Nowe nauczanie języków w wojsku

3 czerwca 2020, 10:15
Flagi CombatCamera ADwulatek
Fot. st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek, Combat Camera DO RSZ

Resort obrony narodowej wprowadza nowe uregulowania dotyczące szkoleń, kursów i egzaminów językowych. Określono m.in. zdania i kompetencje Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w zakresie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych. Zmiany przedstawiamy na podstawie zapisów decyzji MON opublikowanej 27 maja.

Umiejętności i kompetencje w posługiwaniu się językiem angielskim oraz innymi językami obcymi to bardzo istotny element systemu kształcenia sił zbrojnych. Współdziałanie w środowisku międzynarodowym, udział w operacjach sojuszniczych, misjach pokojowych, międzynarodowych ćwiczeniach czy służby poza granicami państwa wymagają wysokich kompetencji w obszarze komunikacji i znajomości języków obcych. Niestety, pomimo że od przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego minęło już ponad 20 lat, nie wszyscy żołnierze i pracownicy wojska prezentują wysoki poziom znajomości języków obcych. Warto jednak zauważyć działania resortu w tym obszarze. Czy przełożą się one na poprawę kompetencji wojska? Prawdziwym testem w tym zakresie są niewątpliwie ćwiczenia z udziałem wojsk amerykańskich i naszych sojuszników z NATO oraz służba poza granicami kraju.

Nowa decyzja MON

27 maja w dzienniku urzędowym resortu obrony narodowej opublikowano decyzję nr 73/MON w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej. Dokument dzień wcześniej podpisany został przez sekretarza stanu Sebastiana Chwałka. Moc straciła tym samym obowiązująca do tej pory decyzja nr 251/MON z 26 czerwca 2015 roku podpisana przez ministra w rządzie PO-PSL Tomasza Siemoniaka. Warto zauważyć, że dokument ten do tej pory był nowelizowany tylko raz – niewielkie zmiany wprowadzono bowiem w 2018 roku.

Jakie zmiany w systemie kształcenia i egzaminowania wprowadza nowa decyzja?

Redakcja Defence24 dotarła do uzasadniania, które przygotowano wraz z nowymi przepisami. Czytamy w nim m. in., że wprowadzanie nowej decyzji wynika z potrzeby określenia zdań i kompetencji Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej i Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w zakresie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych. Obowiązująca do tej pory decyzja nie uwzględniała bowiem zmian jakie zaistniały w strukturze sił zbrojnych tj. utworzenia podlegających bezpośrednio pod ministra obrony narodowej Wojsk Obrony Terytorialnej (utworzone z 1 stycznia 2017 roku) oraz podporządkowania Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych pod Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Dzięki wprowadzonym zmianom Dowódca WOT i Szef Inspektoratu Wsparcie uzyskują możliwość powoływania komisji egzaminacyjnych (egzaminy na poziomie 1 i 2) oraz wystawiania świadectw znajomości języków obcych zgodnie z obowiązującym w NATO porozumieniem STANAG 6001. 

Dodatkowo na podstawie decyzji, w uzasadnionych przypadkach żołnierze pełniący w kraju służbę na stanowiskach w międzynarodowych strukturach wojskowych będą mogli ubiegać się o wydanie świadectw w języku angielskim. Ponadto Przewodniczący Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych MON oraz przewodniczący komisji egzaminacyjnych uzyskają uprawnienia do wystawiania zaświadczeń o wynikach egzaminu językowego. Docenią to z pewnością żołnierze i pracownicy wojska ubiegający się o stanowiska w strukturach sojuszniczych. Zaświadczenie tego rodzaju będzie miało ważność 90 dni i pozwoli na potwierdzenie zdobytych lub zweryfikowanych kompetencji językowych. Jest to duże ułatwienie, ponieważ pozwala na potwierdzenie kwalifikacji przed uzyskaniem świadectwa.

Organizacja szkolenia językowego w siłach zbrojnych

Analiza zapisów zawartych w decyzji MON pozwala na poznanie organizacji i systemu kształcenia oraz egzaminowania sił zbrojnych w zakresie znajomości języków obcych. Jak zatem wygląda ten system w świetle zapisów nowej decyzji?

Dla kogo nauka?

Nauką i doskonaleniem znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej objęci są żołnierze zawodowi, kandydaci na żołnierzy zawodowych – podchorążowie, kadeci i elewi, członkowie korpusu służby cywilnej oraz inni pracownicy resortu obrony narodowej, a także żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową.

Decyzja wskazuje na Szefa Sztabu WP, dowódców rodzajów sił zbrojnych oraz Szefa Inspektoratu Wsparcia, dyrektorów (szefów) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Dowódcę Garnizonu Warszawa oraz rektorów-komendantów uczelni wojskowych jako przełożonych, których zadaniem jest zapewnienie możliwości w zakresie nauki i podnoszenia kwalifikacji w obszarze znajomości języków obcych.

Priorytety

Resort określa następujące priorytety kształcenia językowego:

 • realizacja celu związanego z członkostwem w NATO w zakresie umiejętności językowych;
 • spełnienie wymogów określonych na zajmowanym stanowisku;
 • przygotowanie do służby na stanowiskach poza granicami kraju oraz w szkoleniach prowadzonych w językach obcych;
 • podnoszenie poziomu znajomości innych języków obcych niż język angielski – wybrane jednostki wojskowe.

Formy nauczania

Żołnierze i pracownicy wojska mają możliwość korzystania z następujących form nauczania języków obcych:

- kandydaci na żołnierzy zawodowych:

 • nauczanie programowe w uczelniach wojskowych, centrach i ośrodkach szkolenia oraz szkołach podoficerskich;

- żołnierze zawodowi, żołnierze OT i pracownicy resortu obrony narodowej:

 • kształcenie w ramach semestralnych kursów językowych;
 • doskonalenie w ramach kursaów doskonalących i wyrównawczych;
 • doskonalenia na kursach językowych w placówkach edukacyjnych za granicą;
 • doskonalenia podczas szkolenia w jednostkach (instytucjach) wojskowych;
 • doskonalenia w formie e-lerningu;
 • nauczania w ramach innych doraźnie organizowanych kursów;

- żołnierze zawodowi:

 • programowe doskonalenie znajomości terminologii wojskowej w ramach specjalistycznych kursów (studiów) dłuższych niż trzy miesiące.

Skala ocen

Znajomość języka obcego określana jest poprzez Standardowy Profil Językowy w obrębie sprawności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.

W zakresie oceniania znajomości języków obcych zgodnie z Porozumieniem o standaryzacji STANAG 6001 obowiązują następujące poziomy:

 • poziom 0 – brak znajomości języka;
 • poziom 0+ - niepełna znajomość podstawowa;
 • poziom 1 – znajomość podstawowa;
 • poziom 1+ - znajomość podstawowa plus;
 • poziom 2 – znajomość średnio zaawansowana;
 • poziom 2+ - znajomość średnio zaawansowana plus;
 • poziom 3 – znajomość zaawansowana;
 • poziom 3+ - znajomość zaawansowana plus;
 • poziom 4 – znajomość biegła;
 • poziom 4+ - znajomość biegła plus;
 • poziom 5 – znajomość doskonała.

Gdzie i jak szkoli się wojsko?

Kursy języka angielskiego organizowane są na bazie Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi (WSNJO), uczeni wojskowych, ośrodków doskonalenia językowego i centrów szkolenia sił zbrojnych. Dodatkowo za zgodą Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, dowódców rodzajów sił zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i Dowódcy Garnizonu Warszawa przewidziano możliwość organizowania kursów, kursów doskonalących oraz wyrównawczych na poziomach 1-3 w jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz cywilnych szkołach lub ośrodkach szkoleniowych.

Centralną placówką w systemie kształcenia i egzaminowania językowego jest WSNJO, którego komendant jest jednocześnie przewodniczącym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych MON (CKEJO MON). Studium realizuje także kursy z języków obcych innych niż język angielski. Tego rodzaju kursy mogą być także realizowane poza WSNJO po uzyskaniu zgody Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.

Pełny cykl kształcenia językowego w trybie nauczania stacjonarnego dzieli się na trzy kursy semestralne – poziomy: podstawowy, średnio zaawansowany i zaawansowany. Zdobywanie kwalifikacji na poziomie biegły i doskonały nie jest realizowane w ramach kursów i nauczania stacjonarnego. Świadectwa znajomości języków obcych wydane zgodnie ze STANAG 6001 są ważne bezterminowo. 

W przypadku kandydatów na żołnierzy zawodowych uczelnie wojskowe zgodnie z zapisami decyzji zapewniają warunki niezbędne do uzyskania przed egzaminem na oficera znajomości języka angielskiego na poziomie SPJ 3232.

Co istotne żołnierze i pracownicy wojska mają możliwość przystępowania w do egzaminów w trybie ekstremistycznym. Kandydatów do przewodniczącego CKEJO zgłaszają odpowiednio Szef Sztabu Generalnego WP, dowódcy rodzajów sił zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa, rektorzy- komendanci uczelni wojskowych, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, dyrektorzy (szefowie) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej lub osoby przez nich upoważnione. Przy czym kształcenie i egzaminowanie ze znajomości języków obcych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego regulują odrębne przepisy.

Osoby, które z powodzeniem zdadzą egzamin w trybie ekstremistycznym nadal mogą liczyć na gratyfikację finansową. Żołnierzom zawodowym oraz pracownikom resortu obrony narodowej, którzy w trybie eksternistycznym uzyskali po raz pierwszy znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym przyznawana jest jednorazowa nagroda pieniężna w wysokości czterech tysięcy złotych. Nagroda w przypadku zdobycia poziomu biegłej znajomości języka obcego w tym samy trybie wynosi sześć tysięcy złotych. Nagrody żołnierzom przyznaje Dyrektor Departamentu Kadr, na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, a pracownikom pracodawca – dowódca jednostki wojskowej lub szef instytucji.

Własne komisje egzaminacyjne do prowadzenia egzaminów z języków obcych na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym mogą powoływać Szef Sztabu Generalnego WP, dowódcy rodzajów sił zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa oraz rektorzy-komendanci uczelni wojskowych.

Osoby planowane do wyznaczenia na stanowiska służbowe poza granicami kraju lub w strukturach międzynarodowych dyslokowanych na terenie kraju, w przypadku takiego wymogu, są zobowiązane do przystąpienia do certyfikacji językowej przed CKEJO MON. Certyfikacja jest niezbędna, jeśli od daty uzyskania poszczególnych sprawności językowych upłynęły 24 miesiące.

Co z językiem polskim?

Nie zapomniano także o możliwości nauki języka polskiego przez cudzoziemców np. studentów uczelni wojskowych lub żołnierzy stacjonujących w Polsce. W przypadku obcokrajowców określono kompetencje w zakresie nauczania i egzaminowania ze znajomości języka polskiego. Szkolenia i egzaminy odbywają się w uczelniach wojskowych. Osoby te mogą także przystąpić do egzaminów z języków obcych za zgodą przewodniczącego CKEJO MON oraz rektorów-komendantów uczelni wojskowych.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 19
Reklama
Druciak
sobota, 6 czerwca 2020, 07:30

Nie da się w trzy semestry zapewnić każdemu kursantowi zaawansowanej znajomości językowej w 3 semestry. NIE-MO-ŻLI-WE. Szczególnie bez wcześniejszych kontaktów z nauką języków obcych. Usystematyzowanie i wchłonięcie zasad językowych od podstaw to kilka lat a nie jeden semestr.

csd
piątek, 5 czerwca 2020, 22:25

Znowu gierkowska propaganda sukcesu. Obecnie w wojsku nie liczą się kompetencje, języki czy doświadczenie w służbie w strukturach. Liczy się tylko, kto pod kogo jest podwieszony i kogo jest protegowanym. Nie ma żadnego systemu kwalifikowania na stanowiska poza widzi mi się kadrowców i dowódców. Namacalnym przykładem jest ciągłe negatywne opinie służbowe dla osób ubiegających się o służbę w strukturach lub jako przedstawiciele dyplomatyczni przy polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Tłumaczenie dowódców jest to samo: niskie ukompletowanie jednostki lub cele NATO.

AWU
piątek, 5 czerwca 2020, 17:35

A jak z dodatkami językowymi? N.p. u wielu sojuszników znajomość języka na poziomie "fluent" to dodatek nawet rzędu GBP200 czy USD/EUR300 miesięcznie?

Konfederata
czwartek, 4 czerwca 2020, 13:57

Przy obecnym stanie naszej armii proponuję uczyć naszych wojaków obowiązkowo rosyjskiego, żeby wiedzieli jakie są rozkazy od ich nowego dowództwa.

Marecki
czwartek, 4 czerwca 2020, 06:26

Niech nie zapomną o pacierzu. Znajomość na "polu kukurydzy" na pewno się przyda...

Marek
czwartek, 4 czerwca 2020, 06:17

Szkoda tylko że na takie kursy w żaden sposób nie można się dostać i to latami!

zdziwiony
środa, 3 czerwca 2020, 23:46

A może zrobić tak aby kurs uczył języka obcego a nie po to aby zdac egzamin...

tttttt
środa, 3 czerwca 2020, 15:17

SZkolenie wojskowe językowe- powinno uwzględniać slownictwo wojskowe oraz slownictwo wojskowe "fachowe" - dodatkowe bardzo zaawansowane moduły. Ktoś w łączności powinien znać nazewnictwo z działów IEEE, ktoś z wojsk inżynieryjnych powinien znać angielskie słowa oznaczające zapał, zapalnik, lont , równiarka, świder itd , ktoś z lotnictwa powinien znać terminologię lotniczą itd. TE moduły powinny się także przenikać - tak aby był ustalony wspólny materiał ( baczność, spocznij, w lewo zwrot, porucznik, chorąży , capstrzyk itd) . I to w każdym danym wymaganym języku zunifikować, nie tylko angielski. Powinniśmy także w ramach kontrwywiadu nauczyć 100 -300 żołnierzy języka sztucznego a posteriori - na wypadek W- tak aby wróg nie mógł rozwikłać znaczenia słów. Oczywiście taki szyfrant musi przejść 10 egzaminów na 5 - tak aby mu się nie pomyliły słowa w czasie wojny. Oczywiście na ten temat cisza w eterze bo wrog zaplaci pieniążki i taki adept chętnie sprzeda materiały szkoleniowe za lepszy samochód lub domek na Mazurach.

Jarek
czwartek, 4 czerwca 2020, 13:23

W latach 2001-2003 byłem osobą odpowiedzialną za szkolenie językowe w SZ RP. Również kierowana wówczas przez mnie grupa oficerów opracowała Decyzję MON dotyczącą szkolenia i kształcenia językowego. Dzisiaj mam okazję obserwować (jako cywil) funkcjonowanie systemu nauczania języków obcych w RON, dlatego też zgadzam się z Twoją opinią. Dodam tylko to, że najnowsza Decyzja jest elementem kosmetycznym i nie wprowadza poważnych zmian systemowych. Dostosowano ją tylko do struktury funkcjonalnej SZ RP istniejącej od 2017 roku. Jeśli zostanie WPROWADZONY, zgodnie z zapowiedziany, nowy SK i Dow. to znów bedzie nieaktualna.

marian
środa, 3 czerwca 2020, 18:28

To może już są ci żołnierze, którzy znają ten język. Chyba dobrze, że nic o tym nie wiemy ;) No i mogliby trochę przeszkolić z fachowego słownictwa kadrę rezerwy. Niekoniecznie w postaci ćwiczeń wojskowych, bo to drogo, ale chyba znaleźliby chętnych na jakieś popołudniowe zajęcia raz w tygodniu.

translator
środa, 3 czerwca 2020, 12:47

czy podchorążowie w Dęblinie dalej muszą brać korki z angielskiego"na mieście",bo poziom nauczania jest bardzo niski?

english speaker
środa, 3 czerwca 2020, 22:45

Chętnie udzielę :D

Alu Gator
środa, 3 czerwca 2020, 16:34

Kolego a na,WAT w Warszawie nie jest lepiej

Lisu
środa, 3 czerwca 2020, 12:40

Moim zdaniem największym błędem jest brak nagród za egzaminy eksternistyczne na poziomach 1i2 za każdy język obcy. Ponadto żołnierzy ktorzy samodzielnie zdobywają certyfikaty stanag 6001 powinno się promować i w pierwszej kolejności wysyłać na szkoły podoficerski i oficerskie.

xyz
środa, 3 czerwca 2020, 16:16

Nagrody są, piszesz wniosek do dowodcy JW i dostajesz, przynajmniej ja dostałem za jedynkę, teraz czekam na dwójkę i też myślę, że bez problemu zostanie przyznana.

martin
środa, 3 czerwca 2020, 12:31

jezyk obowiazkowy to hebrajski i ukrainski

carl fath
środa, 3 czerwca 2020, 20:37

Tam najbardziej rozpowszechnionym językiem jest rosyjski...

Rzyt
środa, 3 czerwca 2020, 14:42

Dokładnie

y
środa, 3 czerwca 2020, 14:29

Oczywiście. W Izraelu i na Ukrainie! Dla Twojej wiadomości, bo masz ewidentne braki w wykształceniu - w Polsce językiem obowiązującym jest język polski!

Tweets Defence24