Homar – „as” w talii polskich Wojsk Rakietowych i Artylerii

OPUBLIKOWANO: Środa, 25 Października 2017, 9:42
HIMARS strzelanie
MLRS M270
GMLRS
HIMARS
  • HIMARS strzelanie
  • MLRS M270
  • GMLRS
  • HIMARS

W ciągu najbliższych tygodni powinny zostać podjęte decyzje dotyczące konfiguracji technicznej systemu artylerii rakietowej Homar. Określi ona, w jakiej ostatecznie postaci do Sił Zbrojnych RP trafi czwarty – po systemach artylerii lufowej 155 mm Krab i 120 mm Rak oraz artylerii rakietowej 122 mm WR-40 Langusta – „as w talii skorupiaków”. System artyleryjski jest budowany przez konsorcjum z liderem PGZ, a partnerem zagranicznym jest Lockheed Martin.

Sierpniowe, intensywne rozmowy w USA przedstawicieli polskiego MON i Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zbliżyły i skonkretyzowały ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące nie ustalonych wcześniej, węzłowych zagadnień o charakterze technicznym. Sprawą, która zostanie rozstrzygnięta na szczeblu rządowym, jest biznesowa strona ambitnego programu, który zarówno w PMT Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022, jak i w SPO 2016, traktowany jest priorytetowo.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że program o kryptonimie Homar, czasami określany także WR-300 (wyrzutnia rakietowa o zasięgu do 300 km), mający stać się ważną częścią „potencjału odstraszania” określonego jako „Kły Polski”, znany jest wojskowym planistom od końca 2012 r. Wówczas bardzo ambitnie, aczkolwiek nie całkiem realistycznie zakładano, że uda się doprowadzić do rozpoczęcia dostaw po roku 2015. Skalę potrzeb oszacowano na 3 DMO (dywizjonowe moduły ogniowe) po 18 wyrzutni, czyli łącznie 56 zestawów, w tym dwie wyrzutnie „szkolne”, przeznaczone do szkolenia i wstępnego treningu załóg.

Plan ten na poziomie ministerialnym wielokrotnie modyfikowano – nie tylko ze względu na modyfikację PMT, ale też z uwagi na ustalanie poglądów dotyczących procedury, wedle której ten system uzbrojenia miałby zostać pozyskany – aby decyzją 410/MON z 2014 r. – ustalić, że ścieżką tą ma być zakup z dostosowaniem.

To ostatecznie uruchomiło proces zatwierdzenia przez ministra obrony zarówno samej procedury, jak i oceny BP, ZTT i OPK, i pozwoliło na początku 2015 r. sformułować oficjalne zaproszenia do negocjacji. Głównym graczem programu stało się kierowane przez Hutę Stalowa Wola SA konsorcjum, w skład którego weszły ponadto Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu, Mesko SA oraz WB Electronics. HSW SA zaproszenie do negocjacji otrzymała 3 marca.

W oczekiwaniu na podjęcie decyzji o wyborze partnera zagranicznego, o dużym znaczeniu politycznym i militarnym (stawką stało się odtworzenie wojsk rakietowych, nie istniejących w Siłach Zbrojnych RP praktycznie od wycofania systemów Toczka w poprzedniej dekadzie) wykonano obszerną pracę analityczną i koncepcyjną.

Czytaj więcej:  US Army Europe cofa wcześniejsze deklaracje ws. lokalizacji brygady artylerii 

Ostateczny schemat realizacji programu Homar przez polski przemysł został wypracowany po dodaniu do składu konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która w kilka miesięcy później, w lipcu 2016 r., objęła funkcję lidera. Za takim rozwiązaniem przemawiała przede wszystkim silna pozycja finansowa i status spółki, zdolnej „udźwignąć” tak kosztowny i skomplikowany program. HSW SA posiada status lidera technicznego konsorcjum, w którym uczestniczą też ponadto Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu, Mesko SA oraz WB Electronics. Do konsorcjum dołączyła również spółka Rosomak, która odpowiedzialna jest za kształt i konfigurację wozów dowodzenia i rozpoznania.

MLRS M270

System HIMARS stanowi rozwinięcie M270 MLRS. Oba zestawy różnią się liczbą zasobników startowych (M270 MLRS - 2, HIMARS - 1) oraz trakcją. Fot. Cpl. Kihyun Kwon, 210th FA Bde, PAO

To nowe ukształtowanie struktury grupy realizującej program doprowadziło do złożenia oferty wstępnej, a w kwietniu 2017 r. – oferty ostatecznej. W tej ofercie PGZ SA wskazała na trzech potencjalnych partnerów, z którymi program mógłby zostać zrealizowany: Lockheed Martin, konsorcjum izraelskich firm IAI i IMI oraz turecki Roketsan, który w ostatniej chwili chciał dołączyć do tego etapu, i którego polskie MON do tej fazy rozgrywki dopuściło.

Na początku lipca 2017 r. ogłoszono nadającą ostateczny kierunek programowi rekomendację, że partnerem PGZ w realizacji programu Homar będzie LM. Ten partner zaoferował stronie polskiej dostęp do technologii, charakteryzującego się „dużą precyzją i wysoką zdolnością zwalczania celów”, systemu rakietowego HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), lżejszego rozwinięcia ciężkiego systemu gąsienicowego MLRS. Oba systemy w dużej mierze bazują na tożsamych rozwiązaniach, różnią się przede wszystkim liczbą zasobników startowych (MLRS - 2, HIMARS - 1) i trakcją. HIMARS stosowany jest operacyjnie od 2005 r. i podobnie jak MLRS obejmuje 2 podstawowe typy pocisków odpalanych z wyrzutni.

Pierwszy, GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) o zasięgu do około 80 km, odpalany jest z sześcioprowadnicowej wyrzutni i stanowi najczęściej używany pocisk systemu MLRS/HIMARS. Drugi, ATACMS (Army Tactical Missile System) o zasięgu do 300 km jest pociskiem taktycznym o znacznym potencjale odstraszania, ważnym dla decydujących o wyborze systemu polityków i wojskowych.

Czytaj więcej: Macierewicz: Polska kupi 160 wyrzutni Homar

Obydwa systemy pocisków, zgodnie z założeniem wstępnym programu Homar, umożliwiają wykorzystanie zarówno polskich doświadczeń w budowaniu systemów broni rakietowych, jak i polskich rozwiązań technicznych, spośród których najważniejszym są zautomatyzowany system dowodzenia i kierowania (ZZKO) Topaz oraz polskiej konstrukcji nośnik podstawowych komponentów DMO, opracowany przez zakłady Jelcz.

Po wydaniu rekomendacji w lipcu br., sprawy nabrały tempa. Przed zawarciem umowy na szczeblu MON i rządowym mają zostać dopracowane biznesowe szczegóły umowy, której część techniczna jest już zaawansowana. Wcześniej muszą zostać podjęte decyzje szczegółowe, dotyczące np. ostatecznej konfiguracji podwozia dla wyrzutni HIMARS. Powinny one zostać już uzgodnione z dostawcą rozwiązań konstrukcyjnych wyrzutni, czyli Lockheed Martin.

Dodatkowym ułatwieniem jest fakt, iż Inspektorat Uzbrojenia posiada – stosowane już w przeszłości i sprawdzone – procedury, pozwalające na objęcie nadzorem wojskowym tych prac, mimo braku formalnie podpisanej umowy. W dodatku – w Polskiej Grupie Zbrojeniowej podjęto już kierunkową decyzję o sfinansowaniu budowy pierwszych dwóch podwozi.

Terminem dostarczenia podwozia do integracji pierwszej wyrzutni jest połowa 2018 r. Według najnowszych ustaleń integracja pierwszego podwozia z wyrzutnią nastąpi u producenta HIMARS-a, i w USA, na poligonie White Sands, dokonane zostaną pierwsze próbne odpalenia pocisków GMLRS i ATACMS z tego zestawu, co powinno nastąpić w 2019 r. W tym trybie pozyskania sprzętu nie jest wymagane przeprowadzanie pełnego programu testów ze strzelaniem, a te, które wykonane być muszą, wynikają z polskich przepisów bezpieczeństwa.

Drugi egzemplarz Homara zostanie zintegrowany w HSW SA, z wykorzystaniem dostarczonej przez LM wyrzutni. Na obecnym etapie prac nie jest rozstrzygnięte, czy i jak duże będzie przesunięcie czasowe w budowaniu tego egzemplarza zestawu, który – wedle polskiej nomenklatury – będzie prototypem nr 2 Homara.

HIMARS

Cechą systemu HIMARS, na którym oparty jest Homar, będzie m.in. dostosowanie do przerzutu drogą lotniczą. Fot. Sgt. Eliverto V Larios/US Army.

Obydwa, polski i „amerykański”, mają odbyć program badań kwalifikacyjnych w 2019 r., aby jeszcze pod koniec tego roku wojsko otrzymało pierwsze wyrzutnie. Na razie, według obecnie obowiązującej wersji PMT 2013-2022, obowiązuje harmonogram, w myśl którego dwa z trzech planowanych DMO Homar powinny zostać dostarczone do 2022 r.

Po stronie HSW SA i Jelcza będzie, poza samą wyrzutnią, dostarczenie dla potrzeb DMO Homar także wozów amunicyjnych (na razie nie ma rozstrzygnięcia, czy będą one wykorzystywać nośnik 4-osiowy, jak to ma miejsce w Reginie i Raku, czy, jak w przypadku armii amerykańskiej, 3-osiowy, co upodobnia do siebie wizualnie różne komponenty systemu, utrudniając przeciwnikowi interpretację danych np. ze zwiadu lotniczego lub satelitarnego), a także wozów dla MMSD (Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia MMSD) przeznaczonych na miejsca pracy dowódczo-sztabowej w warunkach polowych.

Czytaj więcej: Macierewicz: HIMARS dla Polski w 2019 roku. Dwa etapy Homara 

Na poziomie PGZ rozstrzygane są, w porozumieniu z MON, kwestie związane z wozami dowodzenia – na szczeblu dowódcy dywizjonu i szefa sztabu dywizjonu, oraz dotyczące pozostałych elementów DMO. Po zakończonych badaniach obydwa prototypy, choć będą pełnowartościowymi zestawami nie różniącymi się od późniejszych bojowych zestawów z produkcji seryjnej, mają zostać przeznaczone do celów szkoleniowych. Najprawdopodobniej trafią one do CSAiU w Toruniu.

W ramach pracy o kryptonimie Homar zadaniem konsorcjum nie jest rozstrzyganie – bo nie jest to opisane w (zastrzeżonych zresztą) ZTT – o kwestiach dotyczących systemu dalekiego rozpoznania, z którym ma współpracować środek ogniowy, w przeciwieństwie do pojazdów topograficznego i ogólnego rozpoznania stanowisk do prowadzenia ognia, ujętymi w temacie pracy.

Sprawą odrębną, nie będącą na razie przedmiotem szerszej informacji publicznej, są zagadnienia dotyczące transferu do polskiego przemysłu zbrojeniowego technologii wchodzących w skład systemu pocisków rakietowych oraz ich podsystemów i elementów. Dotyczy to w takim samym stopniu wysokoenergetycznej tzw. części gorącej pocisków (silniki i paliwa rakietowe, pracami nad którymi zajmowałoby się Mesko), jak i modułów elektronicznych, m.in. sekcji naprowadzania (to będzie domena WZU).

Decyzje, jakie w tej sprawie zapadną, będą musiały uwzględniać takie czynniki, jak chociażby założone przez planistów wojskowych długości serii poszczególnych typów pocisków i ich wersji (np. z podziałem na bojową i szkolną, ćwiczebną). Będą też zależne od założonego okresu użytkowania Homara, intensywności planowanych ćwiczeń zakończonych startami rakiet, kompetencji techniczno-produkcyjnych polskich partnerów przemysłowych odpowiedzialnych za część rakietową i elektroniczną itp.

GMLRS

Dwa podstawowe pociski rakietowe stanowiące uzbrojenie systemu HIMARS: GMLRS (u góry) i ATACMS (u dołu). Fot. J. Sabak/Defence24.pl.

Z punktu widzenia Polski korzystny byłby szeroki transfer technologii rakietowych, tak aby pozyskane zdolności mogły być wykorzystywane do modernizacji i dalszego rozwoju własnych rozwiązań. Należy przypuszczać, że kooperacja w najszerszym zakresie może objąć pociski GMLRS, gdyż to one są najczęściej używanym orężem systemów rodziny MLRS/HIMARS.

Otwarte jest pytanie, czy strona polska, nie będąc w tej chwili uczestnikiem programu badawczego przyszłościowego rozwiązania GMLRS ER (Guided Multiple Launch Rocket System Extended Range) o zasięgu pocisku M30 wydłużonym docelowo do około 150 km, zostanie dopuszczona do technologii tego pocisku. W projekcie budżetu Departamentu Obrony USA na rok fiskalny 2018 zakłada się, że rozwój i kwalifikacja pocisków GMLRS ER powinny potrwać około 36 miesięcy.

Biorąc pod uwagę rolę, jaką odgrywają pociski GMLRS w uzbrojeniu systemów MLRS/HIMARS, uzyskanie dostępu do technologii pocisków GMLRS ER byłoby korzystne zarówno z punktu widzenia zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych, jak i przemysłu. Tym bardziej, że z deklaracji MON wynika, że na podstawie wyników Strategicznego Przeglądu Obronnego docelowo mogą zostać podjęte decyzje o pozyskaniu kolejnych dywizjonowych modułów ogniowych po zakończeniu dostaw pierwszych trzech. Za wcześnie dziś także wyrokować, czy i w jakim zakresie moglibyśmy aplikować o dostęp do następców pocisku ATACMS, czyli LRPF (Long Range Precision Fires), które będą mogły korzystać z wyrzutni tego samego typu.

W konfiguracji Homara uwzględniono wstępnie system BMS, ale najpierw stosowne decyzje muszą zostać podjęte przez wojsko. Podobnie jest w przypadku zapewnienia technicznych możliwości wymiany danych pozyskiwanych wprost z zasobników rozpoznawczych F-16, bądź, opcjonalnie, ze źródeł satelitarnych. Kwestia integracji systemów rozpoznania – w tym radiolokacyjnych, czy BSP, jak i różnych systemów dowodzenia – będzie w istotnym stopniu rzutować na powodzenie całego programu Homar.

Sam program stawia też wysokie wymagania przed Siłami Zbrojnymi, a ich spełnienie w dużej mierze nie leży w gestii ani partnerów przemysłowych, ani kontrahenta zagranicznego.

W Wojsku Polskim następować będzie bowiem odtwarzanie specyficznego rodzaju sił zbrojnych, jakim są wojska rakietowe. Armia musi wypracować odpowiednie do tego zadania mechanizmy planistyczne i decyzyjne, stworzyć strukturę jednostek, zapewnić im kadrę, zaplecze logistyczne, programy szkolenia, środki finansowe, podjąć decyzje o dyslokacji i strukturze jednostek, które będą użytkownikami Homara. To jest praca skomplikowana i długofalowa.

To jest praca skomplikowana i długofalowa. Rakietowe systemy Łuna-M i Toczka wycofano przed kilkunastoma laty (na ostatnim etapie w linii pozostawały jedynie cztery wyrzutnie Toczka), a ich funkcjonalnym następcą stanie się dopiero Homar.  Zarówno przed przemysłem, jak i Siłami Zbrojnymi stoi szereg wyzwań. Efektem powinno być stworzenie zdolności do odstraszania i precyzyjnego rażenia celów punktowych, na odległościach ponad 300 km, co w zdecydowany sposób zwiększy zdolności polskiej armii do przeciwstawiania się zagrożeniom, również ze strony artylerii i wyrzutni rakiet potencjalnego przeciwnika.

Jerzy Reszczyński

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

118 komentarzy

tomek Środa, 22 Listopada 2017, 6:26
to nawet nie blotka
arek Niedziela, 19 Listopada 2017, 19:48
ja się tylko pytam kogo to mamy odstraszać i czym ?
KrzysiekS Niedziela, 12 Listopada 2017, 9:52
Czyli PGZ kupuje licencję od LM pytanie tylko jakie możliwości (czy inaczej jakie zakazy będą w tej licencji) dadzą szczegóły tej licencji ale jest to lepsza wersja niż kupno z niby offsetem od LM.
DRZAZGA Środa, 08 Listopada 2017, 11:13
1.nie rozstrzygnięto kwestii dotyczącej systemu dalekiego rozpoznania,
2.sprawą odrębna programu Homar to zagadnienia dotyczące transferu do polskiego przemysłu zbrojeniowego technologii wchodzących w skład systemu pocisków rakietowych oraz ich podsystemów i elementów.
3. strona polska, nie będąc w tej chwili uczestnikiem programu badawczego przyszłościowego rozwiązania GMLRS ER (Guided Multiple Launch Rocket System Extended Range) zostanie dopuszczona do technologii tego pocisku.
...Biorąc tylko te trzy aspekty nasuwa się odpowiedź ....forma zakupu będzie opóźniona o co najmniej 5 lat ..a transfer technologi będzie miał formę podobną jakim był zakup F-16...
Doktór Sobota, 04 Listopada 2017, 17:51
AS w naszym rekawie ktorego nie mamy. Rzeczywistość równoległa .
Lotnictwo Niedziela, 29 Października 2017, 19:46
Polska powinna mieć jak najwięcej gąsienicowych M270 A1PL, ponieważ one odciążają lotnictwo.

Nie wiadomo jak lotnictwo sobie poradzi, istnieje ryzyko, że zostanie znisczone lub pozbawione lotnisk. Im bardziej będziemy odciążać lotnictwo, tym lepiej. Przeciwnik zmniejszy nacisk na polskie lotnictwo i zajmie się naszymi wyrzutniami M270 A1PL, gdy zobacz, że nie jest atakowany samolotami, a ten sam efekt osiągamy rakietami. M270 A1PL nie tylko niszczy bezpośrednio, lecz także może wystrzelić rakietę z, której wyleci dron obserwacyjny, albo np. rakiety z minami przeciwpancernymi, które powstrzymają atak na polskie pozycje. Inne rakiety mogą wyrzucać samonaprowadzające się radarowo lub termalnie pociski atakujące znajdujące się poniżej pojazdy: czołgi, ciężarówki itp.

Najlepiej, abyśmy sami produkowali M270 A1PL i rakiety. Gdy takie wyrzutnie zostaną rozproszone w terenie, to pojedyńczo, jedna po drugiej, można zniszczyć może 10%, ale pozostałe mogą niszczyć wroga na masową skalę. Jedna M270 A1PL ma 12 rakiet przy sobie i lekko 48 na samochodach zaopatrzeniowych. To 60 na wyrzutnię, czyli 6.000 rakiet na 100 wyrzutni, a 24.000 rakiet na 400 wyrzutni. Każda wyrzutnia może mieć własne, tajne magazyny z 4 kompletami po 60 rakiet, co daje 100.000 rakiet o zasięgu od 2 km do 300 km. Lub więcej.

Potrzebny byłby jeszcze tylko system, którym oddziały liniowe lub obserwatorzy artyleryjscy podawaliby zaszyfrowane namiary celu i ilość oraz rodzaj rakiet, a system wyrzutni rozpoczynałby ostrzał nie zdradzając się odpowiedzią. Namiary celu pojawiałyby się w komuterach wyrzutni, a ich załogi decydowałyby tylko o pozycjach odpalenia rakiet.
ktos Poniedziałek, 30 Października 2017, 13:03
O kurcze 100000 rakiet.... a jakbysmy mieli 10x wiecej tajnych skladow to byl by 1mln rakiet!
Plan fajny ale nie z tej ziemi.
Ogolnie jest super do walki z wrogiem ktory jest mega zapozniony technicznie, a takiego w poblizu akurat nie ma.
Lotnictwo Wtorek, 31 Października 2017, 14:30
A wydanie ponad 7 mld. zł. (raczej nawet ponad 14 mld. zł.) więcej tylko przez kupno HIMARSów będących połową M270, zamiast M270A1 nie jest "nie z tej ziemi", co?
Za 14 mld. zł. może pan kupić ok. 140.000 rakiet GMLRS. Proszę też porównać z kosztem np. Mig-29 lub F-16.
Jan Maria Sobota, 28 Października 2017, 22:21
Jeśli chodzi o technologię jak się nie ma to wywiad załatwić ale ale te tyśące profesorów mądrali co nic ale to nic nigdy nie wynaleźli kąpletnie nic tylko unowocześniają niby oni a dostają propozycje od firm z zagranicy z gotowymi projektami a potem mòwią że to oni zrobili .No i po co technologia i tak zmarują będą wdrażać 25Filip z kon
Infamis Sobota, 28 Października 2017, 22:16
Będziemy mieć wyrzutnie ale bez rakiet. No może dla zapełnienia jednej wyrzutni. Tak jak z F-16. Samoloty są ale bez amunicji
lex Sobota, 28 Października 2017, 20:28
a kogo macierewicz chce odstraszać taką bronią?
HARCOWNIK Czwartek, 26 Października 2017, 22:16
trzeba reaktywować "SCUDY" typ C/D zwane R-500(p-17 M/M) .o zwiększonym zasięgu do 620 km głowicach bojowych o wadze 620 kg.. .Polska miała ich baterie tj 4 sztuki ... ..nie mówiąc o SCUD-ach typ B których mieliśmy 4 Brygady o zasięgu 300 km i głowicach bojowych o wadze 350 kg......więc.reaktywować SCUDY
C/D ,ubrać je w dzisiejszą technikę i silniki ( apropo silników używano takich jak w MIG-21) i mamy rakiety o długości 15 metrów średnicy 1 metra i masie 10 ton i ładunku bojowym 550 kg a jeśli ładunek bojowy będzie temobaryczny to prosty rachunek 1 kg ładunku termobarycznego odpowiada sile 10 kg trotylu ....i tu mamy moc ....
KSO Piątek, 03 Listopada 2017, 12:57
Moc ładunku termobarycznego jest większa od trotylu od 2 do maksimum 5 razy.
Jato Sobota, 28 Października 2017, 0:24
Co to znaczy reaktywować ? Kto ma to zrobić i jak ? Czy te SCUDY gdzieś sobie leżą w Polsce zakurzone i tylko czekaja na to aż ktoś sobie o nich przypomni ? Bo chyba ta "reaktywacja" nie ma polegać na ich zakupie w Rosji, a być może w Iranie lub Korei Północnej ?
BUBA Piątek, 27 Października 2017, 22:22
Amerykanie dopilnowali bardzo surowo byśmy wszystkie zniszczyli, nawet te na uczelniach wojskowych.

Dlatego teraz kupimy sobie ATACMS i odtworzymy jednostki artylerii rakietowej za olbrzymie pieniądze...nie ma skąd wziąć SCUDów. Nawet te w muzeach pieczołowicie komisyjnie zniszczono.
dim Piątek, 27 Października 2017, 9:09
A że taki pocisk jak scud musiał nieźle "świecić", pozostanie jeszcze tylko nadanie mu cechy stealth. Bez czego zostałby natychmiast strącony przez każdą współczesną rosyjską baterię. Daj Boże bym się mylił, ale chyba nie ?

Powodzenia :(
AA Piątek, 27 Października 2017, 8:08
A do czego chcesz tym strzelać, bo Rosja jasno mówi, że na jakikolwiek atak na jej terytorium odpowie odwetem nuklearnym - czyli możemy sobie postrzelać do Ruskich, ale jedynie na naszym terytorium
Extern Sobota, 28 Października 2017, 15:45
Racja to jest dokładnie jedyne to co sami możemy zdziałać w wojnie przeciwko takiemu państwu jak Rosja, czyli stoczyć bardzo krwawą dla wroga bitwę graniczną na własnym terytorium, a potem obronić się przed de eskalacyjnym atakiem odwetowym gdy zrozumieją że konwencjonalnie nie dadzą rady nas złamać.
Dlatego całe środki powinniśmy przeznaczać głównie na silne wojska lądowe i tak dobrą obronę przeciwrakietową i przeciwlotniczą na jaką tylko nas stać. Reszta to na obecną chwilę już mniej potrzebne bibeloty.
box Sobota, 28 Października 2017, 11:55
Zastanawia to ze zawsze jak sie pojawia kwestia wejscia przez Polske w posiadanie rakiet dalekiego zasiegu to zawsze pojawiaja sie takie smieszne wpisy, tak jakby to Polska miala zamiar pierwsza atakowac rosje. Chyba ze masz na mysli ze nawet jak rosja nas zaatakuje to i tak nie mozemy uzyc broni na jej terytorium bo w tedy nas zmiecie atomowkami. Jesli tak to moze dobrze ze takie wpisy sie pojawiaja bo to uzmyslawia ze praktycznie jedynym logicznym rozwiazaniem jest posiadanie wlasnej bronii, tak zeby rosja wiedziela ze pare miunt po tym ja sama jej uzyje zamieni sie w pustynie. No coz ale z bandyta trzeba rozmawiac w jezyku ktory rozumie
AA Czwartek, 26 Października 2017, 11:39
Nie będzie możliwości stosowania w Homarze jakichkolwiek nieamerykańskich rakiet naprowadzanych gps, polskie to jedynie niekierowane lub naprowadzane inercyjnie, ale do tego nie potrzeba Homara i z Langusty można postrzelać....

Żadnych marzeń Panowie!
Zorientowany Czwartek, 26 Października 2017, 22:51
@AA
"Żadnych marzeń Panowie!"

Gdzie pan widzi jakieś marzenia? Cała zach. UE ma setki tysięcy rakiet i wie jak je sterować przy pomocy satelitów - obecnie jeszcze GPS, a za kilka miesięcy przy pomocy Galileo i GPS.

Galileo jest dokładniejszy niż GPS, a np. niemiecka firma Diehl Defense produkuje cały wahlarz rakiet i torped, w tym naprowadzanych satelitarnie rakiet GMLRS dla M270 A1 (czyli także i dla HIMARSA). Dla Diehl Defense to pestka wyprodukowanie GMLRS dla M270 naprowadzanych przy pomocy systemu Galileo. Nie inaczej dziesiątki innych firm w zach. UE.
cotozaroznica Piątek, 27 Października 2017, 10:16
Tyle ze Polska Agencja Kosmiczna i wspierania przedsiebiorczosci nie bardzo wiedza, czym sir zajmuja i po co, a prorytetami sa AArestrukturyzacjiRolnictwa pod ludowcami co se nic nie restrukturyzuja, AmieniaWojskowego noe bardzo wiadomo od czego, ZUS i KRUS wiadoml do czego, czy stocznie i gornictwo do lodzi zalanych.
say69mat Czwartek, 26 Października 2017, 9:49
@def24.pl:
Homar – „as” w talii polskich Wojsk Rakietowych i Artylerii

say69mat:
'As' ... w rękawie??? Pozostaje mieć nadzieję, że nie zostanie włączona radykalna opcja ... 'sprawdzam'
nikt ważny Czwartek, 26 Października 2017, 11:17
Ja bym bardziej powiedział "Reksio" a nie "As". Raz że kształtem to jednak "Reksio" a dwa że póki co to bajka więc też "Reksio" :-)
Jan Środa, 25 Października 2017, 22:21
Dla tych którzy stawiają na możliwość pozyskania technologii rakietowych polecam lekturę amerykańskich przepisów ITAR oraz międzynarodowych przepisów o proliferacji technologii rakietowych, których stronami są niestety państwa,- potencjalni offsetodawcy.
Razparuk Czwartek, 26 Października 2017, 9:14
Do:Jan
ITAR nie narzuca aż takich ograniczeń to wola Departamentu Stanu i wypadkowa interesów,potrzeb i pozycji negocjacyjnych obu stron. My "robimy łaskę" więc dostaliśmy co chcieliśmy...
zasa Środa, 25 Października 2017, 19:35
ciekawe jaki przedzial bedziemy mieli gmlrs/atacms. czy raczej nic stalego i wymiennosc na polu bitwy.
Laki Środa, 25 Października 2017, 18:49
Do czasu kiedy jankesi są w Polsce jesteśmy ubezwłasnowolnieni ale atak ruskich nam nie grozi,gdy jankesi odejdą żadne patrioty ,kraby, orki,nas nie uchroni.Tylko broń jądrowa powstrzyma najeźdźców. Także politycy weźcie się na poważnie za bezpieczeństwo Polski bo narazie robicie to samo co wasi poprzednicy 1934-1939roku.
janusz Środa, 25 Października 2017, 21:12
Pełna zgoda. Jest jeszcze ciekawiej: umacnianie polskiej armii konwencjonalnej wymusi na Rosji atak jądrowy, jeśli podejmą decyzję o ekspansji na zachód. Tylko zagrożenie odwetowe broną A może powstrzymać taki atak.
Lewandos Czwartek, 26 Października 2017, 6:04
Nie zgadzam się przykłady Gruzji i Ukrainy wskazują, że siły konwencjonalne byłyby zaangażowane... Rosja przypuszczalnie ma ich tyle, że same wojenno-wazduszne siły by nas "przykryły"...
box Sobota, 28 Października 2017, 12:04
Tylko co jesli bysmy adparli atak konwencjonalny i np zaczeli zajmowac kaleningrad albo Rosja by stwierdzila ze nie na czasu na zabawy w kotka i myszke w swojej drodze na zachod? Tylko bron atomowa i to w wystarczajacych ilosciach do zmiecenia rosjo z powiechni ziemi daje nam jako taka gwarancje ze nie zostaniemy sami nia zaatakowani
Leon Środa, 01 Listopada 2017, 12:10
Jest jeszcze bron chemiczna która moglibyśmy mieć już dziś w przeciwieństwie do broni atomowej jesteśmy w stanie sami ja wyprodukować? Uświadomienie sobie dlaczego jej nie mamy może zdejmie klapki z oczu ostatnim wierzącym w niezależna, niepodległa politykę RP, skończcie bredzić o broni atomowej bo nigdy jej nie dostaniemy od USA.
Cyrenaik Czwartek, 26 Października 2017, 2:16
Jakiej ekaspansji? Lusność im się kurczy, miejsca mają dość. Ewentualny atak z ekspansją nic nie będzie miał wsp.
Extern Środa, 25 Października 2017, 22:54
Niedawno Stany zmusiły nas abyśmy oddali Rosji ostatnie kilkadziesiąt kilogramów paliwa atomowego z którego dało się jeszcze uzyskać wzbogacony uran więc USA nie patrzyło by przychylnie na nasz samodzielny program atomowy? USA byłoby pierwsze aby nam w tym przeszkodzić a w kwestii nie rozprzestrzeniania broni atomowej wszystkie kraje klubu atomowego są bardzo zgodne ponad podziałami. Musielibyśmy zerwać ze wszystkimi światowymi regułami i móc przeżyć międzynarodowe sankcje który by spadły na Polskę. Nie ma obecnie w demokracji polityka o tak straceńczych zapędach który by podjął taką decyzję, a już na pewno nie w Polsce.
fefe Sobota, 28 Października 2017, 11:15
Masz racje ....... a Izrael przeżył światowe sankcje i w ogóle inne potępienia ? ............
Max Mad Czwartek, 26 Października 2017, 10:27
A gdzie ty byś chciał uzyskać ten wzbogacony uran skoro w Polsce nie było i nie ma instalacji do tego służących?
Extern Czwartek, 26 Października 2017, 16:43
Ja nigdzie, przecież napisałem że i tak nikt nam na posiadanie broni A nie pozwoli.
Razparuk Czwartek, 26 Października 2017, 9:16
Do: Extern
Skąd takie info?
Do głowicy można upchnać coś innego grunt by dawała silne promieniowanie i wybuch to rozpylił...brudna bomba działa tez odstraszająco.
mikey93 Czwartek, 26 Października 2017, 17:26
w momencie kiedy Polska zbudowała by działając Bombę/pocisk, Rosjanie by dostali pretekst do interwencji, tym bardziej jeżeli to miała by być brudna bomba, dla nich stali byśmy się taką europejską koreą północną, tylko że Rosjanie nie bawili by się tak jak USA z koreą
Razparuk Czwartek, 26 Października 2017, 19:14
Do:mickey93
Właśnie wejście w posiadanie takiej broni powoduje niemożność interwencji...
Taki sam problem mają Amerykanie z Kimem. Nie boją się ataku na sibie tylko że Kim walnie w Koreę Płd...
mickey93 Czwartek, 26 Października 2017, 22:58
uderzenie wyprzedzajace niszczące całą infrastrukturę północy uniemożliwiło by jakiekolwiek działanie zagrażające poważnie południowemu sąsiadowi

poza tym jbroń A działa odstaszająco tylko w przypadku kiedy kraję są mniej więcej militarnie równe, w przypadku polski i rosji takiej równości nie ma niestety na naszą niekorzyść
Paw39 Sobota, 28 Października 2017, 21:06
Nie widziałeś tych wyrzutni rakiet balistycznych na ciężarówkach u Kima? Tego nie da się zniszczyć tak jak lotniska, magazyny itd. Atak na Koree Pln. spowoduje grad pocisków na Seul.
micke93 Poniedziałek, 30 Października 2017, 10:14
te rakiety na ciężarkach gdzieś bazują? zazwyczaj takie topole siedzą w bazie a ruszają się tylko na ćwiczenia albo w przypadku przewidywanego zagrożenia,
kim raczej nie ma radarów dalekiego zasięgu wykrywających start rakiet balistycznycznych
Razparuk Piątek, 27 Października 2017, 7:33
Do:mickey93

Broń A służy właśnie do zrównoważenia jej posiadaniem dysproporcji pomiędzy potencjałem potencjalnych przeciwników....serio trzeba tłumaczyć tak prosta rzecz?
mickey93 Poniedziałek, 30 Października 2017, 10:06
inaczej.
Polska wchodzi w posiadanie Broni A i środków o jej przenoszenia na odległość do 5000km, niestety tego typu broni mamy tylko ok 50sztuk, Rosja nie chce mieć w Europie przy swojej granicy broni A więc atakuje Polskę wojskami konwencjonalnymi lecz nie przyznaje się do jakiego kolwiek ataku jednocześnie amerykanie zostają zablokowani w swoich bazach, niestety przegrywamy konflikt konwencjonalny, Rosjanie zabierają nam broń A
sceniarusz 2
Rosjanie się nie patyczkują i używają przeciwko nam broni A robiąc z nas pustynie, świat jest oburzony ale nic się nie dzieje, bo USA nie podejmują stosownej odpowiedzi,bo państwa którego mieli chronić już nie ma, jednocześnie Europie jest to poniekąd na rękę bo Niemcy od Rosji oddziela ziemia niczyja skażona na lata
Extern Czwartek, 26 Października 2017, 16:51
Było o tym trochę słychać z rok temu. Amerykanie specjalnie interweniowali u prezydenta Andrzeja Dudy aby Polska przekazała wreszcie Rosji ostatnie przechowywane u nas od lat 80tych przepalone paliwo jakie kupiliśmy od Rosji do naszych eksperymentalnych reaktorów.

Po tym fakcie jak pisały główne portale, Polska dołączyła do "zaszczytnej" listy krajów na terenie którego nie ma materiałów z których można zrobić bombę A.
leszekj Środa, 25 Października 2017, 15:11
160 Homarów,1000 dronów,eskadry helikopterów,stada Mustangów,ławice Orek, i co,czas się obudzić bo to się staje koszmarem
Ciekawski Środa, 25 Października 2017, 15:04
Warto śledzić Rumunię, kt kupuje teraz 54 zestawy HIMARS ($ 1,3 mld). Ciekawe, że na stronach rumuńskich jest mowa o transferze technologii, natomiast na rządowych stronach amerykańskich Defense Security Cooperation Agency czy U.S. Congress jest komunikat, że nie ma żadnego offsetu oraz pośród głównych wykonawców nie ma żadnej rumuńskiej firmy. Kluczowe technologie są SECRET i nieudostępniane nabywcy.
Tadek Środa, 25 Października 2017, 22:43
Czyli rzeczywistość kontra oczekiwania?
say69mat Niedziela, 29 Października 2017, 8:06
Realizm v/s ... medialne bicie piany ;))) Pierwsze z brzegu pytanie, czy dysponujemy potencjałem osobowym i intelektualnym niezbędnym do wchłonięcia tego typu technologii??? Jeżeli punktem odniesienia jest projekt rakiety badawczej z silnikiem na nadtlenek wodoru ;)))
Razparuk Niedziela, 29 Października 2017, 19:03
Do:say69mat
Akurat tu na teaz nie chodzi o wchloniecie tylko pozyskanie mozliwosci wytwarzania...bo inaczj kupimy 2JO na wyrzutnie.
Akurat technika z nadtlenkiem wodoru nie jest taka zla...mamy 50 lat zapoznien,zakqzow i braku myslenia o technice rakietowej wiec trzeba nadganiac przyszczepem....
ja Środa, 25 Października 2017, 14:44
I bardzo dobrze .
vvv Środa, 25 Października 2017, 13:25
AM nic nie kupi. nie bedzie Wisly, Narwii, Kruka, Orki, Homara, Kryla :) bedzie ot i tylko OT oraz nowe zakupy jak wykupienie autosana, samoloty vip i węgla :)
mati Środa, 25 Października 2017, 15:26
spokojnie, AM jest ministrem nieco ponad 1.5 roku, narazie podpisał kontrakty, przygotowane przez poprzednią bandę (modernizacja Leosiów, raki, kraby, poprady, pilice, pioruny, spiki, jaasmy, sidewindery, amraamy, śnieżnik, beryle, groty, samoloty vip, do tego obrona terytorialna). budżet MON się nie rozpłynie. Duże kontrakty nie negocjuje się miesiącami, to są nieraz 2-3 lata. Dla mnie przełomowy będą lata 2018-2019, bo tu już będzie można wymagać od AM jego własnych kontraktów na sprzęt, poza tym w roku wyborczym pewnie też jakieś umowy będą. Według mnie budżet 2017 pójdzie na śmigłowce. Natomiast przyszły rok to będzie Wisła i Homar. Kolejny to Orka i może Kruki. Nie ma co oczekiwać więcej.
tomek31 Środa, 25 Października 2017, 19:34
To twoje nieco ponad 1,5 roku to 2 Lata bez 3 tygodni. Bądźmy precyzyjni, nie zaszkodzi.
Feluś Czwartek, 26 Października 2017, 14:33
No tak, ale przecież do szczytu NATO nie mógł rządzić bo były stare post stalinowskie generały, dopiero później jak wyszkolił zaocznie/korespondencyjnie nowych to mógł coś tam nieśmiało próbować. Także ja bym dał 8-9 miesięcy rządów.
Tak tylko Czwartek, 26 Października 2017, 2:17
I co ta precyzja wniosła?
vvv Czwartek, 26 Października 2017, 12:19
ze wisła była gotowa do podpisania a obecnie mamy min 3lata opóźnienia, brak narwii która jest gotowa do zakupu z półki, brak nowych mbt, brak nowych ppk, brak nowych granatników, brak orki, brak śmigieł, brak homara czyli 4-5 najważniejszych programów. Kazdy z tych programow jest 10-50x drozszy niz obecnie realizowane projekty MON i dlatego nic nie kupimy a na dodatek zbliza sie borsuk z nowym bwp. MON co 2 tyg zmienia koncepcje i podpisuje listy intencyjne mydlac oczy a jedyne zakupy to samoloty vip, węgiel, i AUTOSAN w ktory wpakowali 2-3mld zł zamiast na zakup sprzętu. Koszt przejecia autosanu ktory jest skansenem z lat 70tych pokrylby w 100% zakup 20-30 tys nowoczesnych granatników, podobnie jak samoloty vip ktore kupione bez offsetu i 2-3x dorzej niz przewidywal to budzet.
mati Poniedziałek, 30 Października 2017, 19:05
Wisła była gotowa do kupienia ???? Dobra propaganda, Siemoniak napisał na papierze, co Polska powinna kupić, podał zaniżony koszt. Tyle w temacie. Antoni w pierwszej kolejności zakontraktował polski przemysł obronny. Teraz kolej na sprzęt zza granicy, bez tego nie będzie na co wydać kasy.
mario Środa, 25 Października 2017, 13:22
Nikt ci nie da tyle ile Antoni obieca ... jak zwykle wyjdzie wielkie nic .
Admiral General Aladin Środa, 25 Października 2017, 13:13
Panowie zanim przystąpimy do przetargu, powinniśmy wyjaśnić kluczową sprawę, mianowicie czy szpic rakiety Homara powinien miecz czubek szpiczasty czy zaokrąglony? Czubek szpiczasty jest bardziej przerażający dla wroga, natomiast czubek zaokrąglony jest bardziej przyjazny na zdjęciach i folderach. Dopóki nie rozstrzygniemy tej kwestii nie będziemy wiedzieli co zamówić.
as Środa, 25 Października 2017, 12:57
Na zachodzie i w USA wielokrotnie wysoko postawieni specjaliści od obrony krytykowali żółwie tempo zbrojenia naszej armii . Z tego artykułu wynika jedno " coś będzie , ale nie wiadomo co , nie wiadomo dokładnie kiedy i kto nad tym będzie panował" - ciekawostką jest przystosowanie tych wyrzutni do transportu lotniczego (dla kogo?) MON we wszystkich dziedzinach uzbrojenia bije wszelkie rekordy obietnic i gadania , a AM podróżuje do Niemiec ,Szwecji ,Finlandii , Francji i USA gdzie witany jest z honorami jako przyszły kontrahent i co ? i nic Decyzji brak to może by zakończyć te wojaże AM bo się robi wstyd........
Willgraf Środa, 25 Października 2017, 12:37
rok czasu składać prototyp z gotowego podwozia i gotowej wyrzutni, a potem kolejny rok na jeden test...to dostawa 60 sztuk zajmie 50 lat ? ...terminy ,które są akceptowane przez MON to są jakieś Mega Absurdy !
Tadek Środa, 25 Października 2017, 22:51
Daj spokój. Chyba nie wyobrażasz sobie żeby broń bez badania wypuścić i to taka, która zabić może wielu ludzi. Wojsko to nie ping pong.
Willgraf Czwartek, 26 Października 2017, 11:52
Jakich badań...co ry piszesz, co tu badać...to żadne nowe...tylko stare...a test ma być jeden, to po co rok...
Tadek Czwartek, 26 Października 2017, 18:02
Badać trzeba bo wyrzutnia ma być połączona z nowym podwoziem. Dlaczego ma to trwać tyle czasu to już inna kwestia. Nie bardzo to rozumiem. Swoją drogą ciekawe jest jakie ma być ostateczne podwozie bo to od kryła chyba nie jest gotowe.
MK Środa, 25 Października 2017, 12:20
Abstrahując od produktów innych oferentów - proszę o informację dlaczego chcemy kupić HIMARSA a nie M270 MLRS?
Czy ktoś potrafi podać obiektywne dane dotyczące 1) ceny, 2) siły ognia, 3) manewrowości i jakoś logicznie uzasadnić taki wybór?
I pytanie dodatkowe: Czy nie ma takich przypadków we współczesnej historii zakupów tego typu sprzętu, że kupuje się taki system RAZEM ZE ŚRODKAMI ROZPOZNANIA? To znaczy - dostawca wyrzutni musi oferuje równocześnie środki rozpoznania które umożliwiają wykorzystanie oferowanego zasięgu broni. Nie byłoby to logiczne rozwiązanie?
memory Czwartek, 26 Października 2017, 18:26
Celność i skuteczność to kwestia naprowadzania na odległe cele. Na tą chwilę tego nie mamy. Natomiast siła ognia ... swego czasu 36 tomahawków na jedno lotnisko w Syrii i ... nic szczególnego. Tym bardziej te rakiety o masie głowicy wielokrotnie mniejszej.
Autor komentarza Środa, 25 Października 2017, 14:53
Bierzemy HIMARS, bo "podwozie to zbudować sobie możemy sami".
andrzej.wesoly Środa, 25 Października 2017, 11:44
No właśnie... rozpoznanie i wskazywanie potencjalnych celów. Schody się dopiero zaczynają.
Na razie za dużo o tym się nie mówi: zwiad satelitarny, lotniczy, dane z włoskiego satelity, a może z amerykańskiego?, ktoś nas oświeci w tym zagadnieniu?
Lewandos Czwartek, 26 Października 2017, 6:20
A to nie po to dwa pułki rozpoznawcze... Warmiński i Hrubieszowski?
Razparuk Środa, 25 Października 2017, 11:33
Dobra Panowie zbiórka, pompki w ruch...polonizujemy.
Brak mi słów na to co czytam.
ktosik Środa, 25 Października 2017, 13:12
Razparuk, to jest cena 20 lat z idiotami u steru, którzy nie rozumieją co to znaczy "Si vis pacem, para bellum" mimo że rozumiano to - i zapisano - już ponad 2000 lat temu.

NIKT nie da ci technologii i know how, zwłaszcza kiedy wiedzą że jesteś pod ścianą.

Taki de facto bezpośredni zakup to jedyne co można zrobić nie narażając się na ryzyko, że coś pójdzie nie tak. A co do Izraela, który dostarczył Rosji dane o kodach i częstotliwościach pracy wrażliwych urządzeń rozpoznania, dzięki czemu specnaz nagle po kilku dniach niepowodzeń wyłapał i wybił do nogi gruzińskich obserwatorów artyleryjskich oraz zneutralizował drony, to po tym wszyscy wiedzą że z Izraelem biznesu się nie robi nie zaglądając w przysłowiowe gacie.

Kluczowe jest, co będzie dalej, a dalej powinno być opanowanie i pełne spolonizowanie procedur operacyjnych, rozpoznania >40km i dowodzenia ogniem, oraz spokojne opracowanie własnego efektora. Potem albo integracja, albo wdrożenie własnego, odrębnego systemu.

Dlaczego? A choćby dlatego że właśnie tak zrobił ...Izrael, i teraz robi Korea Pd.
Razparuk Środa, 25 Października 2017, 16:08
Do: ktosik

Problemem dla mnie nie jest sam zakup HIMARSA bo system daje radę ale brak możliwości wytwarzania podstawowej do niego rakiety w kraju,brak wynegocjowania dostępu do wersji ER bo na 100% tak jest, przyszłościowe-życzeniowe podejście że poprosimy i dadzą nam dostęp do LRPF a jeśli nawet to za osobny hajs oraz mam ogromny problem z IBCS jako integratorem całego naszego systemu dowodzenia walką.
Nie wiem czy ktoś wie ze po zainstalowaniu IBCS nie wepniemy nawet pinezki w systemy od amerykanów bo każda zmiana bedzie wymagała osobnej "łatki" oczywiście płatnej. Uwaga to oznacza ze np.mając własne drony mogące wskazywać cele nie możemy samodzielnie podać koordynat obiektów bez instalacji "boxa" obsługującego drony itd....oznacza to także ze USA zdalnie moze nam "wyłączyć" światło czyli obezwładnić nam najbardziej zaawansowane systemy i NIKT nic nie poradzi bo to XXI wiek i cóz...aplikacja nie działa i już. Rozumiesz szanowny kolego co to oznacza? Pozbycie się suwerenności i oddanie jej w ręce Wielkiego Brata...ups znaczy Wuja Sama. Kto poczytał coś o Jałcie ten wie czym to pachnie.
mc Środa, 25 Października 2017, 14:31
W wielu komentarzach pisałem: Mamy rok "1937".
Jeśli nie będziemy gotowi "za chwilę" - może wydarzyć się rok "1939".
AM niedawno stwierdził, że offset jest niepotrzebny.
On jest potrzebny ale w czasach pokoju (przewidywanego na wiele lat).
Teraz nie mamy na to czasu.
Musimy szybko i z sensem uzbroić armię, tak by przeciwnik zaczął rozważać: "czy się opłaca".
Lewandos Czwartek, 26 Października 2017, 6:23
No właśnie, bo coś tu zalatuje atakiem prewencyjnym
Marek1 Środa, 25 Października 2017, 11:04
Dla mniej uważnych czytelników :
1. "System artyleryjski(Homar) jest budowany przez konsorcjum z liderem PGZ, a partnerem zagranicznym jest Lockheed Martin" ... póki co NIC nie jest BUDOWANE, bo oficjalnie przynajmniej przetarg na Homara NIE został jeszcze ostatecznie rozstrzygnięty.
2. "wykonano obszerną pracę analityczną i koncepcyjną" ... styczeń 2015 do dziś - MON jest klasą sam dla siebie w ślamazarności i kunktatorstwie. TRZY lata trwało "wybieranie" pomiędzy 3(TRZEMA) oferentami. Abstrahuję już od faktu, ze prawdopodobnie wybrano ofertę najgorszą z możliwych(przestarzałe efektory i kategoryczna odmowa kluczowego dla Polski transferu technologii).
3. "W ramach pracy o kryptonimie Homar zadaniem konsorcjum nie jest rozstrzyganie o kwestiach dotyczących systemu dalekiego rozpoznania, z którym ma współpracować środek ogniowy" - fatalny błąd w postaci NIEuwzglednienia w umowach z LM podstawowego dla Homara elementu rozpoznania pozahoryzontalnego(lokalizacja celów), który w praktyce oznacza kupowanie za ogromne pieniądze "boksera-krótkowidza".
4. "Sprawą odrębną, nie będącą na razie przedmiotem szerszej informacji publicznej, są zagadnienia dotyczące transferu do polskiego przemysłu zbrojeniowego technologii wchodzących w skład systemu pocisków rakietowych oraz ich podsystemów i elementów" - klasyka działania AM&Co. - najpierw kupujemy/płacimy, a potem będziemy się martwić CO z tego będziemy mieć w praktyce. Inaczej mówiąc oznacza to, ze LM dostaje możliwość dowolnego interpretowania zapisów umowy i odmowy transferu kluczowych technologii (SKO, efektory).
- 4a "Należy przypuszczać, że kooperacja w najszerszym zakresie może objąć pociski GMLRS, gdyż to one są najczęściej używanym orężem systemów rodziny MLRS/HIMARS" ... prawdopodobnie pozyskamy technologię przestarzałego już efektora o nieakceptowalnym zasięgu maks. 80 km. Planowana dopiero modernizacja w/w efektora do wersji GMLRS-ER NIE wchodzi najprawdopodobniej w zakres transferu technologii do PGZ. Czyli podstawowa rakieta systemu Himars o akceptowalnym zasiegu 150 km NIE będzie produkowana w Polsce, a wyłącznie KUPOWANA w USA wraz z wersją dalekozasiegową(300km) ATACMS.
5. "dwa z trzech planowanych DMO Homar powinny zostać dostarczone do końca 2022 r." - MON zakłada optymistycznie, ze na częściowe choćby(2/3) zrealizowanie programu Homar potrzeba CO najmniej 5 lat. Fakt, ze wszyscy już wiedzą jak sie do realiów mają "plany/założenia/życzenia" MON każe być BARDZO sceptycznym w kwestii tego terminu.
6. "Za wcześnie dziś także wyrokować, czy i w jakim zakresie moglibyśmy aplikować o dostęp do następców pocisku ATACMS, czyli LRPF (Long Range Precision Fires), które będą mogły korzystać z wyrzutni tego samego typu" ... KIEDY zatem tego sie dowiemy ?? Prawie pewne jest, ze jeśli TERAZ NIE będzie to zagwarantowane w samej umowie z LM, to na 100% NIE dostaniemy dostępu do technologii LRPF w przyszłości, co dokładnie tak samo jak w przypadku GMLRS ER, na zawsze skaże WP na cholernie kosztowne zakupy efektorów w LM. Kosztowne i w pełni zależne od polityki USA w danej chwili(kij/marchewka).

Reasumując - zapowiada się KOLEJNA(po Wiśle) BARDZO korzystna dla LM/USA umowa z BARDZO wątpliwymi korzyściami dla WP i polskiego przem. zbrojeniowego. Łącznie (Wisła,Homar,Narew) polski podatnik zasili LM/Raytheon kwotą 18-20 mld. $ NIE uzyskując w praktyce żadnej samodzielności produkcyjnej w kluczowych dla obronności Polski kwestiach. Smutne, ale jakże prawdziwe ...
KrzysiekS Czwartek, 26 Października 2017, 7:39
KrzysiekS->Marek1
Niestety masz rację wygląda że mamy decyzje czysto polityczne i mam nadzieję że tylko polityczne.
Preferowanie LM (jeżeli zbierzemy zakupy od LM w ostatnich latach) budzi jednak pytanie czy tylko.
Hji Środa, 25 Października 2017, 18:31
Odnośnie braku rozpoznania to jak by kupili satelitę to byś Kraka, że nie mamy efektorow.
As Środa, 25 Października 2017, 13:06
Jest tak jak piszesz, albo jeszcze gorzej, ale musisz tak dołować czytelników, Niech się chociaż cieszą Ci co się nie znają. Przecież Ci po 50tce i tak nie dożyją obiecanych 160szt.
18pulk Środa, 25 Października 2017, 10:59
Niech Mesko sie bierze za pociski kasetowe do wszystkich typow artylerii bo potrzeba jest ogromna i to na wczoraj...
jurgen Środa, 25 Października 2017, 15:10
niestety Amerykanie swoje kasetowe głowice do ATAMACSów utylizują. Szkoda, bo by je mogli nam opchnąć z zyskiem :). Nam kasetowe nie przeszkadzają
ppp Środa, 25 Października 2017, 10:57
Nurtuje mnie kilka pytań mianowicie: to ma służyć obronie RP, czy realizacji imperialistycznych ambicji sojuszników (po co nam w kraju potrzeba ich transportowania samolotami)? Kolejne pytanie, czy nie lepiej byłoby kupić tę samą ilość wyrzutni lecz na podwoziu gąsienicowym (wówczas siła ognia rośnie x2)? Jaka jest różnica w koszcie podwozia kołowego, a gąsienicowego?
igo Środa, 25 Października 2017, 12:27
Gąsienicowe jest co prawda lepiej porusza się w trudnym terenie, ale generalnie jest znacznie droższe w utrzymaniu niż kołowe.
Lewandos Czwartek, 26 Października 2017, 6:27
No i szybkość ewakuacji przed ogniem kontrbateryjnym mniejsza...
SZARIK Środa, 25 Października 2017, 10:49
Jeden z forumowiczów rzucił pomysł , by wykorzystać podwozie Kraba do zbudowania polskiej odmiany MLRS na gąsienicach . Nie jest to głupi pomysł , ponieważ podwozie kołowe jest mało stabilne i jest modyfikacją systemu rakietowego , przystosowanego do działań ekspedycyjnych.
W armiach NATO podstawowym systemem artylerii rakietowej jest jednak gąsienicowy M 270 MLRS.
Potrzebujemy nie tylko Homara Środa, 25 Października 2017, 10:49
HIMARS to wyrzutnia imperialna - USA nie mają A400M, który zabiera M270 A1 i ląduje tak jak C-130, który z koleii zabiera tylko mniejszego HIMARSA. Ale poza potrzebą interwencji wojennych poza USA, USA używają tak jak całe NATO i np. Korea Płd. M270, bo ma większą wartość bojową i jest o niebo tańszy od HIMARSA, który jako nowinka kosztuje prawie dwa razy więcej, co M270 A1.

Polska potrzebuje wyrzutnię tak jak reszta zach. UE do obrony swego kraju, a nie do lotów w świat, ale dysponując A400M lub korzystając z A400M sojuszników z zach. UE możemy transportować M270 A1, np. Francja używa M270 A1 w Mali. M270 A1 (M270 to stara, nie używana już wersja) jeździ po drogach na platformie kołowej tak jak każdy spychacz.

Na dystansy powyżej 300 km możemy zainstalować na podwoziu Kraba niemiecko-szwedzkie TAURUSy o zasięgu nawet 1000 km. Na jedną wyrzutnię wchodzą nawet chyba 4 Taurusy. Tu mielibyśmy sporą kooperację Polski, ponieważ Taurus kiedyś oferowany także jako startujący ze statków i wyrzutni lądowych obecnie pokazywany jest na stronie producenta jako tylko lotniczy.

Konsorcjum w zach. UE produkowało M270 A1 dla zach. UE, Chorwacja kupuje 16 M270 A1, Litwa toczy rozmowy także o M270 A1, a nie o HIMARSy. W zach. UE nie zabrakłoby firm, które wznowiłyby produkcję tego europejskiego konsorcjum, a ponieważ M270 powstał we współpracy Europejczyków i USA, to w zach. UE są chyba nadal prawa do produkcji M270 A1. Dlatego też chyba USA forsują eksport HIMARSów, bo tu mają wszystkie prawa do wyrzutni?
mick8791 Czwartek, 26 Października 2017, 9:38
1. Nie wiem jakim cudem HIMARS ma być droższy od M270 A1 skoro jest lżejszą wyrzutnią i do tego o trakcji kołowej... Poza tym my kupujemy tylko wyrzutnię (która notabene istnieje od 1980r. (M270) więc nie jest żadną nowinką), nośnik (pojazd) będzie polskiej produkcji co również powinno mieć wpływ na obniżenie ceny zesawu.
2.TAURUS od początku był konstruowany jako rakieta klasy powietrze - ziemia więc jakim cudem chcesz ją odpalać z podwozia Kraba? TAURUS jest odpowiednikiem amerykańskiego AGM-158 JASSM. Poza tym nie ma zasięgu 1000km tylko ok. 500km.
3. Traktat INF zabrania użycia pocisków bazowania lądowego o zasięgu 500 km i większym dlatego też pocisk LRPF konstruowany jako uzupełnienie dla ATACMS (M270 i HIMARS) będzie miał zasięg do 499 km.
Zorientowany Czwartek, 26 Października 2017, 23:03
@mick8791:
"Nie wiem jakim cudem HIMARS ma być droższy od M270 A1 skoro jest lżejszą wyrzutnią i do tego o trakcji kołowej"
Porównanie ceny M270 A1 z HIMARS (=M142) podaje portal Armed Forces.
Sprzedawca ma prawo żądać każdą cenę.
HIMARS powstał stosunkowo niedawno i jego producent stara się odzyskać koszty. HIMARS nie jest sprzedawany na kilogramy.

Taurus skonstruowano także jako wystrzeliwany ze statków, wyrzucany z ładowni transportowców lub z mobilnych wyrzutni lądowych. Podaje to WkiPedia i podawały strony producenta, który zmienił jednak w międzyczasie szatę graficzną i podaje tylko platformy samolotowe.

Eksperci na podstawie długości Taurusa oceniają w internecie, że może latać na ok. 1000 km i można go przedłużać nawet np. na 2000 km, bo to tylko kwestia ilości paliwa.

Z mniejszą głowicą niż 500 kg zdaje się że wolno na dalej niż 500 km?
Emeryt Czwartek, 26 Października 2017, 13:44
Trzeba zadać pytanie, gdzie Ruscy mają traktat INF(Iskander).
mick8791 Środa, 25 Października 2017, 16:55
1. Nie wiem jakim cudem HIMARS ma być droższy od M270 A1 skoro jest lżejszą wyrzutnią i do tego o trakcji kołowej... Poza tym my kupujemy tylko wyrzutnię (która notabene istnieje od 1980r. (M270) więc nie jest żadną nowinką), nośnik (pojazd) będzie polskiej produkcji co również powinno mieć wpływ na obniżenie ceny zesawu.
2.TAURUS od początku był konstruowany jako rakieta klasy powietrze - ziemia więc jakim cudem chcesz ją odpalać z podwozia Kraba? TAURUS jest odpowiednikiem amerykańskiego AGM-158 JASSM. Poza tym nie ma zasięgu 1000km tylko ok. 500km.
3. Traktat INF zabrania użycia pocisków bazowania lądowego o zasięgu 500 km i większym dlatego też pocisk LRPF konstruowany jako uzupełnienie dla ATACMS (M270 i HIMARS) będzie miał zasięg do 499 km.
Max Mad Czwartek, 26 Października 2017, 10:24
2. Ano takim cudem jakim zaprezentowali Koreańczycy w 2015 roku, czyli podwójna wyrzutnia na podwoziu kołowym z boosterem. Wersja lądowa proponowanej wiele lat temu wyrzutni okrętowej (na cztery kontenery startowe). Nie ma "około" 500 tylko więcej niż 500 km zasięgu (oryginalne "more then 500 km"), dokładne dane są objęte tajemnicą więc może być 550 jak i 1000.
jurgen Środa, 25 Października 2017, 15:02
produkcje MLRS na gąsienicach zakończono w 2003 r. (14 lat temu), więc jako nowe do kupienia były tylko HIMARSy. To oczywiście nie wyklucza następnie kupna (i to tanio) używanych MLRSów czy to z zapasów USA czy innych Holandii, Niemiec itd. czy nawet produkcji MLRSów u nas na bazie K9, UPMG czy nawet kadłubów T-72.
HSW uzyska prawo do robienia wyrzutni HIMARS, a tamte wyrzutnie do MLRSów są tylko po prostu większe (podwójne), ale zasada działania i produkcji jest ta sama. Tak naprawdę liczy się prawo do produkcji rakiet. To jest najważniejsza rzecz. I przede wszystkim w tym zakresie należy bardzo przypilnować transferu technologii.
Potrzebujemy nie tylko Homara Środa, 25 Października 2017, 23:09
@Jurgen
1)
Producent HIMARSów oferuje w internecie także sprzedaż M270 A1. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w USA lub w Europie wyprodukować dla Polski tą obracającą się ramę razem z jej gniazdem, bo to jedyna różnica między HIMARS a M270: HIMARS ma ramę na jeden kontener, a M270 ma większą ramę i większe jej gniazdo na dwa kontenery.

Nawet tą ramę także jesteśmy wstanie sami produkować, a tylko potrzebne są nam dane konstrukcyjne. Polska jest wstanie wyprodukować całą wyrzutnię M270 A1, bo to jest przecież nawet łatwiejsze niż Krab, którego podwozie możemy użyć dla polskiego M270 P.
Zresztą podwozia czołgów T-72 też by się chyba nadały. M270 jest zbudowany na podwoziu transportera opancerzonego Bradley, a więc może podwozie BWP1 także by wystarczyło -- M270 z rakietami waży ok. 26 ton.

2) Polska musiałaby importować tylko:
--- podwodzie,
--- system kierowania ogniem
--- najprawdopodobniej pojemniki do rakiet
--- rakiety (istnieje ponad 14 typów rakiet wystrzeliwanych z M270/HIMARS),
ale za jakiś czas bylibyśmy wstanie produkować także rakiety do M20/HIMARS.

Nie ma najmniejszego powodu by kupować HIMARS, bo możemy pogadać z zach. UE i zapytać, czy moglibyśmy wznowić jakoś prace tego europejskiego konsorcjum, które wyprodukowało ponad 1000 M270 dla zachodniej UE. Ta wiedza nadal w zach. UE istnieje, bo przecież oni serwisują posiadane M270, produkują dowolne części zamienne itd. Dla zach. UE M270 produkowała francuska Aérospatiale, dziś Airbus oraz niemiecka Firma Diehl Defence GmbH z Norymbergi. Ze stron firmy Diehl: "In 1988, Diehl becomes the overall European integrator of the MLRS arms system". Obok zdjęcie M270. Diehl produkuje także rakiety GMRLS i inne dla M270. USA mają ok. 990 sztuk M270.

Mamy więc dwie drogi do posiadania np. 200 wyrzutni M270, z czego kilka byłoby na zapas do magazynów oraz zapasu części zamiennych:
A)
Założenia firmy np. polsko-francusko-niemieckiej, która wznowiłaby europejskie konsorcjum, które wyprodukowało M270 dla Europy zach., a teraz ta nowa firma wyprodukowałaby dla Europy wschodniej może nawet więcej niż 300 M270. Albo np. Diehl dostarczyłby plany konstrukcyjne i pomógł PGZ wyprodukować 300 M270 w kooperacji takiej jak z Rheinmetall przy modernizacji Leopardów.
Gdy Polska produkowałaby dla siebie 150-250, to ze wschodniej UE pozostałe państwa kupiłyby łącznie drugie 150 M270, czyli łącznie byłoby to ok. 400 M270 dla Europy wschodniej. RFN kupiła od tego konsorcjum ponad 250 wyrzutni M270, ale Polska jest bliżej potencjalnego przeciwnika, jesteśmy wojskowo słabsi niż RFN, intensywność walk w Polsce zniszczyłaby szybko sporą część wyrzutni i byłyby też problemy z dostarczaniem nowych rakiet. Dlatego warto by mieć w Polsce nawet 300 szuk M270 A1 - to faktycznie zapewnia bezpieczeństwo odciążając lotnictwo, które np. mogłoby stracić lotniska. M270 mogłyby wykonywać zadania lotnictwa, nawet gdyby zostało one zniszczone. To wariant najtańszy, a kooperacja z firmą Diehl mogłaby także zaowocować kupnem od Diehl'a np. 3000 rakiet GMLRS przy produkcji komponentów przez Polskę i przekazaniu technologii produkcji jakiegoś typu GMLRS Polsce.

B)
Import np. 300 M270 A1 z USA lub kooperacja z USA przy produkcji M270 A1, ale to byłoby o wiele drożej, niż kooperacja np. z Diehl'em.

HIMARS jest droższy w zakupie i droższy w utrzymaniu, bo wymaga na 12 rakiet o 3 artylerzystów więcej niż M270. W ciągu ok. 30 lat przy 240 HIMARSsach (zastępujących 120 M270) Polska poniosłaby niepotrzebne wydatki rzędu ponad 7 bilionów zł.
Potrzebujemy nie tylko Homara Czwartek, 26 Października 2017, 13:08
Errata: w "Polska poniosłaby niepotrzebne wydatki rzędu ponad 7 bilionów zł." chodzi o miliardy.
Grzesiek Czwartek, 26 Października 2017, 10:56
Co Wy tak z tymi bilionami. To chyba nie ten rząd wielkości!?
Taki jeden z wioski Środa, 25 Października 2017, 10:46
Z polskiej perspektywy Homar lepiej rozkłada akcenty niż Wisła. W Homarze polski przemysł od razu jest wymieniony jako gospodarz programu, a nie tylko jego kooperant. Oczywiście na etapie wdrażania niesie to ze sobą większą ilość zagrożeń, ale już na etapie użytkowania, jest obietnicą pełniejszych zdolności serwisowych ulokowanych po polskiej stronie. Mam jednak również nadzieję, że o ile ilość wyrzutni faktycznie zostanie trzykrotnie zwiększona względem obecnego zamówienia, to za rok lub dwa, gdy program nabierze już bardziej realnych kształtów i pierwsze technologie zaczną trafiać do krajowego przemysłu, PGZ podejmie rozmowy z partnerem izraelskim. W izraelskiej ofercie były rakiety o zasięgu 450 km. Wedle deklaracji medialnych były to bardzo nowoczesne rozwiązania, a ich producent oferował niemal nieograniczony transfer technologii. Co prawda Amerykanie pracują lub też mają podjąć prace nad rakietami o zasięgu 500 km, ale zapewne ze względu na fakt, że będzie to ich nowo opracowana technologia, ich gotowość do jej pełnego transferu może być ograniczona. Co również ważne gdy polski przemysł raz już zintegruje rozwiązania izraelskie z amerykańskimi i polskimi, to zapewne zyska tym samym nowe zdolności do rozwijania tego systemu w przyszłości.
b Czwartek, 26 Października 2017, 5:10
To co oferuje producent izraelski nie ma zadnego znaczenia bo o transferze technologii decyduje IDF , kupilismy licencje na spika? Kupilismy, czy doszlo do obiecanego i podpisane go teansferu technologii ano nie czy chociaz jednego spika zrobiono w Polsce od A do Z? Nie, na pocieszenie moze fakt, ze tak samo Rosjanie kupili pelna licencje na drony. Nikt ci nie da tyle ile ci obieca Izrael.
Marek1 Czwartek, 26 Października 2017, 16:52
b - przy negocjacji umowy z Rafael i realizacji offsetu dot. ppka Spike-LR z 2003r. to strona polska dała nieprawdopodobny wręcz koncert niekompetencji, głupoty i nieudolności(a może po prostu korupcji??). Podobno przedstawiciele Rafael nie posiadali sie ze zdziwienia na jakich warunkach nasi "negocjatorzy" chętnie i zapałem potwierdzali skrajnie niekorzystne ustalenia.
Max Mad Czwartek, 26 Października 2017, 10:26
Skoro strona Izraelska nie wywiązała się z offsetu jak twierdzisz to prosze podaj tego oficjalną informację oraz powód dlaczego nie zostały nałożone kary umowne za niewywiązanie się z umowy.
jurgen Środa, 25 Października 2017, 15:07
zgadza się, z Izraelem w sprawie rakiet homaro-podobnych należałoby próbować dalej współpracować - choćby co do polepszenia amunicji do Langust
dkdkdrjrjrur Środa, 25 Października 2017, 10:34
Tylko 3 dywizjony? Tj 9 baterii, jakby trochę mało. Jeszcze jak je zgrupują w 1 miejscu jak F-16 na Ławicy, to zanim coś odpalą to same się spalą
BBB Środa, 25 Października 2017, 13:46
Dziwny zbieg okoliczności: zamawiamy 3 dywizjony Homarów, a mamy 3 pułki artylerii (po jednym w każdej dywizji).
Willgraf Środa, 25 Października 2017, 12:51
DOKŁADNIE ...systemy powinny być rozłożone na 10 dywizjonów po 6 sztuk i w różnych lokalizacjach - , ponieważ atak tego samego celu z różnych kierunków jest bardziej skuteczny i zapobiega stratom własnym
Mr. B Środa, 25 Października 2017, 11:51
Nie na Ławicy a Krzesinach :)
Pref Środa, 25 Października 2017, 10:30
"Powinno być", "następować będzie", "byłoby korzystne", "mają zostać dopracowane" itd. itp. A wszystko to jedna wielka kpina w sytuacji całkowitego braku opl i opr. Jeszcze więcej takich tekstów o "asach". I będzie zupełnie jak w '39 - społeczeństwo przekonane, że broni go silna i nowoczesna armia.
Fakt, że MON nie pozyskuje "na gwałt" systemów opl i opr, sprawia, że zaczynam mieć wątpliwości co do faktycznej roli AM. A jak dołożę do tego - po dwóch latach rządów - brak nowej ustawy o zamówieniach wojskowych, to robi mi się grząsko pod nogami. Od stu lat nie zmieniło się nic w kwestii strategii wojennych - kto kontroluje z powietrza, kontroluje cały konflikt. I tu Moskwa ma u nas pozamiatane "w razie czego". Nie mamy czym wykonać uderzenia prewencyjnego na silosy rakietowe, nie mamy czym zwalczać ich lotnictwa. A czołgi, raki, kraby i wszystko inne pełzające - przy moskiewskich zdolnościach WRE - to na Nizinie Środkowoeuropejskiej tylko stalowe trumny.
WP1 Środa, 25 Października 2017, 10:27
Może już niech w tym MON przestaną mówić o tym Homarze a w końcu coś robią oby jak najszybciej trafił do naszego wojska.Bo to mi zaczyna przypominać sytuację ze śmigłowcami,dużo gadania a zero efektu.I tak się zastanawiam jaki transfer technologi będzie zrealizowany... tak jak w przypadku Wisły że nie dostaniemy nic,nasze to będą jedynie wozy pod wyrzutnie tylko mam nadzieję że to nie będzie wóz szkarada jak do Kryla.
dim Środa, 25 Października 2017, 10:07
Zupełnie nie zgadzam się z taką retoryką, jak ta zaprezentowana tu oficjalna. Po pierwsze "potencjał odstraszania" , ale kogo ? - zasięgiem 300 km ? Jest to ciągle tylko zasięg broni taktycznej, zaplecza pola walki. I obojętne, czy nazwiecie je bliskim, czy oddalonym zapleczem, mozliwość uderzeń Homarem dotyczyć będzie jedynie terytorium Białorusi.
Gdy państwo moskiewskie pozostanie nietknięte i nawet byłoby dość zadowolone, gdyby polskie rakiety nieźle zdewastowały Białoruś. Więc kogo "odstarszanie" ? - ludności pokojowego sąsiada ? Wobec Rosji to nieskuteczne.

Potrzebne jest odstraszanie ale wobec terytorium agresora. Czyli prócz Homara potrzebny, niezbędny jest także kolejny program, o kilkakrotnie większym zasięgu rażenia.

Druga niezgodność - chyba nie tylko ja tak odbieram - to jest to ciągłe sprzedawanie nam kolorowych snów, "dzielenie skóry na żyjącym niedźwiedziu", właśnie uprawiane przez kierownictwo MON. Łącznie z niedawnym oświadczeniem pana ministra, że za 10 lat to już drżyjcie przed nami światowe potęgi, gdybyście nieopatrznie zechcieli Polskę najechać...

Personel MON, z ministrem włącznie, ma zajmować się się szybką gotowością do obrony państwa, nie obietnicami, które zaraz potem zazwyczaj okazują się banialukami. Czyli jeśli nie zajmuje się taką gotowością, jest do pilnej wymiany. To zupełnie z dala od polityki, gdyż obronność nie powinna być przedmiotem walk politycznych.
dybus1987 Środa, 25 Października 2017, 13:18
Do Moskwy nie dolecą ale do Berlina już tak a tam czai sie prawdziwy wróg ;]
Lord Godar Środa, 25 Października 2017, 13:10
Białoruś jest strefą buforową . Z jednej strony dla nas to problem , bo nie sięgamy swoimi "kłami" Rosji i jej baz czy strategicznych elementów państwa , ale z drugiej strony jest to dla nas też zabezpieczenie . Owszem Rosja może i próbuje zrealizować podejście bliżej nas poprzez tworzenie baz na terenie Białorusi czy ćwiczenie szybkich i dalekich przerzutów wojsk , ale Łukaszenka taki głupi nie jest i dobrze wie , że w przypadku ataku to jego państwo mocno ucierpi. To Łukaszenka może być głównym hamulcowym potencjalnej agresji ze strony Rosji . Dlatego ważne jest aby to wiedział i był tego świadom , a do utwierdzenia go w tym przekonaniu spokojnie mogą służyć pociski o zasięgu 300-500 km.
Tadek Środa, 25 Października 2017, 12:11
Wielu nie rozumie, że jest to system artylerii polowej. Podobny nigdy nie występował na uzbrojeniu WP (smiercz, uragan), a jedynie bm-21. Systemy tej klasy w armiach świata znajdują sie od lat i służą do porazania drugich rzutów sił npla i jego zaplecza. Do pewnego stopnia, dzięki atcms, można uznać przyszłego homara za zestaw operacyjno-taktyczny. Niemniej nie jest To, nawet w zamierzeniu, odpowiednik iskandera. Jego potencjał daje pewien czynnik odstraszania. Dotyczy on jednak kwestii akceptacji strat jakie mogą ponieść siły zbrojne potencjalnego mola w wyniku zastosowania tych wyrzutni. Tak to chyba powinno się rozumieć.
zły Środa, 25 Października 2017, 15:47
ATACMS zastąpi zestawy operacyjno-taktyczne, które już występowały w polskiej armii czyli R-17 i OTR-21.
Tadek Środa, 25 Października 2017, 22:35
Nie zastąpi bo tych już nie ma, choć rozumiem o co Ci chodzi. Mam wrażenie że mon mysli podobnie do Ciebie, choć tu mam nadzieję mylę się, że tu oficerowie myślą w kategoriach jedna sztuka zastępuje jedną sztukę. O znajomości taktyki użycia sprzęt u nikt nie ma pojęcia. W garaż u sztuka ma zastąpić sztukę. Przykładów wiele: mi8=caracal, honker =mustang. Przykłady można mnożyć.
rododendron Środa, 25 Października 2017, 14:45
Do odstraszania na daleki dystans ma służyć Orka.
dim Środa, 25 Października 2017, 17:04
1) mało co (konwencjonalnego) zmieścisz na trzech -czterech op

2) któreś na pewno zaskoczone zostaną w portach, może jeden -dwa akurat dyżurować będą w morzu

3) A koszt nabycia i także, także, także eksploatacji gigantyczny, w porównaniu do wyrzutni lądowych. Czyli (konwencjonalne) pociski na op to sposób jak Polska ma NIE mieć możliwości zmasowanej odpowiedzi, np. na rosyjski przemysł gazowy-naftowy, nie mówiąc o celach militarnych. Na tyle zmasowanej, by przeciwnik musiał to przekalkulować, następnie aby zrezygnował z ataku.
as Czwartek, 26 Października 2017, 12:51
@dim - tu na tym forum porównano koszty zakupu OP z systemem odstraszania do baterii rakiet na lądzie i wyszło , że OP z systemem odstraszania są dużo tańsze w utrzymaniu , eksploatacji a także w wykryciu ! Co do pocisków konwencjonalnych to dodam , że ostatnio np. USA podało o zasadniczym zwiększeniu zasięgu TOMAHAWKÓW , a co do skuteczności to polecam artykuł "viki" o użyciu na Sadamma TOMAHAWKÓW uzbrojonych w bomby grafitowe . Ostatni atak USA TOMAHAWKAMI na lotnisko w Syrii należy włożyć w tzw system MY TEŻ MOŻEMY - na lotnisku byli Rosjanie i atak był uprzedzony aby nie ponieśli strat w ludziach , natomiast pasy startowe zostały zniszczone i to chodziło . W całości chodzi o SYSTEM ODSTRASZANIA , a co ten system może to zależy co te rakiety będą przenosić i o to chodzi.
dim Czwartek, 26 Października 2017, 18:16
Jak zaakceptować, że zakup i utrzymanie, także ukrycie przez możliwie cały okres czasu i możliwie wszystkich naraz nośników kołowych jest droższe od zakupu i eksploatacji okrętu podwodnego ?

Z którego zresztą salwy nie odpalisz, gdyż już po pierwszym pocisku - jeśli w pobliżu Rosji, albo uda ci się w porę uciec, albo już nie. A z kilkunastu nośników kołowych można odpalić wszystko naraz, przy tym każdy pocisk z innej lokalizacji, w minutę czy dwie po wyjeździe z miejsca ukrycia.

Oczywiście poproszę o link i z uwagą tę dyskusję przeczytałbym.
Zresztą wszyscy wiemy, tak czy owak, 10 sztuk, czy 200 sztuk konwencjonalnych głowic... na Rosję byłoby to jak lokalna mżawka. Potrzebne są odpowiedniki ładunków jądrowych. I zasięg !
Max Mad Czwartek, 26 Października 2017, 8:27
Jeden. W ilości okrętów 3 podział jest taki: Jeden w morzu, Jeden w porcie, Jeden przechodzi serwis/remont. Jak coś się wykrzaczy to może być więcej w remoncie i żaden w morzu.

Odstraszanie kilkoma pociskami manewrującymi kraju o potencjalne Rosji jest... urocze. Osoby tak myślące można poklepać po główce i dodać, tak Jasiu, tak, a teraz dojedz kisielek.