MON wdraża reformę zakupów. Powstaje Agencja Uzbrojenia [ANALIZA]

6 września 2021, 10:57
20210729_raki_w_12bz_aw_1
Fot.12. BZ
Reklama

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podpisał niedawno decyzje, na mocy których od 1 stycznia 2022 roku formalnie rozpocznie funkcjonowanie Agencja Uzbrojenia. To krok w kierunku reformy systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego i uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP. Jak przebiegała droga do utworzenia nowej instytucji i jakie będą jej kompetencje? 

>>> MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO MSPO 2021 - WIADOMOŚCI, ANALIZY, WYWIADY - SERWIS SPECJALNY DEFENCE24.PL <<<

Opisanie zmian zachodzących przez ostatnie kilkadziesiąt lat w polskim systemie zakupów uzbrojenia jest tematem obszernym i niestety skomplikowanym. W czasach PRL był to system stosunkowo prosty. W tamtych czasach wszystko co dotyczyło wojska, zakupów uzbrojenia i jego produkcji było tajne. W Moskwie, formalnie w Dowództwie Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego, a praktycznie w Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych ZSRR cyklicznie powstawały rekomendacje dotyczące pożądanej organizacji i uzbrojenia Sił Zbrojnych PRL. W Warszawie rekomendacje były analizowane, a następnie przygotowywano informację co z nich ze względów finansowo-gospodarczych jesteśmy w stanie wdrożyć i w jakim terminie. Następnie było to przekładane na plany wojskowe i gospodarcze. Podstawowe uzbrojenie zamawiano na podstawie umów międzyrządowych w ZSRR. Pojedyncze typy uzbrojenia zamawiane były w pozostałych państwach UW.

Cała reszta była produkowana w kraju. W związku z tym, iż cały przemysł zbrojeniowy PRL był państwowy, rozmowy dotyczące planów produkcji zbrojeniowej były ustalane na szczeblu rządowym pomiędzy MON, a ministerstwami gospodarczymi. W związku z systemową niewydolnością przemysłu PRL i ówczesnej gospodarki nakazowo-rozdzielczej plany produkcji uzbrojenia w PRL nie były realizowane terminowo. Również plany importu z ZSRR nie zawsze wychodziły albo z powodu opóźnień tamtejszej produkcji, albo z powodu wysokich cen dyktowanych przez ZSRR w rozliczeniach gospodarczych.

Wszystko zmieniło się wraz ze zmianami polityczno-gospodarczymi w Polsce, odzyskaniem pełnej suwerenności i rozwiązaniem Układu Warszawskiego. Nastały lata, gdy suwerenne decyzje dotyczące zakupów uzbrojenia podejmowane były w Warszawie. Niestety zbiegło się to z czasami stosunkowo niskich wydatków na MON. W latach 90-.XX wieku proces modernizacji technicznej WP został praktycznie wstrzymany. Równoczesny proces redukcji liczebnej wojska wiązał się w cyklicznym wycofywaniem najstarszych wzorów uzbrojenia. Dzięki temu armia stawała się coraz mniejsza, a „na papierze” malał średni wiek uzbrojenia. Gdy Polska przystąpiła do NATO problem zakupów uzbrojenia stał się jeszcze większy. NATO jako organizacja wolnych i suwerennych państw nie narzuca swoim członkom ścisłych planów rozwoju, tylko raczej wykorzystuje to co państwa gotowe są posiadać i na co przeznaczać środki budżetowe. Aby uwiarygodnić polskie członkostwo w NATO należało pozyskiwać nowoczesne uzbrojenie, aby stopniowo podnosić zdolności bojowe WP.

Jednym z flagowych zakupów zrealizowanych po wejściu do NATO był myśliwiec F-16. Fot.SSgt Ian Houlding GBR Army/SFJZ13/NATO/flickr
Jednym z flagowych zakupów zrealizowanych po wejściu do NATO był myśliwiec F-16. Fot.SSgt Ian Houlding GBR Army/SFJZ13/NATO/flickr

Wraz z upływem lat zmieniały się nazwy instytucji i jednostek Sił Zbrojnych RP odpowiedzialnych za proces planowania i zakupów uzbrojenia. Zmieniali się również dysponenci środków budżetowych. Przez lata byli nimi np. dowódcy poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. To np. MW podpisała umowę ze Stocznią MW na budowę korwety projektu 621 Gawron (obecnej korwety patrolowej ORP Ślązak). Ale ci dysponenci nie mieli wielkiego wpływu na przyznawane im z centrali środki finansowe w następnych latach. Jednym z wielu powodów przeciągającej się budowy tego okrętu był właśnie brak systematycznego finansowania. Ze względu na coraz mniejsze efekty takich działań, stosunkowo szybko zaczęto zmieniać system zakupów. Niektóre jednostki organizacyjne pozbawiono statusu dysponenta środków budżetowych (np. dowództwa RSZ). Starano się rozdzielić zakupy nowej techniki wojskowej od bieżących remontów i napraw do czego m. in. sformowano Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Powołano Agencję Mienia Wojskowego, która między innymi miała zajmować się procesem wycofywania, sprzedaży i utylizacji zbędnego uzbrojenia. Jednak przez lata nie wypracowanego czystego i klarownego systemu. Dla zewnętrznego obserwatora tego procesu nie było jasne dlaczego niektóre przetargi prowadzone były przez Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych (będący częścią Urzędu MON), inne przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, a jeszcze inne przez Agencję Mienia Wojskowego.

Na początku XX wieku rozpoczęto kolejne prace nad modyfikacją procesu pozyskiwania techniki wojskowej. Już w 2008 roku pojawił się projekt powstania Agencji Uzbrojenia, która miała powstać z połączenia trzech dotychczasowych instytucji czyli Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych, Departamentu Polityki Zbrojeniowej oraz Agencji Mienia Wojskowego. Projekt ustawy o utworzeniu Agencji Uzbrojenia i likwidacji Agencji Mienia wojskowego został nawet w 2008 roku skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów w celu oceny skutków przewidywanej regulacji prawnej. Ówcześnie projekt ten nie uzyskał akceptacji i po raz kolejny reorganizację można było przeprowadzić tylko na niższym szczeblu decyzyjnym czyli wewnątrz MON.

image
Fot. chor. R.Mniedło/11LDKPanc.

Na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-91/Org./P1 z dnia 5 listopada 2010 roku powstał Inspektorat Uzbrojenia. Został on sformowany z dniem 31 grudnia 2010 roku na bazie rozformowanych Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych, Biura Analiz Rynku Uzbrojenia, Terenowego Oddziału Techniki Morskiej oraz Oddziału Budowy i Modernizacji Okrętów. Zarządzeniem nr 64/MON z dnia 8 grudnia 2010 roku Inspektorat Uzbrojenia otrzymał status jednostki budżetowej. Niestety samo powstanie IU niewystarczająco uporządkowało system. Ciągłe zmiany organizacyjne przeprowadzane w samym Urzędzie MON jak w instytucjach podległych i nadzorowanych Ministrowi, doprowadziły do rozmycia odpowiedzialności, przeciągających się uzgodnień i coraz większego przerostu procedur biurokratycznych. Oprócz kierownictwa MON i Sztabu Generalnego, które powinny mieć decydujący głos pojawili się organizatorzy systemów funkcjonalnych, gestorzy, centralne organy logistyczne itp. Za offset związany z zakupami zaczęło odpowiadać Biuro ds. Umów Offsetowych (sformowane 31 marca 2015 roku).

Za zebranie i przygotowanie materiałów do oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa odpowiada Departament Polityki Zbrojeniowej. Za sprawy związane z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi częściowo zaczął odpowiadać nowy Inspektorat Innowacyjnych Technologii Obronnych (sformowany 31 sierpnia 2013 roku). Niezmiennie bieżącą eksploatacją uzbrojenia i sprzętu wojskowego zajmuje się Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, co oczywiście przekłada się na możliwości zakupu nowych wzorów.

Podobnym ciągłym przekształcaniom podlegał państwowy przemysł obronny. Do końca PRL MON dysponował szeregiem wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych jak Stocznią MW czy Wojskowymi Zakładami Lotniczymi, Motoryzacyjnymi, Mechanicznymi, Uzbrojenia i innymi. Zajmowały się one przede wszystkim remontami, a tylko w małym stopniu produkcją. Polska produkcja zbrojeniowa realizowana była głównie w państwowych przedsiębiorstwach podległych branżowym ministerstwom. Po zmianach gospodarczych i prywatyzacji części przemysłu nastąpiły próby konsolidacji reszty przemysłu zbrojeniowego. Obecnie większość państwowych spółek zgrupowana jest w grupie kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa. Do niej też trafiły nadal istniejące wojskowe przedsiębiorstwa remontowo-produkcyjne. Nadzór nad PGZ również ulegał zmianie. Kilka lat temu PGZ trafiła pod nadzór Ministra Obrony Narodowej, ale na mocy rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 06 grudnia 2019 roku PGZ została przeniesiona do nowo powstałego Ministerstwa Aktywów Państwowych, który obecnie je nadzoruje.

Fot. Mirosław Mróz/Defence24.pl
Czołg PT-91 Twardy w ZM "Bumar"-Łabędy. Fot. Mirosław Mróz/Defence24.pl

Jak widać z powyższego, skrótowego opisu samo powstanie Inspektoratu Uzbrojenia było tylko krokiem niezbędnym, ale nie wystarczającym do zaprowadzenia porządku i zdecydowanego zwiększenia skuteczności systemu. Dlatego w 2018 roku Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział powstanie Agencji Uzbrojenia. We wstępnie przedstawionych założeniach Agencja miała odpowiadać za cały cykl, od fazy analiz i definiowania wymagań, poprzez prowadzenie przetargów i podpisywanie umów, wprowadzanie sprzętu na wyposażenie i wsparcie jego eksploatacji. Więcej szczegółów minister Mariusz Błaszczak przedstawił 22 września 2020 roku w czasie Defence 24 Day, organizowanego przez Defence24.pl. Minister stwierdził, że powstanie z połączenia kilku instytucji czyli Inspektoratu Uzbrojenia, Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych i Biura ds. Umów Offsetowych. Dodatkowo trafi do niej wybrana część innych instytucji. Dotyczy to niektórych zadań Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Agencja Mienia Wojskowego. Minister zaznaczył wtedy, iż istnieją dwie koncepcje dalszej podległości PGZ czyli pod Ministerstwo Obrony Narodowej lub Ministerstwo Aktywów Państwowych.

W tym samym czasie w obiegu internetowym zaczął krążyć nieoficjalny projekt ustawy o Agencji Uzbrojenia. Razem z nim miała być procedowana ustawa pod nazwą Przepisy wprowadzające ustawę o Agencji Uzbrojenia. Konsekwencją wprowadzenia obu tych ustaw miała być nowelizacja całego szeregu innych obecnie funkcjonujących ustaw, rozporządzeń i decyzji. Jednakże projekt ustawy o Agencji Uzbrojenia nie został oficjalnie opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legalizacji. Brak oficjalnej publikacji projektu ustawy potwierdził sekretarz stanu w MON w swojej odpowiedzi z dnia 5 lipca 2021 roku, na interpelację poselską. Dodał on również „że obecnie trwają uzgodnienia wewnątrzresortowe związane z projektem ustawy o Agencji Uzbrojenia.” oraz „Aktualnie trudno jest, bowiem, wyrokować o ostatecznym kształcie procedowanych aktów normatywnych.” To, iż Agencja Uzbrojenia powstanie nie na mocy ustawy sejmowej, ale decyzją MON potwierdził Minister Mariusz Błaszczak w wywiadzie udzielonym Defence24.pl w dniu 16 lipca 2021 roku.

Pierwszym upublicznionym krokiem do zmian systemu zakupowego było podpisanie przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 01.09.2021 roku pięciu decyzji, które pojawiły się w Dzienniku Urzędowym MON:

- nr 116/MON w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego

- nr 117/MON w sprawie Rady Modernizacji Technicznej

- nr 118/MON w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych

- nr 119/MON uchylająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej oraz w sprawie podziału zadań wynikających z uchylenia decyzji

- nr 120/MON uchylająca decyzję w sprawie Organizatorów Systemów Funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sprawie podziału zadań wynikających z uchylenia decyzji

Wejście w życie nowych decyzji powoduje, iż stracą moc następujące decyzje Ministra Obrony Narodowej:

- decyzja nr 56/Org./P5 z dnia 24.12.2013 roku w sprawie Organizatorów Systemów Funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (z późniejszą zmianą);

- decyzja nr 384/MON z dnia 29.09.2015 roku w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (z późniejszymi zmianami);

- decyzja nr 202/MON z dnia 23.06.2016 roku w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (z późniejszymi zmianami);

- decyzja nr 141/MON z dnia 05.07.2017 roku w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (z późniejszą zmianą).

Decyzja nr 116/MON określa dokładnie procedurę pozyskiwania sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz jego części, komponentów lub podzespołów, technicznych środków materiałowych od tego sprzętu, a także usług, dostaw i robót budowlanych bezpośrednio związanych z tym sprzętem. Decyzja nie ma zastosowania w przypadku wyników badań naukowych w postaci demonstratorów, sprzętu pozyskiwanego, dla którego Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych lub Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej jest instytucją ekspercką, sprzętu dla Żandarmerii Wojskowej, sprzętu w obszarze informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa. Decyzja nie dotyczy również środków zaopatrzenia żywnościowego, materiałów pędnych i smarów, przedmiotów umundurowania i wyekwipowania oraz produktów leczniczych.

Chyba jednym z najważniejszych zapisów tej decyzji jest jednoznaczne usankcjonowanie decydującej roli Ministra Obrony Narodowej. Nadzoruje on proces pozyskiwania sprzętu wojskowego, wydaje decyzje dotyczące jego pozyskania, wstrzymuje pozyskanie, przerywa czy też może nakazać ponowne przeprowadzenie definiowania wymagań sprzętowych czy też ponowne opracowanie studium wykonalności. Oczywiście merytoryczne prace powierza się Szefowi Agencji Uzbrojenia oraz jego podwładnym i są one precyzyjnie opisane na 27 stronach decyzji. Opisuje ona tryb postępowania przy pozyskaniu nowego sprzętu oraz sprzętu w ramach pilnej potrzeby operacyjnej. W tym drugim przypadku wniosek o taki tryb mogą złożyć Szef Sztabu Generalnego WP oraz dowódca rodzaju Sił Zbrojnych (w obecnej organizacji MON są nimi Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej). Tryb ten jest czasami bardzo wygodny w stosowaniu, lecz jego nadużywanie może prowadzić do istotnych wypaczeń systemu zakupów sprzętu wojskowego.

Fot: J. Ćiślak/Defence24.pl
Fot: J. Ćiślak/Defence24.pl

Decyzja dokładnie opisuje całą procedurę zakupu w zależności od trybu i od tego czy jest on realizowany w ramach programu FMS (Foreign Military Sales) w USA. Osobny rozdział poświęcony jest pracom rozwojowym. Realizowane są one poprzez określenie założeń do projektowania, a następnie projektowania i rozwoju. Ważnym etapem prac rozwojowych ma być bieżąca kontrola i nadzór prowadzone przez Agencję Uzbrojenia, a przede wszystkim końcowy odbiór. Jak pokazuje praktyka prace rozwojowe bardzo często wymagają wprowadzania zmian dotyczącym przedmiotu, charakterystyki, terminu ukończenia oraz kosztów ponoszonych na ich realizację. Odpowiednie procedury również stanowią cześć tej decyzji. Ważnymi są również zapisy dotyczące egzemplarzy prototypowych wykonanych w czasie pracy rozwojowej. Mogą one pozostać u wykonawcy w celu czasowego ich przechowania lub skierowane do wskazanego odbiorcy.

Odpowiednie decyzje każdorazowo będzie podejmował Szef Agencji Uzbrojenia. Decyzja opisuje również tok postępowania w przypadku pozyskania sprzętu wojskowego z amerykańskich środków pomocowych czyli FMF (Foreign Military Financing). Postanowienia końcowe decyzji nr 116/MON ustalają, iż wszystkie wszczęte i niezakończone do końca 2021 roku postępowania zakupowe będę realizowane według dotychczasowych przepisów. Jednakże Rada Modernizacji Technicznej ma prawo w poszczególnych przypadkach postanowić inaczej i wtedy procedury kontynuowane będą już w oparciu o nowe przepisy. Decyzja nr 116/MON wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wspomniana Rada Modernizacji Technicznej jako organ doradczy Ministra Obrony Narodowej została powołana z dniem 1 września 2021 roku decyzją nr 117/MON. Przewodniczącym Rady jest Minister, a w jej skład wchodzą wyznaczeni przez Ministra przedstawiciele Sztabu Generalnego WP, Agencji Uzbrojenia (do dnia 31 grudnia 2021 Inspektoratu Uzbrojenia), Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Departamentu Strategii i Planowania Obronnego oraz Departamentu Budżetowego. Do zadań Rady należy przede wszystkim wypracowanie stanowiska w sprawach dotyczących modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP (w szczególności ustalanie priorytetów w tym zakresie), inicjowanie procesu definiowania wymagań sprzętowych w przypadkach wskazanych w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego oraz ich zatwierdzanie, inicjowanie pilnej potrzeby operacyjnej w przypadkach wskazanych w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego oraz wypracowywanie opinii, ocen i wniosków w sprawach związanych z procesem pozyskiwania sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Decyzja zawiera krótki regulamin Rady.

Reklama
Reklama

Istotną nowością decyzji nr 117/MON jest załącznik nr 2, w którym zestawiono wszystkie występujące w Siłach Zbrojnych RP rodzaje sprzętu wojskowego z przypisaną „Instytucją ekspercką” i „Organem logistycznym”. Instytucja ekspercka zastępuje dotychczasowe pojęcie gestora sprzętu wojskowego. W myśl nowej decyzji MON są nimi: odpowiedni zarząd Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, szefostwo Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, Szefostwo Rozpoznania Geoprzestrzennego, Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, Wojskowa inspekcja Weterynaryjna, Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych, Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych, Biuro Hydrograficzne MW, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Departament Kadr, Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Departament Ochrony Informacji Niejawnych, Wojskowe Centrum Metrologii, Wojskowe Biuro Historyczne, Biuro Ewidencji Osobowej WP, Departament Spraw Socjalnych. Jak widać lista instytucji eksperckich jest nadal długa. Organem logistycznym nadal pozostają przeważnie (z małymi wyjątkami) merytoryczne szefostwa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Decyzja nr 118/MON jest najobszerniejszą z nowych decyzji i liczy 83 strony. Dotyczy ona zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych. Planami tymi są opracowywane i aktualizowane przez Zarząd Planowania Rzeczowego P8 Sztabu Generalnego WP:

  • Plan modernizacji technicznej,
  • Plan zakupu środków materiałowych,
  • Plan inwestycji budowlanych,
  • Plan inwestycji NSIP (NATO Security Investment Programme).

Głównym odpowiedzialnym za właściwe przygotowanie zadań rzeczowych i stworzenie warunków do ich realizacji jest Szef Sztabu Generalnego WP. Oczywiście poprawnie muszą z nim współpracować wszystkie organy planujące w MON. Ważnym zapisem decyzji jest zezwolenie na ujmowanie w planie modernizacji technicznej w danym roku planistycznym i poplanowym tylko tych zadań, które są przygotowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Warmate 3.0. Fot. Grupa WB.
Warmate 3.0. Fot. Grupa WB.

Decyzja oprócz samego procesu planowania szczegółowo opisuje zasady realizacji centralnych planów rzeczowych oraz dokonywania w nich korekt. Zawarte są w niej również zapisy dotyczące możliwości tworzenia rezerw zadaniowych oraz okresowej oceny realizacji planów (w cyklach półrocznych i rocznych). Przygotowano również procedurę na sytuację wprowadzenia ograniczeń środków budżetowych. Osobne rozdziały decyzji poświęcone są szczegółowym ustaleniom w zakresie opracowania i realizacji planu zakupów środków materiałowych, planu inwestycji budowlanych oraz planu inwestycji NSIP. Plany te i ich realizacja jest niezmiernie istotna dla bieżącego funkcjonowania Sił Zbrojnych. Ich realizacja pochłania stosunkowo duże kwoty pieniędzy, ale są zdecydowanie mniej znane, publicznie omawiane i analizowane od planu modernizacji technicznej. Załącznikami do decyzji, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku, jest 25 szczegółowych tabel, wypełnianych w czasie poszczególnych faz planowania.

Opublikowane decyzje MON mają na celu uporządkowanie systemu zakupów sprzętu wojskowego. Sformowanie Agencji Uzbrojenia na bazie rozproszonych jednostek organizacyjnych MON ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej i likwidację zbędnych organizmów. Wszystkie zaplanowane do realizacji do końca 2021 roku zmiany dokonują się wewnątrz resortu obrony narodowej. Nie dotyczą one przemysłu zbrojeniowego i dawnych wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych, będących obecnie częścią PGZ. Zapisy decyzji jasno określają decydującą rolę Ministra Obrony Narodowej w części decyzyjnej procesu zakupowego. Zmiana gestorów na instytucje eksperckie ma na celu wymuszenie na poszczególnych komórkach i instytucjach nie tyle stawiania wymagań dotyczących sprzętu wojskowego, co bardziej służenia swoją ekspercką wiedzą. Czy to wszystko wystarczy aby przyśpieszyć i uprościć procedury przetargowe przekonamy się już w najbliższych latach. Przekonamy się również czy to będzie całość reformy systemu czy tylko jej pierwszy etap. Miejmy tylko nadzieję, iż Agencja Uzbrojenia przetrwa, nawet ze zmianami, ale dłużej od swojego  poprzednika czyli Inspektoratu Uzbrojenia.

>>> MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO MSPO 2021 - WIADOMOŚCI, ANALIZY, WYWIADY - SERWIS SPECJALNY DEFENCE24.PL <<<

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 59
Reklama
mustafa
sobota, 13 listopada 2021, 20:01

NIECH AGENCJA UZBROJENIA POZYSKA PROPONOWANE PRZEZ IZRAEL,KOREĘ TRANSFERY TECHNOLOGII NA SYSTEMY RAKIETOWE,BUDOWĘ SILNIKÓW RAKIETOWYCH I GŁOWIC BOJOWYCH,SYSTEMÓW OKRĘTOWYCH,RAKIET RÓŻNEGO ZASIĘGU I INNE TECHNOLOGIE UZBROJENIA.POLSKA NIECH POZYSKA RAKIETY BALISTYCZNE,MANEWRUJĄCE,SAMOLOTY GRIPEN 100-200 SZTUK,OKRĘTY PODWODNE I INNE OKRĘTY NAWODNE,ŚMIGŁOWCE SZTURMOWE 150 SZTUK I INNE UZBROJENIE.POLSKA MUSI BYĆ BARDZO SILNA I MIEĆ SIĘ CZYM BRONIĆ I ATAKOWAĆ W RAZIE ;W;.NIECH RZĄD PODNIESIE PKB NA OBRONNOŚĆ.GDZIE CZOŁGI K2 PL,WIĘCEJ OKRĘTÓW PODWODNYCH I NAWODNYCH,SAMOLOTÓW,SYSTEMÓW ANTYRAKIETOWYCH,I INNYCH RAKIET.

andys
czwartek, 23 września 2021, 17:15

Zastanawiam sie, czy wiodąca rola Ministra ON, w przypadku ,gdy ministrem jest cywil, który dotychczas nie miał nic wspólnego z wojskiem , jest bezdyskusyjnie dobra? Dlaczego wprowadzono cywilny nadzór nad wojskiem? Aby generałom nie odbiło i aby nie naciskali nie te co trzeba, guziki. Czy to zdało egzamin? W państwach duzych, chyba tak, w srednich i mniejszych - nie wiem.

Arnold
czwartek, 16 września 2021, 13:54

Dla mnie przejawem braku kompetencji, wiedzy z zakresu obronności, techniki itd...jest kupowanie sprzętu bez testowania jak robi cały cywilizowany świat. np.program mustang...6lat dlaczego nie wybrano 5-7-10 firm każda z nich ma dostarczyć po 3 pojazdy na 6 miesięczne testy za swoją kase (testy nie sztabowe do wożenia papierów..jak testowano po szkołach mundury w policji)...każda z firm przedstawia oferte cenową auta i serwisu itd. Pośmiewiskiem jest dodawanie punktów za dodaki typu kamera cofania itd.to zamawiajacy ma podać co chce a firmy mają dostosować auto do wymagać...Typu:tapicerka z cordury z pokrowcami do prania...wykładzina gumowa wnętrza...otwory odwadniające w podłodze...matowy lakier zderzaki,lusterka,felgi w kolorze Ral "X"... Gwarancja 5lat i usuwanie usterek w 24 godziny lub pojazd zastępczy równoważny...orurowanie progów... Metalowe zderzaki...pokrowce kamuflujące na światła...wyciągarka lub montaż pod nią...osłona podwozia...światła dodatkowe do jazdy w noktowizji w podczerwieni. U nas bieże się z katalogu z targów i z nacisków lobbystów.wybiera się produkt a potem negocjuje cene.chore! Przecież te Fordy Rangery to pośmiewisko na cały świat.nawet Czesi kupili "militaryzowane" nie mówiąc o dobrych nie chromowanych VW T6 4x4 dla WOTU...i wmawia się brednie że to pojazdy sztabowe.tak samo było w policji jak zamawiali auta z silnikami 1.0 60KM bo bądą do "wożenia akt" i są eko...tym sposobem wiele komisariatów dostało jedyne auto corsa 1.0 do ew.pościgu... (uciekał każdy nietrzeźwy lump bo wiedział że policja i tak nie da rady nawet z 1.9TDI ) ale zamawiajacy szczycił się statystyką kupna kilkuset pojazdów "wrzodów". Ale czego tu oczekiwać jak.nasz sztab jeździ na pokazy poligonowe landroverami luksusowymi cywilnymi czarnymi.3 Świat intelektualny!

SYGNALISTA
piątek, 10 września 2021, 23:31

Spoko po Borsukach maja być niszczyciele czołgów i wozy wsparcia dwa w jednym oparte o koncepcje szwedzkich bez wieżowych czołgów Stv103 i armaty 155mm ..

Mario
piątek, 10 września 2021, 21:34

o 10 lat zapóźno...

kondensator
poniedziałek, 27 września 2021, 10:09

Kolejna instytucją dla swoich.

Driver25
wtorek, 7 września 2021, 13:51

Brawo MON oby wreszcie był sprawny i szybki proces modernizacji bez zbędnej biurokratycznej paplaniny i hamulcowych tworów

Marine
środa, 22 września 2021, 09:23

Churchill chyba powiedzial, że jak się nie wie co robić, stwarza się agencje, komitet, etc...

ałtor
sobota, 11 września 2021, 09:54

Czy potrafisz czytać ze zrozumieniem tekst który komentujesz? To nie kontrrewolucjoniści bruździli i przedłużali w nieskończoność trwające przetargi, tylko MON sam, rękami nieudolnych urzędników (cywilnych i wojskowych) tworzył to piekło, wielokrotnie zmieniał założenia, pomysły, budował gwiazdy śmierci, latami analizował coś, co student przeanalizowałby i napisał tabelkę w excelu w kwartał.

asdf
sobota, 11 września 2021, 07:58

LOL przeciez to MON byl tym hamulcowym, teraz juz bedzie mozna robic sobie zakupy z polki i juz zaden insepektorat uzbrojenia nie bedzie bruzdzil

dropik
środa, 8 września 2021, 07:27

6 lat zastanawiania się to rzeczywiście sprawnie i szybko , a na końcu i tak wyjdzie prezes w trybie "bez żadnego trybu" powie kupujemy to i to i na wczoraj , a agencja będzie mogła jedynie zastanawiać się nad kupnem przysłowiowych wacików

lol
czwartek, 9 września 2021, 17:41

Bzdury pleciesz. Program Wilk śledzę od początku gdy istniał. I przez ten czas analizowano różne możliwości i jedną z opcji były właśnie Abramsy. USA złożyło ofertę na SEPv3 na początku roku 2021 gdzieś. I na 100% była analizowana. Wygrali, bo był krótki czas realizacji i bogaty pakiet dodatkowy obejmujący budowę zaplecza logistyczno-szkoleniowego. Do tego sama maszyna bija na głowę Leo2A7V pod każdym prawie względem, choć krytycy i tak stwierdzą, że 'Abramz ma krutkom lufkem xD'... Tak jakby to lufa dokonywała penetracji, a NIE wystrzelony pocisk :) Nawet wystrzelenie z super-działa słabego i przestarzałego pocisku - nie pozwoli przebić pancerza wroga.

andys
czwartek, 23 września 2021, 17:08

Długosć (lufy) nie ma znaczenia? Ciekawostka!!!

Driver25
czwartek, 9 września 2021, 14:25

Oby więcej takich zakupów z półki nie było bez porządnego przetargu i porównania uzbrojenia nie było. Martwi mnie tylko czy Inspektorat uzbrojenia w obecnym kształcie zostanie zlikwidowany i czy część najbardziej hamulcowych osób odpowiedzialnych za zakupy sprzętu zostanie wreszcie odsunięta od wpływu na modrnizację armii.

lol
czwartek, 9 września 2021, 17:38

@Driver25 - oj... jest wręcz na odwrót. Najlepsze zakupy były właśnie tak 'z czapy'. Jak miały być przetargi to... Sorry no warunki takie są, że wygrywa najtańszy szrot. Popatrz na 'Mustanga' - kilka razy startował przetarg, bo geniusze z IU chcieli kupić wozy dla wojska taniej niż wersje cywilne terenówek :D :D :D A co do zakupu Abramsów - tak naprawdę to były robione od 2017 roku analizy, porównania itp. Nawet były 3 oferty rozpatrywane. I wygrała Amerykańska. PiS zrobił z tego kiepski show ogłaszając co kupują.

grom
wtorek, 7 września 2021, 17:24

następna biurokratyczna, niekontrolowana instytucja do wyprowadzania pieniędzy z budżetu, robienia wałków oraz posady dla posady prezesowskie byłych akwarystów oraz dyrektorskie dla "córek leśniczego"

po trzecie sankcje
niedziela, 12 września 2021, 10:17

Przez wiele lat byłem zawodowym zakupowcem. Oczywiście nie tak skomplikowanych rzeczy, jak uzbrojenie dla armii, ale prawdę powiedziawszy to jest to relatywnie prosta robota dla niewielkiego zespołu ludzi decyzyjnych. Oczywiście żeby to robić dobrze to trzeba mieć IQ 120-130 minimum, ale znalezienie 12-20 inteligentnych ludzi to nie jest problem w 38mln kraju.

Jabadabadu
wtorek, 14 września 2021, 12:20

A jeżeli "inteligentni inaczej" szukają "bardziej inaczej inteligentnych" od siebie? Przecież tylko w taki sposób zabetonują swoje stołki i apanaże. Proste?

w
wtorek, 7 września 2021, 11:10

a IU nie został tym rozporzqadzeniem zlikwidowany ??? Trudno usuwalne krasnoludki ???

paranoja
poniedziałek, 6 września 2021, 23:52

,,,,,kto dopuszcza do prywatyzavcji budzetu MON oraz zatrudniania ponad półtora całkowicie tysiaca katechetów i zydów ? To po co bedzie Rząd i MON i reszta instytucji państwa jak amwayoowcy roznosixiele listów i pizzy katechetycznej beda dezydowali o imporcie za prowizje to paranojazamiast agencji jest potrzebny tylko jeden człowiek który to wszystko wygoni nabedouińskapustynie fellacjowska

Wojmił
poniedziałek, 6 września 2021, 21:31

Nasz przemysł zbrojeniowy specjalizuje się w produkcji papierów..

wiarus
poniedziałek, 6 września 2021, 20:41

Tak naprawdę, może to być nawet cotygodniowy zjazd capo die tutti capi, byleby naszego sprzętu przybywało /bez zakupów z półki/.

lol
czwartek, 9 września 2021, 17:43

A jak ma być kupowane coś, czego w ogóle się tu nie produkuje? Jak sobie wyobrażasz zakup samolotów uderzeniowych itp? To co w PL się udaje to BWP, artylerie itp. I na razie na tym się skupmy. Na inne przyjdzie czas, ale póki co - musi być z półki. Offsety to nie zawsze są warte świeczki, bo sprzedawca i tak sobie to na czymś odbije...

inżynier zbrojmistrz
poniedziałek, 6 września 2021, 19:54

Autor chyba nie wie co pisze, czyli powrót do przeszłości.System za komuny działał, choć autorowi się "ideologicznie" nie podoba. Wystarczyło skorygować "kolory" a nie rozwalać wszystko do cna.Przypominam autorowi,że eksport uzbrojenia za "komuny" realizowany przez Cenzin (wtedy Centr.Zarząd Inżynierii) to po Węglokoksie najważniejszy dostawca dolarów. Sprzedawaliśmy do ponad 20 krajów od czołgów,samolotów i okrętów po broń lekką,amunicję, etc. A dziś - po dzielnych działaniach Klicha,Siemoniaka,Nacierewicza i Błaszczak - mamy NUL w eksporcie, haniebne opóżnienia w dostawach helikopterów,okrętów,modernizacji czołgów,etc. A transferze technologii czy rozwoju nowych broni nawet nie warto wspominać.

lol
czwartek, 9 września 2021, 17:45

Eksport jest możliwy gdy nie ma problemów z licencjami. Np: Rosomaków eksport wymaga zgody na eksport do danego kraju od właściciela licencji, na której się bazuje w PL.

dropik
środa, 8 września 2021, 07:48

ale dyrdymały. Cenzin nie uzbrajał polskiej armii tylko exportował do krajów 3 świata. Po upadku komuny na rynek zaczęły plynąć nieograniczone zasoby broni z zasobów panstw byłego U.W. Niestety nasz przemysł nie wytwarzał nic nowoczesnego więc posuch w exporcie jest częściowo naturalna. wina mon że nie potrafił z tym przemysłem zrobić nic sensownego i nie promował prywatnego przemysłu.

Fort
wtorek, 7 września 2021, 02:41

W Korei Północnej też napewno działa bardzo sprawnie. Porównujesz rzeczy, które są nieporównywalne. I do jakiego normalnego kraju, który nie musiał od nas kupowac w ramach przyjaźni sowiecko sowieckiej coś sprzedawaliśmy? Bez sensu

Piotr ze Szwecji
poniedziałek, 6 września 2021, 22:21

System działał, bo był planowany i kierowany z Moskwy. Ciężki przemysł istniał, bo niemal cała produkcja szła do Rosji. Teraz widzisz, trzeba stworzyć wszystko samodzielnie, bez wielkiego brata pomocy/groźby.

KrzysiekS
wtorek, 7 września 2021, 08:35

Piotr ze Szwecji To nie do końca jest tak. Sprzedaż uzbrojenia szła dobrze bo sprzedawaliśmy je wrogom USA. Po zmianie strony nowy "Wielki Brat" zakazał nam sprzedaży w tamte kierunki.

bc
wtorek, 7 września 2021, 20:26

Ale to jednak sowieci otwierali te rynki od Wenezueli, Kuby przez Libię po Irak.

Jampol
poniedziałek, 6 września 2021, 17:31

Od mieszania herbata nie będzie słodsza !!

bc
poniedziałek, 6 września 2021, 21:20

Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść, a nawet najsłodsza herbata z dziurawego kubka ucieknie.

Herr Wolf
poniedziałek, 6 września 2021, 19:09

Będzie dla tych z komisji

Poljam
poniedziałek, 6 września 2021, 19:08

mylisz się

kierownik PUP
poniedziałek, 6 września 2021, 16:18

Ile nowych miejsc pracy powstanie w biurach agencji?

dropik
poniedziałek, 6 września 2021, 15:35

W ustawie są zapisu które przyznają Ameryce uprawnienia które pozwolą im sprzedać to co chcą a nieco co my chcemy. Czyli chcemy kupić czolg A a oni nam sprzedają czolg A1 .

mick8791
środa, 8 września 2021, 13:50

No i kłania się brak umiejętności czytania ze zrozumieniem... W artykule nie ma mowy o ustawie tylko o decyzji ministra ON, bo akt prawny tej rangi powołuje do życia AU. Poza tym przestań wypisywać brednie o jakichś specjalnych zapisach dających USA jakieś wyssane z palca prawa.

hex
poniedziałek, 6 września 2021, 15:07

Te pisiory bez przerwy poprawiają wojsko. Ciągle coś zmieniają więcej, lepiej. Bez przerwy tylko Polska, Polska i Polska.

q
poniedziałek, 6 września 2021, 23:00

Granice otwarte, Niemcy potrzebują pracowników do szparagów.

Autor
poniedziałek, 6 września 2021, 17:44

???

10
poniedziałek, 6 września 2021, 16:23

Widać ,że koledze Polska przeszkadza ,jak się nie POdoba to droga wolna najbliżej za Odrę .

PP
poniedziałek, 27 września 2021, 10:22

Kolega to sam będzie podskokach zwiewał do tych lewicowych Niemiec.

inż.
poniedziałek, 6 września 2021, 21:40

dobrze powiedziane he he

wifi
poniedziałek, 6 września 2021, 14:57

"Agencja od spraw analiz". Zmiana firanek nic nie pomoże jak cały czas Ci sami ludzie tym zarządzają. Zmienia się nazwa ale myślenie pozostanie takie samo

zgłodzony propagandą
poniedziałek, 6 września 2021, 14:44

Prosta taktyka, najpierw przejąć media, a potem zmieniać, zmieniać i ciągle zmieniać aby nikt nie połapał się co wyprawiają. Tak działa propaganda, prosta skuteczna.

123
poniedziałek, 6 września 2021, 15:14

Dokładnie masz racje :) tak zrobiono w Polsce gdzie spora cześć mediów jest w rekach zagranicznych i kształtuje rzeczywistość a jak byśmy chcieli żeby były w rekach polskich to odrazy by się taki krzyk podniósł ze niszczymy demokracje wolność prasy :P. W Niemczech wszystkie główne media są w rekach niemieckiego rządu czyli Niemcy nie są krajem demokratycznym tylko w pełni reżimem totalitarnym z tego wychodzi :)

gość
poniedziałek, 6 września 2021, 17:28

Dokładnie jest tak jak napisałeś, w ustawie o medinach nie ma antydemokratycznych zapisów, jest ona niemal identyczną kopią tej francuskiej, jednak żeby to zrozumieć należny zacząć myśleć samodzielnie i nauczyć się czytać ze zrozumieniem. A no i oczywiście pozostawić media głównego ścieku...

Box123
wtorek, 7 września 2021, 03:11

Niestety nie jest prawie identyczną kopią. Jest bublem na pół gwizdka, który tylko ściągnął gromy na rząd i dał argumenty targowicy, żeby krzyczeć o zamachu na demokracje przez co kolejne tabuny jej zwolenników będzie jeszcze bardziej o tym przekonanych, a sama w sobie nic nie zmienia. Ustawa francuska to obcy kapitał max 20%, a nie poza europejski i 49%. Czyli co? Już niemieckie zakłamane media, które nieustannie od lat manipulują społeczeństwem w Polsce i regularnie plują w twarz Polakom robiąc prowokacyjne artykuły w polskie święta np artykuł z Onetu kilka lat temu o polkach które sprzedawały się Niemcom za pieniądze przyozdobiony zdjęciem gdzie kolumna niemieckich żołnierzy prowadzi kilkadziesiąt polek trzymając je pod rękę w palmirach, gdzie chwilę później zostały przez nich zamordowane albo inny artykuł tego samego portalu o tym jak to biedni żołnierze musieli spędzać samotnie święta z dala od rodzin - i chodziło oczywiście o biednych żołnierzach Wehrmachtu w okupowanej Polsce. Robiąc taką idotyczna ustawę tylko sami sobie narobiliśmy kłopotów, a do tego pokazaliśmy ze mamy mentalność chłopca do bicia, który już nawet boi się głośniej oddychać. Bez naprawdę przeniesionych rozwiązań z Francji i wprowadzenia realnych sankcji za rozpowszechnianie kłamstw i fejknewsow w przestrzeni publicznej oraz bez rozpoczęcia zdecydowanego zwalczania wewnętrznej tarogowicy (zaostrzenie kar i rozszerzenie definicji o działania w warunkach wojny hybrydowej wpisujące się w nią po stronie wroga oraz działania przeciwko Polsce na arenie międzynarodowej) , gdzie obecne przepisy o zdradzie i trybunale stanu są zupełna fikcją będziemy krajem niewolników

ciekawy
poniedziałek, 6 września 2021, 15:49

a z jakich mediów pochodzą rewelacje o niemieckim rządzie kontrolującym główne media?

fox
wtorek, 7 września 2021, 08:59

pamiętasz sylwester w 2015r? rząd niemiecki wydał nakaz nie informować i nie ostrzegać społeczeństwa na temat "wzbogacania kulturowego" pamiętnej nocy. policja niemiecka nakłaniała też kobiety żeby nie zgłaszały zawiadomień dotyczących kradzieży, molestowań, pobić dokonywanych przez sieroty z aleppo.

locco
poniedziałek, 6 września 2021, 17:31

Z tych, z których codziennie korzystasz i które ci mówią, o której możesz zjeść śniadanie, obiad i kolację.

...
poniedziałek, 6 września 2021, 16:24

Z TVN

Sidematic
poniedziałek, 6 września 2021, 13:49

Czy ktoś mi może wytłumaczyć paradoks IU? Skoro jest tak dobrze, że szef IU dostaje awans generalski i trafia do Sztabu Generalnego to dlaczego od lat trwają prace nad likwidacją tej instytucji? A skoro jest tak źle jak wszyscy piszą i trzeba powołać nową instytucję w miejsce niewydolnego i niereformowalnego IU to jakim cudem Pluta został generałem?

modernizator
wtorek, 7 września 2021, 08:47

Przeszło 10 lat temu funkcjonował twór podobny do wprowadzonej Rady Modernizacji Technicznej. Nazywał się Radą Uzbrajania. Gromadził praktycznie wszystkie najwyższe osoby w MON i SZ. Miała na celu podejmowanie decyzji, rozstrzyganie problemów itp. rzeczy. Zdaje się z końcem 2012 r. rozwiązano ten twór uznając chyba, że jest niewydolny i niepraktyczny. I co. Po 10 latach wracamy do tego samego. Nic dobrego z tego nie wyjdzie.

House, Gregory
poniedziałek, 6 września 2021, 17:23

Wszyscy kłamią. Ministrowie przede wszystkim.

Dr House
poniedziałek, 6 września 2021, 15:11

Jest to dosłowny czeski film

Zatroskany
poniedziałek, 6 września 2021, 13:32

To niewiele zmieni. Agencja uzbrojenia powstaje na bazie już istniejących struktur m. in. Inspektoratu Uzbrojenia oraz Departamentu Polityki zbrojeniowej). Nie rozwiązuje to dwóch ważnych problemów. Liczba etatów pozostanie bez zmian (podobne agencje w rozwiniętych państwach zatrudniają znacznie większą liczbę specjalistów, np. prawie 3 krotnie mniejsza Szwecja). Nie powstrzyma to odpływu najlepszych specjalistów, którzy są nisko w MON opłacani będąc odpowiedzialni za miliardowe kontrakty. Zresztą nie rozwiązuje to największego problemu jakim jest ingerencja ministra w zakupy, często wbrew stanowisku SG WP (np. F35 zamiast w pierwszej kolejności F16V, Abramsy czy fregaty). Trzeba też pamiętać że długi okres realizacji zamówień wynika nie tylko ze skomplikowanego, często sprzecznego systemu określenia wymagań operacyjnych ale również z czekaniem na zielone światło od kierownictwa MON. Temu służy słynna faza analityczny-koncepcyjna:).

Mieczysław
poniedziałek, 6 września 2021, 13:31

od kolejnego przekładania papierów i rotacji na stołkach uzbrojenia nam nie przybędzie

Zaq
poniedziałek, 6 września 2021, 13:13

Przecież wystarczy że minister zwoła konferencje prasową ogłosi co kupuje, od kogo, za ile następnie negocjuje warunki dostawy z uprzednio wskazanym dostawcą przecież taki sposób zakupów jest już tradycją samoloty dla VIPow, Himars, Javeliny, F35, Abramsy a tu nagle jakiś dziwny twór chyba tylko po to żeby dzielić stanowiskami.

K
poniedziałek, 6 września 2021, 14:54

Bo jak się wprowadza nowe, lepsze procedury to może się publiczności wydawać, że się dotychczasowe procedury przestrzega. No i jak coś nie zagra to zawsze jest na kogo zwalić i ma się kilka lat spokoju

Tweets Defence24