Projekt budżetu MON na 2022 upubliczniony

3 września 2021, 10:32
Krab Reszcz
Fot: Jerzy Reszczyński
Reklama

Po niedawnych analizach Defence24.pl informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w części 29 Obrona narodowa w 2020 roku i założeń do planowania na 2022 rok omawiamy projekt budżetu przygotowany przez rząd. Przewiduje on przeznaczenie na obronę łącznie ponad 57,78 mld złotych.

Projekt budżetu państwa na 2022 rok z dnia 24 sierpnia 2021 roku został przekazany Radzie Dialogu Społecznego. Jest on zgodny z opisywanymi założeniami i zakłada finansowanie potrzeb obronnych na poziomie 2,2 proc. PKB, nie licząc uruchamianego programu wieloletniego zakupu czołgów (M1A2 Abrams SEP v3).

Wydatki na obronę narodową mają wynosić łącznie 57,783 mld zł, z tego:

 • 57,15 mld zł w części budżetu państwa 29. Obrona narodowa;
 • 412,78 mln zł w dziale 752. Obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa.
 • 218,72 mln zł to wydatki Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych oraz wydatki na inwestycje internatowe i mieszkaniowe Agencji Mienia Wojskowego.

Dla porównania przedstawione przez Defence24.pl założenia na 2022 rok były bardzo zbliżone i wynosiły odpowiednio 57,77 mld, 57,22 mld i 340,9 mln zł (założenia nie obejmowały FMSZ).

Szczegółowy podział kwoty 57,15 mld zł na poszczególne działy i rozdziały budżetu przedstawia tabela nr 1. Dla porównania obejmuje ona również porównywalne kwoty z obecnie realizowanej ustawy budżetowej na 2021 rok oraz wykonanie budżetów w 2020 i 2019 roku. Praktycznie we wszystkich pozycjach na 2022 rok planowany jest wzrost wydatków w stosunku do 2021. Łącznie w całej części 29 budżetu o 11,7 proc. Największy wzrost o 33,7 proc. planowany jest w nowym rozdziale budżetu jakim jest rozdział 75211 Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne.

Niewątpliwie jest to w obecnych czasach bardzo istotne zagadnienie i warto w nie inwestować. Warto zwrócić uwagę na rozdział 75280. Działalność badawczo-rozwojowa. W związku z ustawowym wymaganiem przeznaczania na nią 2,5 proc. wydatków obronnych w samej części 29. Obrona narodowa przewidziano 1,237 mld zł, a łącznie z innymi częściami budżetu ponad 1,44 mld zł. Podobnej wielkości kwoty przewiduje ustawa budżetowa na obecny 2021 rok. Coroczna ich realizacja jest jednak dużo niższa, co pokazuje m. in. ich realizacja w 2019 i 2020 roku na poziomie 127-135 mln zł.

Projekt na 2022 rok zakłada w części 29. Obrona narodowa przeznaczenie:

 • 18,515 mld zł – na wydatki majątkowe przeznaczone głównie na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne resortu obrony narodowej oraz na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO;
 • 14,129 mld zł – na wydatki osobowe, tj. uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz świadczenia pieniężne relacjonowane do uposażeń, a także wynagrodzenia pracowników cywilnych i nauczycieli wraz z pochodnymi;
 • 10,618 mld zł – na wydatki na zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia, energii oraz środków żywności;
 • 8,175 mld – na emerytury i renty dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy;
 • prawie 1,32 mld zł – na pozostałe wydatki bieżące;
 • 1,867 mld zł – na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 • 2,52 mld zł – na dotacje na zadania związane z obronnością;
 • 3,77 mln zł – na projekty z udziałem środków UE (współfinansowanie).

Największa pozycja czyli wydatki majątkowe zaplanowane w tej wysokości wynoszą około 32 proc. ogólnych wydatków obronnych, co wypełnia zapisy ustawy z dnia 25.05.2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP.

Środki przewidywane w dziale 752. Obrona narodowa, ale rozdysponowane w innych częściach budżetu będą przeznaczone na:

 • projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności;
 • „Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych”;
 • działalności jednostek organizacyjnych prokuratury powszechnej właściwych w sprawach wojskowych;
 • zadania wynikające z „Programu Mobilizacji Gospodarki”;
 • składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Poza wyżej wymienionymi wydatkami planuje się realizację programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w czołgi” przewidywanego do realizacji w latach 2021-2026. Został on ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 89/2021 z dnia 9 lipca 2021 roku. Choć uchwała literalnie nie mówi o zakupie czołgów M1A2 Abrams SEP v3, ale tak została przestawiona w publicznych wypowiedziach przedstawicieli Rady Ministrów. Planowany całkowity koszt programu to 23.300.000 tys. zł z czego na poszczególne lata planuje się wydać:

 • 4,8 mld zł w 2022 roku;
 • 4,8 mld zł w 2023 roku;
 • 4,8 mld zł w 2024 roku;
 • 8,9 mld zł w latach 2025-2026.

Całkowita liczba planowanych do pozyskania czołgów i liczby w poszczególnych latach są informacją niejawną. Zgodnie z zapisami uzasadnienia projektu budżetu na 2022 rok:

„Celem Programu jest wzrost potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej przez pozyskanie nowoczesnych czołgów podstawowych oraz towarzyszących im wozów wsparcia i zabezpieczenia dla Sił Zbrojnych RP. Implementacja Programu podyktowana jest koniecznością wzmocnienia zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych do odstraszania i obrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia poziomu mobilności i modernizacji technicznej. Program obejmuje wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi, pakiet logistyczny i szkoleniowy oraz środki bojowe; szkolenie personelu; przygotowanie infrastruktury oraz sfinansowanie wydatków związanych z wyborem określonego rodzaju czołgu i amunicji.”

Już w 2022 roku program zakłada rozpoczęcie procesu dostaw czołgów, procesu inwestycyjnego dotyczącego potrzebnej infrastruktury oraz procesu szkolenia personelu obsługi. Ciekawym jest, że również w uzasadnieniu projektu budżetu na 2022 rok nigdzie nie jest wspomniany typ czołgu czyli M1A2 Abrams SEPv3. Z formalnego punktu widzenia, mogą zostać zakupione zupełnie inne czołgi. Zastanawiające jest formalne utajnienie liczby przewidywanych do pozyskania czołgów w całym programie (choć mowa jest, według deklaracji, o 250 wozach) jak i w 2022 roku. Nie pozwoli to np. na początku 2023 roku rozliczyć efektów jego realizacji.

Projekt budżetu na 2022 rok przynosi również informacje o finansach instytucji gospodarki budżetowej. W MON jest nią Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Polska co rok przekazuje do Programu NSIP (NATO Security Investment Programme) składkę członkowską. W zamian program ten finansuje pakiety inwestycyjne w rożnych krajach NATO. W Polsce głównie dotyczą one inwestycji w infrastrukturę wojskową jak lotniska, bazy morskie, systemy łączności, stanowiska dowodzenia obroną powietrzną, radary dalekiego zasięgu obrony powietrznej czy instalacje paliwowe. W 2022 zaplanowano przychody Zakładu na około 1,23 mld zł, a wydatki na zbliżoną kwotę.

Z kolei Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, którego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, na początku 2022 roku ma wynosić 3,7 mld zł, a na końcu roku 3,67 mld zł. W 2022 roku planuje się z niego wydać na zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego kwotę 191,7 mln tys. zł. Głównie będzie ona pochodziła z zaplanowanych przychodów w wysokości 161,7 mln zł. Źródłami przychodów FMSZ są m. in. wpływy z usług świadczonych przez Siły Zbrojne wojskom obcym, odszkodowania i kary umowne, a przede wszystkim wpłaty z Agencji Mienia Wojskowego.

Na 2022 rok po raz kolejny z części 29. Obrona narodowa zostanie wsparty Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

Zaprezentowany projekt budżetu 2022 po ewentualnych drobnych korektach zostanie skierowany do Sejmu. Dotychczasowa praktyka legislacyjna wskazuje, iż cześć 29. Obrona narodowa w czasie procedowania w Sejmie i Senacie prawdopodobnie nie ulegnie większym zmianom. Z przedstawionych wcześniej założeń i obecnej analizy projektu budżetu MON wynika, iż w 2022 roku będzie on największy w historii RP. Środki do dyspozycji są stosunkowo duże. Życzyć tylko nam należy, aby były dobrze spożytkowane. O ile wydatki bieżące, wynagrodzenia, płace, emerytury i renty, które stanowią gros wydatków MON są pozycjami stałymi o tyle środki do rozdysponowania na wydatki materiałowe pozostają w gestii MON i procedur w nim obowiązujących. Podatnicy, za ponad 57 mld zł wydawanych rocznie na obronę, zapewne chcieliby czuć się bezpiecznie wobec zewnętrznych zagrożeń, jakie niesie za sobą współczesny świat i wnikających z polskiego  położenia geograficznego.

Reklama
Reklama
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 112
Reklama
SandF
poniedziałek, 6 września 2021, 12:39

Trochę to dziwne, że na duszpasterstwo wydaje się więcej niż na wymiar sprawiedliwości w armii.

Ziuta
wtorek, 12 października 2021, 22:11

Duszpasterstwo, to też dział wymiaru sprawiedliwości :-)

Mikst
wtorek, 28 września 2021, 20:11

Armia nie ma wymiaru sprawiedliwości, Sądy wojskowe zostały zlikwidowane wraz z komuną.

Szaraczek
niedziela, 5 września 2021, 10:06

....miliardy na to ...kolejne miliardy na tamto...a Ja się pytam , czy w przyszłym roku zacznie być realizowany program Narew ????...czy będzie dalej trwała gadka szmatka dla "ciemnego ludu"

niedziela, 5 września 2021, 00:51

15 dywizjonów himmarsa(300 wyrzutni) z 450 rakietami o zasięgu ponad 300 km. 1800 rakiet o zasięgu 80 km z możliwością dobrania. Taką siłą likwiduje się każde zagrożenie łącznie z Godzillą. Tyle kosztuje 250 abramsow.

kanonier
poniedziałek, 6 września 2021, 01:56

Dziecko Polska rocznie dopłaca do KRUSU 20 mld zł. -5 mld ,wiesz ile można za to kupić Himarsów ? Departament USA wydał zgodę na sprzedaż 20 wyrzutni Himars a ty co tam nabazgrałeś ? 300 wyrzutni ?Idz do wojska dziecko

Prawda
sobota, 4 września 2021, 17:22

Czyli z tego co rozumiem planujemy wydać mniej niż w tym roku i to w sumie sporo mniej jeżeli uwględnimy już szalejącą inflację.

Antytroll
sobota, 4 września 2021, 18:35

Jasne. 63 mld to o wiele mniej niż 52. Nawet uwzględniając 4% inflacji, które przy wzroście pkb w drugim kwartale 11% to "faktycznie" bardzo dziwne zjawisko. Czyżby w ambasadzie FR aż tak oszczędzali na kadrach?

Piotr ze Szwecji
niedziela, 5 września 2021, 11:11

Roczna inflacja rzędu 5-10% nie jest zła, lecz wręcz pożądana. Kontrolowana inflacja dobrze wpływa na zdolności eksportowe i rozwój przemysłowy. Niekontrolowana inflacja lub deflacja są wysoce szkodliwe dla gospodarki.

Ernst Stavro Blofeld
niedziela, 5 września 2021, 19:13

Oczywiście że jest zła, tym bardziej dla gospodarki.

Piotr ze Szwecji
wtorek, 7 września 2021, 20:20

Gospodarka to przemysł, przemysł i przemysł. Bez przemysłu nie ma gospodarki. Jest tylko Gwatemala. A co jest złe dla Gwatemali, jest dobre dla Japonii, już o Polsce nie wspominając.

Romek
niedziela, 5 września 2021, 17:10

Lubisz jak Cię okradają z pensji i oszczędności?

Piotr ze Szwecji
wtorek, 7 września 2021, 20:24

Kup złoto zamiast trzymać oszczędności w skarpecie i przestań okradać 35 mln Polaków, którym należy się godne życie i godny zarobek, które zapewnić może im tylko przemysł.

grzegorz
sobota, 4 września 2021, 11:20

Czy ktoś wie kiedy będzie realizowany 2 etap Wisły? Te dwie baterie ktore kupiliśmy podobno nie ochronią nawet Warszawy. Dziękuję za cenne informacje.

wert
sobota, 4 września 2021, 08:54

Budżet MON Rok, Budżet zaplanowany/ Budżet wykonany; 2005-17.6mld / 17.2mld; 2006-18,5 / 18.1; 2007- 21,1 / 20,3; 2008- 22,7 / 19,8; 2009- 24,9 / 23,0; 2010- 25,7 / 25,3; 2011- 27,5 / 26,7; 2012- 29,5 / 28,1; 2013- 31,4 / 28,1; 2014- 32,0 / 31,5; 2015- 33,0 / 32,0; 2016- 35,9 / 35,8; 2017- 37,4 / 37,3; 2018- 41,1 / 42,5; 2019- 44,9 / 44,3 : 2020- 52,0 / 51,8; 2021 - 52/bd; 2022- 57.8/bd

soldier
poniedziałek, 6 września 2021, 08:25

Te liczby są strasznie mylące. Budżet planowany to zestaw w miarę przemyślanych, jak na MON, przedsięwzięć. Natomiast budżet wykonany to w dużej części niezrealizowane zadania planowane i ad-hoc wymyślane sposoby wydatkowania pieniędzy, żeby suma wydatkowana była jak najbliższa planowanej. Czyli pieniądze się w w miarę zgadzają, ale zadania to może w 50% w stosunku do planu "planowanego".

wert
wtorek, 7 września 2021, 08:10

jakieś sumy, przykłady? Budżet podlega corocznej ocenie NIK

rezerwa 77r.
niedziela, 5 września 2021, 10:26

jakoś nikt nie zwrócił uwagi , budowa GAWRONA vel ŚLĄZAK , została za PO wstrzymana jednak zwroty do budżetu wyniosły ponad 6 mld , czyżby celowy SABOTAŻ

Nie
niedziela, 5 września 2021, 00:57

Tyle kasy zmarnowali...masakra ponad 700 mld złotych...a my nie mamy nic haha haha 48 samolotow250 czołgów 300 rosomaków, 96 krabów ,68 raków,Gawrona haha,32F35 i 1 homar,2 Wisły. Sorry Mi brakuje z sporo miliardów. Najlepszy komentarz na tym portalu

dsadasdasdasD
poniedziałek, 6 września 2021, 10:35

Policz ile poszło na utrzymanie i kadry, a ile na modernizację i dopiero pisz. Na modernizację szła zwykle mniejsza część budżetu.

Oka
sobota, 11 września 2021, 16:16

Czołgi będą pędzić bez czołgistów?

jadziks
sobota, 4 września 2021, 22:09

Gwałtowny wzrost od roku 2017. Drugie miejsce po chinach w dynamice wzrostu za ostatnie 10 lat.

Viktor
sobota, 4 września 2021, 13:29

PiS dług państwa w mld pln 360 Potem 3x570 mld pln Po życzone jako obligacje państwowe Katastrofa

Box123
sobota, 4 września 2021, 18:55

To niewiele biorąc pod uwage ilość realizowanych inwestycji (budowy dróg, rozbudowa portów, rozbudowa infrastruktury kolejowej), wzrost wydatków na bezpieczeństwo (wzrost wydatków na wojsko i służby), a przede wszystkim to, że większość środków zostało pochłonięte przez bezprecedensowe ratowanie gospodarki w związku z covidem dzięki czemu uratowano tysiące firm i parę milionów miejsc pracy, a teraz mamy już ponad 10% wzrost PKB, szczególnie jeśli porównamy to z 700 mld zł które do dzisiaj straciliśmy w efekcie skrajnie patologicznych rządów PO-PSL, gdzie na nic nie było pieniędzy, w nic nie inwestowalismy ( a tylko likwidowano kolejne jednostki wojskowe, jednostki sg, zlikwidowano połowę posterunków policji, laboratoria sanepidu, połączenia kolejowe, a wszystkie spółki skarby panstwa przynosily straty i szykowno je na sprzedaż) za to na skutek zupełnie nieudolnych rządów traciliśmy kilkadziesiąt mld wyprowadzanych równolegle rocznie z budżetu przez co nadal co roku tracimy około 40 kolejnych z czego połowę na odsetki od tych pierwszych, bo najpierw trzeba było je pożyczyć, żeby potem moc je rozkradac. Śmieszne są takie wpisy jak Twój. Gdyby nie obecny rząd bylibysmy dziś bankrutem. Teraz zwiększamy o 10% wydatki na wojsko (a liczac ze środkami na abramsy prawie 20%) z roku na rok i nagle wysyp komentarzy jak to jest strasznie. Widać komuś to się nie podoba

AMF
wtorek, 7 września 2021, 00:09

Po tych drogach to będą jeździć polskie konie jedzące polski owies, prawda? Jaka rozbudowa infrastruktury kolejowej? W gospodarkę uderzył covid czy lockdown?

db+
niedziela, 5 września 2021, 12:26

No to może coś o drogach: W latach 2015-2020 GDDKiA oddała do użytku jedynie 156 km autostrad, z czego ani jednego kilometra w latach 2015, 2017 i 2018. Koszt budowy wzrósł natomiast między 2019 i 2020 rokiem aż o 34,3 %. Według stanu na dzień 31 lipca 2015 roku łączna długość sieci dróg szybkiego ruchu wynosiła 3.041 km, w tym: 1.553,2 km stanowiły autostrady oraz 1 487,8 km stanowiły drogi ekspresowe. Ponadto w realizacji było 81,7 km autostrad oraz 510,6 km dróg ekspresowych. Jakiś komentarz?

kmdr prix
poniedziałek, 6 września 2021, 08:20

no ale o co cię plecy bolą? stan na dziś masz na stronie GDDKiA, ponad 1700km autostrad i ponad 2600km dróg ekspresowych. W realizacji ponad 1400km. Jakiś komentarz?

S7
niedziela, 5 września 2021, 22:11

Może budowali drogi ekspresowe, które są w przeciwieństwie do autostrad darmowe dla osobówek, a jakość jazdy jest taka sama?

erg
niedziela, 5 września 2021, 21:55

budowę autostrad planuje się paręnaście lat naprzód. W planie budowy autostrad nie ma nowych odcinków.

db+
niedziela, 5 września 2021, 23:13

A A2 od węzła Kałuszyn do granicy? Odcinek węzeł Kałuszyn-Biała jest na etapie ZiZ z datą zakończenia budowy do końca 2024. Umowy na odcinek Kałuszyn-Siedlce zostały podpisane w 2020 (37,5 km za 1,6 mld PLN co daje 42 mln PLN/km). Na odcinek od Białej do granicy jest decyzja środowiskowa.

rohaks
poniedziałek, 6 września 2021, 16:18

i to są ostatnie autostrady w Polsce, więcej nie będzie. Masz trudności ze zrozumieniem że PiS zakończy budowę planowanej sieci autostrad?

Tadziu
niedziela, 5 września 2021, 11:04

To se teraz spać Zamiast brać z Unii PiS idzie w zaparte

db+
niedziela, 5 września 2021, 10:06

Mamy 1,7% wzrostu od 1 kwartału 2020. Przez ostatnie 4 kwartały PKB było na minusie, rekordowo -8,6%. Teraz mieliśmy efekt uwolnienia możliwości wyjazdów i wypoczynku - wszystko szło na pniu. Wzrosły ceny nieruchomości, a ludzie i tak płacili uciekając z pieniędzmi z lokat w coś, co nie traci na wartości. Ja bym się tak nie chwalił sukcesem. Poczekajmy na efekt długotrwały. Już niestety sporo firm planuje likwidację, bo dodatkowe obciążenia dla przedsiębiorców wynikające z Polskiego Ładu spowodują utratę konkurencyjności względem firm nawet z Europy Zachodniej. Gdy rozmawia się z ludźmi spoza Polski nie mogą uwierzyć, że rząd polski zamiast obniżać obciążenia dla przedsiębiorców podnosi je. Nawet Węgrzy (wzorzec Prezesa) tego nie rozumieją.

SDK
niedziela, 5 września 2021, 12:56

Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2021 roku wzrósł o 10,9 proc. rok do roku wobec spadku na poziomie 0,9 proc. rok do roku w I kw.

db+
niedziela, 5 września 2021, 17:08

Czyli wzrost wyniósł 10,9% w odniesieniu do IIQ 2020, w którym było -8,4% w odniesieniu do IIQ 2019. Czyli jeżeli w 2019 było 100,0 to w 2020 wyszło 91,6 a w 2021 101,6. Dobrze liczę?

wert
poniedziałek, 6 września 2021, 10:24

to gdzie ta zapaść Kasandro? A to dopiero początek wzrostu. Kto z nas odszczeka na koniec roku? Ja odszczekam gdy nie osiągną założonego 3.8% wzrostu Ty gdy przekroczą ten wskaźnik. Stoi?

Rakietki
sobota, 4 września 2021, 23:12

Rozbudowa portów? A gdzie się tego naczytałeś?

db+
niedziela, 5 września 2021, 12:32

No weź. Port w Elblągu przecież :))). I tak najlepszy jet ten kawałek o tym, ze nadal co roku tracimy 40 mld z winy PO. Jak nic Tusk z kolegami wieczorami prezesowi kasę spod materaca wyciąga.

Piotr ze Szwecji
niedziela, 5 września 2021, 11:21

Gdańsk to port kontenerowy z powodu nawału chińskich kontenerów. Elbląg z powodu budowy Kanału Mierzei Wiślańskiej. Szczecin to dalsza rozbudowa zdolności portu gazowego z tego co pamiętam. Podejścia do portów są nadal pogłębiane w Szczecinie i Elblągu. Także jakieś prace pogłębiania rzek Wisły i Odry były prowadzone. O porcie rzecznym w Warszawie i turystyce coś czytałem w tym temacie, lecz to miało być robione na rzecz przepływu rzecznego towarów barkami między krajami Międzymorza z Czechami w tle.

db+
niedziela, 5 września 2021, 13:45

W Gdańsku rozpoczęcie budowy 3 nabrzeża jest planowane na druga połowę 2022. Biorąc pod uwagę 6-7 krotny wzrost kosztów dostawy kontenerów z Chin i problemy z dotrzymaniem terminu może się okazać, że część towarów przemysłowych kupowanych obecnie w Chinach zacznie być kupowana w Europie. Cena będzie porównywalna, czas dostawy krótszy a MOQ wielokrotnie mniejsze. Gazoport w Świnoujściu został oddany do użytku w 2015 roku, obecnie planuje się jego rozbudowę. Czyli kontynuacja działań poprzedników. I słusznie. Pogłębianie torów wodnych na rzekach i podejściach do portu jest prowadzone od zawsze. Elbląg to bzdura, nic istotnego ta lokalizacja nie wniesie zarówno ze względu na wielkość portu warunkowaną szerokością rzeki, bliskość Gdańska i Gdyni jak i zwyczajnie brak towarów, które byłyby tam przeładowywane. Obecnie większość przeładunków w Elblągu to węgiel z Rosji. Lądowe szlaki wodne to póki co opowieści dziwnej treści. Droga wodna E40, o której swego czasu sporo mówiono biegnie m.in. Bugiem. Przy naszych obecnych stosunkach z Białorusią możemy o niej zapomnieć.

wert
poniedziałek, 6 września 2021, 10:16

konia kują żaba nogę POdstawia. Gazoport zaczął budować pierwszy PiS w 2006. Platfusy przerwały proces i czekały na POzwolenie makreli a to dopiero przyszło po rozpoczęciu NS2. Tu więcej szczegółów: https://energetyka24.com/krotka-historia-pewnego-gazoportu-komentarz

Z prawej flanki
sobota, 4 września 2021, 11:38

Małżeństwo przed zakupami robi listę co trzeba kupić- dzielą listę na rzeczy pierwszej potrzeby (pieczywo, makaron, papier toaletowy), ważne (mięso, nabiał, warzywa) i te które można kupić jak zostanie pieniędzy (kawa, krem czekoladowy, banany). Mąż bierze z domowego budżetu 100zł i idzie na zakupy. Po powrocie okazuje się że nie kupił żadnej rzeczy z tych "pierwszej potrzeby", kupił za to jedną z tych "ważnych", kilka z tych mniej ważnych, i kilka całkowicie z poza listy, ale ucieszony chwali się że wydał wszystko, a nawet jeszcze karta kredytową dopłacił. Sukces.

dimitris
sobota, 4 września 2021, 04:18

Minus inflacja. Przestanie być wtedy widoczna wyraźna poprawa finansowania. Nastąpi, lecz zbyt mała, by w życiu została zauważona.

Bever
sobota, 4 września 2021, 02:30

57+ mld zlotych, to malenko, zwazywszy ze obce koncerny wywioza z kraju ponad 110 mld zl. z tytulu zarobkow na polskim konsumencie, zyskow gieldowych, z zakladow pracy, exportu wlasnych towarow w pl wyprodukowanych itd przy czym prawie wszystkie te wywozone zyski w majestacie prawa zasilaja upadajace fabryki gdzies na swieci, zatem skoro koncerny nie maja zyskow to nie placa podatkow. jak wygladalby budzet Polski gdybysmy chocby 40 mld mieli z tych pieniadzy?

Box123
sobota, 4 września 2021, 19:05

Jak na ostatnie 30 lat ludzie przez 20 wybierali sobie targowice, która wszystko likwidowała i wyprzedawala za bezcen to skąd zdziwienie, ze teraz jesteśmy niewolnikami, którzy utrzymują innych. Dobry przykład to sprzedaż przedsiębiorstwa wodociagowego z Gdańska przez platformę niemieckiemu miastu za kilkadziesiąt milionów złotych. W ciągu kilku lat Niemcy zarobili już na nas kilkaset milionów. Po odzyskaniu władzy PiS chciał je odkupić ale Niemcy ich wyśmieli. Dzięki temu teraz "bogaci" mieszkańcy Gdańska utrzymują "biednych" mieszkańców Lipska - ci drudzy sie dziś cieszą, że mają taniej bilety. Ale widać wyborcom z Gdańska to pasuje bo niezmiennie głosują na elyte, a blisko połowa Polaków im zazdrości patrząc na poparcie dla naszej targowickiej opozycji, które biorąc pod uwagę ich działania z ostatnich kilkunastu lat nie powinno przekraczać łącznie 10%. Ale kto bogatemu zabroni. Może przynajmniej obecna sytuacja z granicy białoruskiej otworzy trochę ludziom oczy z jaką patologią mają doczynienia

Piotr ze Szwecji
niedziela, 5 września 2021, 11:27

@Box123 piszesz prosto w 10. Można tylko dopisać, że niestety PiS jako partia patriotyczna zwiódł na pełnej szerokości z kulą gumową w twarzy antykomunistycznego reportera. Choć PiS definitywnie się stara tu i tam ratować coś pozostającego po rządach premier Szydło. Najlepiej problemy PiS opisuje ta rada ideologiczna konserwatystów sformowana z polityków PiS by wspomóc premiera Morawieckiego we właściwym normalnego Polaka postępowaniu.

Z prawej flanki
niedziela, 5 września 2021, 00:59

I po co wypisujesz te brednie? Ktoś ci za to płaci? Gdańskie wodociągi są w 100 własnością miasta, natomiast na podstawie umowiy z 1993 roku zarządzanie są przez firmę francuską- kontrakt wygasa w 2023 roku.

Szaraczek
sobota, 4 września 2021, 22:40

O jakiej Targowicy mówisz ??? ooo tej gdzie Polscy Biskupi pojechali do Carycy ,deklarując że poprą kolejny rozbiór Polski za przywrócenie im przywilejów ...i tak też uczynili...chyba elektoraty Ci się pomyliły

next
sobota, 4 września 2021, 00:16

Gdyby nie zmiana władzy to mielibyśmy 12,76 mld zł wydatków majątkowych w roku 2022, a tak mamy 18,5 mld zł plus 4,8mld zł na Abramsy. Czyli dwukrotnie więcej. Taki był plan w marcu 2015... https://www.defence24.pl/perspektywy-finansowania-modernizacji-sil-zbrojnych-rp

Meska
sobota, 4 września 2021, 13:05

To i tak mało. U nas spokojnie można byłoby już teraz wydawać 30 - 40 mld na wojsko. Wystarczy tylko obciąć fundusze zbędnym instytucjom. Masa pieniędzy marnuje się w Ministerstwie Kultury, Sportu czy w IPN. Nie mówiąc nawet o zbyt dużym Sejmie czy zbednym Senacie.

Patryk.
niedziela, 5 września 2021, 08:41

Po doświadczeniach ostatnich 4-6 lat uważam, że Senat jest jednak potrzebny. Wcześniej także uważałem, że po co, na co i do czego potrzebny, i po co wydawać kasę na ten Senat. W tej chwili niewiele brakuje, aby Polska przestała być Państwem, a stała się monarchią anarchistyczną jednej partii i z jednym przywódcą, który za nic nie odpowiada (jak to w monarchii albo anarchii). ... A na nasze siły zbrojne trzeba wydawać kasę, ale bez chaotycznych decyzji podyktowanych tylko politycznie. I oczywiście jak najwięcej w polskim przemyśle - i tym państwowym, i tym prywatnym.

ZDECYDOWANIE
niedziela, 5 września 2021, 12:26

Liczy się jakość a nie ilość. Senat mógłby liczyć 17 senatorów wybieranych w JOW jeden na każde województwo + 3 ostatnich Prezydentów RP. Poza tym wybory do Senatu powinny mieć miejsce w połowie kadencji Sejmu który powinien liczyć 100 posłów (co najmniej połowa wybierana w JOW-ach)

AMF
wtorek, 7 września 2021, 00:15

Czyli niespełna milionowe województwa miałyby mieć taką samą reprezentację jak mazowieckie gdzie sama Warszawa ma jakieś 2 mln? Jak to ma się do proporcjalności głosów? Jeśli z niej rezygnujemy to może jednak zamiast premiować mieszkanie w małym województwie lepiej w głosowaniu premiować inteligencję i wiedzę?

tretdsafdsafartrsdttttr
poniedziałek, 6 września 2021, 10:48

Jowy to niebezpieczny mit. Jowy oznaczają, tylko tyle, że posłowie będą robili głównie to za co dostaną od kogoś pieniądze. Łącznie ze zdradzaniem kraju, bo nie będzie nad nimi żadnej kontroli.

heniek
niedziela, 5 września 2021, 11:57

a ty gdzie sie tego nasłuchałeś? Senat z koperciarzem? Tobie było lepiej za PO? A Wojsku było lepiej? Bo o tym jest rozmowa.

AXM
piątek, 3 września 2021, 22:29

A najważniejsze czyli OPL ruszy z miejsca czy tylko dwie baterie na paradę się liczą ? :)

BUBA
piątek, 3 września 2021, 20:35

co to sa wydatki majątkowe .....

sadsafasfasfdsafsafsaf
poniedziałek, 6 września 2021, 10:50

Wydatki, które polegają na kupowaniu majątku. W przypadku wojska np.: czołgów.

heksio
piątek, 3 września 2021, 23:57

To jest to co w ciągu 8 lat wzrosło o 300%. Porównując rok 2014 - 8mld zł i rok 2022 czyli 18,5mld plus 5 mld na Abramsy. Warto czytać defence....https://www.defence24.pl/budzet-mon-w-2014-r-programy-modernizacyjne-zagrozone

JAck
piątek, 3 września 2021, 20:16

Sama inflacja obecnie to już powyżej 10%. Żywność bardzo zrożała a skoro rząd twierdzi, że inflacja jest mała to znaczy,że ... staniały lokomotywy, a może czołgi. Proste.

7plmb
piątek, 3 września 2021, 21:54

Chyba u Was w Rosji..

pp
piątek, 3 września 2021, 20:29

10% to chyba z 3 lat

Pjoter
sobota, 4 września 2021, 22:42

Z dwoch

Prawda
sobota, 4 września 2021, 17:25

Spokojnie jak będzie wyglądać to jak wygląda 10% za 2021 jest niestety osiągalne już w samym 2021 mamy 5,4% a to już bardzo dużo. Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie juz mówi że no nie chce ale chyba będzie musiała zaraagować.

Draskur
poniedziałek, 6 września 2021, 04:33

A co ich to obchodzi jaka będzie inflacja. W pięć lat zrównali demokracje z ziemią (Erdogan 8, Putin 10) rozdając pieniądze. Teraz w dyktaturze będą wszystko zabierać. To są milionerzy albo nawet miliarderzy, więc mają to gdzieś. Propaganda i cenzura wszystko przykryje.

Zenek
piątek, 3 września 2021, 22:12

to pojedź do hurtowni budowlanej lub spożywczaka i zapytaj.

lowcadebili
sobota, 4 września 2021, 20:56

Dawaj ceny w spożywczaku co ci wzrosły o kilkaset procent tak jak w hurtowni budowlanej ! Idź wytrzeźwiej, bo masz omamy.

LOL
niedziela, 5 września 2021, 01:01

Wędlina, którą rok temu kupowałem w spożywczaku za 30zł/kg, dzisiaj kosztuje 39zł/kg. Ile to procent?

db+
sobota, 4 września 2021, 22:23

W spożywczaku wzrosło o minimum 20-30% (stale kupuje to samo mleko i ten sam ser w kostce. Dwa lata temu mleko kosztowało 1,89 teraz 2,49, ser 4,49, teraz 5,99 czyli w obu przypadkach nieco ponad 30%) a towary obłożone podatkiem cukrowym nawet lepiej. W ciągu dwóch lat czynsz za moje mieszkanie wzrósł o 25% (jasne, podnosi go wspólnota, ale w wyniku wzrostu kosztów utrzymania) a koszt podgrzania wody o 31%. W tym czasie moja pensja nie zmieniła się nawet o 1%. Coś jeszcze Ci podać?

hex
niedziela, 5 września 2021, 14:02

10 lat temu mleko kosztowało 2,99 zł a dziś kupuje na promocji w biedzre za 1,79zł. Cukier w roku 2011 poszedł na 5zł, dziś na promocji jest po 1,49zł a normalnie po 2,50zł. Masło mroziliśmy w czasach Tuska bo skoczyło na 6zł, dziś 3,50zł No chyba z e stale w lidlu kupujesz, nie dziw się, niemiec musi swoje dostać za pośrednictwo w drodze od mojego sąsiada rolnika do pułki w moim sklepie obok.

rozsądnypatriot
niedziela, 5 września 2021, 09:30

Dokładnie spożywka poszła mega w górę. Chyba im zakupy robi żona to nie wiedzą ja kupuje sam to wiem.

LOLOK
piątek, 3 września 2021, 19:09

ok a jaki jest realny budzet moze by tak popdac faktyczny bez watu to wyjdzie mniej niz 2%

bc
piątek, 3 września 2021, 18:49

Wróg u bram a tymczasem dzięki kreatywnej księgowości i zaniżaniu zakładanego wzrostu PKB(4,3% zamiast 4,6%) wojsko ma mieć obcięte 2mld zł z przyszłorocznego budżetu.

Oka
sobota, 11 września 2021, 16:20

Us army?

Box123
sobota, 4 września 2021, 19:17

Wzrost wydatków na wojsko z roku na rok prawie 20% w górę (10mld) ale ktoś poczyta siebie idiotyczne napisany artykuł z konkurencyjnego portalu i powtarza bzdury, że jest tragedia bo w pierwszym projekcie było 2mld więcej. A może byś docenił to o ile ten rząd zwiększył środki na wojsko przez ostatnie lata choć wcale nie musiał tego robić? Bo gdyby rządzili poprzednicy nie było by dziś ani 2,2%PKB, które defacto to już 2,3%, bo zmieniono również sposób liczenia tego procenta czego też rząd nie musiał robić bo nikt nawet o tym nie myślał do póki tego nie ogłoszono, ani wzrostu środków wynikających z kilku lat wysokiego wzrostu PKB (na skutek właściwych decyzji gospodarczych), ani extra środków takich jak te 5mld na abramsy na przyszły rok, a zamiast tego jeszcze by zabierano jak za poprzednikow miliardy ze środków na modernizację na łatanie rozkradanego na lewo i prawo budżetu centralnego (10mld w 8 lat czyli mniej więcej około 1,5 rocznego budżetu na modernizację - tak jakby dziś nagle zabrać ponad 20mld)

bc
niedziela, 5 września 2021, 11:44

Jedno nie ma nic wspólnego z drugim. Rząd nie przeznacza pieniędzy na armię z dobrego serca tylko dlatego że nie ma innego wyjścia bo w końcu zauważył co robi Rosja i zmusił ich do tego Trump. Jak się z pompą ustala że na armię w 2022 ma iść 2,2%PKB(przyszłorocznego bo to wymóg NATO) a finansowanie Abramsów ma być z oddzielnego funduszu to powinno się to wykonać a nie teraz szukać wymówek i oszczędności. Kto daje i zabiera ten się...

Arado
piątek, 3 września 2021, 16:23

Suma 18,5mld Zl na inwestycje to malo.Trzeba dokladnie przyjrzec sie liscie zakupow, czy na pewno to co najbardziej potrzebne i najlepszej jakosci.

Tadziu
piątek, 3 września 2021, 14:15

Trasy Chełm lublin Siedlce do rernontu z kasę mon Bravo wojewoda

Darek
piątek, 3 września 2021, 22:35

Co w tym dziwnego, że remontują drogi pod siebie nie czekając na plany gddkia?

wert
sobota, 4 września 2021, 09:58

w spadku po układzie warszawskim jest cała sieć dróg wojskowych. Warto ją reanimować

AMF
wtorek, 7 września 2021, 00:20

Żeby jak krem ruszy to tak armiejcom wygodnie będzie szło, że nabiorą takiego rozpędu iż na Odrze nie zdołają wyhamować? Przypominam, że w UW polska miała stanowić zaplecze ataku na imperialistów i te budowy nie były uzasadnione potrzebą OBRONY.

Jato
piątek, 3 września 2021, 13:58

O tym, że to państwo jest postawione na głowie niech świadczy zestawienie dwóch wydatków, planowanych w budżecie MON na przyszły rok: -Marynarka wojenna - 759,648 mln zł -Żandarmeria wojskowa - 381,253 mln zł Na żandarmerię wojskową planuje się wydać połowe tego, co zamierza się wydać na marynarkę wojenną. Czy planowany bużet żandarmerii wojskowej jest horrendalnie wysoki, czy też planowany budżet marynarki wojennej jest żenujaco niski ? Ja stawiam na jedno i na drugie. Taki budżet PMW to nie wegetacja, to degrengolada i kolejny krok do uczynienia z PMW pływającego (jeszcze) muzem. A MON chwali sie 54 miliardowym budżetem, a politycy PiS potrzebą odbudowy PMW. Budowa trzech fregat, to plany, które jak wiele wcześniejszych planów, mogą zostać zwyczajnie wyrzucone do kosza, a rzeczywistość skrzeczy.

AMF
wtorek, 7 września 2021, 00:26

Jaka wojenna? Mamy marynarkę POMOCNICZĄ z drobną funkcją reprezentacyjną. Holowniki, trałowce, pojedynczy nieszuwarowy patrolowiec i zaopatrzeniowiec, ale zero siły uderzeniowej. Przypominam, że OHP są praktycznie rozbrojone i nadają się tylko kurtuazyjnych wizyt, pokazów albo ćwiczeń nie na ostro. Unrug się w grobie przewraca.

vkdhjdhjkghfdjghf
poniedziałek, 6 września 2021, 10:58

Wydatki na PMW są niskie, bo niezbędne są wydatki na WL. Jak się ma taką lukę obronną jak my trzeba coś wybrać.

xXx
piątek, 3 września 2021, 15:44

Popatrz sobie na mapę Polski - żandarmeria faktycznie może mieć wartość połowy budżetu marynarki, bo i marynarka jest mało ważna w kwestii obronności Polski. Jak dla mnie budowa 3 fregat to jest właśnie wyrzucanie pieniędzy w błoto, bo co najwyżej w razie W mogą one dać nogę do UK, jak w '39.

zeneq
sobota, 4 września 2021, 04:25

Po co nam MW skoro jest Deutsche Marine? Genialne w swej prostocie.

banzoku
piątek, 3 września 2021, 18:42

A biorac pod uwage wspolczesne systemy wykrywania i namierzania plus zasieg razenia wspolczesnych przeciw-okretowych srodkow razenia to szanse na danie tej ze nogi sa mierne jesli w ogole jakiekolwiek...

Jato
piątek, 3 września 2021, 17:36

xXx - Popatrz sobie na mapę Polski tej przed i powojennej. Przed wojną wszystko co było na zachód od Gdyni było niemieckie i wrogie Polsce. Dopiero porty w Wielkiej Brytanii były nam przyjazne. A teraz nawet dawny Stettin i dawne Swinemünde są polskie. Polska wydobywa gaz i ropę nie tylko na Bałtyku, ale i brzegów Norwegii. Niedługo będą budowane na morzu farmy wiatrowe. W razie kryzysu i nie mam tu na myśli wojny, kto będzie tych interesow pilnował ? Żandarmeria wojskowa ? Gdyby Finowie i Szwedzi kierowali się podobną filozofią jaką tu prezentujesz, to ich floty ograniczałyby się tylko do kilku motorówek i pontonów. Litwa, Łotwa i Estonia też mają okręty. Silna marynarka wojenna to nie tylko siła, ale też prestiż każdego państwa, które ma dostęp do morza. A Polska dostęp do morza jeszcze ma. Silna i nowoczesna marynarka wojenna jest również jednym z elementów wstawania z kolan, o którym tyle mówią politycy obecnej wladzy. Odpowiednio uzbrojone i nowoczesne okręty wojenne to realna siła, z którą liczy się każdy.

Prawa
sobota, 4 września 2021, 17:34

Pamiętasz że Bałtyk to staw ? Nasza flota by zostać zniszczona przez wrogie pociski przeciw okrętowe nawet nie musi wyjść z portu. Chciałbym przypomnieć że jak by umieścić Morsjką jednostkę Rakietową w Gdynii to sami mamy zasięg na całe wybrzerze w Kaliningradzie. I to pojawia się patologia po co nam nowoczesny sprzęt jak nie mamy czym naprowadzać poza horyzont. Już dawno powinniśmy pójść w conajmniej jednego satelitę. I dużo większą ilość dronów i ew siłę lotnictwa. Lub po prostu zapomnieć o jakieś sensownej sile na Bałtyku bo to mija się z celem

Andrzej 374
piątek, 3 września 2021, 16:42

Polska z portów morskich ma obroty ok 50 mld PLN albo więcej,musi je zabezpieczyć,do tego dochodzą dostawy skroplonego gazu. Marynarka Wojenna musi zabezpieczyć rurociąg z gazem. Czym mają to zrobić ? kajakami?

Maciek
sobota, 4 września 2021, 09:28

W razie prawdziwej wojny polskie porty staną się bezużyteczne, żadna marynarka tego nie zmieni. Podobnie jest z rurociągiem. Gaz weźmiemy wtedy z Niemiec. Proponuję poczytać jakąkolwiek literaturę na temat działań na Bałtyku w obu wojnach światowych. A środki rażenia w porównaniu z dzisiejszymi były niezwykle prymitywne.

z prawej flanki
sobota, 4 września 2021, 02:44

do andrzej:po to ma być pływający "Borsuk"!!?

lol
piątek, 3 września 2021, 15:32

Niedofinansowanie marynarki to taka świecka tradycja w PL. Pocieszające jest to, że rok do roku powoli rosną o kilka mln zł...

Piotr ze Szwecji
niedziela, 5 września 2021, 11:44

To co rośnie to koszt administracji admiralicji (dowództwo w Gdańsku?) i coraz większa potrzeba napraw dla Pływającego Muzeum. O strategiach morskich nie piszę, bo tam się martwią nie o nie, lecz o etaty. Inna kwestia, że MW utrzymuje zbędne okręty, które wykluczają nabycie dla niej nowych jednostek choćby w darze, czyli w takim zakupie za 1 zł. Do tego dochodzi portowa infrastruktura unowocześniana ledwie do standardów NATO, lecz bez żadnych perspektyw ich dalszej rozbudowy i rozwoju, czy nawet dopasowania do ledwie stacjonowania większych sił zbrojnych w ich ochronie i obronie, nie tylko plot co artyleryjskiej także (1 dywizja piechoty morskiej z MJR?). Do tego mamy 2 porty, po obu stronach wybrzeża, zamiast 1 portu strategicznie położonego na jego środku, obok morskiego poligonu. Logistyka MW, jak w reszcie miejskich garnizonów WP, to koszmar odziedziczony po Zaborcach z 19 wieku. Myślenie pewnie, że robiąc porty wojenne przy portach handlowych w jakimś Cudzie nad Wisłą, będzie chroniło je lepiej niż bateria plot i bateria artylerii z brzegu. Nie pomyślą, że zatopiony przez lotnictwo i rakiety polski okręt wojenny w pechowym miejscu może zatrzymać cały ruch w takim porcie na wiele miesięcy. Pewnie wynik jakiegoś "strategicznego[sic!]" myślenia.

Bart patriota
piątek, 3 września 2021, 15:29

Od wielu lat poszczególne rodzaje sił zbrojnych otrzymują tylko ja utrzymanie, natomiast zobacz na kategorię centralne wsparcie. To tam jest cała pula przeznaczona na wydatki majątkowe i zależy od roku budżetowego jest on przypisywany poszczególnym rodzajom sił zbrojnych w zależności, który akurat program modernizacyjny jest toczy. Więc nie pękaj

Levi
piątek, 3 września 2021, 15:13

Powiedzmy szczerze... Na naszym bajorku najlepiej więcej NSM, ASROC i bezzałogowe do rozpoznania.

SS
piątek, 3 września 2021, 13:50

Niech sobie uszczelnia ten durszlak, bo im złotówki uciekaja.

Gts
sobota, 4 września 2021, 02:44

Na razie to znow jest szukanie oszczednosci i ciecie kosztow. Planowane budzety Jednostek Organizacyjnych od 3 lat nie starczaja do konca roku i to przy wycieciu inwestycji. Jak juz gdzies ktos inwestycje zacznie, to we wrzesniu nie ma funduszy na prad. Przy tej inflacji i wroscie oplat, to zwiekszenie budzetow o 25% nie pomoze.

Zawisza_Zielony
piątek, 3 września 2021, 13:48

Łączna kwota na wydatki osobowe oraz renty i emerytury (to też wydatki osobowe) przekracza tzw. wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje i zakupy. Innymi słowy od wielu tak utrzymuje się niekorzystna struktura wydatków na obronę narodową.

lol
piątek, 3 września 2021, 15:32

A co? Żołnierze narażający życie mają zarabiać minimalną krajową? To gwarantuję ci, że 90% pójdzie w cholerę na budowy, bo lepsze pieniądze i zero ryzyka.

Obiektyw
piątek, 3 września 2021, 17:09

Chodzi o to że chwalimy się iż wydajemy 2,2% Pkb, podczas gdy duża z tego cześć to wydatki osobowe (m.in emerytury). W innych krajach emerytury np nie są uwzględniane w budżecie mon i stad ich budżet faktycznie jest na modernizacje . A nasz pomimo iż tak duży to jak widać relatywnie mało efektywny jeśli chodzi o modernizacje.

Racjonalista
piątek, 3 września 2021, 16:35

Buahahaha. To mnie rozbawiłeś. Powiem ci że w ciągu ostatnich 10 lat na polskich budowach było więcej wypadków śmiertelnych niż w tym czasie poległo żołnierzy w Afganistanie. Porównanie bardzo nietrafione.

"Pułkownik" Michał
piątek, 3 września 2021, 13:38

Moim zdaniem powinno się przenieść uposażenia wojskowych i wypłatę emerytur poza budżet MON. Emerytury wojskowe nic nie wnoszą do obecnej obronności, a tylko sztucznie pompują budżet MON. Przez co te 2,2 % PKB jest tylko iluzoryczne.

hermanaryk
piątek, 3 września 2021, 16:23

Wszystkie kraje NATO oprócz bodaj Bułgarii tak liczą. A poza tym uważasz, że przekładanie pieniędzy z jednej rubryki do drugiej coś by zmieniło?

Pjoter
piątek, 3 września 2021, 16:05

Jak nic nie wnoszą to dlaczego nie powołuje sie poborow mlodych tylko nam 50+ wręcza się nowe przydziały mobilizacyjne ?

lol
piątek, 3 września 2021, 15:33

To chyba wynika z tego, że pracodawcą jest MON i to on opłaca składki i pensje...

Dr House
piątek, 3 września 2021, 13:01

Czyli po staremu... historia nic nie nauczyła ekip rządzących.

NOC
piątek, 3 września 2021, 17:17

No niestety po wojnie z USA o media czołgów nie będzie a program O-B niszczyciela leży

Monika17777
piątek, 3 września 2021, 12:53

Ukraina już beczy ze bedaczakupy statków bojowych rakiet my powinnismy zamówić Nasams Min 10 bateri nie wiem dlaczego to tyle trwa sprzętu jest mnustwo tylko ogarnąć temat bo ekipa jakoś nie może się zdecydować kiedy to zrobi Homar dodatkowe 36 pakietów może extra F16V z Jassm Er Turcja ma bogate pakiety tylko brać nie wiem na co czekać to czekanie doprowadzi do tego ze każdy mniejszy kraj będzie lepiej przygotowany

Dr House
piątek, 3 września 2021, 14:30

I właśnie o to chodzi. Polska ma rolę chłopca do bicia i nie tylko. Nie możemy zbytnio się uzbrajać.

Autor
sobota, 4 września 2021, 19:20

To już teorie spiskowe i dezinformacja

AMF
wtorek, 7 września 2021, 00:48

No to poproszę o racjonalne wytłumaczenie braku możliwości rażenia >50 km. Rakiety to broń tania, łatwe byłoby też wdrożenie produkcji. Tymczasem temat tabu, ostatnio teoretycznie zakryty listkiem figowym w postaci śladowego i powolnego zakupu systemu o dużej mobilności ale kosztem siły ognia.

Tweets Defence24