Reklama

Prokuratura będzie kontrolować służby. Projekt rozporządzenia

25 sierpnia 2016, 14:01
Żandarmeria Wojskowa
Fot. Żandarmeria Wojskowa/Facebook

Na stronach legislacyjnych rządu ogłoszono projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości ws. sposobu realizacji kontroli prokuratora nad czynnościami operacyjnymi służb specjalnych. Kontrola ma na celu m.in. "konieczność poszanowania podstawowych praw i wolności obywatelskich". 

Projekt rozporządzenia MS, który trafił właśnie do konsultacji, dotyczy sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi policji, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Są one uprawnione - po uprzedniej zgodzie sądu - do takich czynności operacyjnych, jak uzyskiwanie i utrwalanie rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych; obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc innych niż publiczne; treści korespondencji, w tym prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej; danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i teleinformatycznych oraz do dostępu i kontroli zawartości przesyłek.

Projekt rozporządzenia głosi, że kontrola prokuratora jest realizowana poprzez "merytoryczne i efektywne zbadanie podstaw faktycznych wnioskowanych czynności oraz legalności i prawidłowości ich inicjowania i prowadzenia, mając na uwadze konieczność poszanowania podstawowych praw i wolności obywatelskich".

Jak głosi uzasadnienie projektu, konieczność nowego rozporządzenia wynika z nowego Prawa o prokuraturze, uchwalonego w styczniu br. Nakazało ono ministrowi określenie rozporządzeniem sposobu realizacji kontroli prokuratora nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Prawo o prokuraturze stanowi, że Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy lub upoważniony przez nich prokurator sprawuje kontrolę nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi poprzez wgląd w materiały zgromadzone w toku kontroli operacyjnej, zakupu kontrolowanego, kontrolowanego wręczenia lub przyjęcia korzyści majątkowej albo przesyłki niejawnie nadzorowanej. Prokurator Generalny może zwrócić się o takie czynności, jeżeli pozostawałyby one w bezpośrednim związku z trwającym postępowaniem; może też zapoznawać się z materiałami zgromadzonymi w ich toku - głosi ustawa.

Uzasadnienie projektu rozporządzenia podkreśla, że zasadniczo powiela ono rozporządzenie MS z 2011 r. w sprawie sposobu realizacji kompetencji prokuratora w zakresie nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. "Zmiany wynikają z faktu, iż ustawodawca w miejsce dotychczas sprawowanego nadzoru nad czynnościami operacyjnymi wprowadził kontrolę nad tymi czynnościami" - podkreślono.

Prokurator Generalny, Krajowy, wyznaczony prokurator lub zespół prokuratorów może zapoznawać się z materiałami zgromadzonymi w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych, jeżeli jest to niezbędne do oceny ich prawidłowości, legalności i efektywności. W razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości, podejmują oni czynności zmierzające do ich usunięcia oraz zapobieżenia im na przyszłość; zwraca się też o wyjaśnienie ich powstania. W przypadku uznania, że przyczyny uchybień nie zostały wyjaśnione, zawiadamiają o tym organ nadrzędny nad daną służbą.

Prokurator Generalny, Krajowy oraz prokurator okręgowy mogą przekazywać danej służbie uwagi wynikające z kontroli, które mogą mieć znaczenie dla zapewnienia zgodności z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych, sprawności postępowania oraz prawidłowości wykonywania zarządzeń o zniszczeniu materiałów zbędnych dla postępowań karnych.

Według informacji Prokuratora Generalnego, w ub.r. uprawnione służby skierowały wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalanie rozmów lub wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej wobec 5673 osób. Sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 5431 osób. Sąd odmówił tego wobec 20 osób, a prokurator - wobec 222 osób. Policja wnosiła o kontrolę operacyjną wobec 4703 osób, ABW - 189; SG - 286, CBA - 224, kontrola skarbowa - 23, SKW - 25, ŻW - 124.

PAP - mini

Defence24
Defence24
KomentarzeLiczba komentarzy: 2
zLoad
poniedziałek, 5 września 2016, 18:06

BRAWO rzad!

a1
piątek, 14 października 2016, 15:56

idiotyzm, skoro sąd wydał zgodę na wykonanie czynności operacyjnych to prokurator nie może tego podważać, gdy sprawa będzie dotyczyła swoich to co wtedy zamkną sprawę?

Reklama
Reklama
Reklama
Tweets Defence24
 
Reklama
Reklama