Reklama

Polska nie opuszcza poprzeczki dla tarczy antyrakietowej. Szef Inspektoratu Uzbrojenia dla Defence24 o priorytetach modernizacji

20 marca 2017, 14:24
Reklama

"Siły Zbrojne RP zainteresowane są pozyskaniem sprzętu wojskowego (SpW) najnowocześniejszego, który nie będzie wymagał modernizacji lub wymiany w krótkim okresie czasu od momentu jego pozyskania, z uwzględnieniem aktualnej oceny zagrożeń." - mówi w rozmowie z Defence24.pl Szef Inspektoratu Uzbrojenia płk Dariusz Pluta. W wywiadzie omawiane są priorytetowe programy modernizacyjne, w tym dotyczące obrony powietrznej, wojsk pancernych czy Marynarki Wojennej. 

Jędrzej Graf, Maksymilian Dura: Trwają prace nad Strategicznym Przeglądem Obronnym. Jednym z obszarów prac przy SPO jest funkcjonowanie systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego i uzbrojenia. Panie Pułkowniku, czy w tym zakresie należy oczekiwać zmian prawnych lub instytucjonalnych?

Pułkownik Dariusz Pluta, Szef Inspektoratu Uzbrojenia: Strategiczny Przegląd Obronny ma na celu zdefiniowanie kierunków rozwoju polskiego systemu obronnego w perspektywie 15 lat. Wspomagamy prace prowadzone w ramach SPO na poziomie eksperckim w obszarze odpowiedzialności Inspektoratu Uzbrojenia. Należy zwrócić uwagę na skalę tego przedsięwzięcia, które obejmuje przegląd i ocenę nie tylko funkcjonowania struktur podległych ministrowi obrony narodowej, ale całego systemu obronnego Państwa, zarówno w obszarze przygotowań militarnych, jak i niemilitarnych. Oznacza to, że w ramach SPO będzie analizowana skuteczność działania również innych niż MON ministerstw, a także kompetencje i potencjał sektora narodowego przemysłu obronnego, państwowego i prywatnego, w kontekście efektywności wspierania systemu obronnego Państwa w czasie kryzysu i konfliktu zbrojnego. Jednym z istotnych elementów SPO jest ocena funkcjonowania systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego. Wyniki analiz będą bazą do wypracowania propozycji zmian optymalizujących rozwiązania proceduralno-prawne w tym obszarze. Propozycje te mogą również obejmować zmiany strukturalno-instytucjonalne. Jaka będzie ich skala okaże się po opublikowaniu SPO. Poczekajmy na jego wyniki.

W jakim stopniu przedstawiciele Inspektoratu Uzbrojenia biorą udział w pracach zespołów roboczych, które pracują nad SPO? 

Inspektorat Uzbrojenia delegował swoich ekspertów do udziału w pracach prowadzonych na rzecz Strategicznego Przeglądu Obronnego. Pracują w dwóch Zespołach roboczych - pierwszy dotyczy Pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, drugi obejmuje Proces planowania obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestniczą bezpośrednio w pracach ww. zespołów, reprezentując Inspektorat Uzbrojenia, mają jednak wsparcie merytoryczne całej podległej mi Instytucji. Jestem przekonany, że analizy wykonane z udziałem Inspektoratu Uzbrojenia w pozytywny sposób zasilają merytorycznie proces analityczny prowadzony w trakcie SPO, chociażby z tego powodu, iż Inspektorat posiada unikalną, praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego, potwierdzoną wieloletnią praktyką w realizacji zamówień dla SZ RP.

Niedawno rząd przyjął Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zakładającą wzrost wydatków obronnych do 2,2 proc. PKB do 2020 roku i do 2,5 proc. PKB do 2030 roku. Czy IU otrzymał już jakieś wytyczne dotyczące tych dodatkowych funduszy, bądź też są one uwzględniane w planach finansowych?

Nie otrzymaliśmy takich wytycznych. Nie mogę wypowiadać się na temat planów finansowych, za opracowanie których IU nie odpowiada.

Inspektorat prowadzi analizy w zakresie kosztów wprowadzania i użytkowania Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego. Czy IU ma wpływ na planowanie środków finansowych przez MON w programie modernizacji technicznej, czy też jest wykonawcą planu?

Zgodnie z kompetencjami Inspektorat Uzbrojenia jest wykonawcą planu modernizacji technicznej SZ RP. Nie oznacza to jednak, że Inspektorat nie jest angażowany w proces konstruowania jego zawartości. Wykonywane w Inspektoracie Uzbrojenia, w trakcie fazy analityczno-koncepcyjnej, analizy finansowo-czasowe są uzgadniane z Instytucjami MON bezpośrednio zaangażowanymi w opracowanie PMT. W czasie uzgadniania projektów planu i jego ostatecznych wersji odnosimy się do konieczności zabezpieczenia odpowiedniego poziomu finansowania zadań, na które zawarliśmy umowy wieloletnie. Środki na nowe zadania oszacowujemy na podstawie analiz rynku i doświadczeń z poprzednich przetargów. Uczestniczmy również w procesie korygowania PMT w trakcie jego realizacji, proponując rozdysponowani środków z uzyskanych oszczędności po przeprowadzonych procedurach zamówień i z zadań, które z różnych przyczyn okazały się niemożliwe do zrealizowania w roku budżetowym. Jak widać IU, dysponując analityczną i praktyczną wiedzą, jest w pewnym zakresie zaangażowany w planowanie środków finansowych na zadania ujęte w PMT.

Pluta
Fot. Inspektorat Uzbrojenia.

Często okazuje się, że zatwierdzone i oszacowane plany są zmieniane po zbilansowaniu. Przykładowo, w Marynarce Wojennej pierwotnie planowano pozyskanie okrętów Miecznik o wyporności około 1000 ton, a obecnie ma ona być ponad dwukrotnie większa. Również wymagania na patrolowiec Czapla uległy rozszerzeniu. Czy Inspektorat ma możliwość przerwania podobnego procesu zmian, aby uniknąć przekroczeń kosztów? 

Zasadnicze parametry taktyczno-techniczne planowanego do pozyskania SpW zawarte są w Wymaganiach Operacyjnych opracowywanych w SG WP przy udziale Gestora. Odzwierciedlają one potrzeby operacyjne SZ RP, na których określenie Inspektorat Uzbrojenia nie ma wpływu. Potrzeby te są nadrzędną dyrektywą w procesie pozyskiwania nowego SpW. Mogą one, w trakcie ich określania, zmieniać się z różnych powodów, np. w wyniku powstania nowych zagrożeń, zmiany koncepcji działań na teatrze działań bojowych czy też dostępności nowych technologii. W praktyce, do momentu zakończenia fazy analityczno-koncepcyjnej, dopuszczalne są zmiany pewnych parametrów planowanego do pozyskiwania SpW. Ważne jest jednak, aby przedmiot zamówienia i jego parametry były tak precyzyjnie ustalone i uzgodnione, aby po zawarciu umowy na opracowanie lub dostawę SpW nie było potrzeby wprowadzania istotnych zmian wymagań technicznych, gdyż może to implikować konieczność asygnowania dodatkowych środków finansowych na wykonanie zadania oraz spowodować opóźnienia w procesie uzyskiwania zdolności operacyjnych SZ RP.

W jaki sposób odbywa się proces podejmowania decyzji o otwarciu postępowania? Inspektorat przygotowuje dokumentację, Wstępne Wymagania Taktyczno-Techniczne, Studium Wykonalności. Kto jest odpowiedzialny za ostateczne zatwierdzenie zgody na rozpoczęcie postępowania? 

Przedmiotowy obszar regulują przepisy resortowe dotyczące zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych oraz pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych RP. W myśl tych przepisów, podstawą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia jest ujecie zadania we właściwym centralnym planie rzeczowym (modernizacji technicznej lub zakupów środków materiałowych) lub jego projekcie, zatwierdzonym przez Ministra Obrony Narodowej oraz zatwierdzony przez Sekretarza Stanu w MON (lub Ministra Obrony Narodowej w przypadku zamówień o wartości powyżej 100 mln zł) wniosek w sprawie pozyskania nowego SpW.

Na etapie uzgadniania tych dokumentów Inspektorat Uzbrojenia dokonuje oceny, czy poszczególne zadania są właściwie przygotowane dokumentacyjnie, w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie postępowania.

Dlaczego nie rozpoczęto jeszcze postępowania na pozyskanie okrętu podwodnego nowego typu Orka? Cała dokumentacja została już wykonana. Czy Minister Obrony Narodowej jeszcze nie podpisał ostatecznego wniosku?

Aktualnie prowadzona jest jeszcze faza analityczno-koncepcyjna, której wynikiem będą zaktualizowane WZTT (Wstępne Założenia Taktyczno-Techniczne - red.) i SW (Studium Wykonalności - red.) oraz wniosek o pozyskanie SpW (Sprzętu Wojskowego - red.). Uruchomienie postępowania przetargowego na dostawę OPNT pk. „ORKA” nastąpi po podpisaniu przez Ministra Obrony Narodowej wniosku o pozyskanie sprzętu wojskowego.

PT-91
Nowe platformy bojowe zastąpią w służbie między innymi czołgi PT-91. Fot. kpt. Zbigniew Gierczak.

Główne programy modernizacyjne Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, poza ulepszeniem posiadanych KTO Rosomak i czołgów Leopard 2 bazują na pracach rozwojowych, realizowanych przez krajowy przemysł. Są to BWP Borsuk i WWB Gepard. Czy oba projekty realizowane są terminowo i dają szansę na wprowadzenie nowych pojazdów do armii w ciągu przyszłej dekady?

Projekty BWP Borsuk oraz WWB Gepard realizowane są na podstawie umów zawartych przez Wykonawców projektów z NCBR. Umowny termin zakończenia projektów: BWP Borsuk – 23.10.2019 r., WWB Gepard – 22.12.2018 r. Obecnie realizacja projektu WWB Gepard jest opóźniona głównie z uwagi na redefiniowanie Wymagań Operacyjnych oraz zmianę wybranych parametrów. Wykonawca PR prowadzi analizę redefiniowanych WO pod kątem aktualizacji Projektu Koncepcyjnego.

Czy potwierdza Pan, że doszło do redefinicji wymagań w zakresie WWB Gepard i zwiększenia zakładanej masy pojazdu? Czy bierze się pod uwagę możliwość przeprowadzenia programu nowego czołgu we współpracy z partnerem zagranicznym, na przykład z Niemcami?

W 2016 r. doszło do redefinicji wymagań operacyjnych w zakresie WWB Gepard. W związku ze zmianą parametrów obecnie w Inspektoracie Uzbrojenia trwa częściowe powtórzenie fazy Analityczno-Koncepcyjnej (w celu aktualizacji zapisów w SW i WZTT). Aktualnie w IU nie rozpatruje się wariantu przeprowadzenia programu nowego czołgu we współpracy z partnerem zagranicznym.

W krótkim okresie najważniejszym programem w Wojskach Pancernych i Zmechanizowanych jest modernizacja czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL. Czy jest ona realizowana zgodnie z pierwotnie założonym harmonogramem? Czy weryfikacja parametrów (elementów) może skutkować koniecznością podpisania dodatkowych umów, związanych z zakupem czy instalacją tych elementów?

Umowa dotycząca modernizacji czołgów Leopard 2A4 do wersji 2PL realizowana jest zgodnie z pierwotnym harmonogramem oraz jej zapisami. Wartość powyższej umowy nie obejmuje kosztów ewentualnego usprawnienia czołgów w obszarze nieobjętym modernizacją, gdyż na etapie zawierania umowy nie był znany ich niezbędny zakres.

W październiku 2016 roku Inspektorat Uzbrojenia ogłosił nowe postępowanie na system zarządzania polem walki ROSOMAK BMS. Na jakim etapie jest obecnie procedura?

Obecnie postępowanie na dostawę Systemu Zarządzania Walką Szczebla Batalionu (SZWSB), kr. ROSOMAK BMS jest na etapie negocjacji technicznych z Wykonawcą, tj. konsorcjum, w skład którego wchodzą:

•          POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A, - Lider Konsorcjum

•          PIT-RADWAR S.A.,

•          WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI nr 2 S.A,

•          ROSOMAK S.A.,

•          ITWL.

Przyjęto jednak kryteria zakładające, że głównym wykonawcą może być wyłącznie podmiot kontrolowany przez Skarb Państwa. To wyłączyło z postępowania prywatne podmioty krajowe, niejednokrotnie dysponujące doświadczeniem. Czy IU bierze pod uwagę zwiększenie roli podmiotów prywatnych w tym postępowaniu?

Inspektorat Uzbrojenia realizuje decyzję Ministra ON w zakresie oceny PIBP. Zgodnie z nią prywatne podmioty krajowe rzeczywiście nie mogą być bezpośrednim Wykonawcą zamówienia, ale mogą uczestniczyć w jego realizacji na poziomie podwykonawczym. Ponadto Inspektorat Uzbrojenia nie posiada kompetencji w zakresie wywierania wpływu na Wykonawcę jako spółki kapitałowej prawa handlowego na skład podmiotów Konsorcjum występujących w przedmiotowym postępowaniu. Zaproszenie do negocjacji otrzymał Wykonawca, który złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz spełnił warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego.

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz mówił niedawno, że będą podejmowane wysiłki w celu jak najszybszego uruchomienia programu artylerii rakietowej Homar. Jakie kroki są potrzebne, żeby to postępowanie zostało zrealizowane?

Pozyskanie dywizjonowych modułów ogniowych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych o kryptonimie „HOMAR” prowadzone jest w trybie zakupu z dostosowaniem.

Konsorcjum wyłonione do realizacji projektu (liderem Konsorcjum jest PGZ S.A.) zostało zobligowane do aktualizacji oferty i ponownego przedstawienia jej Zamawiającemu, co powinno nastąpić do końca bieżącego miesiąca. W przypadku złożenia przez Konsorcjum pełnej i kompleksowej oferty, uwzględniającej również budowę potencjału produkcyjno-serwisowego w kraju, po przeprowadzeniu negocjacji Inspektorat Uzbrojenia planuje podpisanie umowy w br.

Poprzednie postępowanie na bezzałogowce Orlik i Wizjer zostało unieważnione z uwagi na ponowną ocenę PIBP, zakładającą skierowanie zamówienia do podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa. W jakim stopniu IU zamierza dopuścić krajowe prywatne, przedsiębiorstwa do przetargów na bezzałogowce Orlik, Wizjer, czy inne systemy BSP?

Warunki podmiotowe jakie muszą spełniać wykonawcy/podwykonawcy, aby móc ubiegać się o realizację zamówienia wynikają ze szczególnych wymagań dotyczących podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa przyjętych dla zadań ORLIK i WIZJER. Przedmiotowe wymagania zostały zdefiniowane w uzasadnieniu, o którym mowa w Decyzji Nr 92/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kwalifikowania zamówień i oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 101 z późn. zm.). Uzasadnienie jest dokumentem niejawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) i jego treść nie może zostać ujawniona publicznie.

Patriot Holandia
Polska zamierza pozyskać zestawy Patriot z systemem IBCS. Fot. Ministerstwo Obrony Holandii.

Przejdźmy do programu Wisła, największego i najważniejszego z punktu widzenia modernizacji Sił Zbrojnych. Pojawiły się informacje, że Stany Zjednoczone nie będą już zamawiały pocisków PAC-2, choć są one oferowane Polsce jako element zestawów Patriot. Czy przewiduje się, że Wojsko Polskie ma pozyskać zarówno rakiety PAC-2, jak i PAC-3, czy też tylko te ostatnie?

W przekazanym stronie rządowej zapytaniu ofertowym (Letter of Request – LOR), ze względu na zapewnienie wymagań stawianym zestawom WISŁA, wskazano zarówno rakiety PAC-2 GEM-T, jak również rakiety PAC-3 MSE. Ponadto wyrażono zainteresowanie zastosowaniem rakiet niskokosztowych tzw. Low Cost Interceptor (LCI). Przewiduje się, że zestaw WISŁA będzie wykorzystywał co najmniej dwa typy rakiet. Wybór wariantu, w tym również ostateczny wybór rodzaju rakiet, nastąpi po prowadzonych analizach i rozmowach w tym zakresie.

Pojawiły się doniesienia, że USA nie zgadzają się na dostosowanie oferowanych Polsce baterii Patriot do IBCS, gdyż nie został on jeszcze wdrożony do produkcji.

Siły Zbrojne RP zainteresowane są pozyskaniem sprzętu wojskowego (SpW) najnowocześniejszego, który nie będzie wymagał modernizacji lub wymiany w krótkim okresie czasu od momentu jego pozyskania, z uwzględnieniem aktualnej oceny zagrożeń. Przekazane zapytanie ofertowe LOR obejmuje pozyskanie SpW w aktualniej konfiguracji – PATRIOT Configuration 3+ ze zintegrowanym systemem kierowania walką – IBCS. Mając na uwadze m.in. stopień zaawansowania prac nad wdrożeniem IBCS w US Army oraz związane z jego implementacją zmiany w konfiguracji zestawów PATRIOT, po przeprowadzeniu konsultacji z amerykańską stroną rządową trwa procedura uszczegółowienia przekazanego zapytania ofertowego.

Czy Inspektorat Uzbrojenia uczestniczy w rozmowach dotyczących MEADS, czy wyłącznie Patriota?

Inspektorat Uzbrojenia nie prowadził i nie prowadzi negocjacji z MEADS.

Jednym z elementów systemu Patriot, pozyskiwanego w ramach Wisły miał być pocisk niskokosztowy LCI. Czy plany zakupu rakiet nowego typu, produkowanych w ramach współpracy przemysłowej, są nadal aktualne?

Biorąc pod uwagę wymagania systemu, w tym zdolności przeciwrakietowe i przeciwlotnicze, a także  fakt, że zasadniczy potencjał rakiety PAC-3 MSE skierowany jest na zwalczanie rakiet (pocisków) balistycznych, w zapytaniu ofertowym (LOR) wyrażono zainteresowanie strony polskiej zastosowaniem w zestawach PATRIOT rakiet niskokosztowych, tzw. Low Cost Interceptor (LCI).

Kolejnym programem obrony powietrznej jest zestaw krótkiego zasięgu Narew. Czy system dowodzenia Wisły będzie współpracować z wyrzutniami i radarami zestawów Narew? W jakim stopniu powiązane są wymagania dla obydwu projektów?

Realizacja zadania NAREW jest na etapie fazy analityczno-koncepcyjnej. Biorąc pod uwagę, że pozyskanie zestawów średniego i krótkiego zasięgu realizowane jest w ramach budowania zdolności systemowych SZ, pozyskanie zestawów NAREW i ich konfiguracja zależą w dużej mierze od ostatecznych rozwiązań przyjętych w programie WISŁA.

Czy pozyskanie technologii azotku galu dla polskiego przemysłu radiolokacyjnego w programie Wisła jest brane pod uwagę? 

Sprawy związane z zakresem transferu technologii w ramach zamówienia należą do kompetencji Dyrektora Biura ds. umów offsetowych MON.

Przejdźmy do Marynarki Wojennej. Program Kormoran jest przedstawiany jako przykład dobrej współpracy przemysłu, przede wszystkim Stoczni Remontowa Shipbuilding oraz OBR CTM z Zamawiającym. Czy jest taka możliwość, że kolejne niszczyciele min będą budowane przez innego wykonawcę, niż miało to miejsce w wypadku pracy rozwojowej?

Umowa na realizację pracy rozwojowej pk. KORMORAN II przewiduje zawarcie umowy wykonawczej na dostawę 2-giej i 3-ej jednostki z wykonawcą pracy pod warunkiem pozytywnych wyników Badań Kwalifikacyjnych jednostki prototypowej.

Specjaliści wskazują, że wymagania dotyczące nowych okrętów są zbyt wysoko postawione, co widać choćby po rozbudowanym Bojowym Centrum Informacji okrętu patrolowego Ślązak. Czy Inspektorat Uzbrojenia ma możliwość stwierdzenia, że wymagania są nadmiernie rozbudowane i zbyt kosztowne w realizacji?

Wymagania związane z BCI są określane przez przyszłego użytkownika i weryfikowane w procesie uzgadniania  dokumentacji z Gestorami (okrętu i poszczególnego SpW, który jest na wyposażeniu okrętu). Zgodnie z opracowaną dokumentacją IU prowadzi umowę na budowę okrętu patrolowego w wersji podstawowej, w której uwzględniono zapas modernizacyjny. Inspektorat Uzbrojenia na etapie dialogów technicznych, a następnie negocjacji z potencjalnymi wykonawcami, weryfikuje określone potrzeby i możliwości finansowania w tym zakresie.

Czy rozpoczęcie fazy analityczno-koncepcyjnej w sprawie zdolności MRTT w układzie narodowym jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w międzynarodowym programie, prowadzonym m.in. z udziałem Norwegii i Holandii?

Obecnie w Resorcie Obrony Narodowej trwają analizy nad sposobem zaspokojenia potrzeb operacyjnych SZ RP w zakresie pozyskania zdolności do zapewnienia:

•          powietrznego transportu o zasięgu strategicznym;

•          ewakuacji medycznej;

•          tankowania w powietrzu.

Rozpatrywane są dwa warianty zaspokojenia potrzeby: krajowy (samodzielny zakup) i międzynarodowy (z udziałem państw NATO).

Rosomak Mniedło
Fot. chor. R.Mniedło/11LDKPanc.

Obok czołgów Leopard 2 przewiduje się również zmodernizowanie KTO Rosomak, między innymi poprzez doposażenie ich w wyrzutnie pocisków Spike-LR na wieżach Hitfist-30. Na jakim etapie znajduje się postępowanie na integrację transporterów z PPK? Czy planowane są również inne modyfikacje dla eksploatowanych KTO Rosomak?

W 2016 r. wszczęto postępowanie na „Doposażenie KTO ROSOMAK z systemem wieżowym HITFIST-30 w wyrzutnię PPK SPIKE z wykorzystaniem pakietu integracyjnego”. Trwają negocjacje warunków umowy. Za planowanie modyfikacji SpW odpowiedzialny jest Gestor SpW.

Nowo pozyskane transportery Rosomak, podobnie jak BWP Borsuk, mają otrzymać wieże bezzałogowe ZSSW-30. Kiedy można się spodziewać dostawy do Sił Zbrojnych pierwszych tak uzbrojonych pojazdów?

Pierwsze dostawy KTO z ZSSW do Sił Zbrojnych planowane są w 2019 r.

Czy Inspektorat Uzbrojenia bierze pod uwagę lub planuje modernizację czołgów PT-91 Twardy i T-72M1, bądź zakup dla nich amunicji nowego typu?

W przypadku wprowadzenia przez organy planujące  nowych zadań dotyczących m. in. pozyskania amunicji 125 mm nowego typu, Inspektorat Uzbrojenia będzie je realizował.

Komentatorzy wskazują na konieczność przyśpieszenia wymiany myśliwców MiG-29 i samolotów myśliwsko-bombowych Su-22. Czy Inspektorat Uzbrojenia bierze pod uwagę rozpoczęcie procesu pozyskiwania nowych myśliwców w najbliższym czasie, na przykład w ramach fazy analityczno-koncepcyjnej?

Pozyskanie następców samolotów MiG-29 i Su-22 jest określone w Wymaganiu Operacyjnym i stanowi w myśl Decyzji nr 72/MON tzw. potrzebę perspektywiczną. Inspektorat Uzbrojenia posiada kompetencje do prowadzenia procedury pozyskania samolotów nowego typu poprzez uruchomienie fazy analityczno-koncepcyjne,j a następnie fazy realizacyjnej dla takiego zadania. Decydujące w tym zakresie będzie stanowisko zgłoszone przez Gestora i SGWP. 

Pluta
Fot. Inspektorat Uzbrojenia.

Na jakim etapie są postępowania na bezzałogowce taktyczne średniego zasięgu Gryf oraz systemy klasy MALE Zefir? Czy istnieje możliwość, że ich dostawy rozpoczną się przed 2020 rokiem?

Aktualnie dla zadań BSP klasy MALE pk. ZEFIR oraz BSP klasy taktycznej średniego zasięgu pk. GRYF w Ministerstwie ON trwa faza analityczno-koncepcyjna (FA-K). Po zakończeniu FA-K nastąpi faza realizacyjna (zostanie uruchomione postępowanie), której wynikiem będzie pozyskanie przedmiotowych zestawów BSP. Prowadzone są prace mające na celu wypracowanie optymalnej drogi pozyskania tego typu systemów BSP.

Dlaczego podjęto decyzję o redefinicji wniosku o ocenę występowania PIBP (Podstawowego Interesu Bezpieczeństwa Państwa) w sprawie programów Miecznik i Czapla? Jaki wpływ na realizację programu mogą wywrzeć ewentualne zmiany?

Na decyzję miał wpływ m.in. ówczesny stan ekonomiczny jednego z konsorcjantów występujących w postępowaniu tj. Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz niewystarczający sposób zarządzania realizowanymi projektami. Czynniki te stwarzały nieakceptowalne ryzyko braku realizacji zadania w wyznaczonym terminie. Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie terminowej realizacji zadania. 

W krótkiej perspektywie czasowej może dojść do kumulacji postępowań dotyczących okrętów dla Marynarki Wojennej. Obok największych programów, jak Miecznik, Czapla, Orka i Kormoran, mają być też pozyskiwane holowniki, okręt wsparcia logistycznego Bałtyk, małe okręty w ramach programu Transhol czy zbiornikowce paliwowe. W jaki sposób IU przygotowuje się do realizacji tak dużej liczby procedur, czy jest brane pod uwagę ich rozłożenie w czasie?

Terminy realizacji zadań wynikają z Planu Modernizacji Technicznej SZ. Zdajemy sobie sprawę z jakimi złożonymi zadaniami przyjdzie nam się wkrótce zmierzyć. Stąd  podejmuję działania mające na celu zatrudnienie dodatkowych specjalistów, którzy byliby zaangażowani w proces pozyskania SpW dla MW.

Dziękujemy za rozmowę.

Jędrzej Graf, Maksymilian Dura

Defence24
Defence24
KomentarzeLiczba komentarzy: 46
Reklama
Anuluj
cotozaroznica
czwartek, 13 kwietnia 2017, 21:10

niekompetentni. a już dawno mieli by i śmigłowce, i obronę przeciwbalistyczną oferowaną w obronie przecirakietowej

Terex
piątek, 31 marca 2017, 00:16

Wkrótce Antoni zacznie sam jednoosobowo decydować co kupić... nie będzie problemu procedur i obstrukcji... do tego te narzekania na "system zakupów" dążą... zamiast dostosować się do systemu zakupów - znany jest od lat... kilka rzeczy w jego ramach już zakupiono - chcą go zmienić..

Stach
środa, 29 marca 2017, 16:53

Kluczem do sukcesu w opracowywaniu i skutecznej realizacji dostaw SpW jest prawidłowy dobór kompetentnych zwłaszcza polskich firm a nie ich eliminowanie przez tzw. cwaniaków. Jest to też jedyna droga do rzeczywistego rozwoju naszego potencjału obronnego i identyfikacji i uczciwej weryfikacji tych którzy wielokroć zawiedli i psują rynek wojskowy, nieuczciwie i brutalnie blokują najlepszych wykonawców i jednocześnie nienależycie wykonują lub wcale umowy. Nie dajmy się już dalej im nabierać, szkodzić itd., bo cena ich działalności i ich popleczników jest bardzo wysoka. Dlaczego jednak zasadniczo jest odwrotnie? Może dlatego że od wielu lat nie ulega zmianie zasiedziały średni personel uczestniczący w systemie pozyskiwania SpW który był dobierany i układany jeszcze przez poprzedni układ i kieruje się zgoła odmiennymi względami itd.? Może warto aby właściwe instytucje baczniej i aktywniej przyjrzały się temu nabrzmiałemu problemowi itp.?

Adi
wtorek, 28 marca 2017, 14:01

Pytanie do moderatora - co takiego zdrożnego było w moim komentarzu do tego artykułu, że nie został zamieszczony? Ma to jakiś związek z zasadą wolności mediów i czy istnieją inne powody? Proszę o podpowiedź, to się poprawię w przyszłości :)

Terex
wtorek, 28 marca 2017, 01:14

3 zdjęcia głowy.... po co aż tyle ujęć?

Miro
niedziela, 26 marca 2017, 13:55

KTO W KOŃCU ZROBI PORZĄDEK Z INSPEKTORATEM UZBROJENIA ?

Zbulwersowany podatnik
czwartek, 23 marca 2017, 12:29

W modernizacji armii powinniśmy brać przykład z Izraelczyków. Co oni zrobiliby na naszym miejscu z taką masą starego sprzętu? Przede wszystkim oni nic nie oddaliby na żyletki! Stare PT91 i T72 przerobiliby na transportery dla piechoty stawiając na nich WKM lub jakieś lekkie działo z wyrzutniami ppk +30mm. Pewnie dodano by im trochę pancerza, mocniejszy silnik i jakiś prosty system obrony oraz ostrzegania przed wiązką lasera. Część najlepszych BWP1 prawdopodobnie przerobiliby na jakieś rakietowe niszczyciele czołgów ze Spike NLOS i zestawy przeciwlotnicze (np 2x 35mm w wersji artyleryjskiej i 2-4x rakiety przeciwlotnicze w wersji rakietowej). Śmigłowce z pewnością modernizowaliby z Ukraińcami dodając im nowe silniki, przekładnię i być może odnowioną awionikę i wiropłaty. Dopóki skorupa nie powodowałaby zagrożenia z pewnością nie próbowaliby zastępować ich nowymi śmigłowcami chyba, że śmigłowcami specjalistycznymi, a te z kolei przesunięto by do misji transportowych.

Zz
środa, 22 marca 2017, 20:44

Glupie gadania analizy i zostajemy bezbronni wobec zagrozen zewnetrznych.Do wypierniczenia cały ten inspektorat zamówień bo zostaniemy bezbronni

As
środa, 22 marca 2017, 14:09

Ludzie, wy tu napisaliście więcej i bardziej rzeczowo niż proszony o wywiad pułkownik. Tak się nie godzi.

wqq
środa, 22 marca 2017, 13:16

Zmiana Szefa IU nic nie zmieniła .Po lekturze tego artykułu Inspektorat Uzbrojenia jest nadal w "Fazie analityczno- koncepcyjnej" .Trwają intensywne prace związane z "redefinicją założeń" co ma prowadzić do wypracowania optymalnej drogi do pozyskania " uzbrojenia .Nie zmienia to faktu iż dążymy do renegocjacji warunków umowy". Jest to kondensat nowo mowy stosowanej przez urzędników IU w celu zamaskowania bałaganu prawnego i decyzyjnego panującego w naszym kraju w tym w MON . Czy nie zastanawia nas fakt że towar z tzw. półki można kupić z dnia na dzień ( karabiny dla OT ) a granatników p-panc. już niestety nie chociaż też zalegają na przysłowiowej półce - jest to konsekwencją potrzeb SZ ? , polityczna czy braku koncepcji wyposażenia SZ w wielowarstwową obronę p-panc ?( której nie mamy). Urzędnicy mówią tak aby nic konkretnego z tego nie wynikało bo i tak za kwartał albo dwa następuje zmiana uwarunkowań politycznych wewnętrznych czego następstwem jest przesunięcie środków a w konsekwencji redefinicja założeń w nowej rzeczywistości finansowej . Ten artykuł to raczej oficjalna prezentacja nowego szefa IU niż przekazanie jakiejś konkretnej wiadomości typu - zmieniamy sposób i podejście do zakupu sprzętu dla wojska, teraz będzie szybko i konkretnie to co chcemy a nie to co wskaże lobbysta. Uf czytając wypowiedzi panów z IU sam się zaraziłem nowomową .

pacodegen
wtorek, 21 marca 2017, 20:17

Fotki szefa IU cudne, treść hm, jak w IU napisali. Widać chciejstwo dowódców, nie przystające do możliwości. Bolączka od 25 lat, nic się nie zmieniło i nie zmieni. Zabrakło mi pytania dlaczego zupełnie odstąpiono od zakupów z prywatnych polskich firm zbrojeniowych. Dlaczego kupuje sie badziew albo na siłę SpW z PGZ, gdy nie ma ona takich kompetencji. Dlaczego niszczy się polski kapitał prywatny, przez pomijanie w zamówieniach, to jest jakaś paranoja. Dlaczego tak mało przetargów a PIBP jest dominujący? Przecież to jest jawne łamanie prawa ZP, nadinterpretacja, która w przyszłości skończy się w sądach.

sąsiad
wtorek, 21 marca 2017, 19:45

Po takiej ilości zdjęć teraz już z pewnością rozpoznam pana pułkownika Plutę gdy będę go mijał na ulicy. Gorzej będzie jak założy czapkę ;)

Pepe
wtorek, 21 marca 2017, 15:19

Taki trochę pompatyczny jegomość

Akanios
wtorek, 21 marca 2017, 14:13

Jakaś cenzura Panie redaktorze/moderatorze...? Kolejny raz nie ukazuje się mój komentarz - może więc należałoby uprzedzić czytelników, że jest u Was ktoś, kto decyduje o tym co jest mądre a co głupie. Nie będę wtedy tracić czasu na czytanie Waszych artykułów... Zwłaszcza wywiadów z intelektualistami z IU!

Adi
wtorek, 21 marca 2017, 10:49

Do tych wszystkich spektakularnych sukcesów w dziedzinie zakupów dla MON, dorzuciłbym jeszcze to postępowanie: http://iu.wp.mil.pl/przetargi.ogloszenie.292.0.html Niebawem będzie okrągła, dwuletnia rocznica od opublikowania ogłoszenia dla MUSTANG-a. Może ktoś coś wie w temacie? Ze strony IU można dowiedzieć się tylko tyle, że z dniem 02.10.2015 r. Zamawiający nie planuje zmiany terminu składania wniosków o udział w postępowaniu.

wojak
wtorek, 21 marca 2017, 09:57

Przecież ten gość nie powiedział niczego konkretnego, jakby się bał wychylić. Zgroza, kompletny impas decyzyjny. To się żle skończy. Pełna dezinformacja.

Polak
wtorek, 21 marca 2017, 09:09

W ostatnim czasie napisałem na defence24.pl około 6 wpisów pod artykułami, które mnie zainteresowały. Żaden z moich wpisów nie został opublikowany. Czy tutaj istnieje jakaś segregacja wybiórcza jak za komuny??

AA
wtorek, 21 marca 2017, 09:00

Nic nie wiadomo, trwają rozmowy, analizy, dialogi techniczne, SZ staczają się do poziomu bantustanu, co odbywa się przy triumfalnych pohukiwaniach, że wydajemy 2% PKB na obronę. Obronę czego? Inspektorem Uzbrojenia od dawna kieruje tow. Kononowicz

Akanios
wtorek, 21 marca 2017, 08:58

Nooooo... Tośmy się wszystkiego dowiedzieli! Skąd oni się wszyscy biorą??? Poziom przekazywanej wiedzy nieustannie wzrasta... z rządu na rząd. A szybkie tempo realizacji projektów przeszło już do legendy: Patriot & MEADS - już był wybrany ale, ale..., łodzie podwodne z Norwegami... odpłynęły, MRTT, bojowe bsl, holowniki dla Marynarki, Homary co ponoć już, już, listopadowe Black Hawki . Do tego dochodzą jeszcze "profesjonalni" kosynierzy z OT. IU + MON = fachofcy jakich mało, a jacy sprawni i honorowi! Bida z nędzą!!!

Kapitan Kirk
wtorek, 21 marca 2017, 07:36

1. aż trzy zdjęcia człowieka z którym jest rozmowa na 6 zdjęć w artykule? 2. widać, że nic się nie zmieniło - wyrzucić w błoto pieniądze na pilicę albo inne "wróble" poszło łatwo, ale wziąć się za poważny program zbrojeniowy nie potrafią...

Reklama
Reklama
Reklama
Tweets Defence24
 
Reklama
Reklama