Prezydent podpisał Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. Nowe zagrożenia i powrót do korzeni [KOMENTARZ]

12 maja 2020, 10:45
dwnld48974413
Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

Prezydent Andrzej Duda zatwierdził właśnie, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Jakie postanowienia zawiera ten nowy dokument, który z dniem podpisania wchodzi w życie, zastępując automatycznie poprzedni,  zatwierdzony w roku 2014?

Reklama

Dokument we wstępie charakteryzuje środowisko międzynarodowe i jego zmiany w ostatnich latach, które doprowadziły do stworzenia nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Jak piszą jego autorzy nastąpiła dekompozycja porządku międzynarodowego, która utrudnia Polsce „realizację interesów narodowych i osiąganie celów strategicznych”.

Potrzeby i zagrożenia

Wśród problemów wymienia się niepewność i brak poszanowania prawa międzynarodowego, a także wzrost liczby zagrożeń. W szczególności wymienia się tutaj politykę władz Federacji Rosyjskiej i jej agresje militarne, którym towarzyszy rozbudowa systemów antydostępowych i ofensywnego potencjału wojskowego. Dokument wskazuje na obszary: obwodu kaliningradzkiego i Morza Bałtyckiego, ćwiczenia wojskowe oparte o scenariusze konfliktu z państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego, szybkich przerzutów dużych zgrupowań wojsk i użycie broni jądrowej.

Strategia wskazuje też na prowadzone przez Rosję agresywne działania o charakterze hybrydowym, obliczone na destabilizację NATO i jego państw sojuszniczych, które niosą ze sobą ryzyko konfliktu, w tym działania dezinformacyjne i cyberataki. Dokument przewiduje, że:

Federacja Rosyjska będzie kontynuowała politykę podważania obecnego ładu międzynarodowego, opartego na prawie międzynarodowym, w celu odbudowy pozycji mocarstwowej i stref wpływów

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP

Ma to prowadzić do osłabienia stanowiska „niektórych członków NATO” przy czym wskazuje się tutaj na państwa zachodnioeuropejskie. „W ramach Unii Europejskiej pojawiają się rozbieżne koncepcje dalszego jej rozwoju” – wskazuje dokument.

W tej sytuacji Polska ma jak najsilniej pozostawać osadzona w strukturach NATO i Unii Europejskiej, a także rozwijać dwustronną współpracę z najważniejszymi partnerami regionalnymi. Za zagrożenie uznaje się również w Polsce konflikty regionalne i wewnętrzne w południowym sąsiedztwie Europy i presję migracyjną, która pozostaje wyzwaniem dla bezpieczeństwa Europy. Za ważne zjawisko uznano też rywalizację między USA a Chińską Republiką Ludową i Federacją Rosyjską. M.in. w jej wyniku zaciera się granica pomiędzy wojną a pokojem, w miejsce której pojawiają się konflikty o różnych stopniach natężenia.

Globalnej niepewności sprzyja też m.in.: podważanie traktatów i porozumień rozbrojeniowych, proliferacja broni masowego rażenia oraz zagrożenie terroryzmem i przestępczością zorganizowaną. Działania poniżej progu wojny, w tym działania o charakterze hybrydowym, w dalszym ciągu będą pozostawać istotnym środkiem polityki, służącym zarówno podmiotom państwowym, jak i pozapaństwowym do osiągania ich celów. Można spodziewać się dalszego rozwoju zdolności do prowadzenia działań w wielu wymiarach, w tym w cyberprzestrzeni i w przestrzeni kosmicznej.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP

Pojawiają się nowe zagrożenia związane z rozwojem technicznym: sztuczna inteligencja, bezzałogowce i inne platformy zrobotyzowane, broń precyzyjnego rażenia na dalekie odległości w tym rakiety balistyczne i pociski manewrujące. Wzrasta też element użycia broni jądrowej jako elementu deeskalacji konfliktu.

Z drugiej strony rozwój takich rozwiązań technicznych jak: łączność szerokopasmowa, technologia kwantowa, nanotechnologia czy sztuczna inteligencja umożliwiają tworzenie nowych możliwości obronnych i rozwojowych.

Interesy w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego obejmują wg nowej strategii:

  • Strzeżenie niepodległości, nienaruszalności terytorialnej, suwerenności oraz zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli.
  • Kształtowanie porządku międzynarodowego, opartego na solidarnej współpracy i poszanowaniu prawa międzynarodowego, dającego gwarancje bezpiecznego rozwoju Polski.
  • Umacnianie tożsamości narodowej i strzeżenie dziedzictwa narodowego.
  • Zapewnienie warunków do trwałego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego oraz ochronę środowiska naturalnego. 

Siły Zbrojne

Siły Zbrojne RP mają być w dalszym ciągu wzmacniane, czemu ma towarzyszyć wzrost ich możliwości operacyjnych, w tym zdolności do odstraszania. Szczególny nacisk ma  być położony na wzrost mobilności i modernizację techniczną. W związku z tym poziom wydatków na obronę ma już w 2024 roku osiągnąć 2,5 proc. PKB. Dalszej ewolucji pod obecne potrzeby ma ulegać struktura dowodzenia siłami zbrojnymi, uzupełniane do zakładanych stanów mają też być etaty sprzętowe i stany osobowe wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Do nowych potrzeb (wojna asymetryczna, sieciocentryczne pole walki) mają też zostać dostosowane programy szkolenia.

Do działań hybrydowych mają zostać przygotowywane SZ RP w tym w szczególności Wojska Specjalne, „we wszystkich stanach nadzwyczajnych i stanach gotowości obronnej państwa”. Siły zbrojne mają też być zdolne do „budowania systemów antydostępowych” i „manewrowego charakteru działań”, przy zdolności do długotrwałego działania poza miejscem stałej dyslokacji. Mają temu towarzyszyć inwestycje w infrastrukturę i zdolności logistyczne Sił Zbrojnych.

Dokument wymienia potrzebę zbudowania narodowego zintegrowanego „systemu świadomości sytuacyjnej” opartego na różnych rodzajach środków rozpoznania, łączności, dowodzenia, w tym „krajowych systemach obserwacji Ziemi” i działających w środowisku sieciocentrycznym bezzałogowców. Budowana ma być też narodowa zdolność komunikacji satelitarnej, zdolność do obrony powietrznej w tym przeciwrakietowej (chodzi zapewne o kontynuację inwestycji w program obrony powietrznej Wisła, współpracującą z nią Narew, a także zakupy myśliwców Harpia/F-35). W strategii ujęta też została deklaracja budowy zdolności do precyzyjnego rażenia celów na dalekiej odległości.

Zwraca też uwagę zapowiedź zwiększenia zdolności do obrony przeciwpancernej i przeciwlotniczej. Oba te obszary są dziś w Wojsku Polskim mocno zaniedbane, a ich wzmocnienie jest niezbędne by można było mówić o budowie zdolności do skutecznego działania w klasycznym konflikcie. Jednocześnie szczególne znaczenie dla nich mają projekty realizowane przez krajowy przemysł, takie jak pociski rakietowe Piorun i Pirat, zestawy Poprad, niszczyciel czołgów Ottokar-Brzoza, wreszcie wieża ZSSW-30 zintegrowana z pociskami przeciwpancernymi Spike-LR.

Obronę przeciwlotniczą ujęto obok obrony powietrznej, co sugeruje prawdopodobnie, że obok infrastruktury krytycznej szczególny nacisk kładziony będzie na wzmocnienie osłony wojsk (także za pomocą systemu Narew).

Uzyskane mają zostać „zdolności operacyjne do prowadzenia pełnego spektrum działań militarnych”. W tym celu mają być rozwijane wojska obrony cyberprzestrzeni oraz zbudowane zdolności do prowadzenia działań w przestrzeni kosmicznej, jak również do działań informacyjnych.

Marynarka Wojenna ma być zdolna do ochrony interesów morskich i współdziałania w układzie sojuszniczym i regionalnym. Mają zostać stworzone warunki dla polskiego przemysłu obronnego aby - "niezależnie od formy własności" mógł realizować długofalowe potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzić i wdrażać wyniki prac badawczo-rozwojowych. Można to odczytywać jako sygnał dążenia do większego zaangażowania przemysłu prywatnego, który w ostatnich latach często nie był dopuszczany do kluczowych postępowań (jak w wypadku programu Rosomak BMS czy Orlik).

Realizowany ma być też program budowy Wojsk Obrony Terytorialnej, "tworząc warunki do rozbudowy powszechnej gotowości obronnej na całym terytorium kraju.” Usprawniony ma też zostać system mobilizacyjny, w tym system szkolenia rezerw osobowych.

image
Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP 

Zmiany systemowe w państwie

Bezpieczeństwo ma zostać osiągnięte poprzez przeprowadzenie zmian mających na celu zintegrowanie zarządzania kwestiami bezpieczeństwa „w tym kierowania obroną państwa oraz budowanie zdolności adaptacyjnych”. Dokument wymienia tutaj m.in. „potrzebę stworzenia ponadresortowego mechanizmu koordynacji zarządzania bezpieczeństwem narodowym poprzez utworzenie komitetu Rady Ministrów, odpowiedzialnego na poziomie strategicznym za rozpatrywanie spraw z zakresu polityk, strategii i programów w obszarze zarządzania bezpieczeństwem narodowym."

Krajowy system zarządzania kryzysowego ma też zostać dostosowany do systemu reagowania kryzysowego Sojuszu Północnoatlantyckiego tak, aby „obejmował również obszar konfliktu polityczno-militarnego i umożliwiał płynne przechodzenie od stanu pokoju do stanu kryzysu i stanu wojny, a także tworzył skuteczne narzędzia do przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń, w tym o charakterze hybrydowym.”

Odporność państwa ma zostać podniesiona poprzez „tworzenie systemu obrony powszechnej, opartego na wysiłku całego narodu” i poziomu świadomości społecznej na ten temat.

Ma to zostać osiągnięte poprzez wykorzystanie potencjału instytucji państwowych i samorządowych, podmiotów systemu edukacji i szkolnictwa wyższego, społeczności lokalnych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz obywateli. Upowszechniona ma zostać obrona cywilna, która ma zostać redefiniowana i dostosowana do obecnych potrzeb, ma też zyskać zdolność ciągłej adaptacji do zmieniających się zagrożeń. Gromadzone i utrzymywane mają być też zasoby niezbędne do ochrony społeczeństwa w czasie kryzysu, istotne znaczenie ma też ochrona infrastruktury krytycznej. W strategii mówi się też o „kontynuacji” wzmocnienia kontrwywiadowczego zabezpieczenia organów państwowych i infrastruktury krytycznej. Służby mają być bardziej zdolne do wczesnej identyfikacji zagrożeń. Inwestycje związane z zagospodarowaniem przestrzennym kraju mają być realizowane przy uwzględnieniu wymogów obronności i bezpieczeństwa.

Wzmocnienie koordynacji międzyresortowej ma wzmocnić koordynację na rzecz rozwoju zdolności krajowej bazy przemysłowej i technologicznej w obronności. Zmiany mają nastąpić też w systemie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami wynikającymi ze „zmian w środowisku bezpieczeństwa". W ich produkcji ma pomóc rozwój zdolności technicznych i zdolności produkcyjnych. Nie sposób nie skojarzyć tego z nagłymi potrzebami jakie pojawiły się w związku z epidemią koronawirusa. Jeden z punktów strategii pisze wprost, że potrzeby bezpieczeństwa państwa mogą obejmować m.in.: "selektywne uruchamianie działań na rzecz mobilizacji gospodarki i potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej", czyli de facto uruchomienie części elementów niezbędnych do mobilizacji w sytuacji kryzysu (niekoniecznie o charakterze militarnym).

Ponadto, zwiększone mają zostać zdolności z zakresu kryptologii, wytwarzania urządzeń telekomunikacyjnych wyposażonych w moduły kryptograficzne złożone z produkowanych w Polsce podzespołów mikroelektronicznych i własnego oprogramowania.

Współpraca międzynarodowa

Nowa strategia duży nacisk kładzie na współpracę międzynarodową tak w ramach NATO jak i UE, wejście do których zmieniło swego czasu polską sytuację w zakresie bezpieczeństwa. Zaleca także prace w ramach ONZ, OBWE ale także poprzez współpracę z równymi państwami w formie bilateralnej. Ta ostatnia powinna zdaniem autorów dokumentu być rozwijana, prowadząc do wzmocnienia pozycji Polski jako istotnego elementu systemu bezpieczeństwa międzynarodowego.

Chodzi tu przede wszystkim o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w obszarach: bezpieczeństwa i obronności (w tym w formie stałej obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce), technologii, handlu i energetyki. Współpraca dwu- i wielostronna ma być pogłębiana także w ramach Bukaresztańskiej Dziewiątki, Grupy Wyszehradzkiej, Trójkąta Weimarskiego i innych formatów.

Polska ma działać na rzecz umacniania państw na wschodzie. Wymienia się tu w szczególności Mołdawię, Gruzję i Ukrainę, które mają być wspierane na drodze do realizacji ich aspiracji europejskich i euroatlantyckich. Polska ma też być nadal zaangażowana w działania stabilizacyjne we wschodnim otoczeniu Polski, w tym w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Podkreślana jest potrzeba działań na rzecz wzmacniania prawa międzynarodowego, a także reżimów kontroli zbrojeń, rozbrojenia i nieproliferacji broni masowego rażenia. Polska ma też uczestniczyć w misjach i operacjach prowadzonych przez organizacje międzynarodowe. Wiele miejsca w dokumencie przeznacza się też na kwestię rozbudowy infrastruktury drogowej kolejowej, portowej i lotniskowej (m.in. Centralny Port Komunikacyjny) w Polsce. Uzyskane w ten sposób zdolności mają nie tylko wzmocnić kraj gospodarczo, ale zwiększyć też jego szanse na skuteczną obronę z udziałem sojuszników.

Co dalej?

Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w zwięzły sposób definiuje wyzwania, przed jakimi stoi polski system bezpieczeństwa. Choć dokument jest krótszy niż poprzednia SBN przyjęta w 2014 roku (38 stron wobec 54 stron), to odzwierciedlono w nim wyzwania związane ze zmianą środowiska bezpieczeństwa po wybuchu wojny na Ukrainie. W Strategii określa się wprost, że największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski pozostają działania Federacji Rosyjskiej, rozbudowującej szerokie spektrum swoich zdolności wojskowych, włącznie z tymi związanymi z bronią jądrową. Oczywiście, poruszono również szereg innych zagrożeń, w tym tych związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym czy ekologicznym.

Kluczowe miejsce w nowej SBN zajmują potrzeba budowy powszechnego systemu obrony, ale i Siły Zbrojne RP. W odniesieniu do Wojska Polskiego podkreślono konieczność zwiększenia potencjału liczebnego, odbudowy rezerw i zakrojonej na szeroką skalę modernizacji. Obejmującej między innymi obronę powietrzną, w tym przeciwrakietową (będącą priorytetem od czasu poprzedniej SBN), zdolności rozpoznania, nadzoru i wywiadu, potencjał do operacji informacyjnych i w cyberprzestrzeni, Marynarki Wojennej RP, ale też klasyczne i "twarde" zdolności takie jak obrona przeciwpancerna oraz przeciwlotnicza. SBN wskazuje więc, że Siły Zbrojne RP muszą być wzmacniane zarówno z uwzględnieniem nowych wyzwań związanych z rozwojem technologicznym, jak i zagrożeń konwencjonalnych.

Wszystko to ma stać się możliwe dzięki zwiększeniu wydatków na obronę do 2,5 proc. PKB. Postulat ten zasługuje na uwagę, zwłaszcza w świetle pandemii koronawirusa i pogorszenia sytuacji finansów publicznych. Najwyraźniej jednak wzmocnienie Wojska Polskiego uznano za tak istotne dla bezpieczeństwa kraju, że nie może ono podlegać kryzysowym cięciom. Warto też wspomnieć, że podstawy dla modernizacji Sił Zbrojnych ma tworzyć własny przemysł obronny "niezależnie od formy własności", co może sugerować wskazanie dla MON, aby w większym stopniu uwzględniał również potencjał przedsiębiorstw prywatnych. Oczywiście to tylko część zagadnień Strategii, a jej pełne omówienie wymaga dogłębnej analizy, uwzględniającej wszystkie aspekty bezpieczeństwa. 

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 114
Reklama
Wopek
czwartek, 14 maja 2020, 12:36

A Straż Graniczna dalej rozbrojona, jak się odłączyła od Wojska w 91 r to leży i kwiczy. A tak by było 16 tys dodatkowych żołnierzy Straży Granicznej, którzy podczas pokoju wykonują zadania policyjne na granicy.

fronti
piątek, 15 maja 2020, 19:18

Straż Graniczna pwinna być lepiej wyposażona i bardziej zintegrowana z Wojskiem ( ćwiczenia, logisyka, unifikacja części uzbrojenia itp) by była ważnym komponentem w patrolu i obronie granic współdziałającym z WP

Klara
czwartek, 14 maja 2020, 10:35

"Realizować program rozwoju śródlądowych dróg wodnych", "zbudować Centralny Port Komunikacyjny", do tego paliwa kopalne, zbrojenia i "wzmocnienie tożsamości narodowej, zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie". Brawo. Doganiamy XIX wiek.

Łukasz
środa, 13 maja 2020, 23:24

szkoda że w dokumencie nie przewidziano likwidacji IU, byłoby jaśniej, prościej i szybciej

mniejbiurokracji
piątek, 15 maja 2020, 19:20

100/100 To by było wreszcie jakieś duże osiągnięcie!

Piotr ze Szwecji
środa, 13 maja 2020, 16:24

Zgadzam się ze wszystkim. To właściwy bieżący kierunek strategiczny rozwoju WP i PGZ. Interesujące też podejście do prywatnej własności PZL Świdnik i PZL Mielec. Według mnie prywatny, lecz polski, kapitał winien być preferowany, bo cudzoziemcy zyski wywiozą z Polski, zamiast nimi tworzyć rynek wewnętrzny w Polsce. Zmniejszenie wydatków na WP nie może być mowy, bo to przemysłowa dźwignia wzrostu polskiego BNP/GDP. Co mi brakuje to głębszej i dalszej wizji rozwoju strategicznego dla Polski. To oznacza 4% PKB, ćwiczeń przejęcia siłą regionu Królewca od Rosjan, stworzenie i dalszy rozwój piechoty górskiej, morskiej i aeromobilnej w ramach WP, zwiększenie dzięki przyszłym rezerwom możliwości rozwinięcia WP do 12 dywizji (takich średnich po 10 tysięcy żołnierzy) na czas wojny, a także stworzenie sieci krajowej polskiego internetu pod potrzeby komercyjne wewnętrznego rynku i demokratyczne polskiego społeczeństwa w oparciu o kryptologię i internetowy ID. Inaczej wszystko co boleśnie potrzebuje działań w Polsce jest wymienione w tym dokumencie. To cieszy mnie. Wśród nas Polaków, pomimo napoleońskich wynalazków, nadal nie brak szlacheckiego polotu i przemysłu ludzi na właściwych stanowiskach. Sytuacja międzynarodowa Polski od pewnego czasu już podlega pogorszeniu i tylko szlachecka fantazja i zmysł improwizacji, w oparciu o jasno wskazaną strategiczną wizję, może zagwarantować Polsce nie tylko stabilność, co i by tutaj nie ukrywać kontynuację polskiego cudu gospodarczego, który potrzebuje jeszcze z 10+ lat stabilnego pokoju. Jedyne co zabrakło w tym dokumencie, a co zupełnie dziwi, bo inicjatywa tego dokumentu pochodzi z urzędu prezydenta Polski, to brak zaakcentowania absolutnie szczególnego dla pozycji Polski (szczególnie w odniesieniu stosunków wobec USA) miejsca krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja, Węgry), plus Chorwacji. Tutaj bym się spodziewał deklaracji ze strony polskiej co najmniej paktów obronnych z tymi krajami. Polska już od 2 lat posiada pakt obronny z UK dla przykładu. Ukraina jest ciekawym przypadkiem też do wspomnienia, choć wpierw musi wejść do NATO do dalszego zbliżenia militarnego według mnie.

Filip
środa, 20 maja 2020, 14:43

Widzę że reprezentujesz nurt polskiego mesjanizmu i wiekowej roli przywództwa polski w regionie. Zejdź na ziemię ewentualnie zalecam trochę nauki historii i jej analizy. Taka rola zakończyła się wraz zwybiciem Polaków pod Wiedniem w 1683, była to największa polska porażka zamykająca okres "wielkości" czytaj ekspansjonizmu Piastów.

Krystian
wtorek, 19 maja 2020, 13:32

Bardzo dobrze Piotrze że ze wszystkim się zgadzasz. I dobrze że jesteś w Szwecji. A zapomnialbym, mam nadzieję że nie masz prawa do głosowania w naszych wyborach.

Zły jest tylko jeden
środa, 13 maja 2020, 13:56

Papier przyjmie wszystko. A MON będzie dalej robił "swoje" czyli np. nie mając okrętów podwodnych wyremontuje pilnie torpedy. Mając gotowy projekt - 3 razy tańszego niż Krab Kryla - będzie kupował 5 razy wolniej drogie, ciężkie, kosztowne monstra gąsienicowe. Zamiast umieścić ppk na setkach kołowych podwozi od lekkich quadów, Wirusów, Aero, Navarry, po moduł AMUR na Rosomaku, i np. pływającym Bobrze, i może na dostępnych, tanich jak barszcz bwp - wymyślił gąsienicowe czyli najdroższe i najbardziej trudne pod każdym względem do tego nowoczesne zatem zupełnie n o w e podwozia dla Ottokara. Zamiast realizować przede wszystkim Narew jako stricte polski, choć oczywiście z niezbędnym wsparciem z importu, ale prawdziwie masowy program oplot, z perspektywami na własne technologie- wybrał Wisłę, bez cienia offsetu, ograniczoną ilościowo, odległą czasowo, z de facto minimanym wpływem na ogólny potencjał obronny Polski i kompletnym brakiem pozytywnego wpływu na polski przemysł. Zamiast niezbędnego "następcy" Su22 i MiG29, wybrał skądinąd bardzo futurystyczną, nowoczesną, ale koszmarnie drogą i odległa w czasie Harpię F35, bajdurząc jeszcze do tego o autonomicznym "Harpim Szponie"? Gdy my np. po prostu nie mamy rakiet dla Langust, dosyć wyrzutni Spike w tym żadnej od 15 lat na żadnym podwoziu, amunicji do czołgów, efektywnych systemów plot poza Popradami? Za to mamy n o w y p a p i e r e k......

Daniel
piątek, 15 maja 2020, 15:35

Zbyt dużo mądrych refleksji nt. decyzji związanych z niespójnymi BARDZO drogimi zakupami u kolegi zza wielkiej wody ..i jeszcze bardziej kosztownymi w trakcie eksploatacji i użycia [godzina lotu F-35 -44000 plus budowa 2 lotnisk każde ponad 1.2 mld. plus rakiety do Himars czy PAC do Wisły] nikt nie odpowie.

Gość
środa, 13 maja 2020, 13:05

Dobra decyzja Prezydenta.

Roman
środa, 13 maja 2020, 14:27

A na czym polega ta "dobroć"?

Felek ze Szmulek
czwartek, 14 maja 2020, 09:15

Ja to nie widzę nawe żadnej "decyzji"!

Wisiu
piątek, 15 maja 2020, 13:00

Na lini frontu używa się odpowiednich komend zachęcających do walki.Albo na przód,albo za mną. Dobrze być zorientowanym w sytuacji . O niezorientowaniu informują rodzinę.

Krystian
wtorek, 19 maja 2020, 13:33

No gratulacje głębokości wywodu...

B22
środa, 13 maja 2020, 12:40

Ładne wypracowanie ale brak konkretów.

Troll z Polszy
środa, 13 maja 2020, 11:50

Pięknie, a budżet MON od 25-35% w dół przez najbliższe 5 lat, jedynie niezagrożone zakupy to w prastarej polskiej firmie Lucjan-Marian. Życzę miłego dnia, brawo MMB.

wert
środa, 13 maja 2020, 12:45

Prędzej u was w sojuzie. Ropa na pysk

Troll z Polszy
środa, 13 maja 2020, 14:27

"Mołodiec ja znaju co skazal MMB że z niczego nie zrezygnujemy" ale w latach 2020-2023 z PMT wyleci conajmniej 12 mld PLN, a w roku 2019 na PMT poszło ile mld ?;-) i to jest bardzo optymistyczna prognoza. A u nas w Mesko leży ponad 200 Piorunów i MON się nie wkapi żeby zrobić testy poligonowe i odebrać ( a więc zapłacić fakturę )

wert
czwartek, 14 maja 2020, 10:22

Jasnowidz. Mesko jest dziś hołubione doceniane i wspierane w przeciwienstwie do lat minionych. Gdybyś tam pracował, wiedziałbyś

Ben
środa, 13 maja 2020, 11:15

Już długo prezydent nic nie podpisał, więc nareszcie jest coś ....... Brawo .....

say69mat
środa, 13 maja 2020, 11:03

Hmmm ... jakie to strategiczne znaczenie dla systemu bezpieczeństwa narodowego ma budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego??? Skoro ma to być - przynajmniej w swych założeniach - cywilny port komunikacyjny??? Skoro wiadomo, że nasi sojusznicy - w odniesieniu do planów operacyjnych - oraz realizowanych ćwiczeń. Decydują się na przerzut sił drogą lądową z portów i lotnisk z Europy Zachodniej. Dalej, czy dysponujemy - będąc państwem frontowym - wystarczającym potencjałem struktury systemów opl/opr??? Pozwalającym na zabezpieczenie tego typu infrastruktury komunikacyjnej przed zniszczeniem, w pierwszej fazie potencjalnego konfliktu??? Skoro realizacja programu Wisła utknęła na pozyskaniu dwóch baterii systemu Patriot. Skoro projekt Narew brodzi w rozlewiskach Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dalej, jakim to cudem budowa megalotniska ma być priorytetem narodowej strategii, skoro branżę komunikacji lotniczej trawi poważny kryzys związany z pojawieniem się pandemii SARS/Covid19. A rozruszaniem zahibernowanej branży zajmie sporo czasu. Tym bardziej, że destrukcyjna pandemia rozlewa się w Afryce i Amerykach Północnej i Południowej. Skoro pojawiają się niepokojące doniesienia o reemisji zakażeń w chińskim Wuhan, Singapurze oraz Korei Południowej.Tak więc czy aby projekt budowy megalotniska jest racjonalnym elementem struktury Strategii Bezpieczeństwa Narodowego??? Czy też li tylko elementem całkiem racjonalnej polityki 'kasia' dla swojaków a 'cuksy' dla mas???

Klara
czwartek, 14 maja 2020, 09:07

Może chodzi o strategiczne bezpieczeństwo finansowe kolegów zasiadających w zarządach i radach państwowych spółek.

mc.
środa, 13 maja 2020, 13:25

"jakie to strategiczne znaczenie dla systemu bezpieczeństwa narodowego ma budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego?" - cóż... STRATEGICZNE. Mamy jedno lotnisko na którym mogą być przyjmowane największe samoloty transportowe czyli POWIDZ (spektakularne i widowiskowe przyloty An-224 pomijam). Ogromny port lotniczy na zachód (45km) od Warszawy jest niezwykle istotny dla wojska jak i dla przyszłości naszej komunikacji lotniczej. Dodatkowo port lotniczy ma być dobrze skomunikowany liniami kolejowymi jak i komunikacją drogową (ważne dla celów wojskowych i cywilnych). A epidemie... przychodzą i odchodzą. A co do zabezpieczenia np. tego lotniska to będzie go bronił pułk przeciwlotniczy zlokalizowany w położonym bardzo blisko Sochaczewie (dawne lotnisko Sochaczew-Bielice).

Gabor
czwartek, 14 maja 2020, 09:22

Zasięg rosyjskiego systemu plot s400? Teoretycznie, bo wg Rosjan, to 400km. Co prawda nie są w stanie pokonać horyzontu radiolokacyjnego, ale jeśli wreszcie dopracują radar pokładowy dla jakiegoś Su, to będą w stanie uziemić wszystko na obszarze 3/4 Polski. Atak rakietami balistycznymi wyłączy każde nasze lotnisko. CPK ma zatem bardzo wątpliwy wpływ strategiczny na obronność. Żaden argument o możliwości przyjmowania dostaw.

andys
środa, 13 maja 2020, 19:42

1. Co do CPK mam poważne wątpliwości. Organizacja dostaw sojuszniczych drogą lotnicza w ukladzie gwiazdy wydaje mi się ryzykowne Jedna celna bomba/rakieta i lotnisko stoi. Zagęszczenie samolotów, startujacych i lądujących to też zwiekszanie ryzyka zestrzelenia przez rakiety wystrzeliwane z terytorium przeciwnika , powiedzmy wprost, korzystajac z podpowiedzi zawartych w omawianej NSBN - spod Brześcia, lub chyba jeszcze bliżej -spod Kaliningradu. Nawet jesli tereny te zostaną opanowane i spacyfikowane, to zawsze mogą pozostać tam grupy dywersyjne z zamaskowanym sprzętem lub systemy automatyczne działajace na zasadzie "martwej reki". Takie grupy mogą zreszta działać na naszym terenie , atakujac naziemne linie transportowe, które beda z oczywistych powodów zagęszczone koło CPK. Główna cecha współczesnych systemów technicznych, nie tylko elektronicznych , to systemy sieciowe, rozproszone , komórkowe, typu mesh itd. Wyobraźmy sobie, że telefonia radiowa w kraju byłaby realizowana za pomocą jednej (lub kilku) stacji nadawczo-odbiorczych. Moc nadajnika -np. 5 MW, wysokość anteny (pionowy szyk promienników) 200m . Bzdura? Oczywiscie, każdy to rozumie. Wiadomo, że system 5G przewiduje zwiększenie ilości BTS n-razy (gdzie n-bardzo duża liczba naturalna , sam nie wiem jak duża). 2. Bardzo mnie ucieszyła informacja , zamieszczona zresztą na końcu artykułu , że przewiduje sie budowe narodowego przemysłu zbrojeniowego (może lepiej byłoby powiedzieć - odbudowę). Pomyślałem sobie, że może dobrze byłoby zorganizować społeczny fundusz odbudowy tego przemysłu SFOPZ (Społeczny Fundusz Odbudowy Przemysłu Zbrojeniowego) , na wzór SFOS-starsi forumowicze pamiętają.

andys
czwartek, 14 maja 2020, 19:08

Kolejne uwagi: 1. W dokumecie nie wspomina sie o zagrozeniach spowodowanych terroryzmem i emigrantami, przynajmniej tak wynika z tekstu omówienia. Terroryzm i emigranci , jeszcze kilka lat temu , to był problem numer 1 dla swiata. Dlaczego?, te problemy już nie istnieją? 2. Przebakuje sie w mediach o rozmieszczeniu broni atomowej w Polsce. Jesli by to mialo sie zdazyć. to podobna broń zostanie rozmieszczona na Białorusi (oczywiscie rosyjska). Obecnie na Bialorusi praktycznie nie ma obcych wojsk , podobnie jak na/w Ukrainie. Rosyjska broń atomowa 600 km od Warszawy , to nie jest to samo co 200km. Podobnie moga mysleć w Mińsku.

andys
piątek, 15 maja 2020, 10:30

Adn.2. "Pojawiają się nowe zagrożenia związane z rozwojem technicznym: sztuczna inteligencja, bezzałogowce i inne platformy zrobotyzowane, broń precyzyjnego rażenia na dalekie odległości w tym rakiety balistyczne i pociski manewrujące. Wzrasta też element użycia broni jądrowej jako elementu deeskalacji konfliktu. " Wniosek- odległość ma znaczenie (przypomnę wzór - ts/v , gdzie t czas, s odległość a v-predkość rakiety czy pocisku). W zwiazku z tym zbliżanie sie lokalizacji elementów broni atomowej do siebie, eskaluje , a nie deeskaluje konflikt. To elementarz wojskowosci i polityki. Obecnie główni atomowi adwersarze maja swoją broń atomową zlokalizowaną, lub przemieszczają w ogromnej odległości od przeciwnika, a pojawienie się w poblizu granicy okretu lub samolotu przeciwnika powoduje histerię.

say69mat
środa, 13 maja 2020, 17:44

O ile nadążam za informacjami publikowanymi przez Ministerstwo ON, na stanie sił zbrojnych RP znajdują się w sumie dwie baterie systemu patriot. Z kolei planowana infrastruktura węzła komunikacyjnego, zintegrowanego z infrastrukturą lotniska to obszar circa 66 km². Obszar Polski to 312 679 km². W jaki to sposób pułk opl z Sochaczewa ma zamiar zrealizować misję obrony terytorium i ludności cywilnej RP broniąc obszaru 66 km²??? Skoro - ntp - obszar aglomeracji trójmiejskiej to 6,7 tys. km², z kolei czas niezbędny dla pokonania dystansu pomiędzy bazą FR w Bałtyjsku a aglomeracją trójmiejską dla pocisku manewrującego Onyx/Jachont z dowolną głowicą to 1,5 minuty. Jakie zatem jednostki są wstanie zrealizować misję opl/opr obszaru trójmiasta, broniąc obszar aglomeracji przed ewentualną agresją???

Danisz
środa, 13 maja 2020, 16:58

my wręcz mamy strategiczne nagromadzenie lotnisk wokół Warszawy: na północy Modlin, na południe Radom, na południowym zachodzie Łódź, a na zachodzie Baranów - no i oczywiście Okęcie w środku - normalnie więcej lotnisk niż w Londynie czy Paryżu! a teraz wyobraźmy sobie, że ktoś wpada na równie mądry pomysł odnośnie portów: mamy świetnie funkcjonujący Gdańsk, a na północ od niego równie dobrą Gdynię, na południowym wschodzie jest też Radom wśród portów czyli Elbląg. Ponieważ jednak transport morski ma znaczenie STRATEGICZNE to dajmy na to w Mikoszowie budujemy port tak ogromny, że przyćmi ów nawet Rotterdam! Będzie on dodatkowo dobrze skomunikowany liniami kolejowymi jak i komunikacją drogową które się oczywiście wybuduje (ważne dla celów wojskowych i cywilnych) a zabezpieczy go 9 Brygada Kawalerii Pancernej zlokalizowana w położonym bardzo blisko Braniewie. A epidemie... przychodzą i odchodzą natomiast ów megaport pozostanie zabezpieczając nas strategicznie na wieki.

Adam11
środa, 13 maja 2020, 13:04

Kupiono z budżetu MON nowoczesne samoloty do wożenia polityków, no to trzeba nowoczesny port, co by miały gdzie lądować. A że niektórym mało to się kojarzy z obronnością, no cóż.

wert
środa, 13 maja 2020, 12:48

Obok będzie Powidz. Skojarz fakty. Jeśli nie to podpowiem, w dobę masz cięż ą brygadę do dyspozycji. Nie jesteś zależny od kaprysów państw tranzytowych

say69mat
środa, 13 maja 2020, 14:45

??? Ile baterii efektorów opl/opr potrzeba do obrony lotniska wojskowego jakim jest Powidz v/s Sochaczew. A jakie środki obrony, czyli baterie efektorów opl/opr systemów shorad/m-rad/himad są niezbędne - w warunkach geostrategicznych Polski - do obrony obszaru lotniska wielkości Heathrow, Frankfurt, Rammstein???

wert
czwartek, 14 maja 2020, 10:31

Myślisz że pod ogniem będą lądować?. Prosto myślisz. Jak rakiety polecą oni będą na pozycjach w rozwinięciu

Kuba
środa, 13 maja 2020, 12:25

Nie żartuj w ten sposób, bo jeszcze ktoś gotów pomyśleć, że Ty tak na poważnie.

ostry cień mgły
środa, 13 maja 2020, 10:36

Co zrobiono przez ostanie pięć lat? Papier wszystko przyjmie przed wyborami.

wert
środa, 13 maja 2020, 11:55

Zwiększono wydatki na armię z 37mld do blisko 50 mld? Skasowano bzdurne tworzenie armii ekspedycyjnej na rzecz armii obronnej? Zaczęto produkować bądź kupować najnowocześniejszy sprzęt vide DDRowski MiG 29 vis F-35? Zmieniono obraz społeczny armii z kontraktorów i najemników ginących dla kasy do obrońców Ojczyzny? Odwrócono o 180stopni problem rezerw mobilizacyjnych po targowickim zlikwidowaniu poboru? Może mało ale na miarę środków i skalę dotychczasowej degrengolady bardzo dużo

dobra zmiana
środa, 13 maja 2020, 13:01

a co kupiono z tych zwiększonych o 13 miliardów wydatków, oczywiście oprócz głosów wyborczych żołnierzy?

wert
czwartek, 14 maja 2020, 10:32

Sprawdz bo na tłumaczenie nieprzemakalnym szkoda czasu

Kuba
środa, 13 maja 2020, 12:26

O właśnie - tak trzeba tłumaczyć. Brawo.

HAHA
środa, 13 maja 2020, 10:11

No! I o to chodziło! Z taaaką strategią, to już jesteśmy w 100% bezpieczni. Brawo panie prezydencie.

SZRP
środa, 13 maja 2020, 10:11

Nie da się tego czytać. Wniosek - bezwzględnie likwidacja cywilnej kontroli nad armią. Szef sztabu, prezydent, sejm i to wszystko.

Kościuszko
środa, 13 maja 2020, 09:16

Zatrważający dokument w chwili totalnego wyobcowania geopolitycznego. Ze wszelkich sojuszy realnie jesteśmy rugowani, naszym dzisiejszym jedynym, rzekomym sojusznikiem jest państwo po drugiej stronie globu. A tutaj prezydent podpisuję stek frazesów które mógłby napisać w miarę ogarnięty człowiek zainteresowany tematem. Świadomie użyłem sformułowania frazesy ponieważ idealnym przykładem naszych działań jest np. odgradzanie się od Rosji poprzez demontaż relacji z ukrainą... No i te bajanie o marynarce itd...

Kuba
środa, 13 maja 2020, 12:29

Demontaż relacji, jeśli już, to prowadzi Ukraina z Polską. Jak ktoś mądry już powiedział, że z panem Banderą na sztandarach, to Ukraina ni do UE, ni do NATO raczej nie wejdzie. Niech staną w prawdzie to i relacje będą inne.

Kościuszko
środa, 13 maja 2020, 14:40

Tak jesz z podobnej beczki. Nie dopuszczasz do myśli że taki banderą może być rzeczywiście dla nich bohaterem ??? Porównaj to do naszej sytuacji z łupaszką - co możesz o nim napisać, bo rząd polski pozwala na marsze ku jego chwałę w Białymstoku...

Kosciuszko
środa, 13 maja 2020, 14:34

Widzisz masz właśnie taki model myślenia jaki nas topi. Po pierwsze to nam powinno zalezeć na odgradzanie się w mądry sposób od rosji więc twoja teza niczego nie tłumaczy. Po drugie bawienie się polityką historyczną zostaw ipn'wi, jeśli uważasz że np. nie warto handlować z Ukrainą bo to banderowcy to gratulacje. Zieleniaka na bazarku z taką retoryką byś nie poprowadził nie mówiąc już o budowaniu relacji międzypaństwowych. Ekstrapilujac: z Niemcami nie bo nas najechali, Szwedzi podobnie i nie przeprosili. Słowacja nie bo nas najechała w 1939, Czesi nie no bo wojna o Zaolzie itd. NO TO POWIEDZ Z KIM TY CHCESZ WSPOŁPRACOWAC I BUDOWAĆ RELACJE???

wert
środa, 13 maja 2020, 12:54

Pierwszy krok: EKSHUMACJE pomordowanych. Załenski NIC nie zmienił. Porażka i rozczarowanie

Kościuszko
środa, 13 maja 2020, 14:37

Jak chcesz budować bezpieczeństwo lub zagładę swoich dzieci na tym że ktoś kogoś nie ekshumował i z tego powodu jest be, pomimo że to jeden z twoich wazniejszych sąsiadów to nie dziwię się że z nikim nie potrafimy się dogadać.

wert
środa, 13 maja 2020, 12:07

Jeszcze jedno: te frazesy zmieniają obowiązujące gienialne myśli w rodzaju" w przeciągu najbliższych 20 lat Polsce nic nie zagraża z zewnątrz"

Kosciuszko
środa, 13 maja 2020, 16:20

To po co przez ostatnie 15 lat wywaliliśmy tyle kasy i ciągle ja wywalamy skoro dopiero twoim zdaniem TEN dokument zmienia takie myślenie??? Czy poprzednia strategia obrony zakładała brak konfliktu lub konflikt z Republiką Ghany???

Obrigado
środa, 13 maja 2020, 09:13

Bardzo duży nacisk na pozyskiwanie informacji z kosmosu, oby tylko nie został na papierze. Mało o wywiadzie i kontrwywiadzie i oby to funkcjonowało. Mało na temat produkcji naszego sprzętu, jego eksportu w celu testowania w warunkach bojowych i doskonalenia produktów. Ważne też, by w kryzysie nadal łożyć na armię, nie tak tak ja za PO, była Zielona Wyspa a środki zabierano. Ogólnie wygląda dobrze.

Kościuszko
środa, 13 maja 2020, 14:51

Oni już ten kanał informacji mają i działa bardzo dobrze. Ostatnio kosztowało to 110 mln zł. Tutaj pośrednikiem jest firma z Torunia ale zdobywanie informacji i prognoz kosztuje.

wert
czwartek, 14 maja 2020, 10:50

Mówisz o Włochach a jest już Modrzejewski i jego YCEYE. Wystrzelenie własnych stricte wojskowych satelitów teź kosztuje, choć przy kosztach tego nowego gracza można pomyśleć. W każdym razie rozmowy z MON są a umowa z Włochi obowiązuje

wert
środa, 13 maja 2020, 12:11

Mamy już opcję. ICEYE, już jest 5 bodajże satelitów radarowych i szybko liczba będzie rosła. Są tanie i nowoczesne. Rozmowy z MON też już są. Dojdą F-35

Taaaa
środa, 13 maja 2020, 13:25

My coś "mamy"? Jedyne co my mamy, to okresowe pakiety z włoskich satelitów. Dokładnie to co... dwa tygodnie pakiet i to nieaktualnych danych. Chyba, że umowa z Włochami została zmieniona, ale o tym nie było żadnych oficjalnych publikacji. A MON owi zdarzyło się "zapomnieć" o przedłużeniu, więc bywało, że zostawaliśmy bez jakichkolwiek zobrazowań satelitarnych. Może więc podaj, co mamy, a nie pisz, że mamy... opcje.

kj1981
środa, 13 maja 2020, 02:39

Będzie pięknie, będzie wspaniale. Aż łza się w oku zakręciła... Wszystko zostanie rozbudowane, będą pieniądze, będzie silna Polska. Piękny dokument, który pokazuje, że papier wszystko przyjmie ;-)

Kuba
środa, 13 maja 2020, 12:31

A będzie, bo jak złodziei VATu pogonili to i będzie kasa na wszystko.

kj1981
środa, 13 maja 2020, 23:57

Za rok czy 2 się przekonamy, czy rzeczywiście będzie "na wszystko". Bo rządzić w czasach ogólnoświatowego prosperity, co było udziałem PiS przez ostatnie 5 lat, to niemal każdy by potrafił.

Tomek
środa, 13 maja 2020, 00:13

Niepotrzebny dokument... chodzi o efekt wyborczy oraz kolejne wielkie słowa, plany i chwalenie się a nie czyny...

Petarda
wtorek, 12 maja 2020, 22:36

Po takim dokumencie juz na niego nie zagłosuję

Kuba
środa, 13 maja 2020, 12:32

No bo wcześniej to byś zagłosował, prawda ?

robol
wtorek, 12 maja 2020, 20:47

po przeczytaniu,... zacznijmy od początku. gdzie są te lepsze i tańsze śmigłowce transportowe dla armii ? a dalej szkoda mi czasu na te rządowe dyrdymały.

wert
środa, 13 maja 2020, 12:14

Śmigło transportowe w priorytecie to wojsko ekspedycyjne. Kiedy to zrozumiesz?. My potrzebujemy obrony

Hunter
środa, 13 maja 2020, 07:37

My nie mamy armii, Ruskie mają my mamy Wojsko Polskie...i to chyba wystarczy za komentarz

mobilny
wtorek, 12 maja 2020, 20:05

A dlaczego nie uwzględniono zagrożenia płynące z naszej zachodniej strony? Polityka UE sprawia że nakazuje się nam jak mamy w domu mieć poukładane a co sami obecnie rządzący na własnej skórze doświadczyli. Poza tym zapraszanie obcych sił zbrojnych do Polski i jeszcze ich utrzymywanie zakrawa o zdradę! FR okey jak najbardziej no ale żeby takim krotkozwrocznym być? Jeśli chodzi o kwestię blisko i dalekowschodnią powinniśmy zachować daleką powściągliwość a niech sobie oni wojenki swe toczą. Zresztą ja po żadnej z opcji politycznych w tym kraju już niczego dobrego się nie spodziewam.

Box123
środa, 13 maja 2020, 00:00

Jeżeli dla kogoś zaproszenie wojsk USA, które są jedynym realnym gwarantem naszego bezpieczeństwa czyli defacto życia, zakrawa na zdradę to powinien się skonsultować ze specjalista, zamiast wypisywać dyrdymały

od rzeczy
czwartek, 14 maja 2020, 11:19

nie ma to jak rzeczowy argument

plusik
środa, 13 maja 2020, 09:59

Nie bo gwarantem naszego bezpieczeństwa jest silna armia z tym że ta Polska oraz nasza obecność w NATO a nie obce wojska na nasz koszt

Mylisz się fantasto
środa, 13 maja 2020, 13:29

NIE, bo tylko wtedy, gdy ta armia j e s t. Ale gdy nie ma silnej armii, to trzeba wierzyć, że to sojusznicy pomogą. I jeszcze długo nie będzie tej polskiej silnej armii. W szczególności, gdy obecny rząd bardzo słabo dba o siłę polskiej armii, a ostatnio jeszcze mniej o siłę polskiego przemysłu obronnego.

wert
środa, 13 maja 2020, 12:18

Wystawienie dywizji ciężkiej wg Bartosiaka to koszt +-100 mld. A gdzie reszta potrzeb? Założysz FON i zapełnisz go?

Szarik
wtorek, 12 maja 2020, 19:40

Szczególnie śmieszy mnie postulat wzrostu wydatków obronnych do 2,5 % PKB! Pomijając już realność tego pomysłu w trakcie ciężkiego kryzysu gospodarczego , jaki czeka Polskę w najbliższym czasie , wydawanie takich olbrzymich kwot na MON i PGZ będzie gigantycznym marnotrawstwem tych środków. MON i PGZ są w stanie zmarnować KAŻDĄ , nawet największą ilość środków budżetowych na wydatki osobowe , podtrzymanie zdolności produkcyjnych , zakup droższego niż na Zachodzie uzbrojenia w manufakturach PGZ ,kapelanów , pułki honorowe , orkiestry wojskowe , niekończące się latami i nigdy nie zrealizowane programy zbrojeniowe oraz na absurdalnie drogie i zupełnie niepotrzebne zakupy uzbrojenia w USA, które realizowane wyłącznie w celach politycznych a nie prawdziwych militarnych. Bez głębokich reform w strukturze własności PGZ czyli tworzeniu spółek join venture ze światowymi firmami zbrojeniowymi , przy okazji dużych kontraktów zbrojeniowych , nigdy nie stworzymy prawdziwego przemysłu zbrojeniowego. Bez głębokiej reformy naszych sił zbrojnych i przystosowaniu ich liczebności i struktury do naszych możliwości ekonomicznych oraz jasnych planów obrony naszego kraju, przy posiadanym potencjale militarnym , ponoszenie nakładów na chaotyczny zakup rozmaitego uzbrojenia , szczególnie w USA, nie ma żadnego sensu i jest tylko marnotrawstwem publicznych środków.

Etam
środa, 13 maja 2020, 13:36

Cele polityczne są kluczowe. Zakupy w USA, to poza ewidentnym "kupowaniem" sobie ich przychylności politycznej, także niebagatelna korzyść bo możliwość, w razie konieczności, od ustania dostaw amunicji do tego sprzętu wprost z magazynów US Army. Będzie to dotyczyło Wisły, Homara, F35, Javelinow. Są to kosztowne, ale nie do przecenienia zalety tych zakupów. Dodam przy tym, że np. zakup Homara w PGZ byłby ok. dwa razy droższy. Więc warto byś był mniej tendencyjny i jednostronny.

wert
czwartek, 14 maja 2020, 10:53

PGZ swojego Homara wycenił na 15mld. Dlatego MB się wkurzył i sfinalizował Himarsa a w PGZ poleciały głowy prezesów

wert
środa, 13 maja 2020, 13:18

"piniędzy na obietnice pisu nie ma i nie będzie" Kto i kiedy to powiedział?

Kuba
środa, 13 maja 2020, 12:34

No patrzcie, to Ty już wiesz, że kryzys będzie. Chyba wiesz tak, jak J.V. Rostowski wiedział, że "pinindzy nie ma i nie bedzie".

Box123
środa, 13 maja 2020, 00:01

Czyli na nasze bezpieczeństwo?

Razdel
wtorek, 12 maja 2020, 18:42

Jeśli dojdzie do konfliktu między Rosją a NATO, nastąpi wymiana uderzeń rakietowych. Rozbijemy się w całej Polsce, ponieważ istnieją amerykańskie pociski. Amen.

Dread
wtorek, 12 maja 2020, 18:29

Co z Agencją Uzbrojenia?

Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
wtorek, 12 maja 2020, 17:41

Jak już zobaczyłem "zdolność do odstraszania" to wiem że znowu ultra drogi sprzęt w ilościach na defilady. Zresztą papier przyjmie wszystko tak jak internet przecież to znamy.

LeAN
wtorek, 12 maja 2020, 16:04

Może by tak w końcu napisać nową ustawę o powszechnym obowiązku obrony, a nie wciąż nowelizować tę z 1967 r.

bc
wtorek, 12 maja 2020, 15:47

Konkret

Zaq
wtorek, 12 maja 2020, 15:41

Ten pan podpisuje wszysto jak leci bez chwili zastanowienia

Koba
wtorek, 12 maja 2020, 15:26

Nie warto pisać czegokolwiek, ponieważ albo występuje wysyp mongolskich trolli albo admin kasuje wpis. Poziom - rynsztok.

sża
wtorek, 12 maja 2020, 15:25

Problem w tym, że my nie mamy dobrych relacji z najważniejszymi partnerami regionalnymi, co najwyżej te relacje możemy określić jako chłodne...

Kuba
środa, 13 maja 2020, 12:36

Relacje z Wiedniem po odsieczy też się nie ociepliły.

razdwatri
wtorek, 12 maja 2020, 15:17

Ale bajkopisarstwo - szkoda nawet papieru na spisywanie tych fantasmagorii . Zostaną tak samo zrealizowane jak priorytet z SBN z 2014 roku dotyczący obrony przeciwrakietowej . O ile to przez 6 lat obowiązywania tej strategii przybyło nam fizycznie nowoczesnych zestawów przeciwrakietowych / krótkiego i średniego zasięgu / . Dokładnie zero !!! Podobnie będzie z hurra optymistycznym w czasach załamania gospodarczego założeniem osiągnięcia 2,5 % PKB na wojsko już w 2024 roku . Przecież dodatkowo w 2023 r będziemy mieli wybory parlamentarne , więc trzeba będzie sypnąć socjalem wyborcom . Zamiast spisywać pobożne życzenia może warto zamiast tego dofinansować , zakończyć i wdrożyć jak najszybciej do produkcji uzbrojenie opracowywane przez naszą zbrojeniówkę . Chociaż tyle na początek .

Zdziwiony
wtorek, 12 maja 2020, 15:04

Serio, nad tymi 30 stronami pracowano rok?

Lekarz
środa, 13 maja 2020, 17:44

Czekali na projekt, mosbaher miała dostarczyć ale miała ważniejsze sprawy np. ubiera i podatek w Polsce....

Vald
wtorek, 12 maja 2020, 15:00

Gigantyczny sukces tuż przed wyborami! I jaka piękna fotka! A czy dziennikarze TVP odnotowali już wystarczająco mocno ten wzrost naszego bezpieczeństwa tuż po ostatnim ruchu pióra Pana Prezydenta?

cvy
wtorek, 12 maja 2020, 14:53

Nie oceniajac jak idzie realizacja tych planow. Trzeba przyznac ze wiedza jakie wyzwania stoja przed nami.

robs
wtorek, 12 maja 2020, 14:53

Jedno i to samo tylko daty zmieniaja.

As
wtorek, 12 maja 2020, 14:45

Ot nowe dzieło De revolutionibus orbium coelestium. O nowych zagrożeniach i starym nic nie robieniu. Tusz tańszy od sprzętu to i góra urodziła mysz.

Dziedzic Pruski
wtorek, 12 maja 2020, 14:22

"Tak, to jest słuszna strategia"

Rzyt
wtorek, 12 maja 2020, 14:07

Pic na wodę fotomontaż

Dyktatorek
wtorek, 12 maja 2020, 14:02

Ciekawe ile Nas podatników kosztowała produkcja tych bzdetów ?!?! Zapewne teraz ruszy z kopyta realizacja planów modernizacyjnych WP .. ha,ha,ha...gatka szmatka dla "ciemnego ludu"

Jabadabadu
wtorek, 12 maja 2020, 14:02

Gdybym ułożył jeden na drugim wydruki wszystkich strategii, planów, wymagań, oczekiwań i innych szumnie ogłoszonych w ciągu ostatnich 30 lat i nigdy nie zrealizowanych papierów, to mógłbym się po nich wdrapać na Księżyc. I tak od co najmniej jednego pokolenia funkcjonuje program "Polska -Księżyc 3 000 000. Polska, bo to nas dotyczy i to my płacimy za opracowanie tych wszystkich rzeczy. Księżyc, bo są tak samo realne jak lot na Księżyc całego narodu jutro rano. Trzy miliony, bo tyle było już podobnych akcji, z których każda kosztowała co najmniej tyle właśnie PLN. Zapewne nie dożyję czasu, w którym (za pomocą cudu niewątpliwie) będzie zrealizowany choćby JEDEN taki "dokument". Tak więc - bez stresu, bla, bla, bla. Mrożek nie wytrzymał i powtórnie emigrował. Mądry człowiek. Pozdrawiam wszystkich myślących (czyli niewielu).

Flinston
wtorek, 12 maja 2020, 15:34

"Mrożek nie wytrzymał i powtórnie emigrował". Dokładnie, ponownie wyemigrował w 2008r. Pozdrawiam tych myślących, co myślą że coś wiedzą.

ccc
wtorek, 12 maja 2020, 13:55

mówi portalowi DoRzeczy.pl gen.Roman Polko. Na pewno należy cieszyć się z tego, że dojdzie do przełamania resortowości silosów i wszyscy będą wspólnie współdziałać. Bez niepotrzebnego dzielenia się na grupy. Dobrze, że Polska organizuje swoje zdolności obronne. To także plus. Wielowymiarowość strategii w kontekście Rosji, która faktycznie jest dla nas zagrożeniem. Wreszcie dostrzeżono zagrożenie dotyczące cyberprzestrzeni. Miodem na moje serce jest odwołanie się do obrony powszechnej i postrzeganie roli wojsk specjalnych jako tych, które są istotne dla naszej obronności. Krytykowany niegdyś WOT nie jest marnowaniem kapitału, jak kiedyś twierdzono. Dziś wyraźnie widać, że WOT potrafi przystosować się do panujących warunków. W sytuacji epidemii koronawirusa terytorialsi pomagają w DPS i świetnie sobie radzą. Podczas, gdy inni nie potrafili się tym zająć.

Logistyk
wtorek, 12 maja 2020, 21:40

WOT pomaga nie tylko DPS,Ale rozwozi do szpitali środki odkażające, ochronne, pobiera próbki do badań na koronawirusa, zajmuje się zdobywaniem żywności dla schronisk dla psów, dostarcza starszym żywność, widziałem też mierzących temperaturę w szpitalach itd. Pracy im nie zabraknie. Są dobrze zorganizowani.

Prawdomir
wtorek, 12 maja 2020, 23:15

I robią to przez 5 minut tylko przed kamerą

wert
wtorek, 12 maja 2020, 13:47

Koniec bzdur w rodzaju "Polsce w przeciągu najbliższych 20 lat nie grozi nic z zewnątrz". "Polsce wystarczy armia typu ekspedycyjnego"

Ai
wtorek, 12 maja 2020, 13:33

Zapomnieli napisać gdzie wywiozą złoto po zajęciu Polski przez agresora.

złoty transporter
wtorek, 12 maja 2020, 15:24

To po zajęciu będzie można coś wywozić? Tacy agresorzy to skarb, podobnie jak ich internetowe protezy.

adrian
wtorek, 12 maja 2020, 13:20

Mołdawia Gruzja Ukraina nikt w UE nie myśli o ich przyłączeniu bo się nie nadaja nawet do NATO ich nie przyjmą bo nikt nie ma takiego zamiaru może kiedyś choć w to watpie w tych krajach nada ma miała i mieć bedzi eduzo do powiedzenia Rosja. A my możemy jako Polska duo sobie mowic ale wiele rzeczy nie zależy od nas czyto w UE czy to NATO tam sa tez inne kraje które kierują się swoimi interesami

Mario
wtorek, 12 maja 2020, 15:27

Wymienione kraje są ważne w kontekście naszego bezpieczeństwa i niekonieczne muszą wejść w struktóry NATO. Ważne żeby były oponenetami wobec Rosji. Mnie tylko zastanawia dlaczego nie wspomniano o Białorusi. To jest kluczowe państwo w przypadku ataku Rosji na Polskę ze względu na położenie geograficzne ( "Brama Smoleńska ). Powinniśmy na ile to możliwe przeciągać Ich na naszą stronę poprzez różne umowy jak umożliwienie Białorusi handlowanie towarami przez porty Trójmiasta, skomunikowanie z powstającą VIABALTICA. Takby zrozumieli, że lepiej wyjdą na kontaktach z zachodem niż Rosją. Jak Rosja wchłonie Białoruś to mają rzut beretem do Warzszawy na tankach. Białoruś jest kluczowa a władze tego nie widzą.

Lekarz
środa, 13 maja 2020, 17:50

O Białorusi zapomnieli bo mieli stare mapy sprzed '37 stąd myśleli że to polska jeszcze.

adrian
wtorek, 12 maja 2020, 20:07

Masz racje ale Białoruś to jednak już prawie Rosja jest gospodarczo bez niej nie istnieją a my dużo dać nie możemy musimy tez pamiętać ze Białoruś niszczy Polaków mieszkających tam z Łukaszeka trzeba tqardo gadac miękko nic się nie ugra ON PROWADZI POLITYKE Z CZASÓ ZSRR

tut
wtorek, 12 maja 2020, 19:24

100% racji. My nie powinniśmy się kierować interesami UE, USA, państwa na i które jest traktowane jako nasz sojusznik a nim nie jest. Dla nas interesem pierwszoplanowym jest wyłącznie interes Polski. Nie wiem czy doczekam prezydenta. Jak na razie go nie widzę.

Zen
wtorek, 12 maja 2020, 13:14

"Sensacyjny dokument" pozbawiony znaczenia. Niecelowe gospodarowanie budżetem, brak konsekwencji w modernizacji poprzez odkładanie pilnych zakupów, polityczne wybory sprzętu, zasilanie ze skromnego budżetu komponentu "wojsk harcerskich". Rozwój kazdej strategii państwa można tak opisać, medycyny czy gospodarki. Zwykle propagandowe manifesty, które nie zostaną zrealizowane w 30 procentach założeń

ßtoletz
wtorek, 12 maja 2020, 13:10

Bardzo ciekawe formatowanie artykulu. W srodku tekstu zmienia sie czcionka a w czesniej linijka po linicje znalazlem dwie wersje jednej literki: ń oraz ń. Poza tym artykól ciekawy a zalozenia dokumentu, moim zdaniem sluszne.

martin
wtorek, 12 maja 2020, 12:55

powrot do korzeni ? Czyli 3.2 mln zydow bedzie osiedlanych w polin?

Rex
wtorek, 12 maja 2020, 21:45

Oni już tu są. Widać to na każdym kroku w działaniach decydentów i kwestii zakupu uzbrojenia. Kupujemy sporo dla armii ale w dalszym ciągu nie widać naszej siły uderzeniowej, odstraszającej. Nie możemy być silni.

wert
środa, 13 maja 2020, 13:59

Aj waj. Nataniachu i spółka mają prze.... To widać słychać i czuć. Zrobił bdużo żeby wyciągniętą dłoń odtrącic

Kris
wtorek, 12 maja 2020, 14:02

Nie było mowy o Twoich korzeniach!

mc.
wtorek, 12 maja 2020, 14:00

Nie - mają osiedlić się w Moskwie, czyli Twoim domu. Po co takie teksty ? Uważacie że można nas w ten sposób skłócić ?

Tweets Defence24