki, pełno hejtowania :D Poważnie inaczej nie potraficie?

Olek
środa, 20 października 2021, 15:54

Typowy wyborca PIS. Zero myślenia, tylko ujadanie i skamlanie na inny tok myślenia. Pozdrawiam prawdziwego Polaka :)

Box123
środa, 20 października 2021, 19:13

A w czym napisał nieprawdę? Może nam wyjaśnisz?

były porucznik zmechu
środa, 20 października 2021, 18:38

"nieodpozdrawiam" @olka - pięknie wpisałeś się w określenia umiedzczone nad "tobą", wzorem posłów podpisujących się za karami dla Polski i szczuciem na placu.

Wiem co piszę
środa, 20 października 2021, 17:40

Wyborca PiS postawił "x" na karcie wyborczej i nie zawiódł się. Realizacja obietnic wyborczych spełnia się. Nie wiadomo tylko co antypolska opozycja wymyśli by się Niemcom przypodobać. Nie można obecnie pogodzić niepodległości Polski (PiS) z próbami oddania Polski w ręce niemieckie (PO) Myśl, to nie boli.

Dropik
czwartek, 21 października 2021, 15:45

i dostal panstwo z papieru które nie potrafi sprawdzić swoich urzędników jak np szefa NIKu

Darek
środa, 20 października 2021, 16:52

No jak tok myślenia funa PO jest taki jaki jest, to nazywanie to tokiem a tym bardziej myślenia jest nadużyciem.

Autor Widmo
środa, 20 października 2021, 16:50

Olek, podzielanie czyjegoś toku myślenia nie jest niczym złym nawet w przypadku PIS. Problem jednak tkwi gdzie indziej, w logice myślenia, której nie ma w przypadku tych drugich, poza logiką bezwzględnego przejęcia władzy dla samej władzy.

wert
środa, 20 października 2021, 22:27

i tak to sobie tłumaczcie

Xzibit
środa, 20 października 2021, 13:59

Czyli to co najważniejsze czyli OPL uwalili do reszty i będą dwie defiladowe baterie Patriot na kraj wielkości Polski....... Kto w tym kraju rzadzi że uwalane są najważniejsze programy.No ale można kupić mobilne ołtarze polowe,to najważniejsze :)

Herr Wolf
środa, 20 października 2021, 19:45

A na której defuladzie je widziałeś?

Rex
środa, 20 października 2021, 16:04

Bateria Patriotów w każdej wiosce!!! :P Nie jesteśmy Izraelem aby trzeba było chronić cały kraj. OPL jest przeznaczona do ochrony wojska oraz miejsc strategicznych.

Szaraczek
środa, 20 października 2021, 18:34

Tylko te dwie baterie nie obronią w/w miejsc przez Ciebie...nie obronią nawet lotnisk ....o miejscach strategicznych zapomnij

123
czwartek, 21 października 2021, 18:40

Ale od czasu rozpadu układu warszawskiego nie zrobiono nic z OPL żaden rzad nawet palcem nie kiwnął. A te 2 baterie maja większe możliwości niż cala nasza OPL od rozpadu bloku wschodniego. 2 baterie 4 samodzielne jednostki ogniowe każda z radarem i 4 wyrzutniami do tego system IBCS w który będą wpięte tez F35 i zapewne inne systemy OPL dostępne u nas. To co mamy teraz by nawet 1 burdelu nie obroniło :)

rozpłaszczony
środa, 20 października 2021, 18:20

Dwie baterie ochronią wojsko i obiekty strategiczne w całym kraju ? No chyba , że zostaną zaopatrzone w ołtarze polowe to wtedy dadzą radę .

Tomasz34
środa, 20 października 2021, 23:29

Przetarg na ołtarze został anulowany. A propo, żołnierze w Polsce to nie są katolikami i nie mogą się modlić? Gdzie mają to robić?

Szymon
czwartek, 21 października 2021, 22:27

No nie wiem, może w kościele? Ksiądz w wojsku jest ewentualnie potrzebny w czasie wojny. W czasie pokoju nie jest.

Kałboj
środa, 20 października 2021, 15:47

Jeszcze nie spłaciliśmy tego co już kupiliśmy, ba, jeszcze nie zaczęły się dostawy, a ty chcesz już kupywać dalej. Masz jakieś zaburzenia?

Herr Wolf
środa, 20 października 2021, 19:47

Jeszcze nikt nie zapłacił nam tego co rozwalili i ukradli..

Grom
czwartek, 21 października 2021, 07:58

Więc lobbuj za tym żeby Niemcy i Rosjanie oddali nam to co rozwalili nam

Herr Wolf
piątek, 22 października 2021, 13:30

Ani Niemcy ani Rosjanie tylko USA!

razdwatri
środa, 20 października 2021, 18:37

A co chcesz kupić dopiero po wojnie ? Kupując dziś dostawa będzie za 4-5 lat a nawet nie słychać by były jakieś przymiarki do kontraktu na drugi etap . Będziemy ryzykować brak OPL średniego zasięgu a wygląda , że i krótkiego przez kilkanaście lat ? Toż to zaproszenie do agresji i igranie z losem .

Kałboj
czwartek, 21 października 2021, 09:40

A jakie chcesz robić przymiarki na drugi etap? Będzie kasa to kupujemy towar, płacimy w transzach i czekamy na odbiór, co jest w tym takiego szokującego? Jeżeli masz pewne dane na temat nadchodzącej wojny to nie dziel się nimi tutaj, wiesz gdzie masz iść. To nie gierka, że kupujesz i się pojawia na planszy znikąd, kolego polecam trochę spokoju

Tomasz34
środa, 20 października 2021, 23:12

Jest wyraźnie napisane, na co idą pieniądze w przyszłym roku. A kolejne baterie Patriotów, czy program Narew też będą wdrażane, bo jest taka potrzeba. Ale raty za F-35 też trzeba zapłacić. Nie wszystko na raz. Najważniejsze, że jest stabilne finansowanie.

ha ha
środa, 20 października 2021, 13:52

Tabelki muszą się zgadzać jak co rok żenada nawet tych głupot nie czytam bo szkoda nerwów

środa, 20 października 2021, 15:49

Nie czytasz, ale zawsze coś napiszesz. To dla zasięgów w Olgino?

kmdr
środa, 20 października 2021, 17:06

Wystarczy przeczytać raz. Co roku te same bzdury. Tylko kryptonimy się zmieniają i plan modernizacji z roku na rok staje się rozszerzonym o kolejne kilka lat. Teraz obowiązuje wersja do 2035 roku. Chodź nie zauważyłem realizacji poprzednich planów modernizacji.

czwartek, 21 października 2021, 09:41

Broni swój swego;)

Tomasz34
środa, 20 października 2021, 23:14

Pełno było artykułów w Defence24 o modernizacji polskiej armii, i konkretnych zakupach. To nie są bzdury, choć na wschodzie by tak chcieli.

kmdr
czwartek, 21 października 2021, 16:07

Ale plany modernizacji z lat poprzednich nie osiągnęły nawet 60% wykonania. Pierwszy listopada idzie mam zrobić wypominki? Po pierwsze mi się nie chce. Po drugie poszukaj sobie sam, a nie tylko na gotowe.

DArek
środa, 20 października 2021, 16:53

Robi na butelkę Stolicznej, ma dostać ją w premii :)

zamaskowany Ranger
środa, 20 października 2021, 13:47

Środki na wojsko jedne z największych w Europie a efekty ? Brak nowoczesnej OPL poza bardzo krótkiego zasięgu ,niewystarczająca ilość samolotów bojowych nawet po dostarczeniu do 2030 wszystkich F-35 , mała ilość PPK i brak zamówienia na granatniki , brak rozpoznania dalekiego zasięgu również artylerii dalekiego zasięgu / zamówiono śmieszne ilości Himarsa / , Marynarka Wojenna powoli tonie , nie ma zamówienia na nowe OP , itd. Jednym słowem widać , że obecna władza nie radzi sobie z modernizacją armii mimo szumnych zapowiedzi . Problemem nie są pieniądze ale brak decyzyjności , bądz błędne decyzje , zmiany priorytetów , zakupy poza PMT , ad hoc , itd . Wynika to z obsadzenia MON i kierownictwa PGZ ludzmi przypadkowymi nie nadającymi się na te funkcje i wtrącaniem się w proces modernizacji domorosłych polityków .

kmdr Pirx
środa, 20 października 2021, 20:59

ty za to nie jesteś przypadkowy, fantastyczny inżynier i menago w jednym. Sam wyklepie system klasy patriota, satelitę a z reszty części te okręty co to Tusk budował bezkosztowo... Skąd was tylu biorą?

Gniotto van Dijk
czwartek, 21 października 2021, 09:38

GRANATNIKI !!!, PPK!!!, Drony z WB dla Artylerii oraz przynajmniej jeden zestaw klasy MALE, amunicja wydłużonego zasięgu 155 mm. Czego z tego celnego wpisu nie rozumiesz? Miliardy są transferowane za granicę bez wymiernych efektów. Dlaczego nie kupują licencji na granatniki M72 lub np. na Carl Gustaw? Dlaczego nie kupują RGW-90? Taki zakup można zakontraktować w dwa tygodnie i w umowie dać termin np. 3 miesiace na znalzeienie polskich kooperantów. Jeśli zagraniczny wielki koncern nie znajdzie w Polsce partnera w trzy miesiące, to umową traci moc... Na głowach będą stawać byleby wszytko dograć. Skończy się odbijanie karty za "...godziny" o 15.00. Mamy armię, jaka mamy, ale obowiązkiem państwa jest tego Żołnierza wyszkolić i uzbroić. Jaką wartość bojową ma Piechota Zmechanizowana bez nowoczesnych BWP i ze śladowymi ilościami średnio-nowoczesnych PPK Spike LR? Nawet światełko w tunelu w postaci M-120 RAK potrzebuje na wczoraj dedykowanych do każdej kompanii BSL z WB Electronics. A "spryciarze" owszem kupili te drony w minimalnych ilościach i przekazali do WOT, chociaż są one skonfigurowane do współpracy z systemem TOPAZ Raka i Kraba.

Rex
środa, 20 października 2021, 16:05

W kilka lat nie nadrobi się 20 lat zaleglosci

Tomasz34
środa, 20 października 2021, 23:15

Masz rację.

bender
środa, 20 października 2021, 16:57

Ale w kilka lat można stworzyć jeszcze większe zaległości, wystarczy kasę na zbrojenia ukraść, tak jak kasę na wybory, respiratory, fundusz operacyjny CBA, itd, itp. Brawo dojna zmiana.

Anonim
czwartek, 21 października 2021, 01:59

Najlepiej pieniadze przeznaczone na wojsko oddawać z powrotem do budżetu , tak jak robiło PO w latach 2007-2015. A pózniej wychodzi oszołom Radek Applebaum i mówi że Rosje trzeba przyjąć do NATO, bo to taki pokojowo nastawiony kraj. A pokojowa Rosja napada na Gruzje i pózniej na Ukraine. I co robi PO i Radek ? Składają Niemcom chołd Pruski w Berlinie. Brawo Partia Oszustów.

bender
czwartek, 21 października 2021, 17:12

Mówisz o ministrze Sikorskim, który z Niemcami i Szwecją stworzył Partnerstwo Wschodnie, czyli wymiar wschodni polityki UE? A teraz porównaj te osiągnięcie z wymyśleniem nieistniejącego państwa San Escobar albo zrujnowaniem naszej pozycji w UE. Co ciekawe ten sam Sikorski był MON w pierwszym rządzie PiS. Musiał ustąpić, bo odkrył kim jest Antonii.

wert
czwartek, 21 października 2021, 19:42

faktycznie zrujnowali dotychczasową POzycję w IV Rzeszy. POzycję okrakiem i w POchyleniu tak aby to ojropce było dobrze. Czas zacząć działać w kierunku powrotu UE do idei Ojców Założycieli albo pozostanie Polexit. Nie wstępowaliśmy do dzisiejszego POtworka. Byliśmy w sowieckim kołchozie nie musimy być w POdobnie opresyjnej IV Rzeszy Ojropiejskiej. IV Rzesza rości sobie prawa do "ochrony" praw Polaków, ciekawe że konfederacja targowicka również "broniła" "praw" Polakó i dziś jak wtedy "gwarantem" mają być obcy. Chcecie Polskę zniszczyć wynarodowieni sprzedajni agenci sojuszu niemiecko-sowieckiego

K.
piątek, 22 października 2021, 11:51

Kolego nikt nas na siłę do UE nie wciągał . Jeżeli należysz do tej mniejszości której się w Unii nie podoba to masz jeszcze Białoruś jako potencjalne miejsce do zamieszkania bo my się nigdzie nie wybieramy . PiS nie ma także większości konstytucyjnej aby zmieniać ustawę zasadniczą więc próbuje ustawami zmieniać konstytucję co jest niezgodne z prawem . My nie mamy sojuszników oprócz Węgrów , tam ich premier broni członka rodziny który jest podejrzany o defraudowanie środków unijnych . Taką mają motywację . Stany staramy się "kupować" od czasu do czasu , teraz Abramsami . Jeżeli marzy Ci się Polexit to powiedz to publicznie grubo ponad 80% społeczeństwa , najlepiej wytłumaczą to Tobie rolnicy , przemysł motoryzacyjny , chemiczny ....., generalnie pracownicy wszystkich gałęzi gospodarki . Co do integracji to Traktat Lizboński negocjował nie kto inny jak Lech Kaczyński . Jak myślisz , z kim współpracował ?

"Pułkownik" Michał
wtorek, 26 października 2021, 10:58

To, że 80% jest za, to na jakiej podstawie Pan twierdzi? Ankiet na grupach 1000 osób? Miarodajne byłoby tylko referendum. Czasy się zmieniły. A UE to nie jest dobry wujek z kasą tylko obecnie niemiecki projekt geopolityczny. Niemcy chcą zrobić z UE państwo federalne. A z uwagi na siłę gospodarczą, Francja i Niemcy zmarginalizują w takim "super państwie" wszystkich innych. Nie uwłacza Panu rola wyzyskiwanej montowni przemysłu niemieckiego? Nie będą przeszkadzać wysokie ceny prądu gdy Niemcy uzależnią nas energetycznie (patrz zielony ład)? Nie będzie przeszkadzać Euro, które tak jak Greków i Włochów obciąży nas wysokim niemieckim pkb i zrujnuje naszą gospodarkę i jej eksport? Są na necie ciekawe materiały na ten temat, np. artykuł "Niemiecka oferta dla Polski ", czy wywiad dr Leszka Sykulskiego "Testament polityczny Angeli Merkel". Polecam się zapoznać i przemyśleć sprawę.

K.
wtorek, 26 października 2021, 16:28

Uważam , że referendum to dobry pomysł . Chętnie wezmę w nim udział , a o wynik jestem spokojny . Badania opinii publicznej przeprowadzane przez wszystkie strony politycznej barykady są jednoznaczne . Obecnie to 90% . Greków wykończyła kreatywna księgowość , wybierając wspólną walutę nikt nie pozwoli na kreatywną księgowość bo to osłabia gospodarki wszystkich krajów biorących udział w tym projekcie . Drachma uchroniła by ich przed problemami ? Wie Pan dlaczego nie dano im zbankrutować ? Tylko ze względu na wspólną walutę . My idziemy ich drogą , nie przyjmiemy na razie wspólnej waluty bo nikt nam na to nie pozwoli . Może być Pan spokojny , na chwilę obecną nie spełniamy formalnych wymogów .

Tomasz34
środa, 20 października 2021, 23:15

W Polsce nie da się ukraść takich pieniędzy i schować do kieszeni, bo nie ma na to przyzwolenia społecznego. Takie rzeczy tylko w Rosji.

LOL
piątek, 22 października 2021, 23:23

Społeczeństwo ma na to wywalone. To co dzisiaj dzieje się w Polsce nie przeszło by w żadnym cywilizowanym kraju. Po prostu my- Polacy, mamy ewidentnie mentalność wschodnią, a nie zachodnią. To i nie dziwi że równamy bardziej do wschodnich standardów.

bender
czwartek, 21 października 2021, 17:08

NIK uważa inaczej, ale prokuratura nie chce śledztwa w sprawie swojego szefa, bo jako nieusuwalny jest już ponad prawem. A do tego jest prezydent, który ułaskawi zanim zapadnie wyrok. Tak więc take rzeczy to niestety nie tylko w Rosji, ale niestety znów u nas.

Meska
środa, 20 października 2021, 13:41

Wydatki na emerytury dwukrotnie większe niż na modernizację wojska. To jakiś żart.

Tomasz34
środa, 20 października 2021, 23:17

NIe są dwukrotnie większe, tylko porównywalne.

kmdr
środa, 20 października 2021, 17:01

Bo największą siłę armii stanowią Stare Wiarusy. I to jeszcze te z brązowymi stopami od butów. Pisałem emerytury poza MON bo ta degrengolada się nigdy nie skończy. Ale człowiek może sobie pisać na Berdyczów.

Monika 177777
środa, 20 października 2021, 13:41

Co z tego jak nadal braku są za Tuska duże nic nierobil tyle lat i są braki takich Bayraktarow powino być z 50 min i zasieg rakiet 16 kil walić w Białoruś

Podatnik
środa, 20 października 2021, 12:58

W ciągu ostatnich 20 lat na duszpasterstwo wojskowe przeznaczono 500 mln złotych.

Dropik
czwartek, 21 października 2021, 09:50

zapewniam cię , że było tego wiecej bo pieniadze na to idą z innych częsci budzetu. Podobnie jak na WOT nie idzie 1mld tylko zapewne ok 2mld.

AK
środa, 20 października 2021, 14:22

I słusznie. Wśród wojskowych, tak jak wśród cywili, większość Polaków to katolicy. Umożliwienie im wyznawania swojej religii w ramach struktur MON, to nie tylko zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb, ale też podniesienie morale. Ale nie dziwi mnie ten atak na wszystko co katolickie w Armii. Przecież ci krytykanci mają już w tym ścieżki przetarte przez PZPR...

Szymon
czwartek, 21 października 2021, 22:31

W czasie pokoju żołnierz może iść do kościoła i tyle. A juz skandalem jest, że księdzu dajemy od razu stopień oficerski, chociaż może być cywilnym pracownikiem, jak tysiące innych zatrudnionych przez wojsko.

HRottem fan
czwartek, 21 października 2021, 09:39

A czy duszpasterstwo nie może kończyć się na stopniu Porucznika?

kmdr
środa, 20 października 2021, 22:15

To jest indywidualna sprawa żołnierza. I jeśli zginie wykonując obowiązki służbowe należy mu się pogrzeb państwowy z ceremoniałem wojskowym w obrządku jaki sam za życia wskazał lub wskazała rodzina. Celebracja w stule zwykłej czy moro to chyba nie ma znaczenia. A Parafii ci u Nas dostatek.

Olek
środa, 20 października 2021, 15:55

Nie wiem czy wiesz ale Konstytucja RP mówi o rozdziale państwa od KK ... ale tak jak wspomniałem, nie wiem czy wiesz ?

Ankoholek
środa, 20 października 2021, 22:19

Nie ma takiego przepisu w Konstytucji RP

Syplog
środa, 20 października 2021, 21:08

Nie wiem czy wiesz ze rozdzial to nie wrogosc mowi o tym preambula Konstytucji RP

wiarus
środa, 20 października 2021, 18:42

Tia, zapewne chciałbyś, aby tam było umieszczone poddaństwo Rosji, lub tęcza :D

SAS
środa, 20 października 2021, 14:45

A to żołnierze służą w fortach na pograniczu z Indianami, że nie mają możliwości wyznawania religii poza strukturami MON, np. w kościołach jak reszta społeczeństwa? Po co to? Jak będzie wojna, na co jest 0,01% szans, to księża też się znajdą.

.....
środa, 20 października 2021, 14:18

Cała obrona Polski wisi na U.S.A. i NATO. Te wszystkie "budżety" MON to tylko zagrywka żeby utrzymać się przy władzy i korycie.

Anonim
czwartek, 21 października 2021, 02:02

Tylko Polski ? Cała Europa wisi na USA i NATO.

Tomasz34
środa, 20 października 2021, 23:22

Tylko parasol nuklearny jezt z USA. Polskę stać na to, żeby zbudować sobie taki potencjał, jak Turcja czy Izrael. Kwestia czasu. Oni takie pieniądze wydawali od dawna, Polska nie. Dopiero niedawno nastąpiło przebudzenie.

.....
środa, 20 października 2021, 21:46

Dlatego Błaszczak pojechał do Ameryki. Teraz kolej na Dudę.

Olek
środa, 20 października 2021, 15:56

100% racji :)

MaR
środa, 20 października 2021, 12:54

Zrobilibyście jakieś zestawienie budżetów NATO i europy z ruskimi i resztą

Dropik
czwartek, 21 października 2021, 09:54

po co ? jak ceny, potrzeby i nie znana część niejawna

treg
środa, 20 października 2021, 12:49

Pamiętajcie kto bojkotował zwiększenie budżetu MON i kto wyzywał Polskie Wojsko i SG.

Tadziu
środa, 20 października 2021, 12:24

Pamiętasz budget 2020 I gdzie ta kasa?

Dropik
czwartek, 21 października 2021, 09:55

kasa jest . Glapa drukuje jak obiecał , nie zabraknie coraz mniej wartych Złotych Polskich

wifi
środa, 20 października 2021, 12:14

Bardzo mi przykro że mobilne kaplice nie zostaną zamówione. To by były najlepiej wydane pieniądze w naszej armii. I tak MON nie zakupi środków rozpoznania oraz przeciwdziałania, a taka kaplica może być takim zastępczym środkiem rozpoznawczo i przeciwdziałania

Sternik
środa, 20 października 2021, 14:04

Już ty się chazarze o nasze kropidła i kaplice nie martw. Martw się o przelewy od Rotschilda za ciężką pracę jaką tu wkładasz.

wifi
środa, 20 października 2021, 14:58

właśnie czekam na mój przelew ...

Kałboj
środa, 20 października 2021, 15:53

Przelew albo kula w potylicę. Na dwoje babka wróżyła...

bender
środa, 20 października 2021, 17:00

Może też się zdarzyć atak nożownika o "ograniczonej poczytalności", jak w Gdańsku.

"Pułkownik" Michał
środa, 20 października 2021, 11:57

Ilość kasy na obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową to jest jakiś żart!

Olek
środa, 20 października 2021, 15:57

Wszystko ma iść na kler i kropidła. Wstajemy z kolan :)

Hh
środa, 20 października 2021, 22:21

Ale wam nie w smak modernizacja polskiej armii. Słychać wycie, znakomicie.

Darek
środa, 20 października 2021, 17:06

Jakie ,,wszystko" przytocz kwoty! Chyba, że ubolewasz, że nie idzie na popów albo rabinów.

Dropik
czwartek, 21 października 2021, 09:56

ukryte miliardy w innych częściach budzetu.

Krzys
czwartek, 21 października 2021, 08:23

Akurat w Polsce ci Popi i Rabini są równorzędni z Księżmi. Moim zdaniem zresztą wszyscy są zbyt eksponowani.

Analityk
środa, 20 października 2021, 11:51

"Pozostaje tylko pytanie czy te duże sumy przekładają się na wzrost potencjału bojowego Sił Zbrojnych RP i czy zwiększają krajowe zdolności odstraszania ewentualnych agresorów." - na pewno tak, ale w perspektywie kilku lat. Zdolności wymagają czasu i pieniędzy, nie odzyska się ich w rok, ani też jedną czy dwoma decyzjami. A biorąc pod uwagę iż przed 2015 rokiem zdolności były "zwijane", jednostki rozformowywane a finansowanie ograniczane, dodatkowo wydłuża to konieczny czas i wielkość nakładów w perspektywie wieloletniej.

Dropik
czwartek, 21 października 2021, 10:01

Jakie zwijane. Armia przechodziła z fikcyjnego stanu postkomunistycznego czyli z armii poborowej (słabo uzbrojonej i wyszkolonej), nastawionej na inwazję na Zachód, na armie zawodową - tego się nie robi na machniecie różdżką. Finansowanie nie było ograniczone 2001 : 15mld , 2011 28 mld. Taki z ciebie analityk ...

środa, 20 października 2021, 11:39

Przeca harpia miała mieć oddzielny budżet...oj oj...100-200-300 mld a sprzętu nie było tak nie ma

tomek
środa, 20 października 2021, 15:18

Harpia nigdy nie miała być z oddzielnego budżetu.

środa, 20 października 2021, 18:22

Prezydent sugerował

SAS
środa, 20 października 2021, 11:26

A gdzie słynna ZSSW-30? Gdzie Borsuk?

Zawisza_Zielony
środa, 20 października 2021, 11:12

Czyli innymi słowy wydatki osobowe oraz renty i emerytury ok 21 mld, modernizacja techniczna ok 10 mld. Przy takiej strukturze budżetu to świata raczej nie dogonimy ....

środa, 20 października 2021, 22:55

Z ciekawości policzyłem. Amerykanie przeznaczają na koszta osobowe ~25%, my 40%. A jak się ma polski szeregowy do amerykańskiego? Po prostu dramat i degrengolada.

Ech
środa, 20 października 2021, 14:10

Dokadnie. Przez 10 lat powinno byc odrwanie. Najpier nowczesy sprzet potem podwyzki. Trzeba by przecierpiec ale armia by byla nowczesna.

Tweets Defence24